Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міжрегіональна академія управління персоналом кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису миколаєць І рина Вікторівна

Міжрегіональна академія управління персоналом кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису миколаєць І рина Вікторівна

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

МИКОЛАЄЦЬ ірина Вікторівна
УДК 351.82
ДИСЕРТАЦІЯ
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
25.00.02 – механізми державного управління
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

________________ І.В. Миколаєць

Науковий керівник: РОМАНЕНКО Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, професор
КИЇВ – 2018

АНОТАЦІЯ

Миколаєць І.В. Механізми державного регулювання надання медичних послуг в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Міжрегіальна академія управління персоналом, Київ, 2018.

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних і методологічних засад, розробці науково-практичних рекомендацій механізмів державного регулювання надання медичних послуг в Україні.

У роботі уточнено сутність та моделі надання медичних послуг. Дістав подальшого розвитку категоріальний апарат теорії державного управління через уточнення понять: поняття державного регулювання надання медичних послуг, як системи взаємодії моделей соціального захисту населення, а саме: ліберальна (адресна спрямованість матеріальної допомоги), консервативна (величина соціальних допомог знаходиться в пропорційній залежності від доходів та розмірів відрахувань на страхові платежі) за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, що засноване на принципах соціальної справедливості та спрямоване на логічне економічне мислення, стимулювання економічної активності населення та запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Розроблено підхід до державного регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності, який ґрунтується на інструментарно-методичних засадах (стандартизації та страхуванні), що обумовлює можливість контролю якості, доступності, безперервного вдосконалення надання медичних послуг.

Визначено інструментарій синтезування моделей державного регулювання надання медичних послуг (: професійної, бюрократичної, індустріальної, інформаційно-комунікаційної) на засадах квалі-аудиту, що забезпечить впровадження вимог ISO серії 9000:2008 орієнтованих на TQM.

Розроблено методичні підходи до формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи державного регулювання ринку медичних послуг, що включає в себе: створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією в електронному вигляді в єдиній базі, за рахунок тріади, а саме: ресурси (медичні та фармацевтичні заклади, інформаційні установи, кадри та їх кваліфікація, матеріально-технічне оснащення); процеси (лікувальні, діагностичні, профілактичні, реабілітаційні, організаційні та медичні технології); наслідки медичних втручань (результати того чи іншого виду лікування захворювань, ефективність, соціально-економічні показники проведених будь-яких профілактичних заходів та ін.).

Удосконалено механізм формування інтегрованих операторів на ринку надання медичних послуг, що враховує інтереси держави, страхових компаній, лікувальних закладів та пацієнтів, на засадах синергетики та транспарентності.

Запропоновано підхід до оцінки вартості державних медичної послуги в Україні за наступними елементами: система розрахунків оплати за сумарною вартістю проведених лікувально-діагностичних процедур та реанімаційних заходів (розрахунок вартості лікування окремого хворого в кожному конкретному випадку); система оплати за кількістю ліжко-днів, протягом яких хворий перебував у профільному відділенні стаціонару (розрахунок є простим для платника і надавача медичних послуг); система оплати за нозологіями (закріплюються відповідний перелік та вартість лікувально-діагностичних процедур); система оплати за тарифами клініко-витратних груп U-DRG (встановлює відношення між характером і кількістю випадків захворювання в лікарні і необхідними ресурсами закладу охорони здоров’я).

Розроблено механізм державного гарантування надання медичних послуг в умовах обмежених фінансових ресурсів на основі автоматизованої технології, за рахунок формування програми та портфеля замовлень медичному закладу відповідного рівня підпорядкованості ( місцевого та державного рівнів), що забезпечить реалізацію принципу рівноваги між фінансовими ресурсами та зобов'язаннями держави з оплати за надані медичні послуги

Розвинуто підхід до формування системи підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в Україні, а саме: впровадження інституту державно-приватного партнерства, які ґрунтуються на проектному підході, бюджетному плануванні та організаційно-економічних інструментах; використання скринінг-експертизної технології лікувально-діагностичного процесу по моделям медичних послуг.

Ключові слова: державне регулювання, механізми державного регулювання, надання медичних послуг, соціальний захист населення, соціальна справедливість, стимулювання економічної активності населення, квалі-аудит, інститут державно-приватного партнерства
ANNOTATION
Mikolaets I.V. Mechanisms of state regulation of medical services provision in Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Thesis for a Candidate of Sciences (Doctor of Philosophy) Degree in Public Administration, specialty 25.00.02 - Mechanisms of Public Administration. - Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodological principles, development of scientific and practical recommendations of mechanisms of state regulation of medical services provision in Ukraine.

The essence and models of provision of medical services are specified in the work. The further development of the categorical apparatus of the theory of state administration by clarifying the concept of state regulation of the provision of medical services as a system of interaction between models of social protection of the population, namely: liberal (targeted focus of material assistance), conservative (the amount of social assistance is proportional to the income and size of deductions for insurance payments) at the expense of the State Budget of Ukraine under the program of medical guarantees, based on the principles of social justice and aimed at logical economic thinking, stimulating economic activity of us the introduction and introduction of compulsory state social health insurance.

An approach to state regulation of the provision of medical services of the proper quality and accessibility based on the methodological principles (standardization and insurance), which makes it possible to control the quality, availability, continuous improvement of the provision of medical services, is developed.

The toolkit for synthesizing the models of state regulation of medical services provision (professional, bureaucratic, industrial, information and communication) is determined on the basis of qualitative audit, which will ensure the implementation of the requirements of the ISO 9000: 2008 TQM-oriented series.

Methodical approaches to the formation of a unified information and telecommunication system of state regulation of the market of medical services have been developed, which includes: creation, placement, disclosure and exchange of information in electronic form in a single database, due to the triad, namely: resources (medical and pharmaceutical institutions, information institutions, personnel and their qualifications, material and technical equipment); processes (medical, diagnostic, preventive, rehabilitation, organizational and medical technologies); consequences of medical interventions (the results of one or another type of treatment of diseases, effectiveness, socio-economic indicators of any preventive measures taken, etc.).

The mechanism of the formation of integrated operators in the market of medical services, which takes into account the interests of the state, insurance companies, medical institutions and patients, is improved on the basis of synergy and transparency.

The approach to the estimation of the cost of state medical services in Ukraine is proposed for the following elements: a payment system for the total cost of medical diagnostic procedures and resuscitation measures (calculation of the cost of treatment for an individual patient in each particular case); system of payment for the number of bed-days during which the patient was in the specialized department of the hospital (calculation is simple for the payer and the provider of medical services); payment system for nosologies (the corresponding list and cost of treatment and diagnostic procedures are fixed); payment system for tariffs for U-DRG clinic-consuming groups (establishes the relationship between the nature and number of hospital cases and the necessary resources of the health care institution).

The mechanism of state guarantee of provision of medical services under conditions of limited financial resources on the basis of automated technology is developed, due to the formation of a program and a portfolio of orders for a medical institution of a corresponding level of subordination (local and state levels), which will ensure implementation of the principle of equilibrium between financial resources and obligations of the state payment for the provided medical services

An approach has been developed to create a system for improving the efficiency and quality of medical services in Ukraine, namely: the introduction of a public-private partnership institute based on the project approach, budget planning and organizational and economic tools; use of screening and expert technology of medical diagnostic process on models of medical services.

Key words: state regulation, mechanisms of state regulation, provision of medical services, social protection of the population, social justice, stimulation of economic activity of the population, qualification audit, institution of public-private partnership

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

  1. Миколаєць І.В. Державне регулювання надання медичних послуг, як складова соціального захисту населення // [Електронний ресурс] / І.В. Миколаєць // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 10. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.

  2. Миколаєць І.В. Вплив державного регулювання на формування моделі соціального захисту населення / І.В. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 24. - С. 127 – 130.

  3. Миколаєць І.В. Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг / І.В. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 113 - 116.

  4. Миколаєць І.В. Методи державного регулювання надання медичних послуг та управління якістю / І.В. Миколаєць // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. - № 2 (17). - С. 17-21.

  5. Миколаєць І.В. Механізм державного регулювання організаційно-економічного забезпечення надання якісних медичних послуг / І.В. Миколаєць // Nauka i studia. – Przemyśl: Nauka i studia, 2017. - № 15 (176). – Р. 9-19.


Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

  1. Миколаєць І.В. Ефективність державного регулювання надання якісних медичних послуг / І.В. Миколаєць // Материали за XIII международна научна практична конференция, Бъдещи въпроси от света на науката - 2017 , 15-22 декември 2017 г. Политология. История. Закон. Публичната администрация. : София: БялГРАД-БГ, 2017. - Р. 35-37.

  2. Миколаєць І.В. Інструменти державного регулювання надання якісних медичних послуг / І.В. Миколаєць // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Conduct of modern science - 2017 , November 30 - December 7, 2017 Political science. Law. Economic science. Philosophy. : Sheffield: Science and education LTD, 2017. - Р. 66-68.

  3. Миколаєць І.В. Забезпечення державних гарантій щодо надання безоплатної медичної допомоги / І.В. Миколаєць // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Wykształcenie i nauka bez granic - 2017» , Volume 6. - Przemyśl: Nauka i studia, 2017. – Р. 84-86.


ЗМІСТ

ВСТУП

11

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ20

1.1. Сутність та моделі надання медичних послуг в Україні

20

1.2. Концептуальні засади державного регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності

39

1.3. Інструментарій державного регулювання надання медичних послуг населення в Україні

57

Висновки до першого розділу

84

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ87

2.1. Аналіз державного регулювання ринку медичних послуг в Україні

87

2.2. Інституційний механізм надання медичних послуг в Україні

99

2.3. Інструменти та механізми формування інституту приватно-державного партнерства в забезпеченні надання медичних послуг в Україні

108

Висновки до другого розділу

120

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ124

3.1. Підхід до оцінки вартості державних медичної послуги в Україні

124

3.2. Формування механізму державного гарантування надання медичних послуг в умовах обмежених фінансових ресурсів

132

3.3. Механізми використання інтегрованої системи безперервного підвищення якості надання медичних послуг в Україні

169

Висновки до третього розділу

200

ВИСНОВКИ

204

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

209

ВСТУП
Актуальність теми. Сучасна національна система державного регулювання надання медичних послуг в Україні ґрунтується насамперед на принципах гуманізму і соціальної справедливості. В одних країнах залежність державного регулювання надання медичних послуг від держави дуже значна, а в інших країнах участь держави зводиться до виконання регулюючої функції. Однак населення України старіє, і поступово частка працездатних і дійових осіб в країні, чиї кошти утворюють страхові фонди, скорочується. До того ж старіючому населенню необхідні пенсії та лікування.

У сучасному суспільстві одним з найбільш складних елементів державного регулювання є надання медичних послуг. Найгостріші дискусії зазвичай пов'язані з проблемою ринкових відносин і виникають суперечностями між соціальною місією держави та особистими підприємницькими мотивами. На відміну від звичайного ринку споживчих товарів та послуг, лікарі одночасно виступають у двох особах – і як сторона, яка визначає потреби пацієнта, і як сторона, що їх забезпечує та реалізує. До того ж потенційними споживачами медичних послуг є найбідніші, похилого віку, хворі члени суспільства, а зовсім не молоді і здорові, у яких зосереджені основні фінансові ресурси.

У системі державного регулювання останніх років робляться спроби впровадження стандартів надання медичних послуг, однак ця робота ускладнена тим, що розробити єдині стандарти для всіх установ України неможливо через різницю між собою. Кадрове та технологічне оснащення лікувальних установ часом настільки різне, що стандарти, які застосовуються при оцінці якості в лікувальних установах на одній території, можуть бути зовсім не адаптованими до застосування на іншій території.

Еволюцію поглядів розвитку державного регулювання у сфері надання медичних послуг простежуємо у фундаментальних працях Р. Б. Салтман, Дж. Фігейрас, більшу частку яких присвячено аналізу сучасних стратегій. Трансформаційні зміни моделі фінансування у сфері надання медичних послуг описано у наукових працях Й. Кутцина, Ч. Кашіна, М. Якаба та ін.

Упродовж останнього десятиріччя питання пошуку шляхів удосконалення державного регулювання надання медичних послуг, вироблення державної політики у цій сфері та надання якісних медичних послуг були предметом наукових досліджень вітчизняних науковців М. М. Білинської, В. Є. Воротіна, Н. В. Дацій, В. Д. Долота, Л. І. Жаліла, Н. П. Кризиної, В. М. Лехана, Я. Ф. Радиша, І. В. Рожкової, Є. О. Романенка, В. М. Рудого, І. М. Солоненка, Н. Д. Солоненко та ін.

Фундаментальні розробки застосування принципу соціальної справедливості державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні розглянуто у працях таких науковців, як А. Сміт, І. Бентам, У. Петті, Дж. М. Кейнс, К. Маркс, Дж. Мілль, Дж. Роулс, Д. Хайман, А. Маршалл, В. Ойксн, М. Аллі, Дж. К. Гелбрейт, А. Сеп та ін.

Наявність великої кількості наукових праць з означеної тематики, поза сумнівом, свідчить про її актуальність, водночас недостатньо висвітлено вплив реформ державного регулювання надання медичних послуг, який вказує на ставлення науковців до цієї проблеми як до другорядної і відсутність спроможності у самих закладів висвітлювати цю проблему в експертно-науковому середовищі.

Разом з тим, незважаючи на досить велику загальну кількість робіт з проблем державного регулювання надання медичних послуг населенню в Україні, в умовах посилення глобалізації вирішення потребують наукові питання уточнення сутності та моделі надання медичних послуг, розробки підходу до державного регулювання надання медичних послуг належної якості та доступності, визначення інструментарію синтезування моделей державного регулювання надання медичних послуг в Україні, розробки методичних підходів до формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної системи державного регулювання ринку медичних послуг, удосконалення механізму формування інтегрованих операторів на ринку надання медичних послуг, запропонування підходу до оцінки вартості державної медичної послуги в Україні, розробки механізму державного гарантування надання медичних послуг в умовах обмежених фінансових ресурсів, розробки підходу до формування системи підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в Україні.

Потреба в теоретичному, методологічному та практичному вирішенні окреслених завдань підтверджує актуальність дисертаційної роботи, її важливість, наукову новизну, зумовлює мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, апробацію і практичне впровадження.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міжрегіональна академія управління персоналом Кваліфікаційна наукова...
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління

України Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису Паращевін Максим Анатолійович
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів І текстів інших авторів мають посилання на відповідне...

Національної академії наук України Кваліфікаційна наукова праця на...
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів І текстів інших авторів мають посилання на відповідне...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична...
Сфера, механізми, рівні та методи європейської ринкової апроксимації правового забезпечення цивільних майнових відносин 25

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
П. Блау) І o. Dunkan (О. Данкену). Дослідження 1980-х років відзначаються домінуванням методологічних І концептуальних принципів...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносинБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт