Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними (укр/рос)

Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними (укр/рос)

Угода
між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів
України про співробітництво у боротьбі проти незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів та зловживання ними
(укр/рос)19 листопада 1998 року
Неофіційний переклад

Уряд Російської Федерації та Кабінет Міністрів України, далі
- Сторони,

усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів (далі - наркотики) і зловживання
ними становлять серйозну загрозу національній безпеці держав
Сторін, здоров'ю і добробуту їхніх народів і є проблемою, яка
зачіпає політичні, економічні структури, соціальну і культурну
сфери суспільства,

виходячи з цілей Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961
року ( 995_177 ), Конвенції про психотропні речовини 1971 року
( 995_176 ) та Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу
проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
1988 року ( 995_096 ),

керуючись Політичною декларацією ( 995_348 ) і рішеннями,
прийнятими на XX спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1998
році,

базуючись на Договорі про дружбу, співробітництво і
партнерство між Російською Федерацією та Україною від 31 травня
1997 року ( 643_006 ),

визнаючи, що завдання протидії незаконному обігу наркотиків,
яке є загальним обов'язком всіх держав світу, потребує координації
дій в рамках двостороннього і багатостороннього співробітництва,

будучи сповненими рішучості надавати одна одній необхідне
сприяння з метою ефективної боротьби з незаконним обігом
наркотиків,

усвідомлюючи необхідність співробітництва Сторін з метою
припинення незаконного обігу, в тому числі спроб використання
території, повітряного простору та територіальних вод своїх держав
для транзиту наркотиків,

погодились про таке:

Стаття 1

Співробітництво між Сторонами в рамках цієї Угоди
здійснюється шляхом прямих контактів і домовленостей між
компетентними органами Сторін.

Від Російської Федерації компетентними органами є:

Міністерство закордонних справ Російської Федерації;

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації;

Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації;

Генеральна прокуратура Російської Федерації;

Федеральна служба безпеки Російської Федерації;

Державний митний комітет Російської Федерації;

Федеральна прикордонна служба Російської Федерації.

Від України компетентними органами є:

Міністерство закордонних справ України;

Міністерство внутрішніх справ України;

Міністерство охорони здоров'я України;

Генеральна прокуратура України;

Служба безпеки України;

Державна митна служба України;

Державний комітет України у справах охорони державних
кордонів.

Стаття 2

Сторони, дотримуючись діючих законодавств своїх держав,
будуть погоджувати свою політику і здійснювати скоординовані
програми у сфері запобігання зловживанню наркотиками, реабілітації
хворих на наркоманію, а також боротьби з незаконним обігом
наркотиків.

Вищезгадані політика і програми будуть здійснюватися
відповідно до міжнародних договорів, учасницями яких є обидві
Сторони.

Сторони будуть виконувати зобов'язання, що випливають з цієї
Угоди, відповідно до принципів міжнародного права, закріплених у
Статуті ООН ( 995_010 ) та інших основоположних міжнародних
документах.

Стаття 3

Сторони будуть співробітничати у сфері припинення незаконного
обігу наркотиків та при необхідності проводити робочі зустрічі з
метою:

а) обміну відповідною інформацією про спроби контрабандного
переміщення наркотиків на територію держави однієї зі Сторін;

б) обміну інформацією про застосовувані способи приховування
наркотиків під час перетину кордону, а також про методи їх
виявлення;

в) обміну інформацією про осіб, причетних до незаконного
переміщення наркотиків, а також про виявлені маршрути перевезення
таких засобів і речовин;

г) організації обміну спеціалістами для вивчення технологій
та методики припинення незаконного обігу наркотиків;

д) обміну результатами досліджень з проблем боротьби з
незаконним обігом наркотиків.

Стаття 4

Компетентні органи, уповноважені на те відповідно до
законодавства своїх держав, будуть розглядати можливості
застосування методу контрольованої поставки.

Стаття 5

1. Компетентні органи Сторін відповідно до законодавства
своїх держав співробітничають у питаннях організації боротьби з
незаконним обігом наркотиків, які становлять взаємний інтерес, і з
цією метою будуть:

а) обмінюватися інформацією про методи виявлення джерел
надходження наркотиків у незаконний обіг та про заходи припинення
їх розповсюдження;

б) обмінюватися інформацією про відповідне законодавство
своїх держав і практику його застосування щодо контролю за
наркотиками;

в) організовувати обмін спеціалістами та стажування
співробітників для підвищення їхнього професійного рівня у
питаннях боротьби з незаконним обігом наркотиків;

г) проводити спільні робочі зустрічі з цієї тематики;

д) здійснювати спільні комплексні операції по перекриттю
каналів надходження наркотиків через кордон;

е) надавати допомогу в боротьбі з легалізацією (відмиванням)
доходів, отриманих в результаті злочинної діяльності, пов'язаної з
незаконним обігом наркотиків;

є) проводити спільні наукові дослідження в галузі розробки
нових зразків технічних засобів боротьби з незаконним обігом
наркотиків та екологічно чистих методів знищення рослин, які
містять наркотики;

ж) сприяти у підготовці та перепідготовці кадрів у
відомствах, учбових закладах, на курсах шляхом організації
стажування та використання інших форм підвищення кваліфікації.

2. Інформація, яку з метою здійснення цієї Угоди надають одна
одній Сторони, вважається конфіденційною та використовується
відповідно до умов, які може висунути Сторона, що її надає.

Стаття 6

Відомства та заклади охорони здоров'я, а також відповідні
науково-дослідні заклади держав Сторін будуть здійснювати
співробітництво в галузі профілактики, лікування наркоманії,
реабілітації хворих на наркоманію та спільних наукових розробок.
Ці відомства та установи беруть участь у співробітництві по
забезпеченню контролю за легальним обігом наркотиків.

Стаття 7

Надання інформації в рамках цієї Угоди проводиться з власної
ініціативи або на підставі запиту.

Запит на отримання інформації має передаватися у письмовій
формі, а також шляхом телетайпного, факсимільного або
комп'ютерного зв'язку.

У разі, якщо ситуація вимагає негайних дій, може бути
прийнятий усний запит, але він має бути терміново підтверджений у
письмовій формі.

Запит на отримання інформації має містити:

- найменування компетентного органу, який робить запит;

- найменування компетентного органу, якому робиться запит;

- викладення суті питання та його обгрунтування, а також інші
відомості, необхідні для його виконання.

Стаття 8

1. У виконанні запиту в рамках цієї Угоди може бути
відмовлено повністю або частково, якщо Сторона, яку запитують,
вважає, що виконання запиту може завдати шкоди суверенітету,
безпеці або іншим суттєвим інтересам її держави або суперечить
законодавству держави Сторони або її міжнародним зобов'язанням.

2. У випадку прийняття рішення про відмову у виконанні запиту
Стороні, яка запитує, терміново повідомляється про це із
зазначенням причини відмови.

Стаття 9

Сторони за взаємною домовленістю будуть проводити
консультації з метою координації і підвищення ефективності
співробітництва між відповідними компетентними органами,
передбаченого цією Угодою, в тому числі удосконалення форм такого
співробітництва.

Стаття 10

Фінансові домовленості щодо здійснення співробітництва в
рамках цієї Угоди будуть визначатися в міру необхідності.

Стаття 11

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни за взаємною згодою
Сторін шляхом обміну дипломатичними нотами.

Стаття 12

Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після того, як
Сторони обміняються по дипломатичних каналах письмовими
повідомленнями про виконання існуючих внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

Стаття 13

Ця Угода укладається строком на десять років, після чого буде
продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі
Сторін не менше ніж за шість місяців до закінчення відповідного
періоду не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій
намір припинити дію цієї Угоди.

Вчинено в м. Москві 19 листопада 1998 року в двох
примірниках, кожний російською та українською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд За Кабінет Міністрів
Російської Федерації України

І. Іванов Б. Тарасюк

Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."

Соглашение
между Правительством Российской Федерации
и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в
борьбе против незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров
и злоупотребления ими(Москва, 19 ноября 1998 года)
Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров
Украины, далее именуемые Сторонами,

сознавая, что незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, прекурсоров (далее именуются - наркотики) и
злоупотребление ими представляют серьезную угрозу национальной
безопасности государств Сторон, здоровью и благосостоянию их
народов и являются проблемой, затрагивающей политические,
экономические структуры, социальную и культурную сферы общества,

исходя из целей Единой конвенции о наркотических средствах
1961 года ( 995_177 ), Конвенции о психотропных веществах 1971
года ( 995_176 ) и Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года ( 995_096 ),

руководствуясь Политической декларацией ( 995_348 ) и
решениями, принятыми на XX специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в 1998 году,

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997
года ( 643_006 ),

признавая, что задача противодействия незаконному обороту
наркотиков, являющегося общей обязанностью всех государств мира,
требует координации действий в рамках двустороннего и
многостороннего сотрудничества,

будучи преисполненными решимости оказывать друг другу
необходимое содействие в целях эффективной борьбы с незаконным
оборотом наркотиков,

сознавая необходимость сотрудничества Сторон в целях
пресечения незаконного оборота, в том числе попыток использования
территории, воздушного пространства и территориальных вод своих
государств для транзита наркотиков, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего Соглашения
осуществляется путем прямых контактов и договоренностей между
компетентными органами Сторон.

От Российской Федерации компетентными органами являются:

Министерство иностранных дел Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации;

Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

Государственный таможенный комитет Российской Федерации;

Федеральная пограничная служба Российской Федерации.

От Украины компетентными органами являются:

Министерство иностранных дел Украины;

Министерство внутренних дел Украины;

Министерство охраны здоровья Украины;

Генеральная прокуратура Украины;

Служба безопасности Украины;

Государственная таможенная служба Украины;

Государственный комитет Украины по делам охраны
государственных границ.

Статья 2

Стороны, соблюдая действующие законодательства своих
государств, будут согласовывать свою политику и осуществлять
скоординированные программы в сфере предотвращения злоупотребления
наркотиками, реабилитации больных наркоманией, а также борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.

Вышеупомянутые политика и программы будут осуществляться в
соответствии с международными договорами, участниками которых
являются обе Стороны.

Стороны будут выполнять обязательства, вытекающие из
настоящего Соглашения, в соответствии с принципами международного
права, закрепленными в Уставе ООН ( 995_010 ) и других
основополагающих международных документах.

Статья 3

Стороны будут сотрудничать в области пресечения незаконного
оборота наркотиков и при необходимости проводить рабочие встречи в
целях:

а) обмена соответствующей информацией о попытках
контрабандного перемещения наркотиков на территорию государства
одной из Сторон;

б) обмена информацией о применяемых способах сокрытия
наркотиков при пересечении границы, а также о методах их
выявления;

в) обмена информацией о лицах, причастных к незаконному
перемещению наркотиков, а также о выявленных маршрутах перевозки
таких средств и веществ;

г) организации обмена специалистами для изучения технологий и
методики пресечения незаконного оборота наркотиков;

д) обмена результатами исследований по проблемам борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.

Статья 4

Компетентные органы, уполномоченные на то в соответствии с
законодательством своих государств, будут рассматривать
возможности применения метода контролируемой поставки.

Статья 5

1. Компетентные органы Сторон в соответствии с
законодательством своих государств сотрудничают в отношении
представляющих взаимный интерес вопросов организации борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и в этих целях будут:

а) обмениваться информацией о методах выявления источников
поступления наркотиков в незаконный оборот и о мерах пресечения их
распространения;

б) обмениваться информацией о соответствующем
законодательстве своих государств и практике его применения в
отношении контроля за наркотиками;

в) организовывать обмен специалистами и стажировку
сотрудников для повышения их профессионального уровня по вопросам
борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

г) проводить совместные рабочие встречи по этой тематике;

д) осуществлять совместные комплексные операции по перекрытию
каналов поступления наркотиков через границу;

е) оказывать помощь в борьбе с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных в результате преступной деятельности,
связанной с незаконным оборотом наркотиков;

ж) проводить совместные научные исследования в области
разработки новых образцов технических средств борьбы с незаконным
оборотом наркотиков и экологически чистых методов уничтожения
наркотикосодержащих растений;

з) содействовать в подготовке и переподготовке кадров в
ведомствах, учебных заведениях, на курсах путем организации
стажировки и использования других форм повышения квалификации.

2. Информация, которую в целях осуществления настоящего
Соглашения представляют друг другу Стороны, считается
конфиденциальной и используется в соответствии с условиями,
которые может выдвинуть предоставляющая ее Сторона.

Статья 6

Ведомства и учреждения здравоохранения, а также
соответствующие научно-исследовательские заведения государств
Сторон будут осуществлять сотрудничество в области профилактики,
лечения наркомании, реабилитации больных наркоманией и совместных
научных разработок. Эти ведомства и учреждения принимают участие в
сотрудничестве по обеспечению контроля за легальным оборотом
наркотиков.

Статья 7

Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения
производится по собственной инициативе или на основании запроса.

Запрос на получение информации должен передаваться в
письменной форме, а также посредством телетайпной, факсимильной
или компьютерной связи.

В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят
устный запрос, однако он должен быть незамедлительно подтвержден в
письменной форме.

Запрос на получение информации должен содержать:

- наименование запрашивающего компетентного органа;

- наименование запрашиваемого компетентного органа;

- изложение существа вопроса и его обоснование, а также
другие сведения, необходимые для его исполнения.

Статья 8

1. В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может
быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона
полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету,
безопасности или другим существенным интересам ее государства либо
противоречит законодательству государства Стороны или ее
международным обязательствам.

2. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса
запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об этом с
указанием причин отказа.

Статья 9

Стороны по взаимной договоренности будут проводить
консультации в целях координации и повышения эффективности
сотрудничества между соответствующими компетентными органами,
предусмотренного настоящим Соглашением, в том числе
совершенствования форм такого сотрудничества.

Статья 10

Финансовые договоренности по осуществлению сотрудничества в
рамках настоящего Соглашения будут определяться по мере
необходимости.

Статья 11

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения по
взаимному согласию Сторон путем обмена дипломатическими нотами.

Статья 12

Настоящее Соглашение вступает в силу через тридцать дней
после того, как Стороны обменяются по дипломатическим каналам
письменными уведомлениями о выполнении соответствующих
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу
настоящего Соглашения.

Статья 13

Настоящее Соглашение заключается сроком на десять лет, после
чего будет продлеваться на последующие пятилетние периоды, если
одна из Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения
соответствующего периода не уведомит другую Сторону в письменной
форме о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в Москве 19 ноября 1998 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.

(Подписи)Соглашение вступило в силу 10.08.2000.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки...
Латвійської Республіки про співробітництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом

Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”...
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на...

Наказ
Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин...

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2010 року...
Відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорів, та контролю...

Л и с т
Для керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну...

П о с т а н о в а від 29 липня 2009 р. N 831 Київ
...

Н а к а з
Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів

Закон україни
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України І урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим...

Закон РФ «Про освіту»
Міністерства освіти І науки Російської Федерації від 06. 10. 2009 р. №373) І федеральний компонент державних освітніх стандартів...

Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва...
Виробництво означає обробку або переробку будь-якого характеру, включаючи збирання або специфічні операції

«Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» №5266
...

Додаток Зразок рішення суду про розірвання шлюбу
Від спільного проживання мають дитину – Надію, 06. 2004 року народження. Стосунки між подружжям неприязні, між ними постійно виникають...

Рішенням учасників V з'їзд Федерації спортивного туризму України розпочав свою роботу
Відповідно до встановлених Президією Федерації спортивного туризму України норм представництва делегатами V з’їзду Федерації спортивного...

Рада з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку І торгівлі України
За інформацією Мінагрополітики : питання щодо експорту до кнр рослинних олій з гмо може бути порушене в ході проведення чергового...

Сертифікаційна угода
Ця угода укладена між: Київським національним університетом будівництва І архітектури (кнуба), (Орган з сертифікації ″сепробудкдтуба″),...

Електронна бібліотека української літератури
Повість "Батурин" оповідає про остаточний вибір Мазепи стати разом зі шведами в боротьбі проти Петра І та про взяття царськими військами...

І. В. Діяк Хто захистить наш народ І державу
Зокрема, чому ми так погано живемо? Яка різниця між комуністами України та комуністами інших країн? Де криються причини розвалу срср?...

Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера
Україною та державами єавт та Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, а також інших міжнародних договорів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт