Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежних аудиторів

Звіт незалежних аудиторів

Сторінка1/50
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50Україна, 01042, м. Київ,

б-р. Лихочова, 1/27 оф.506

Тел/факс (044) 501-44-05

e-mail: bliskor@.gmail.comЄДРПОУ 30116289


п/р 260030000693

в ВАТ ТФБ “Контракт”

м. Києва, МФО 322465

Звіт незалежних аудиторів

та фінансова звітність


ВАТ “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

за рік, що закінчився 31.12.2008 року
Україна, 01042, м. Київ,

б-р. Лихочова, 1/27 оф.506

Тел/факс (044) 501-44-05

e-mail: bliskor@.gmail.comЄДРПОУ 30116289


п/р 260030000693

в ВАТ ТФБ “Контракт”

м. Києва, МФО 322465Висновок незалежних аудиторів

стосовно фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”

за рік, що закінчився 31.12.2008 року.
Акціонерам Банку

Спостережній Раді Банку

Правлінню Банку

ВАТ “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”Аудиторська фірма “Блискор” згідно договору № 08100100 від 13.10.2008 року провела аудиторську перевірку фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” (надалі – Банк) за 2008 рік станом на кінець дня 31.12.2008 р. Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2008 року, опису важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідальності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудит фінансової звітності було сплановано і проведено відповідно до вимог Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про банки і банківську діяльність”, Міжнародних Стандартів аудиту, діючих в Україні, що має забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності Банку, а також оцінку її відповідності Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та нормативно-правовим актам Національного банку України.

Аудиторами розглянуто інформацію стосовно якості активів Банку, його капіталу, достатності резервів та відповідності обсягу активів та зобов’язань за строками погашення, адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входила і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Аудиторською перевіркою встановлено, що капітал Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. В той же час звертаємо увагу на те, що у фінансовій звітності Банком не розкривається інформація стосовно розміру забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівникам. Через відсутність бази для розрахунку цього показника ми не мали змогу оцінити вплив цього показника на фінансову звітність Банку. Звертаємо увагу на можливість зростання обсягів прострочених або пролонгованих процентних доходів внаслідок погіршення фінансового становища позичальників в умовах фінансово – економічної кризи та необхідність прийняття негайних заходів по адекватному реагуванню на можливе підвищення рівня кредитного ризику. Також потребує контролю висока залежність Банку від залучених ресурсів, що має негативний вплив на позицію ліквідності Банку.
На нашу думку, з урахуванням вищенаведеного, фінансова звітність справедливо й достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2008 року, згідно з вимогами чинного законодавства України, Стандартів та нормативно-правовими актами Національного банку України.

м. Київ, 30 березня 2009 року.

Генеральний директор

аудиторської фірми "Блискор" Шпаковська Т.Л. /сертифікат НБУ № 0000044/
Україна, 01042, м. Київ,

б-р. Лихочова, 1/27 оф.506

Тел/факс (044) 501-44-05

e-mail: bliskor@.gmail.com  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежних аудиторів
Національній комісії, що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг

Звіт незалежних аудиторів з надання впевненості стосовно додаткової...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада...

Звіт незалежних аудиторів
Свідоцтво апу №3345 чинне до 19 грудня 2018 року, Свідоцтво нкцпфр №0145, п 000196 чинне до 19 грудня 2018 року

Закон України «Про аудиторську діяльність»
Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Перелік послуг, що...

Змін до порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Реєстр – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально...

Затверджено
Національного банку України та Аудиторської палати України з питань, що регулюють порядок проведення сертифікації аудиторів, та на...

Правила визначення країни походження товарів 2009 року відповідно...
Країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року (далі держави учасниці Угоди) І знаходяться...

Стату т
Лата бухгалтерів І аудиторів україни», зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських...

Договір про зону вільної торгівлі
Держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав, що далі іменуються Сторонами

Про програми постійного удосконалення професійних знань аудиторів
України від 29. 09. 2016 р. №330/10), та відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з відбору фахівців для розроблення програм...

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити...
Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (додається)

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити...
Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (додається)

Безпечна експлуатація атракціонів
України, власник зобов’язаний на підставі висновку незалежних експертів спеціалізованих організацій отримати дозвіл на експлуатацію...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного удосконалення...
Метою Методичних рекомендацій щодо розробки робочих програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі – рекомендації)...

Рішення від 28. 02. 2013 №265/8 м. Київ Про Методичні рекомендації...
Відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської...

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт