Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від - Сторінка 6

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

Сторінка6/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  

Перелiк
 радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi Технiчному регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2009 N 679


 

 
№ з/п

Назва товару

Код згiдно з УКТЗЕД

 1

Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi

8512 30 10

 2

Телефоннi апарати, включаючи телефоннi апарати для стiльникових мереж зв'язку або iнших безпровiдних мереж зв'язку, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), що мiстить передавач або передавач та приймач

8517

 3

Мiкрофони та пiдставки для них, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Пiдсилювачi звукових частот електричнi, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi

8518

 4

Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що мiстить передавач або передавач та приймач

8521

 5

Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що мiстить передавач або передавач та приймач

8525

 6

Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування

8526

 7

Електричне устатковання сигналiзацiйне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що мiстить передавач або передавач та приймач

8530

 8

Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що мiстить передавач або передавач та приймач
Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що мiстить передавач або передавач та приймач

8608 00

 9

Космiчнi апарати (включаючи супутники)

8802 60 10 00

 10

Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач

9021 40 00 00
9021 50 00 00

 11

Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металiв, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8301
8302

 12

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що мiстить у своєму складi передавач або передавач та приймач

8415

 13

Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8418

 14

Судновi дерик-крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8426

 15

Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8427

 16

Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8432

 17

Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8433

 18

Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8443

 19

Машини пральнi, побутовi або для пралень, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8450

 20

Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8470

 21

Персональнi обчислювальнi машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числi так званi notebook, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8471

 22

Автомати торговельнi (наприклад для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8476

 23

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8527

 24

Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8528

 25

Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8531

 26

Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8535
8536

 27

Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 УКТЗЕД (для напруги не бiльш як 1000 В), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8537 10

 28

Електроннi iнтегрованi схеми, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8542

 29

Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8903

 30

Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

8701
8702
8703
8704
8705
8711

 31

3D-окуляри, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач

9004

 32

Фотокамери (крiм кiнокамер), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 УКТЗЕД, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9006

 33

Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9017

 34

Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9023 00

 35

Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 УКТЗЕД, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9026

 36

Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9101
9102

 37

Лампи та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9405

 38

Набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00

 39

Вiдеоiгри, в якi можна грати за допомогою телевiзора, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9504 10 00 00
9504 30

 40

Дошки грифельнi для писання чи малювання, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi

9610 00 00 00

 41

Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 УКТЗЕД

8517

 42

Факсимiльнi апарати

8443

 43

Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї (включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї, що призначенi для локальних, регiональних мереж)

8517 62 00 00

 44

Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої, крiм тих, що призначенi для цивiльної авiацiї

8531 10 30 00
8531 10 95 90

 45

Панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах

8531 20

 46

Частини до панелей iндикаторних, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах, товарної пiдпозицiї 8531 20 УКТЗЕД

8531 90 20 00

 

** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

Так, вiдповiдно до пункту 2 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання дiя цього регламенту не поширюється на:

1) радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання спецiального призначення, яке використовується виключно в цiлях, пов'язаних iз забезпеченням громадського порядку i безпеки держави;

2) радiообладнання, яке використовується радiоаматорами для прийому високоточних сигналiв часу i/або частоти;

3) кабелi та дроти;

4) обладнання, яке забезпечує лише приймання i призначене виключно для приймання програм радiо- i телевiзiйного мовлення;

5) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103;

6) обладнання та системи для керування повiтряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навiгацiї тощо).1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Н а к а з
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт