Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від - Сторінка 9

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

Сторінка9/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

____________
     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

     Так, вiдповiдно до пункту 4 Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв дiя цього регламенту:

     1) поширюється на:

     рейковi фунiкулери та iнше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або iнших пристроях для пiдвiшування, на яких тяга забезпечується одним або кiлькома канатами;

     канатнi дороги, кабiни яких перемiщуються за допомогою одного або кiлькох канатiв, зокрема гондоли та крiсельнi пiдйомники;

     канатнi буксирнi пристрої, що призначаються для транспортування лижникiв схилами гiр вгору;

     2) не поширюється на:

     пiдйомники, на якi поширюється Технiчний регламент лiфтiв;

     трамваї iз тросовим приводом;

     споруди або пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракцiонами та/або для транспортування пасажирiв;

     пересувне обладнання, що використовується в промисловостi;

     переправи з тросовим приводом;

     залiзницi iз зубчастим приводом;

     пересувне обладнання з ланцюговим приводом. Технiчний регламент безпеки обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2011 N 35(вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

При цьому надсилаємо орiєнтовний перелiк обладнання, що працює пiд тиском, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк
обладнання, що працює пiд тиском, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi*
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

з/п

Назва товару

Код згiдно з УКТЗЕД

1

Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв**

7311 00

2

Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi**

7613 00 00 00

3

Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва)**

7304

4

Труби i трубки круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв**

7305

5

Труби, трубки i профiлi порожнистi з чорних металiв**

7306

6

Труби та трубки мiднi**

7411

7

Фiтинги мiднi для труб або трубок**

7412

8

Фiтинги для труб i трубок з чорних металiв**

7307

9

Труби, трубки i шланги та їх фiтинги iз пластмаси**

3917

10

Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi**

8481

11

Труби та трубки алюмiнiєвi**

7608

12

Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води**

8402

13

Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 УКТЗЕД**

8403

14

Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 УКТЗЕД або 8403 УКТЗЕД (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок**

8404

16

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них**

8405

17

Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032УКТЗЕД**

9026

     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

     Так, вiдповiдно до пункту 3 Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання, що працює пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного понад 0,5 бара, а саме на:

     1) посудини, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара;

     2) прилади та агрегати мiсткiстю понад два лiтри для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110° C, що пiдiгрiваються полум'ям або iншим чином i яким загрожує небезпека перегрiву (в тому числi автоклави та скороварки), або iнше обладнання та агрегати, якщо виробник має намiр вводити їх в обiг як обладнання, що працює пiд тиском;

     3) трубопроводи;

     4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, якi вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр;

     5) запобiжнi пристрої та прилади, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара.

     Згiдно iз пунктом 4 дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) трубопроводи i системи труб, що спроектованi для транспортування робочого середовища до берегової чи прибережної установки або вiд неї, включно до останнього перекривального пристрою на територiї установки, включаючи допомiжне обладнання, призначене спецiально для такого трубопроводу (крiм обладнання, що працює пiд тиском, яке може використовуватися на станцiях, якi регулюють тиск, або на компресорних станцiях);

     2) мережi водопостачання i водовiдведення, а також функцiонально пов'язане з ними обладнання, зокрема пiдвiднi водоводи гiдросилових установок на гiдроелектростанцiях, напiрнi труби, напiрнi шахти, напiрнi тунелi для води та спецiальне приладдя, функцiонально пов'язане з ними;

     3) обладнання, спецiально сконструйоване для застосування на пiдприємствах ядерної енергетики, несправнiсть якого може призвести до вивiльнення радiоактивностi;

     4) обладнання, що використовується для здiйснення контролю за свердловинами, призначеними для промислової розвiдки та експлуатацiї родовищ нафти, природного газу, природного тепла, а також пiдземних резервуарiв (сховищ), для того, щоб пiдтримувати або регулювати рiвень тиску у свердловинах, включаючи фонтанну арматуру нафтових свердловин, їх трубопроводи i розподiльнi системи, а також функцiонально пов'язанi з ними пристрої;

     5) ємностi для аерозолiв;

     6) обладнання, призначене для використання у транспортних засобах;

     7) обладнання, категорiя якого нижче першої та на яке поширюється сфера дiї технiчних регламентiв:

     безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268;

     безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933;

     лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р. N 465;

     безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149;

     щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536;

     приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856;

     обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898;

     8) прилади в оболонках i деталi машин, розмiри, вибiр матерiалу i конструкцiї яких визначаються, в першу чергу, вимогами щодо достатнього рiвня мiцностi, жорсткостi i стабiльностi вiдносно статичного i динамiчного виробничого впливу або iншими пов'язаними з виробництвом критерiями, для конструкцiї яких тиск не є iстотним фактором. До зазначених приладiв, зокрема, належать:

     двигуни, включаючи турбiни i двигуни внутрiшнього згоряння;

     паровi машини, газовi i паровi турбiни, турбогенератори, компресори, насоси, виконавчi механiзми;

     доменнi печi iз системою охолодження включно, рекуперативнi повiтронагрiвачi (каупери), пиловловлювачi, пристрої для очищення колосникового газу, печi шахтного типу iз системою охолодження, газовi конвертори та котли для плавлення, переплавлення, видалення газiв, лиття сталi та кольорових металiв;

     оболонки для електричного високовольтного обладнання (розподiльнi пристрої та розподiльнi механiзми, трансформатори i машини з частинами, що обертаються);

     оболонки та кожухи, якi працюють пiд тиском, призначенi для укриття компонентiв електричних i телефонних кабелiв;

     судна, ракети, лiтаки або рухомi плавучi морськi платформи, а також обладнання, спецiально призначене для встановлення на борту або в ракетному двигунi;

     обладнання, що працює пiд тиском i складається з еластичної оболонки, зокрема, пневматичнi шини, повiтрянi подушки, м'ячi, повiтрянi кулi, надувнi човни;

     глушники шуму вiд вихлопiв або вiд всмоктування газiв;

     пляшки або сифони для газованих напоїв;

     посудини для транспортування i розподiлу напоїв, у яких добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) не перевищує 500 бар на лiтр i максимально допустимий тиск не перевищує 7 бар;

     обладнання, на яке поширюється дiя Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ)";

     радiатори i трубопроводи водяних систем опалення;

     посудини для зберiгання рiдини, тиск газу на яку становить не бiльш як 0,5 бара;

     обладнання, оцiнка вiдповiдностi якого регулюється iншими технiчними регламентами.

     Декларацiя про вiдповiднiсть згiдно iз Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20.09.2012 N 1011, зазначається пiд кодом "5112". 
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Перелік документів, необхідних для проведення
Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 08. 2008 №717 (зі змінами)

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Державна митна служба україни
Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Наказ
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року n 375, Положення...

Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
Закон, Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Про недопущення порушення
Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 р. №305, «Про охорону дитинства», п. 70, 74, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Наказ
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року n 197, та постанови Кабінету Міністрів України...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Н а к а з
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт