Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Щодо анулювання реєстрації платника ПДВ - Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

2. Щодо анулювання реєстрації платника ПДВ

Відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ реєстрація платником податку діє до дати її анулювання, яке відбувається, зокрема, у випадках, якщо:

- платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями пп. 2.3.1 ст. 2 цього Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій менші за визначені зазначеним підпунктом (300 тис. грн. (без урахування ПДВ));

- особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати ПДВ, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;

- особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом 12 послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Анулювання реєстрації на підставах, визначених у пп. "а" п. 9.8 ст. 9 Закону про ПДВ, здійснюється за заявою платника податку. Анулювання реєстрації на підставах, визначених у пп. "б" - "ґ" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.

Таким чином, тимчасове припинення реєстрації платника ПДВ та тимчасова здача свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чинним законодавством та нормативно-правовими актами не передбачені.

Отже, рішення про анулювання реєстрації особи, що приймається такою особою або відповідним податковим органом, приймається з урахуванням вищевикладених умов.
3. Щодо виплати нерезиденту доходів не у грошовій формі

Відповідно до п. 13.2 ст. 13 Закону про прибуток резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у п. 13.3 - 13.6, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 % від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Отже, п. 13.2 ст. 13 Закону про прибуток визначений порядок оподаткування доходів із джерелом їх походження з України безвідносно до форми виплати нерезидентам таких доходів. Тому при отриманні нерезидентами доходів не у грошовій формі з таких доходів утримується податок за ставкою у розмірі 15 %.

Водночас слід враховувати, що згідно з пп. 17.1.9 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону.
4. Щодо проведення камеральної перевірки декларації з податку на прибуток

Наказом ДПАУ від 05.12.2008 р. № 761 затверджено Примірний порядок проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток, який є внутрішніми рекомендаціями органам державної податкової служби щодо проведення камеральної перевірки декларації з податку на прибуток, а також виявлення помилок при уточненні показників раніше поданої звітності платником податку.

З метою запобігання подвійного відображення в декларації з податку на прибуток виправленої помилки вказаними рекомендаціями передбачено порядок перевірки рядків 14 та 15 декларації з урахуванням виправлення помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку платником податку.
5. Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання послуг за межами митної території України нерезидентом, який є представником підприємства - платника єдиного податку

Відповідно до пп. 3.1.1 ст. 3 Закону про ПДВ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю).


  1. Щодо порядку заповнення податкової накладної


Лист Державної податкової адміністрації України від 18.03.2010 р. № 2700/6/16-1515-26

Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо порядку заповнення податкової накладної і повідомляє.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 № 165 "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення" (далі - Порядок № 165).

Згідно з пунктом 3 Порядку № 165 порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру реєстру отриманих та виданих податкових накладних. При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - код (номер, шифр).

Відповідно до пункту 19 Порядку № 165 у разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поставки товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, виходячи з фактичної ціни поставки, другу - на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через дріб містити позначку "ЗЦ". Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Таким чином, діючий порядок нумерації податкових накладних установлено за принципом повної чисельної послідовності натуральних чисел, тобто: 1, 2, 3, 4 тощо, а застосування інших принципів нумерації не передбачено (за винятком випадків, передбачених пунктами 3 та 19 Порядку № 165).


  1. Щодо обкладання ПДВ факторингових послуг


Лист Державної податкової адміністрації України від 11.03.10 р. № 4928/17/16-1517-26

<...>

Відповідно до підпункту 1.10 статті 1 Закону Укра­їни «Про податок на додану вартість» (далі – Закон) факторинг – операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

Статтею 350 Господарського кодексу України ви­значено, що за договором факторингу банк бере на себе зобов'язання передати за плату кошти в розпорядження клієнта, а клієнт бере на себе зобов'язання відступити банкові грошову вимогу до третьої особи, що випливає з відносин клієнта з цією особою.

Одночасно згідно з статтею 1077 Цивільного ко­дексу України за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується пе­редати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Статтею 1079 Цивільного кодексу України визна­чено, що фактором може бути банк або фінан­сова установа, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові опе­рації.

Відповідно до статті 3 Закону України від 20.03.91 р. № 872-ХІІ «Про банки і банківську ді­яльність» факторинг є банківською операцією по придбанню права вимоги з поставки товарів і на­дання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасації цих вимог.

Відповідно до підпункту 3.2.5 пункту 3.2 статті З Закону не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери бор­говими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Перелік валютних цінностей надано у статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Тобто якщо об'єктом факторингових операцій є об'єкти, відмінні від валютних цінностей, цін­них паперів, у тому числі компенсаційних папе­рів (сертифікатів), інвестиційних сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, житлових чеків, земельних бон та деривати-вів, такі операції оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому по­рядку.

Факторингові операції, об'єктом боргу яких є ко­шти, до числа об'єктів оподаткування не включа­ються, як при переуступці першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому креди­тору, так і при кожному подальшому (наступно­му) відступленні одного і того ж зобов'язання.


  1. Щодо приймання податкової звітності з ПДВ при відсутності відміток про наявні додатки


Лист Державної податкової адміністрації України від 25.02.2010 р. № 3844/7/28-8017

Державна податкова адміністрація України, зважаючи на численні скарги від платників податків, які користуються системою подання звітності до податкових органів засобами телекомунікаційного зв'язку, з приводу невизнання районними податковими інспекціями податкової звітності з податку на додану вартість при відсутності відміток про наявні додатки в електронних документах повідомляє наступне.

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість затверджено наказом ДПА України від 30.08.97 р. № 166, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054 (далі - Порядок № 166).

Вимоги Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків ОДПС України, затверджених наказом ДПА України від 31.12.2008 р. № 827, містять вичерпний перелік підстав, за яких документ у формі податкової декларації з ПДВ з додатками до неї може бути не визнаний як податкова декларація.

Отже, відсутність відмітки у електронному полі поданої податкової декларації з податку на додану вартість з додатками є порушенням Порядку № 166, яке не тягне за собою невизнання такої податкової звітності як податкової декларації.

Прошу довести викладену вище інформацію до відома відповідних підрозділів для подальшого керівництва в роботі.


  1. Щодо присвоєння звітності статусу «До відома» та «Звіт не дійсний»


Лист Державної податкової адміністрації України від 21.12.2009 р. № 27438/7/28-0517

З метою виключення можливості маніпулювання даними податкової звітності ДПАУ надсилає для промислової експлуатації доопрацьоване програмне забезпечення по прийманню та обробці податкової звітності платників податків системи "Бест-Звіт for ORACLE" версії 7.04.068.

Згідно з вимогами Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджених наказом ДПАУ від 31.12.2008 р. № 827 (далі - Методичні рекомендації), податкова звітність може бути не визнаною як податкова підрозділами ведення та захисту податкової звітності (п. 4.4 та 4.5) та підрозділами оподаткування юридичних та фізичних осіб (п. 4.6). У зв'язку з цим, в АРМі "Бест-Звіт for ORACLE" розподілено можливість присвоювати відповідні статуси "До відома" та "Звіт не дійсний".

Статус "До відома" проставляється в межах компетенції підрозділами ведення та захисту податкової звітності та може бути змінено протягом трьох днів після граничного терміну подання для основних документів і трьох днів після дати створення для уточнюючих звітів (лист ДПАУ від 07.12.2009 р. № 27167/7/28-0517). У інших випадках, за службовими листами від структурних підрозділів, закрито можливість присвоєння звітності статусу "До відома".

У цьому оновленні доопрацьовано режим перевірки даних декларацій для підрозділів оподаткування юридичних або фізичних осіб.

Згідно з вимогами п. 4.6 Методичних рекомендацій, а саме:

"4.6. У разі визначення підрозділом оподаткування юридичних або фізичних осіб неправомірності подання податкової звітності платником податків на підставах, не передбачених пунктом 4.5, працівник цього підрозділу протягом 3-х робочих днів з моменту отримання реєстру прийнятої звітності направляє:...

підрозділу ведення та захисту податкової звітності службові записки з резолюцією керівника ОДПС для присвоєння такій звітності в електронних базах статусу "До відома";

підрозділам оподаткування юридичних та фізичних осіб надана можливість, відповідно до прийнятого рішення, самостійно присвоювати звітності статус "Звіт не дійсний", тобто без надання підрозділу ведення та захисту податкової звітності службової записки з резолюцією керівника ОДПС для присвоєння такій звітності в електронних базах статусу "До відома".

Засобами АРМу ведеться журнал роботи з документами за результатами камеральної перевірки податкової звітності (таблиця userdoceve№ts), у якому чітко фіксується: подія (внесення даних камеральної перевірки податкової звітності, редагування властивостей, звіт визнано недійсним, звіт визнано дійсним), дата та прізвище службової особи ДПІ (ДПА), яка проводила будь-яку з вище перелічених подій.

Якщо виникає потреба попередньо визнаний не дійсним звіт визнати як дійсний (наприклад: за рішенням суду; за рішенням ДПІ; за рішенням ДПА; за рішенням ДПА України тощо), надана можливість зняти статус "Звіт не дійсний" тільки після введення відповідної законної підстави.

Реалізовані зміни значно зменшать паперовий документообіг між структурними підрозділами ОДПС та дозволять більш раціонально використовувати робочий час.

Із роботою доопрацьованого режиму камеральної перевірки податкової звітності АРМу "Бест-Звіт for ORACLE" обов'язково ознайомити працівників підрозділів оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Зміни до відповідних пунктів Методичних рекомендацій будуть внесені в робочому порядку.


  1. Щодо статусу «Звіт не дійсний» до податкової звітності з ПДВ не застосовується


Лист Державної податкової адміністрації України від 30.12.2009 р. № 29334/7/16-1617

ДПАУ у зв'язку з доопрацюванням програмного забезпечення приймання та обробки податкової звітності платників податків системи "Бест-Звіт for ORACLE" версії 7.04.068 (лист ДПАУ від 21.12.2009 р. № 27438/7/28-0517) в частині присвоєння податковій звітності з ПДВ статусів "До відома" та "Звіт не дійсний" повідомляє таке.

Порядок подання платниками податку та приймання органами ДПС податкових декларації встановлено ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон № 2181).

При цьому форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється центральним (керівним) органом контролюючого органу за узгодженням з комітетом ВРУ, що відповідає за проведення податкової політики (пп. "ї" пп. 4.4.2 ст. 4 Закону № 2181).

Коло платників ПДВ, порядок обліку ПДВ, звітування та внесення ПДВ до бюджету визначено Законом України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон № 168).

Форма податкової декларації з ПДВ, узгоджена з Комітетом ВРУ з питань податкової та митної політики (рішення від 14.03.2008 р.), та Порядок заповнення та подання податкової декларації з ПДВ (далі - Порядок), затверджені наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166, що зареєстрований у Мін'юсті України 09.07.97 р. за № 250/2054.

Платником ПДВ є особа, зареєстрована ним відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість".

Податкова декларація з ПДВ складається із вступної частини, службових полів, чотирьох розділів та обов'язкових додатків (п. 1.3 Порядку). Таким чином, обов'язкові додатки є невід'ємною частиною податкової декларації з ПДВ та не можуть бути самостійним документом податкової звітності з ПДВ.

Отже, відповідно до вимог законів № 2181, № 168 та Порядку податкова декларація з ПДВ приймається органами ДПС від платників ПДВ та містить вступну частину, службові поля, чотири розділи та обов'язкові додатки.

Таким чином, оскільки вимоги законів № 2181 та № 168 містять вичерпний перелік підстав, за яких документ у формі податкової декларації з ПДВ може бути не визнаний як податкова декларація з ПДВ, законодавством та нормативно-правовими актами не передбачено випадків (обставин), при настанні яких у податкових органів виникає право присвоєння податковій звітності з ПДВ статусу "Звіт не дійсний", допрацьований режим камеральної перевірки АРМу "Бест-Звіт for ORACLE" в частині присвоєння статусу "Звіт не дійсний" до податкової звітності з ПДВ не застосовується.

У разі виявлення працівниками підрозділів, що здійснюють адміністрування ПДВ, випадків подання платниками ПДВ податкової звітності за період, що не відповідає звітному періоду для кожного конкретного платника (п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ), дії щодо такої звітності проводяться в порядку, визначеному п. 4.6 Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України.

Зважаючи на викладене, ДПАУ зобов'язує довести зазначене роз'яснення до відома підпорядкованих підрозділів.
1   2   3   4   5

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт