Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо розрахунку виплат до­помоги по вагітності та пологах - Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

Щодо розрахунку виплат до­помоги по вагітності та пологах


Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.03.10 р. № 2515/0/14-10/18

Департаментом соціального партнерства і за­гальнообов'язкового державного соціально­го страхування Мінпраці розглянуто <...> лист щодо правильності застосування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.09 р. № 1332 «Про внесення змін до пос­танови Кабінету Міністрів України від 26 верес­ня 2001 р. № 1266», для розрахунку виплат до­помоги по вагітності та пологах.

Відповідно до абзацу 1 пункту 4 Порядку обчис­лення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим дер­жавним соціальним страхуванням, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. № 1266, із змінами (далі - Порядок), розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для застрахо­ваних осіб (включаючи осіб, які працюють не­повний робочий день (робочий тиждень) та до­бровільно застрахованих осіб), останні шість календарних місяців (з першого до першого чис­ла), що передують місяцю, в якому настав стра­ховий випадок.

Згідно з пунктом 5 Порядку якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менш як б календарних місяців, середня заробітна пла­та (дохід, грошове забезпечення) обчислюєть­ся за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено страхові внески.

У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачу­валися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для роз­рахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими на­родженням та похованням, обчислюється згідно з абзацом другим пункту б Порядку, тобто, з на­рахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності в місяці, що передує місяцю, в яко­му настав страховий випадок, відповідно в Ав­тономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхо­вого випадку.

Якщо перші календарні дні місяця припадають на вихідні дні, а особа приступила до роботи в перший робочий день місяця згідно із графіком роботи підприємства чи графіком роботи праців­ника (тобто відпрацювала всі робочі дні місяця), та страхові внески із заробітної плати сплачено за повний місяць, до такої особи не можна застосо­вувати обмеження, передбачене абзацом другим пункту б Порядку.

На нашу думку, у такому випадку для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допо­моги по вагітності та пологах має застосовува­тись пункт 5 Порядку.


  1. Ведення форми № П-2 «Особова картка працівника»


Лист Державного комітету статистики України від 26.02.2010 р. № 17/1-25/Н-24/10/37

На <...> запит щодо форми пер­винної облікової документації № П-2 «Особова картка працівника» повідом­ляємо наступне.

З урахуванням пропозицій Міністерства обо­рони щодо вдосконалення типової форми № П-2, Державним комітетом статистики 25.12.2005 р. видано наказ № 496, яким внесено зміни до нака­зу від 05.12.2009 р. № 489 (далі — наказ № 489). Відповідно до зазначених змін відомості про типо­ву форму № П-2 виключено з наказу № 489.

Натомість, спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656 (далі — спільний наказ № 495/656) було затверджено типову форму первинної облікової документації зі статистики праці № П-2 «Особова картка праців­ника», яку введено в дію з 1 січня 2010 року.

Основні зміни полягають у доповненні типо­вої форми № П-2 розділом II «Відомості про військовий облік», що передбачає інформацію, яка обліковувалась раніше відповідно до наказу Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р. № 277 (в частині типової форми № П-2 «Осо­бова картка»).

Слід зауважити, що спільним нака­зом № 495/656 розмежовано функції щодо питань, які пов'язані з веденням типової форми. Зокрема, відповідно до пункту 4 цього на­казу, загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних згідно з ти­повою формою № П-2 та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності, покладено на Генеральний штаб Збройних сил України.

На працівників, прийнятих на роботу з 1 січня 2010 року, мають вестися особові картки за фор­мою, затвердженою спільним наказом № 495/656. Переписувати у 2010 році картки, заведені на працівників, прийнятих у 2009 році або у ми­нулі роки, немає потреби.

Звертаємо Вашу увагу, що картки, заведені за формою, затвердженою попередніми на­казами, необхідно актуалізувати, тобто до­дати до них інформацію, що міститься у типовій формі № П-2, затвердженій спільним наказом № 495/656, але відсутня у раніше чинній формі (код професії за Класифікатором професій, місце фактичного проживання працівника, місце дер­жавної реєстрації тощо). Відповідні відомості можна зазначити на особовій картці від руки.


  1. Относительно начисления страховых взносов в Фонд на материальную помощь, которая предоставляется работодателем наемным работникам


Письмо Государственного центра занятости Украины от 04.03.2010 г. № ДЦ-04-1412/0/6-10

Государственный центр занятости - Исполнительная дирекция Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (далее - Фонд) по поручению Главы правления Фонда Жугаевича Я. В. рассмотрел Ваш запрос относительно начисления страховых взносов в Фонд на материальную помощь, которая предоставляется работодателем наемным работникам, и сообщает следующее.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины от 02.03.2000 г. № 1533 "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" объектом для начисления страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы являются суммы фактических расходов на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, включающих расходы на выплату основной и дополнительной заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат, в том числе в натуральной форме, которые определяются согласно нормативно-правовым актам, принятым в соответствии с Законом Украины "Об оплате труда", выплату дохода (прибыли) физическим лицам за выполнение работ (услуг) по договорам гражданско-правового характера, которые подлежат обложению налогом с доходов физических лиц.

В соответствии с подпунктом 2.3.3 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата Украины [от] 13.01.2004 г. № 5 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 27 января 2004 года за № 114/8713, материальная помощь, имеющая систематический характер, предоставленная всем или большинству работников (на оздоровление, в связи с экологическим состоянием, кроме сумм, указанных в п. 3.31 Инструкции), относится к другим поощрительным и компенсационным выплатам, поэтому является объектом начисления страховых взносов в Фонд.

Согласно пункту 3.31 указанной Инструкции материальная помощь разового характера, предоставляемая предприятием отдельным работникам в связи с семейными обстоятельствами, на оплату лечения, оздоровление детей, погребение, не включается в фонд оплаты труда, и соответственно на нее не начисляются страховые взносы на случай безработицы.


  1. Относительно заправки автомобилей на АЗС по талонам и обращения такого вида документов


Письмо Министерства топлива и энергетики Украины от 16.02.2010 г. № 08/31-264

В соответствии с Вашим запросом <...> касательно существующего в Украине действующего законодательства относительно заправки автомобилей на АЗС по талонам и обращения такого вида документов Министерство топлива и энергетики рассмотрело указанный вопрос и сообщает.

Оформление отпуска нефтепродуктов по талонам предусмотрено подпунктом 10.3.3 "Отпуск нефтепродуктов по талонам" Инструкции о порядке приема, транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на предприятиях и в организациях Украины (утвержденной совместным приказом Минтопливэнерго Украины, Минтранссвязи Украины, Минэкономики Украины и Госпотребстандарта Украины от 20.05.2008 г. № 281/171/578/155, зарегистрированной в Министерстве юстиции 02.09.2008 г. за № 805/15496). При этом в соответствии с подпунктом 10.3.3.1 Инструкции форму, содержание и степень защиты бланков талонов устанавливает эмитент талона. Необходимыми элементами содержания талона являются его серийный и порядковый номера.

В то же время в соответствии с подпунктом 10.3.3.2 Инструкции заправка по талонам отражается в сменном отчете АЗС по форме № 17-НП<…>.

З повагою,
Директор з аудиту, к.е.н.

Аудитор (серт. А № 3816) Л.О. Кошембар
Вик.: С.В. Буняк, 332-77-50


1   2   3   4   5

Схожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт