Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

IX. Вирішення спорів - Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»

Засідання комітету з конкурсних торгів від «02»

Сторінка8/8
1   2   3   4   5   6   7   8

IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. Строк дії Договору
10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє по ______________________ , а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.

XI. Інші умови
11.1. Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. У випадку якщо в період строку дії Договір не виконаний або виконаний Постачальником не у повному обсязі та Покупець виявив Товар/и за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі, Покупець направляє Постачальнику лист з пропозицією внесення до Договору змін щодо зменшення ціни Товару/ів в частині непоставленого Постачальником Товару до ціни, виявленої Покупцем, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору, підписаний Покупцем. Постачальник протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Покупця та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору щодо зменшення ціни Товару/ів, зобов’язаний підписати та повернути Покупцю додаткову угоду про внесення змін до Договору. У випадку якщо Постачальник не повернув Покупцю підписану Постачальником додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Постачальнику.

11.3. Покупець має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку в наступних випадках:

- ненадання Постачальником документів приналежності товару, що стосується Товару та підлягають переданню разом з Товаром;

- якщо Постачальник передав меншу кількість Товару, ніж це встановлено даним Договором (в тому числі Покупець має право відмовитися від уже переданого Товару);

- якщо Постачальник передав Товар, який не відповідає комплекту/комплектності;

- якщо Постачальник передав Товар неналежної якості;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4. У випадку прийняття Покупцем рішення про відмову від Договору, з підстав, вказаних у п. 11.3 даного Договору, Покупець має право:

- письмово повідомити Постачальника про відмову від Договору в односторонньому порядку з зазначенням підстав прийняття такого рішення. В даному випадку Договір припиняє дію з дати відправлення повідомлення про відмову від Договору.

- встановити Постачальнику строк, в який він зобов’язаний усунути недоліки, які призвели до прийняття рішення про відмову від Договору в односторонньому порядку. В такому випадку Покупець направляє Постачальнику письмове повідомлення з зазначенням недоліків та строку для усунення таких недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті в установлений Покупцем строк, Договір припиняє дію зі спливом строку, встановленого Покупцем для усунення недоліків.

11.5. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

11.7. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом ПАТ «Укргазвидобування».

11.8. При тлумаченні умов поставки за цим Договором застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2010 року) з урахуванням особливих умов поставки, визначених Сторонами у даному Договорі.

11.9. Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.10. Відповідно до Податкового кодексу України Постачальник за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додатну вартість на загальних умовах; Покупець є платником податку на прибуток та податку на додатну вартість на загальних умовах.

11.11. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України. Якщо в даному Договорі Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства, врегулювавши свої відносини на власний розсуд, то пріоритет мають норми Договору.

11.12. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.13. У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів про такі зміни.

11.14. Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.

XII. Антикорупційне застереження
12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

  • надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

  • надання будь-яких гарантій;

  • прискорення існуючих процедур;

  • інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати Покупцю інформацію про ланцюжок власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №_ до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Покупцю.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Постачальника, і направляється на адресу Покупця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Постачальника від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеної у формі Додатку №_ до цього Договору Покупець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформацією із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.

XIIІ. Додатки до Договору
13.1. Додаток №1: Специфікація/-ї №__.

13.2. Додаток №_: Форма – «Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів.»

XIV. Місцезнаходження та банківські

реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ
БУ “Укрбургаз” ПАТ«Укргазвидобування»

Адреса: 63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86

р/р 2600301289336 Харківської ОД АБ«Укргазбанк» МФО 320478

код ЄДРПОУ 00156392

платник податку на додану вартість
Податкові реквізити:

ПАТ «Укргазвидобування», БУ „Укрбургаз”

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28,

м.Красноград, вул.Полтавська, 86

ІПН 300197726657, Свідоцтво № 200102860

Тел./факс (05744)7-19-88від Постачальника:


від Покупця:

______________________

М.П.

________________________

М.П.Додаток №1

до Договору №УБГ / від ________15р.


Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів
(в тому числі кінцевих)


(станом на «___»__________201__ р.)


п/п

Найменування контрагента (ІПН та вид діяльності)

Інформація про власників контрагента , вигодонабувачів (в тому числі кінцевих)

(ПІБ, паспортні дані, ІПН)

Підтверджуючі документи (найменування, реквізити)

1

2

3

4


Достовірність та повноту даної інформації підтверджую.
"___"________20___ р.

____________________________________________(підпис особи – уповноваженого представника -контрагента)


М.П.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:

_______________

М.П.


______________

М.П.Додаток № 2

до Договору №_______ від ________
СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____

від «___» ______________ 20__ р.
п/п

Найменування Товару

ДЕСТ/ТУ


УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

1
Всього:

УКТ ЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження
1 Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає (______________________________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

  1. Умови поставки Товару:

  • DDP: (згідно ІНКОТЕРМС 2010): кінцеве місце призначення:

63304, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86, «Укрбургаз».

3 Строк поставки Товару: протягом 15 календарних днів з дня письмової рознарядки Покупця.

4 Умови та строки оплати: по факту поставки протягом 30 календарних днів з дати постачання.

5 Транспортні витрати включені в ціну товару

6 Гарантія на Товар становить

7 Виробник товару: _________________________________________________________

8 Рік виготовлення Товару_______________________________________________

9. Відвантаження Товару проводиться протягом 15 календарних днів з дня письмової рознарядки Покупця.

10. Вимоги до тари та упаковки Заводська. Вартість тари та упаковки включена в ціну товару, Тара (упаковка) незворотна.

11. Реквізити Вантажовідправника:____________________________________________

12. Реквізити Вантажоотримувача: 63304 Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86, БУ «Укрбургаз».

13. У разі, якщо код УКТ ЗЕД імпортованого Товару, вказаний в митній декларації (МД), відрізняється від коду УКТ ЗЕД імпортованого Товару, який вказаний у цій Специфікації, Постачальник зобов'язується надати разом з актом приймання-передачі або видатковою накладною копії митних декларацій (МД) на підтвердження кодів УКТ ЗЕД імпортованих Товарів.

14. Ця Специфікація є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

15. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:

______________________

М.П.


________________________

М.П.1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Засідання комітету з конкурсних торгів від «22»
Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010 №2289-vi внести наступні зміни до документації конкурсних торгів...

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт