Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Матеріали практики - Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Матеріали практики

279. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди : роз’яснення Вищого Господарського Суду України № 02-5/215 від 1 квітня 1994 р. / Господарський суд України // Зібрання законодавства України: [Електрон. ресурс]. – К. : УІПЦ, 2006. - № 24. – 1 електрон. опт. диск.

280. Про перевірку додержання вимог чинного законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель : розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 5 квітня 2007 р. № 123 / Вінницька обласна державна адміністрація // Поточний архів Вінницької обласної державної адміністрації за 2007 р. – (Нормативні директивні правові документи).

281. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ : постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 16 квітня 2004 р. / Верховний суд України // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 6. – С. 22-28.

282. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди : постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 березня 1992 р. / Верховний суд України // Зібрання законодавства України: [Електрон. ресурс]. – К. : УІПЦ, 2006. - № 24. – 1 електрон. опт. диск.

283. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : постанова Пленуму Верховного Суду України № 17 від 10 грудня 2004 р./ Верховний суд України // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 1. – С. 9-12.

284. Матеріали єдиного державного реєстру судових рішень // www. reyestr. court. gov. ua

285. Матеріали комплексної перевірки додержання вимог земельного законодавства, проведеної у відповідності до розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 29 квітня 2005 р. № 165 / Вінницька обласна державна адміністрація // Поточний архів Вінницької обласної державної адміністрації за 2005 р. - (Нормативні директивні правові документи).


1 Наприклад, Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових систем на ґрунт: ДСТУ 4521: 2006. – [Чинний від 2007-07-01], затверджений наказом Держспоживстандарт від 28 лютого 2006 р. № 54.

1 Практика показує, що внесення мінеральних добрив без врахування агрохімічних картограм та рекомендацій по їх використанню, порушення норм і санітарних правил застосування ядохімікатів перетворюються в потенційну загрозу не лише для ґрунтового покриву, а також стають причиною отруєння живих організмів, водних джерел, атмосферного повітря, що в кінцевому результаті негативно відбивається на стані здоров’я громадян [195, с. 125-128].

2 Так, за результатами інвентаризації в господарствах Вінницької області в 329 хімскладах накопичено 1030 тонн непридатних до використання отрутохімікатів, пестицидів, а в Джуринському отрутомогильнику з 1976 року захоронено 1023 тонн цих небезпечних речовин з Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей [165, с. 8].

3 Доктор біологічних наук, член-кореспондент Російської Академії Наук О. Яблоков, який очолює Центр екологічної політики Росії, висловив сенсаційне припущення, що ураження організму пестицидами може призвести і до зміни статі [111, с. 10].

1 Див.: ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю за забрудненням».

2 Див.: Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердж. постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 (295-96-п) з подальшими змінами [62].

1 Варто зауважити, що в юридичній науковій літературі попередніх років була зроблена спроба обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акту щодо хімічних речовин та матеріалів, а саме Закону СРСР про хімічні речовини та матеріали [103, с. 63-64].

1 Крім цього, отруйна вода зі звалища через меліоративні канали потрапляє у річку Десенку, а далі й до Бугу. Пам’ятна історія, коли заражена вода із Стадниці спричинила зараження кожного п’ятого сільського жителя гепатитом А, а смертність перевищила народжуваність у п’ять разів [167, с. 18].

1 Так, СТОВ «Нива» Чечельницького району Вінницької області ще в 2002 році уклало угоди оренди земельних часток (паїв) з 872 власниками, на загальну площу 1601, 16 га. Починаючи з 2002 року із орендованої площі оброблялось лише 150 га, а з 2004 року в цьому господарстві не оброблено та не засіяно сільськогосподарськими культурами жодного гектара. В ході перевірки, проведеної контролюючими органами, встановлено факти забур’янення орендованих земельних часток загальною площею 1500 га багаторічними бур’янами, що призводить до поширення шкідників і хвороб та негативно впливає на розвиток культурних рослин [285].

1 Так, наприклад, природно-техногенну безпеку довкілля на території Вінницької області обумовлюють наступні фактори: діяльність підприємств теплоенергетики, переробної промисловості, комунального господарства, транспорту, проблеми складування та утилізації відходів. Об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, в області нараховується 208, а підприємство Вінницьке ВО «Хімпром» занесено до переліку екологічно небезпечних об’єктів України // Поточний архів Державного управління екології і природних ресурсів Вінницької області за 2006 р.

1 Світовій практиці відомі приклади ефективного розв’язання проблем охорони земель і ґрунтів. Так, наприклад, в 1985 році Конгресом США було прийнято закон про гарантоване забезпечення продовольством, відомого під назвою Білля про ферми. Відповідного до нього, для участі в багатьох програмах міністерства сільського господарства США всі землевласники, в тому числі фермери, мають розробляти та застосовувати на сильно еродованих землях спеціальний землеохоронний план, погоджений із службою охорони ґрунтів. При цьому міністерство надає фінансову допомогу тим фермерам, які застосовують ґрунтозахисне землеробство і ґрунтозахисну організацію території своєї ферми. До 1990 р. практично усі фермерські господарства уклали контракти зі Службою охорони ґрунтів і до 1995 р. гарантували їх реалізацію. Такий підхід знайшов втілення в принципово новому рівні охорони земель та стабілізації родючості ґрунтів, який гарантує сталий і високопродуктивний розвиток сільськогосподарського виробництва [113, с. 365].

2 Деякі аспекти визначення схожих та відмінних рис зазначених категорій спостерігаються у науковій юридичній літературі. Тому дисертанткою враховуються існуючі наукові доробки з цього питання [273, с. 117].

1 Так, зокрема, територія Вінницької області, де живе і працює дисертантка, станом на 1 січня 2008 р. складає 2649, 2 тис. га, а площа порушених земель в області – 3621, 1 га, в тому числі відпрацьованих порушених земель – 512, 3 га. Основним чинником антропогенного впливу на земельні ресурси області є ведення сільського господарства. Наприклад, ступінь освоєння земель сільськогосподарського призначення становить 77,4 %. Екологічну стійкість земельних ресурсів характеризує ступінь розораності земель. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті райони області, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабільними угіддями (сіножаті, пасовища, землі вкриті лісом і чагарниками, болота) // Поточний архів Вінницького обласного головного управління земельних ресурсів за 2007 р.

2 Подібна точка зору поділялась науковцями в земельно-правовій літературі. Так, наприклад, О.О. Забелишенський. розглядав правову охорону земель як складову частину природного комплексу [147, с. 9-10].

1 Звідси ми можемо зробити висновок, що також і правових форм.

1 Див.: Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель, затверджені Держкомземом України від 4 серпня 1999 р. [74].

1 Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів» від 15 вересня 2003 р. № 134/2003 Міністерство екології та природних ресурсів України реорганізовано в Міністерство охорони навколишнього середовища України та Державний комітет природних ресурсів України [49].

1 ISO у 1976 році замінила Міжнародну федерацію національних асоціацій із стандартизації.

1 Заслуговує на запозичення наступна поширена конкретна норма законодавства США: якщо власник земель не веде належної боротьби з бур’янами, то окружні органи мають право організувати цю роботу і пред’явити власникові рахунок за ці послуги: Див.: Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: наук.-навч. посіб. / за ред. Н.І. Титової [157, с. 284 ].

1 Так, зокрема, рішенням господарського суду Донецької області від 04.12.2006 р. по справі 19/364 було стягнуто з винної особи (СТОВ) на користь держави 23800, 00 грн. збитків, які сталися внаслідок порушення та засмічення родючого шару ґрунту при проведені робіт по виїмки труби на землях сільськогосподарського призначення без правовстановлюючих документів, що є порушенням вимог ст. 35 Закону України «Про охорону земель». Рішенням господарського суду Хмельницької області від 28.09.2004 р. по справі 16/15/3827 стягнуто збитків, заподіяних забрудненням земель, в сумі 39860,10 грн. Внаслідок систематичного порушення відповідачем технології складування твердих побутових відходів та правил експлуатації міського полігону виникла пожежа, в результаті гасіння якої стався зсув 2500 куб. м товщі твердих побутових відходів, каталізатором якого був викид метано-звалочного газу, що призвело до забруднення земель сільськогосподарського призначення площею 1900 кв. м. Та інші справи [284].

1 Див.: пп. 8 п. 5 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2005 р. № 1842/2005 [47].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк...
Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Реферат удк 550. 8: 528 (084. 3М200)(477. 54)
Хгре (хкгре) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна геологорозвідувальна експедиція)

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Лекція П. М. Таланчука орієнтована на студентів, викладачів, а також...
Співвідношення інтернаціонального І національного в деяких сферах розвитку народів світу

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови
Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт