Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна - Сторінка 9

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Література

81. Аграрне право України : підручник / [В.З. Янчук, В.І. Андрейцев, С.Ф. Василюк та ін.] ; за ред. В.З. Янчука. – [2-е вид., перероб. та доповн.]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 720 с.

82. Адыханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения / Адыханов Ф.Х. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1989. – 272 с.

83. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Аксененок Г.А. – М. : Госюриздат, 1958. – 424 с.

84. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.] ; за ред. Ю.Д. Білика. – К. : Урожай, 2004. – 94 с.

85. Алексеев С.С. Теория права / Алексеев С.С. – М. : Изд-во БЕК, 1995. – 320 с.

86. Андрейцев В.І. Екологія і закон : еколого-правова відповідальність / Андрейцев В.І. – К. : Знання, 1991. – 48 с.

87. Андрейцев В.І. Екологічне право : курс лекцій : [навч. посіб.] / Андрейцев В.І. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.

88. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / Андрейцев В.І. – К. : Знання, 2005. – 445 с.

89. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні : [навч.-практ. посіб.] / Андрейцев В.І. – К. : Істина, 1999. – 320 с.

90. Аніщенко В.О. Моніторинг і охорона земель : [навч. посіб.] / В.О. Аніщенко, В.О. Боровий. – К. : КНУБА, 2003. – 176 с.

91. Баб’як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / О.С. Баб’як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва. – К. : Атіка, 2000. – 216 с.

92. Бакка М.Т. Основи ведення сільського господарства та охорона земель / М.Т. Бакка, В.П. Стрельченко, П.Т. Божок. – Житомир : ЖТТУ, 2000. – 366 с.

93. Балюк Г.І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах : [навч. посіб.] / Балюк Г.І. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

94. Балюк Г.І. Коментар до ст. 169 Земельного кодексу України / Г.І. Балюк // Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар / за ред. В.І. Семчика. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

95. Балюк Г.І. Стан законодавства України про відходи та проблеми його вдосконалення / Г.І. Балюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2001. – Вип. 4. – С. 28-31. – (Серія: Юридичні науки).

96. Бенцаровський Д. Земля – мати, будьмо її гідними синами / Д. Бенцаровський // Урядовий кур’єр. - 2005. – 6 січня. – С. 8.

97. Берлач А. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України / А. Берлач // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. - № 8. – С. 20-23.

98. Бычкова Ц.В. Правовая охрана земель / Ц.В. Бычкова, П.Ф. Кулинич. – К. : Знання, 1984. – 16 с.

99. Боголюбов С.А. Земельное право / Боголюбов С.А. – М. : Норма-Инфо, 2002.- 465 с.

100. Большая Советская энциклопедия : в 30 т. / [гл. ред. Прохоров А.М.]. – М. : Изд-во «Советская энциклопедия», 1970.

Т. 22. - 1975 – 628 с.

101. Бойко О.Д. Історія України : [посіб.] / Бойко О.Д. – К. : «Академвидав», 2004. – 656 с.

102. Боротьба з екологічним злочинами : Кримінально-правове і кримінологічне дослідження / [Ф.А. Лопушанський, О.Я. Свєтлов, І.П. Лановенко та ін.]. – К. : Наукова думка, 1994. – 148 с.

103. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами / Бринчук М.М. – М. : Наука, 1990. – 214 с.

104. Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды) / Бринчук М.М. – М. : Юристъ, 1998. – 688 с.

105. Будзилович І. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства / І. Будзилович, А. Юрченко // Право України. – 1998. - № 2. – С. 93-98.

106. Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1946 г.г. – М. : Сельхозиздат, 1948. – 640 с. – (Нормативні директивні правові документи).

107. Веденин Н.П. Земельное право : вопросы и ответы / Веденин Н.П. – М. : Юриспруденция, 2001. – 128 с.

108. Венгеров А.Б. Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов] / Венгеров А.Б. – М. : ИКФ Омега-Л, 2002. – 608 с.

109. Вишневський В. Гармонія чи протистояння? / В. Вишневський // Урядовий кур’єр. – 2005. – 16 квітня. – С. 12.

110. Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій / Вінник О.М. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.

111. Віцінська Я. Східний масив Луки-Мелешківської – продустований і обезвожений / Я. Віцінська // RIA. – 2005. – 25 травня. – С.10.

112. Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды / Вовк Ю.А. – Х. : Вища школа, 1986. – 159 с.

113. Волкова Г.І. Раціональне використання й охорона земель – головні чинники продовольчої безпеки / Г.І. Волкова // матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в Україні»] / за ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х. : Ун-т держ. будів. та місцев. самовряд. АПрН України, 2004. – С. 362-365.

114. Гавриш Н.С. Відповідальність за забруднення та засмічення ґрунтів в Україні: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Гавриш Наталія Степанівна. – О., 2001. – 168 с.

115. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины : Проблемы теории и развития законодательства / Гавриш С.Б. – Х. : Основа, 1994. – 640 с.

116. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / Гавриш С.Б. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2002. – 636 с.

117. Голиченков А.К. Очерки истории экологического права: развитие правовых идей охраны природы / А.К.Голиченков, Т.Е. Новицкая, С.В. Чиркман // Вестник Московского государственного университета. – 1991. - № 1. – С. 50-57. – (Серия 11. Право)

118. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1984. – 9 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

119. Государственные стандарты Союза ССР. Охрана природы. Земли. – М. : Издательство стандартов, 1993. – С. 59-68. – (Государственный стандарт Союза ССР).

120. Горшенев В.М. Контроль как правовая форма деятельности / В.М. Горшенев, И.Б. Шахов. – М. : Юрид. лит., 1978. – 175 с.

121. Гусев Р.К. Земельное право / Гусев Р.К. – М. : Юрид. ф-ма «Контракт»: Инфра-М, 2005. – 206 с.

122. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : [навчальний посіб.] / Джигирей В.С. – К.: Знання, 2000. – 203 с.

123. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2001/42/ЄС від 27 червня 2001 р. про оцінку впливу деяких планів та програм на навколишнє середовище // OJL 73, 14.03.1997. – (Нормативний документ ЄС. Директива).

124. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2003/4/ЄС від 28 січня 2003 р. про доступ громадськості до інформації про навколишнє середовище та про скасування Директиви Ради 90/313/ЄЕС // http: // euroha.eu.int/ - (Нормативний документ ЄС. Директива).

125. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 р. про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди // Official journal of the European Union. 30.04.04. L 143/56-143/744. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

126. Директива Ради ЄС 67/548/ЄС щодо класифікації, пакування й маркування небезпечних речовин // OJL 196, 16.08. 1967. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

127. Директива Ради ЄС 75/442/ЄС щодо відходів // OJ 1975 L 194. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

128. Директива Ради ЄС 76/769/ЄС про торгівлю та використання деяких небезпечних хімічних речовин // OJ 1976 L 262. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

129. Директива Ради ЄС 85/337/ЄС від 27 червня 1985 р. щодо оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище // OJL 175, 05. 07.1985. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

130. Директива Ради ЄС 86/278/ЄЕС від 12 червня 1986 р. про охорону навколишнього середовища і, зокрема, ґрунтів при використанні осаду стічних вод у сільському господарстві // http: // euroha.eu.int/ - (Нормативний документ ЄС. Директива).

131. Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел // OJL 375, 31.12.1991. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

132. Директива Ради ЄС 91/689/ЄЕС щодо небезпечних відходів // OJ 1991 L 377. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

133. Директива Ради ЄС 96/61/ЄС від 24 вересня 1996 р. про комплексне запобігання та контроль над забрудненням // OJL 257, 10.10.1996. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

134. Директива Ради ЄС 96/82/ЄС від 9 грудня 1996 р. про попередження великих промислових аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами // OJL 10, 14.01.1997. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

135. Директива Ради ЄС 97/11/ЄEС від 3 березня 1997 р. про зміни до Директиви Ради ЄС 85/337/ЄС від 27 червня 1985 р. щодо оцінки впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище // OJL 73, 14.03.1997. - (Нормативний документ ЄС. Директива).

136. Європейський Союз. Консолідовані договори / [наук. ред. В. Муравйов]. – К. : Вид-во «Пор-Рояль», 1999. – 206 с.

137. Екологічне право України / [за ред. А.П. Гетьмана і М.В. Шульги]. – Х. : Право, 2005. – 384 с.

138. Екологічне право : Особлива частина : підруч. [для студ. юрид. вузів і фак.] : Повний акад. курс / [за ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева]. – К. : Істина, 2001. – 544 с.

139. Екологічне право України : [академічний курс / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка]. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.

140. Ерофеев Б.В. Земельное право / Ерофеев Б.В. – М. : Новый юрист, 1998. – С. 80-81, цитується за: Земельне право : підруч. [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / [за ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинина]. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – С. 50-51.

141. Ерофеев Б.В. Земельное право : учеб. [для вузов] / Ерофеев Б.В. – М. : ООО Профтехобразование, 2001. – 656 с.

142. Ерофеев Б.В. Экологическое право России : учеб. [для вузов] / Ерофеев Б.В. – М. : Юриспруденция, 2000. – 448 с.

143. Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования / Жариков Ю.Г. – М. : Юрид. лит., 1974. – 136 с.

144. Жевлаков Э.Н. Экологические правонарушения и ответственность / Жевлаков Э.Н. – М. : ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 204 с.

145. Забелышенский А.А. Некоторые вопросы современной концепции земельного права / А.А. Забелышенский // Вестник Московского государственного университета. – 1995. - № 6. – С. 27-28. – (Серия 11. Право).

146. Забелышенский А.А. Ответственность за порчу, загрязнение, бесхозяйственное использование земли / А.А. Забелышенский // Природно-ресурсовое право и правовая охрана окружающей среды / А.А. Забелышенский. – М. : Юрид. лит., 1988. – 214 с.

147. Забелышенский А.А. Правовая охрана земли как составной части природного комплекса : [учеб. пособ.] / Забелышенский А.А. – Свердловск : УрГУ, 1979. – 81 с.

148. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : [монографія] / Заєць О.І. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 185 с.

149. Закони про міську, району в місті та району Раду депутатів трудящих Української РСР / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. - № 29. – Ст. 242-243. – (Бібліотека офіційних видань).

150. Захарченко П. Земельні відносини напередодні та у ході аграрної реформи П. Столипіна: правове забезпечення / Петро Захарченко // Юридична Україна. – 2008. - № 2. – С. 4-7.

151. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань : У 6 т. / Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідемічне управління / [під заг. ред. В.Ф. Марієвського]. – К., 1995.

Т. 1. Ч. 1. – 1995. - С. 37-138. – (Нормативні директивні правові документи).

152. Земельний кодекс України з постатейним матеріалом : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 р. / [упорядкув. А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік]. – К. : Романчук Р.С., 2006. – 720 с. - (Нормативні директивні правові документи).

153. Земельний кодекс України : [наук.-практ. коментар / за ред. В.І. Семчика]. – К. : Видавничий Дім «Ін юре», 2003. – 676 с.

154. Земельне право України : [підруч. / за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша]. – К. : Істина, 2003. – 448 с.

155. Земельне право : [підруч. для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів / за ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинина]. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 424 с.

156. Земельне право України : підруч. / [Анісімова Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. М.В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

157. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України : [наук.-навч. посіб. / за ред. Н.І. Титової]. – Львів : ПАІС, 2005. – 368с.

158. Земельний кодекс УРСР від 16 жовтня 1922 р. – Х. : Изд-е народного комиссариата юстиции, 1922. – 31с.

159. Земельний кодекс Української РСР від 8 липня 1970 р. / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1970. - № 29. – Ст. 205.- (Бібліотека офіційних видань).

160. Земельний кодекс УРСР від 18 грудня 1990 р. / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 10. – Ст. 98. - (Бібліотека офіційних видань).

161. Земельний кодекс України від 13 березня 1992 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 25. – Ст. 354.- (Бібліотека офіційних видань).

162. Земельное право : [учеб. / под ред. Н.Д. Казанцева и И.В. Павлова]. – М. : Юрид. лит., 1971. – 464 с.

163. Земельное право : [учеб. для вузов / под ред. С.А. Боголюбова]. – М. : Изд. Группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 340 с.

164. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 44. – Ст. 4147. – (Нормативний документ РФ).

165. Зонова І. Що може вибухнути, забруднити повітря і воду / І. Зонова // 33 канал. - 2006. – 11 січня. – С. 8.

166. Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : [підруч.] / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома. – Львів : «Новий Світ-2000», 2003. – 584 с.

167. Кириленко К. Бомба під Вінницею / К. Кириленко // Курьер. – 2005. – 4 мая. – С. 18.

168. Клунний Г. В боротьбі за селянство : Земельне законодавство контр-революційних урядів за час революції на Україні / Клунний Г. – Харків : Вид-во «Радянський селянин», 1926. – 176 с.

169. Кобилецький М. Магдебурзьке право у селах Галичини / М. Кобилецький // Право України. – 2003. - № 8. – С. 120-124.

170. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти ґрунтозахисних гарантій охорони земель / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – Вип. 56-59. С. 112-116. – (Серія: Юридичні науки).

171. Колбасов О.С. Возмещение вреда, причиненного порчей земли / О.С. Колбасов // Советская юстиция. – 1969. - № 14. – С. 12.

172. Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 «Земельне право ; агарне право ; екологічне право ; природоресурсне право» / О.В. Конишева. – Харків, 2002. – 20, [1] с.

173. Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Конишева Олена Василівна. – Х., 2002. – 174 с.

174. Конституція СРСР 1936 р. // Конституція (Основний Закон) СРСР. – К.: Держлітвидав України, 1938. – 15с. – [Бібліотека офіційних видань].

175. Корсак К.В. Основи екології : [навч. посіб.] / К.В. Корсак, О.В. Плахотнюк. – К. : МАУП, 2000. – 240 с.

176. Костицький В.В. Охорона довкілля: економіко-правове забезпечення / Костицький В.В. – К. : Вид-во Ін-та законод. передбачень і правової експертизи, 2002. – 50 с.

177. Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіок-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища) / Костицький В.В. – К. : Укр. інформаційно-правовий центр, 2001. – 390 с.

178. Котюк В.О. Теорія права : Курс лекцій : навч. посіб. [для юрид. факультетів, вузів] / Котюк В.О. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.

179. Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественных отношений / О.А. Красавчиков // Гражданские правоотношения и их структурные особенности / О.А. Красавчиков. – Свердловск, 1975. – Вып. 29. – С. 5-22.

180. Краснов Н.И. Охрана права землепользования в СССР / Н.И. Краснов // Право землепользования в СССР и его виды / Н.И. Краснов. – М. : Юрид. лит., 1964. – С. 548.

181. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України / М.В. Краснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – Вип. 52-55. – С. 88-90. – (Серія: Юридичні науки).

182. Крассов О.И. Земельное право / Крассов О.И. – М. : Юристъ, 2000. – С. 255, цитується за : Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.] ; под ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

183. Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [В.Т. Маляренко, В.В. Сташис, В.Я. Тацій та ін.]. – Х. : ТОВ Одіссей, 2004. – 1152 с.

184. Кузьмичев В.П. Освоение и использование черноземов и динамика их производительности / В.П. Кузьмичев // Русский чернозем. 100 лет после Докучаєва / В.П. Кузьмичев. – М. : Наука, 1983. – 285 с.

185. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Куян Ірина Анатоліївна. – К., 2001. – 208 с.

186. Лопашенко Н.А. Экологические преступления : социальная опасность и уголовно-правовой анализ / Н.А. Лопашенко // Право и политика. – 2001. - № 9. – С. 23-31.

187. Малишко М.І. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення / Малишко М.І. – К. : Укр. наукова асоціація, 2001. – 32 с.

188. Марченко М.П. Теория государства и права : [учеб.] / Марченко М.П. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 640 с.

189. Мельник А. За рік ґрунти Чернігівщини збідніли на 276 мільйонів гривень / А. Мельник // Урядовий кур’єр. – 2005. – 18 червня. – С. 6.

190. Мірошниченко А.М. Земельне право України : [навч. посіб.] / Мірошниченко А.М. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

191. Мірошниченко А.М. Розвиток нормування як засобу правового регулювання земельних правовідносин / А.М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – Вип. 51. – С. 136-142. – (Серія: Юридичні науки).

192. Музиченко П.П. Історія держави і права України / Музиченко П.П. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 662 с.

193. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР / Мунтян В.Л. – К. : Вища школа, 1982. – 232 с.

194. Мусис Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Ніколас Мусис ; [пер. з англ.]. – К. : «К.І.С.», 2005. – 466 с.

195. Нагребельный В.П. Организационно-правовые вопросы химизации сельского хозяйства и охрана окружающей среды / Нагребельный В.П. // Охрана окружающей среды : управление, право / Нагребельный В.П. – К. : Наукова думка, 1982. – С. 125-128.

196. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / [за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. – К. : Каннон А.С.К., 2003. – 1104 с.

197. Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу / В.В. Носік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – Вип. 50. – С. 87-90. – (Серія: Юридичні науки).

198. Обов’язковий для всіх землекористувачів мінімум заходів по боротьбі з ерозією ґрунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1960 р. / Рада Міністрів УРСР // ЗП УРСР. – 1960. - № 9. – Ст. 152. – (Бібліотека офіційних видань).

199. Общая теория советского земельного права / [ред. Г.А. Аксененок, И.А. Иконицкая, Н.И. Краснов] ; Ин-т государства и права АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 357 с.

200. Оверковська Т. Юридична природа понять «забруднення» та «псування» земель / Т. Оверковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 70-71. – С. 105-109. – (Серія: Юридичні науки).

201. Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування / Т. Оверковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 72. – С. 34-38. – (Серія: Юридичні науки).

202. Оверковська Т. Правова охорона земель в Україні: поняття та юридичні ознаки / Тетяна Оверковська // Юридична Україна. – 2006. - № 12. – С. 67-71.

203. Оверковська Т. Юридична відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування: поняття та особливості / Тетяна Оверковська // Юридична України. – 2008. – № 2. – С. 66-70.

204. Орлов М. Проблеми визначення і реалізації правових форм у сфері охорони навколишнього природного середовища / М. Орлов // Право України. – 2002. - № 6. – С. 74-77.

205. Основи земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік від 13 грудня 1968 р. / Верховна Рада СРСР // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1968. - № 51. – Ст. 485. - (Бібліотека офіційних видань).

206. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про землю від 28 лютого 1990 р. / Верховна Рада СРСР // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1990. - № 10. – Ст. 129. - (Бібліотека офіційних видань).

207. Основы государства и права : [учеб. пособ. / под ред. В.В. Комарова]. – Х. : Нац. юрид. акад. Украины, 1999. – 237 с.

208. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР / Петров В.В. – М. : Юрид. лит., 1984. – 384 с.

209. Петров В.В. Экология и право / Петров В.В. – М. : Юрид. лит., 1981. – 222с

210. Правовая охрана окружающей среды в странах Восточной Европы / [авт. кол. : Т. Лялев и др.]. – М. : Высшая школа, 1990. – 368 с.

211. Правові основи майнових і земельних відносин : [навч. посіб. / заг. ред. В.М. Єрмоленка]. – К. : Магістр- ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.

212. Примірний статут колгоспу, прийнятий Третім Всесоюзним з’їздом колгоспників у листопаді 1969 р. // СП СССР. – 1969. - № 26. – Ст. 150. – (Нормативні директивні правові документи).

213. Природа и закон / [Ю.С. Шемшученко и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1991. – 191 с.

214. Про адміністративну відповідальність за порушення земельного законодавства : Указ Президії Верховної Ради СРСР від 14 травня 1970 р. / Президія Верховної Ради СРСР // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1970. - № 20. – Ст. 165. - (Бібліотека офіційних видань).

215. Про заходи подальшого поліпшення охорони природи та раціонального використання природних ресурсів : постанова Верховної Ради СРСР від 20 вересня 1972 р. / Верховна Рада СРСР // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1972. - № 39. – Ст. 346. - (Бібліотека офіційних видань).

216. Про землю : Декрет // СУ РСФСР. – 1917. - № 1. – Ст. 3. – (Нормативні документи радянського уряду).

217. Про охорону природи Української РСР : Закон УРСР від 30 червня 1960 р. / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1960. - № 23. – Ст. 175. - (Бібліотека офіційних видань).

218. Про соціалізацію землі : Декрет від 19 лютого 1918 р. // Сборник декретов и постановлений по народному комиссариату земледелия 1917-1920. – М.: Гос. Изд-во, 1921. – 179 с. - (Нормативні документи радянського уряду).

219. Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії в Українській РСР : постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 16 травня 1967 р. // ЗП УРСР. – 1967. - № 5. – Ст. 47. - (Бібліотека офіційних видань).

220. Про рекультивацію земель, збереження і раціональне використання родючого шару ґрунту при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведені геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт : постанова Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1976 р. / Рада Міністрів УРСР // ЗП УРСР. – 1976. - № 7. – Ст. 29. - (Бібліотека офіційних видань).

221. Про порядок ведення державного земельного кадастру : постанова Ради Міністрів УРСР від 29 липня 1977 р. / Рада Міністрів УРСР // ЗП УРСР. – 1977. - № 8. – Ст. 7. - (Бібліотека офіційних видань).

222. Положення про державний контроль за використанням земель, затверджене Радою Міністрів СРСР 14 травня 1970 р. / Рада Міністрів СРСР // СП СССР. – 1970. - № 9. – Ст. 71. - (Бібліотека офіційних видань).

223. Про посилення охорони природи і поліпшення використання природних ресурсів : постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 29 грудня 1972 р. // СП СССР. – 1973. - № 2. – Ст. 6. - (Бібліотека офіційних видань).

224. Проект Концепції загальнодержавної програми використання та охорони земель / Верховна Рада України // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 1. – С. 54-59.

225. Проект Закону України «Про загальнодержавну програму використання та охорони земель» / Верховна Рада України // Землеустрій і кадастр. – 2004. - № 1-2. – С. 101-119.

226. Рациональное природопользование и охрана природы в СССР / [под ред. Н.А. Гвоздицкого]. – М .: Изд-во Московского ун-та, 1989. – 207 с.

227. Регламент Ради ЄС 1210/90 від 7 травня 1990 р. про створення Європейського агентства з навколишнього середовища та Європейської системи спостереження та інформації про стан навколишнього середовища // OJL 120, 11.05.1990. - (Нормативний документ ЄС. Регламент).

228. Регламент Ради ЄС 933/99 про зміни та доповнення Регламенту Ради ЄС 1210/90 від 7 травня 1990 р. про створення Європейського агентства з навколишнього середовища та Європейської системи спостереження та інформації про стан навколишнього середовища // OJL 117, 05.05.1999. -(Нормативний документ ЄС. Регламент).

229. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології / Л. Решетник // Право України. – 2003. - № 8. – С. 81-85.

230. Рішення Комісії ЄС 2000/479/ЄС від 17 липня 2000 р. відносно виконання європейського регістру емісії забруднювачів (EPER) // ОJL 192, 28.07.2000. Р. 0036-0043. - (Нормативний документ ЄС. Регламент).

231. Рохлин В.И. Экологические правонарушения / В.И. Рохлин, В.М. Сердюк. – Санкт-Петербург : Ин-т Генер. Прокуратуры РФ, 1998. – 31 с. – (Серия: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе).

232. Рябов А.А. Ответственность за нарушение законодательства о землепользовании / Рябов А.А. – М. : Юрид. лит-ра, 1981. – 88 с.

233. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування / Сафранов Т.А. – Львів : «Новий Світ-2000», 2003. – 248 с.

234. Свобода Павел. Вступ до Європейського права / Павел Свобода ; [пер. з чеської]. – К. : «К.І.С.», 2006. – 280 с.

235. Словарь-справочник по экологии [состав. К.М. Сытник и др.] – К. : Наукова думка, 1994. – 665 с.

236. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / Скакун О.Ф. – Харків : Консум, 2001. – 656с.

237. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підруч.] / Скакун О.Ф. ; [пер. з рос.]. - [2-е вид.]. – Х. : Консум, 2005. – 656 с.

238. Совершенствование экологического и земельного права в современных условиях : материалы науч.-практ. конф. // Государство и право. – 1996. - № 5. – С. 114-125.

239. Советское земельное право / [под ред. проф. В.С. Шелестова]. – Х. : Вища школа, 1981. – 232 с.

240. Сохнич А.Я. Екологізація землекористування / А.Я. Сохнич, Л.М. Тібілова // Землевпорядний вісник. – 2005. - № 2. – С. 19-23.

241. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки / Сохнич А.Я. – Львів : НВФ «Українські технології», 2002. – 252 с.

242. Тагиров Т.Т. Правовая охрана земель сельскохозяйственного назначения / Тагиров Т.Т. – Волгоград : Ниж.-Волж. книжн. изд-во, 1979. – 128 с.

243. Теория государства и права : [учеб. / под ред. проф. В.М. Карельского, проф. В.Д. Перевалова]. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2000. – 616 с.

244. Теорія держави і права : [навч. посіб. / за ред. В.В. Копєйчикова, С.Л. Лисенкова]. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

245. Теорія держави і права : [підруч.] / [С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров ; за ред. С.Л. Лисенкова]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

246. Теорія держави і права. Академічний курс : [підруч. / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

247. Терлюк І.Я. Історія держави і права України (Доновітній час) / Терлюк І.Я. – К. : Атіка, 2006. – 400 с.

248. Титова Н.І. Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи / Титова Н.І. – Л. : Вид-во Льв. ун-ту, 1973. – 220 с.

249. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання / Н.І. Титова // Право України. – 1998. - № 4. – С. 10-15.

250. Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий / Титова Н.И. – М. : Юрид. лит., 1978. – 152.

251. Титова Н.І. Новий Земельний кодекс України : позитивні та негативні аспекти / Н.І. Титова // Право України. – 2002. - № 4. – С. 70-76.

252. Титова Н.И. Особенности материальной ответственности работников сельскохозяйственных предприятий за ущерб, причиненный природным объектам / Н.И. Титова // Охрана окружающей среды : управление, право / Н.И. Титова. – К. : Наукова думка, 1982. – 207 с.

253. Топорнин Б.Н. Европейское право : [учеб.] / Топорнин Б.Н. – М. : Юрист, 1998. – 456 с.

254. Трегобчук В. Організаційно-економічний механізм раціонального використання і охорони земель в умовах ринку / В. Трегобчук, Ю.Сабо, Ю. Тютюнник // Економіка України. – 1993. - № 11. – С. 64-69.

255. Трегобчук М. Проблеми охорони сільськогосподарських земель за переходу до ринкової економіки / М. Трегобчук // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 52.

256. Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : [навч. посіб.] / Третяк А.М. – К. : Аграрна наука, 2002. – 289 с.

257. Третяк А.М. Основи державного регулювання використання і охорони земель / Третяк А.М. – Чернівці, 1994. – 55 с.

258. Третяк А.М. Проблеми та практика нормування в галузі земельних відносин і землекористування / А.М. Третяк // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 47-54.

259. Третяк А. Стандартизація і нормування у сфері землеустрою та сталого землекористування / А. Третяк, В. Другак // Землевпорядний вісник. – 2007. - № 2. – С. 53.

260. Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий / [отв. ред. С.С. Яценко]. – К. : А.С.К., 2003. – 1088 с.

261. Федикович О.В. Екологічні аспекти використання земель Закарпаття / О.В. Федикович // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 3. – С. 14-16.

262. Фролов М.О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства / М.О. Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис № 3. – Хмельницький : Вид-во ХІРУП, 2002. – С. 73-79.

263. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях / Халфина Р.О. – М.: Юрид. лит., 1974. – 351 с.

264. Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання природокористування: [монографія] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К.: Кондор, 2004. – 524 с.

265. Хом’яченко С.І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Хом’яченко Світлана Іванівна. – К., 2004. – 207с.

266. Хом’яченко С. Правові форми здійснення державного контролю за використанням та охороною земель / С. Хом’яченко // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 63-66.

267. Чаусова Л. Принципи у сфері стимулювання належної еколого-правової діяльності громадян та організацій / Л. Чаусова // Право України. – 1998. - № 6. – С. 39-43.

268. Шемшученко Ю.С. Административная ответственность в области охраны окружающей среды / Шемшученко Ю.С. – К. : О-во Знание, 1987. – 48 с.

269. Шемшученко Ю.С. Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды / Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян, Б.Г. Розовский. – К. : Наукова думка, 1978. – 278 с.

270. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии / Шемшученко Ю.С. – К. : Наукова думка, 1989. – 232 с.

271. Шоста програма дій ЄС у сфері навколишнього середовища, затверджена Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 1600/2002/ЄС 22 липня 2002 р. // http: // euroha.eu.int/ - (Нормативний документ ЄС. Програма).

272. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.М. Шульга. – Харків, 2004. – 20, [1] с.

273. Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Шульга Андрій Михайлович. – Х., 2004. – 211 с.

274. Щербак А.И. Юридическая ответственность должностных лиц в сфере рационального природопользования / А.И. Щербак // Охрана окружающей среды: управление, право / А.И. Щербак – К. : Наукова думка, 1982. – С. 53-55.

275. Щербина В.С. Господарське право : [підруч.] / Щербина В.С. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.

276. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол. : Ю.С. Шемшученко та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2001.

Т. 3 – 2001. - 792 с.

277. Ярмоленко В. Скасувати треба не мораторій, а приватну власність на землю (осібна думка) / В. Ярмоленко // Пропозиція. – 2007. - № 1. – С. 12-13

278. Ястребов Д.А. О причинах экологического кризиса и путях выхода из него / Д.А. Ястребов // материалы науч. студ. семинара [Современные проблемы права и управления в сфере природопользования], (Москва, 28 ноября 2000 г.) / под ред. Ю.Ю. Галкина. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2001. – Вып. 4. – 136 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк...
Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Реферат удк 550. 8: 528 (084. 3М200)(477. 54)
Хгре (хкгре) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна геологорозвідувальна експедиція)

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Лекція П. М. Таланчука орієнтована на студентів, викладачів, а також...
Співвідношення інтернаціонального І національного в деяких сферах розвитку народів світу

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови
Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт