Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Особливості складання та подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку (фсп)

Особливості складання та подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку (фсп)

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Особливості складання та подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП)
Віктор ФІНАШКО, начальник відділу методології місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України
Згідно зі ст. 301 Податкового кодексу платниками фіксованого сільськогосподарського податку (далі — ФСП) з урахуванням обмежень, установлених п. 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, в тому числі на умовах оренди (ст. 302 Податкового кодексу).

Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена станом на 01.07.95 р., для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в АР Крим або області, проведена станом на 01.07.95 р. (ст. 303 Податкового кодексу).

Тобто для таких сільгосптоваровиробників нормативна грошова оцінка земель не підлягає індексації.

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та (або) земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників визначено ст. 304 Податкового кодексу залежно від категорії (типу) земель та їх розташування.

Нарахування та строки сплати податку, а також зарахування податку визначено ст. 306 Податкового кодексу.

Зокрема, сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою наказом № 1016.

Тобто оскільки сплата ФСП пов’язана зі специфікою сільськогосподарського виробництва, яка залежить, зокрема від природно-кліматичних умов вирощування сільгосппродукції, то з огляду на це для платників такого податку законодавчо передбачено подання розрахунку, який визначає суму ФСП один раз на рік до 1 лютого поточного року (ст. 306 Податкового кодексу).

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у I кварталі — 10%; у II кварталі — 10; у III кварталі — 50; у IV кварталі — 30%.

Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів місяця, що настає за місяцем їх утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі — у порядку, визначеному пунктами 306.2 ст. 306 Податкового кодексу.

Платники податку, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію з податку.

Якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податку змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, такий платник зобов’язаний:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, органам ДПС за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку.

Платники податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Набуття статусу платника податку провадиться згідно з вимогами ст. 308 Податкового кодексу.

Зокрема, сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку подають до 1 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ)), — до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — до органу ДПС за місцем розташування такої земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань державної аграрної політики, за погодженням з центральним органом ДПС;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — до органів ДПС за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Зважаючи на вимоги законодавства, слід зауважити, що оскільки відповідно до пунктів 305.1 та 305.2 ст. 305 Податкового кодексу базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік, а базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, то у зв’язку із специфікою платежу сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника податку подають податкову декларацію на поточний рік, а Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства — за попередній звітний (податковий) рік (наказ Міністерства аграрної політики України від 22.10.2009 р. № 752).
Відповідальність платників податку

У разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менше ніж 75%, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Платники податку несуть відповідальність згідно із законодавством за правильність обчислення, своєчасність подання податкових декларацій та сплати сум податку (статті 50, 54, 120, 123, 126, 129).
Особливості заповнення декларацій із ФСП (далі — декларація)

Складання декларації здійснюється у порядку, зазначеному нижче.

Декларація заповнюється друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. У декларації не повинно бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень, заповнюються всі показники, визначені у цій декларації.

При поданні декларації (загальної, нової загальної, уточнюючої загальної, звітної, нової звітної, уточнюючої звітної) у титульній її частині зазначаються позначка «Х» у відповідній клітинці «Тип декларації», а також номер (послідовно наростаючим підсумком від кількості поданих у поточному році відповідних декларацій за рядком «1.1.Т. Порядковий номер за рік»).

Позначка «Х» у відповідному рядку «Тип декларації» зазначається з урахуванням таких особливостей:

а) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування, то позначка «Х» зазначається у рядку «Тип декларації» — «Звітна» окремо в кожній декларації, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка зазначається в окремій декларації у рядку «Тип декларації» — «Загальна», що подається платником до органу ДПС за своїм місцезнаходженням;

б) якщо у платника ФСП у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, є земельні ділянки, розташовані в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, то позначка «Х» зазначається у рядку «Тип декларації» — «Звітна» і подається платником до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок, що одночасно є звітною та загальною декларацією;

в) у разі зміни площі земельних ділянок протягом базового звітного податкового періоду у зв’язку з набуттям або переходом права власності та/або користування, у тому числі на умовах оренди, в межах території декількох органів місцевого самоврядування (нові земельні ділянки) позначка «Х» зазначається у рядку «Тип декларації» — «Нова звітна» окремо в кожній декларації, що подається до органу ДПС за місцем розташування таких земельних ділянок. Така сама позначка зазначається в окремій декларації у рядку «Тип декларації» — «Нова загальна»;

г) при уточненні суми ФСП позначка «Х» зазначається у рядку «Тип декларації» — «Уточнююча звітна» та окремо «Уточнююча загальна» з урахуванням раніше зазначених позначок у звітній або загальній декларації.

Уточнюючі декларації за податкові періоди минулих років у зв’язку із збільшенням або зменшенням податкових зобов’язань за наслідками уточнень за податкові періоди минулих років складаються окремо за кожен рік з урахуванням строків давності та їх застосування, визначених відповідно до законодавства.

До відповідних рядків колонки 2 записуються дані щодо земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) та землі водного фонду), у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому грунті).

До відповідних рядків колонки 3 записуються площі земельних ділянок у гектарах з чотирма десятковими знаками після коми згідно з правовстановлювальними документами; колонки 4 — розмір нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки, встановленої на відповідній території; колонки 5 —ставки ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), встановлені у відсотках до їх нормативної грошової оцінки та/або для земель водного фонду, у відсотках до нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та АР Крим, передбачені ст. 304 Податкового кодексу.

До відповідних рядків колонки 6 записується результат добутку значень відповідних рядків за колонками 3, 4, 5, поділений на 100.

Значення за рядком 3 дорівнює сумі значень відповідних рядків за колонками 7 — 18.

У рядку 4 записуються показники раніше поданої відповідної декларації, що уточнюється.

У рядку 5 записуються різниці позитивних значень за рядками 3 та 4 у разі складання декларації, яка містить уточнення податкових зобов’язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

У рядку 6 записується значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 5, за якими настав строк сплати.

У рядку 7 записуються різниці позитивних значень за рядками 4 та 3 у разі складання декларації, яка містить уточнення податкових зобов’язань минулих податкових періодів, за якими настав строк сплати, та/або майбутніх податкових періодів, за якими не настав строк сплати.

У рядку 8 записується значення показників за відповідними колонками 7 — 18 рядка 7, за якими настав строк сплати.

У рядку 9 записується значення, яке становить 3 або 5% від показника за рядком 6 колонок 7 — 18 уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

У рядку 10 записується сума пені.

У рядку 11 записується кількість аркушів пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, а у рядку 12 — кількість аркушів доповнень до Податкової декларації.

У рядках 13, 14 та 15 заповнюються суми значень за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 20 __ рік), затвердженого Мінагрополітики України.

Рядки 13, 14 та 15 заповнюються один раз при поданні загальної та/або звітної декларації станом до 1 лютого.

Декларація підписується керівником платника податку, головним бухгалтером і скріплюється печаткою підприємства.

До органів ДПС подається оригінал податкової декларації.

За добровільним рішенням платника ФСП декларацію може бути подано до органу ДПС в електронній формі.

У спеціальному полі для службових відміток посадова особа органу ДПС проставляє відмітку про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

Посадова особа органу ДПС, яка здійснює камеральну перевірку, у спеціальному розділі декларації ставить дату перевірки, прізвище та підпис. У разі виявлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт камеральної перевірки, при цьому зазначаються його номер та дата складання.
РОЗГЛЯНЕМО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ ДЕКЛАРАЦІЙ З ФСП НА УМОВНИХ ПРИКЛАДАХ.

Приклад 1.

Сільгосппідприємство для ведення товарного сільгоспвиробництва в межах території одного органу місцевого самоврядування (за місцем своєї реєстрації) має у власності сільськогосподарські угіддя: ріллю площею 484,8500 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 1 650,00 грн.), багаторічні насадження площею 48,74 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 2 280,00 грн.) та сіножаті площею 484,8500 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 1 650,00 грн.). Загальна сума ФСП на рік за ці сільськогосподарські угіддя становить 2500,00 грн.

При заповненні декларації у титульній її частині зазначається позначка «Х» у клітинці «Тип декларації» — «Звітна», яка є одночасно і загальною декларацією, оскільки земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташовано в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника податку, а також зазначається, за який рік подається декларація та її номер за рядком «1.1.Т. Порядковий номер за рік»

1

Податкова декларація

з фіксованого сільськогосподарського податку

Тип виду декларації

1.1.Т.

Порядковий номер за рік1

1

Тип декларації

01
Загальна

02
Нова загальна

03
Уточнююча загальна

04

х

Звітна

05
Нова звітна

06
Уточнююча звітна

за

2

0

1

1

рік

**починаючи з2.***з урахуванням уточнень з.................................................................................................................................

9

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


Заповнена декларація на поточний рік щодо площ земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь/ріллі, сіножатей, багаторічних насаджень/ подається до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку)), оскільки земельні ділянки розташовано в межах території одного органу місцевого самоврядування.

Зауважу, що в разі зміни площі земельних ділянок протягом поточного року у зв’язку із збільшенням (зменшенням) податкових зобов’язань, зміною ставок податку або грошової оцінки землі, виправленням самостійно виявлених помилок тощо відповідні уточнення із зазначених операцій проводяться платником щодо цієї декларації.

Якщо ж платником ФСП в середині року набуто нову земельну ділянку в межах території того самого органу місцевого самоврядування, де знаходяться й інші його земельні ділянки, то до органу ДПС за місцем розташування такої земельної ділянки подається одна нова звітна декларація на поточний рік протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом.
Одиниця виміру: гектари — з чотирма десятковими знаками,
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності...
Анотація. Розглянуто організацію процесу складання І подання податкової декларації з пдв у зв’язку з останніми змінами законодавства...

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Наказ від 17 грудня 2010 року n 837 Про затвердження Розрахунку частки...
На виконання абзацу четвертого пункту 308. 1 статті 308 глави 2 розділу XIV податкового кодексу та з метою забезпечення єдиної методології...

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується
Декларації акцизного податку та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Який порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з пдв?
Форма та Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів...

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
Не можуть бути джерелом погашення податкового боргу, крім погашення податкового боргу з податку на додану вартість, кошти на рахунку...

Способи подання податкової декларації про майновий стан І доходи
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан...

Про окремі особливості складання податкової звітності за звітні періоди,...
Закон n 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість,...

Як в акцизній декларації заповнювати вартісні показники та курс гривні до євро
Дфсу в зір (категорія 116. 07) зазначає, що п. 7 розд. II порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого...

Затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
Криворізька південна одпі нагадує платникам податків, що 9 серпня 2016 р останній день подання податкової декларації платника єдиного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт