Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р


Луцький національний технічний університет

Протокол № 7

засідання навчально-методичної ради

від 22.03.2016 р.Присутні: 17членівнавчально-методичної ради згіднозі списком (список додається).
Відсутні: 1 член ради
Голова: В.І. Талах
Секретар: Л.А. Мельничук
Порядок денний:
1. Про стан організаціїнавчально-методичноїроботи на факультетіобліку та фінансів.

Доповідач:

А.Т. Московчук, декан факультету обліку та фінансів.

2. Про хід і результатиліцензування та акредитаціїспеціальностей в університеті за освітньо-кваліфікаційнимирівнями «Бакалавр» та «Магістр».

Доповідачі:

деканифакультетів;

В.І. Талах, проректор з науково-педагогічноїроботи

3. Про формуванняваріативноїчастиниіндивідуальногонавчального плану студентів за освітньо-кваліфікаційнимрівнем «бакалавр» та «магістр».

Доповідачі:

деканифакультетів;

С.В. Масечко, начальник навчальноговідділу.

4. Розгляд та рекомендації до друкупідручників, посібників, навчально-методичнихматеріалів та електроннихпрацьвикладачів і співробітниківуніверситету.

Доповідач:

Л.А. Мельничук, секретарнавчально-методичної ради університету.

1. СЛУХАЛИ: декана факультету обліку та фінансів А.Т. Московчук про стан організації навчально-методичної роботи на факультеті.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт декана факультету обліку та фінансів А.Т. Московчук, роботу на факультеті вважати на належному рівні.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: деканів факультетів, фахівця І-ї категорії підрозділу акредитації та ліцензування Н.І. Корецьку про хід і результати ліцензування та акредитації спеціальностей в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр».
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу С.В. Масечко проформуванняваріативноїчастиниіндивідуальногонавчального плану студентів за освітньо-кваліфікаційнимрівнем «бакалавр» та «магістр».

Варіативна частина індивідуального плану студента включає дисципліни за вибором студента. Вони дають змогу здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності й поглибленій підготовці за напрямами, визначеними характером майбутньої діяльності. Формування індивідуального навчального плану студента за певним напрямом передбачає можливість індивідуального вибору змістових модулів (дисциплін) з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівців.

Надання студентам права вибору дисциплін дозволяє забезпечити швидку адаптацію навчального процесу до змін на ринку праці, мотивує викладачів до вдосконалення навчальних програм, створює можливості до залучення викладачів з інших ВНЗ, дозволяє повніше реалізувати принцип «навчання протягом усього життя».

Для цього на початку року завідувач кафедрою має визначити перелік дисциплін навчального плану, які можуть бути об’єктом вибору студентів, мінімальну і максимальну кількість студентів, які можуть вивчати кожну з цих дисциплін.

Таким чином, наведена структура навчального плану дозволяє реалізувати основні положення Болонської декларації.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: секретаря навчально-методичної ради Л.А. Мельничук, яка представила до затвердження та друку в редакційно-видавничомувідділіЛуцького НТУ наступнінавчально-методичнівидання:

- Робочі процеси сільськогосподарських машин. Конспект лекцій для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Машинобудування» денної форми навчання (укладач: М.С. Шведик);

- Системи автоматизованого проектування сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів, що навчаються за напрямком підготовки «Машинобудування» денної і заочної форм навчання (укладач: укладач: Р.В. Кірчук);

- Випробування та сертифікація сільськогосподарської техніки. Конспект лекцій для магістрів, що навчаються за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної форми навчання (укладач: С.Ф. Юхимчук);

- Інженерна та комп’ютерна графіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання (укладач: І.Н. Бурчак);

- Випробування та сертифікація сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до лабораторних занять для магістрів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної форми навчання (укладач: С.Ф. Юхимчук);

- Підготовка та експлуатація дереворізального інструменту. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Обладнання лісового комплексу» денної та заочної форм навчання (укладач: В.М. Вржещ);

- Технічна експлуатація автомобілів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Планування виробничих відділень автотранспортних підприємств» для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання (укладачі: В.М. Придюк, В.Р. Самостян, І.С. Козачук);

- Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю. Конспект лекцій для студентів напряму «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання (укладачі: Р.М. Пастернак, Я.М. Пастернак);

- Електропостачальні системи та їх проектування. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» денної форми навчання (укладачі: Т. Коменда, Н. Коменда);

- Основи лісової екології і лісівництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» заочної форми навчання (укладач: Волянський В.О.);

- Екологія людини. Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання (укладачі: І.Ф. Пасичнюк, Т.Ф. Поручинська, О.А. Жадько);

- Релейний захист і автоматика. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форм навчання (укладач: А.В. Гадай);

- Основи електроприводу. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної форми навчання (укладачі: В.І. Волинець, В.С. Масечко);

- Основи релейного захисту і автоматики. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напрямку підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форми навчання (укладач: А.В. Гадай);

- Електропостачання промислових і непромислових об’єктів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форми навчання (укладачі: Л.Н. Добровольська, М.В. Романюк);

- Трудове законодавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Розв’язування ситуаційних завдань для бакалаврів напряму підготовки «Охорона праці» денної форми навчання (А.М. Земко);

- Трудове законодавство. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів напряму підготовки «Охорона праці» денної форми навчання (А.М. Земко);

- Трудове законодавство. Конспект лекцій для бакалаврів напряму підготовки «Охорона праці» денної та заочної форм навчання (укладач: А.М. Земко);

- Переддипломна практика. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (укладачі: І.Б. Садовська, І.М. Ткачук);

- Інспектування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торгівельне підприємництво» денної та заочної форм навчання (укладач: А.В. Дзюбинський);

- Англійська мова. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Транспортні технології» (укладач: С.І. Лобанова);

- Макроекономіка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» заочної форми навчання (укладачі: Вісина Т.М., Вісин В.В.);

- Ринок цінних паперів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання (укладач: О.В. Баула);

- Ринок цінних паперів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання (укладач: О.В. Баула);

- Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.Т. Рудь);

- Проектний аналіз. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» денної форми навчання (укладачі: Ю.В. Волинчук, К.І. Оксенюк);

- Управління ланцюгами поставок. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Логістика» денної та заочної форм навчання (укладач: Ю.В. Волинчук);

- Управління ланцюгами поставок. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Логістика» денної та заочної форм навчання (укладачі: Ю.В. Волинчук);

- Адміністративний менеджмент. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.В. Герасимяк);

- Організація торгівлі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання (Голодюк Г.І., Байдакова Л.І.);

- Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання (укладач: О.Ю. Речун);

- Технічна механіка. Конспект лекцій для студентів напрямку підготовки: «Електротехніка та електротехнології» та «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної та заочної форм навчання (укладачі: В.І. Шваб’юк, О.А. Мікуліч);

- Фізичне виховання. Загально-фізична підготовка волейболістів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання (укладач: В.Я. Ковальчук);

- Техніка безпека під час проведення туристичних походів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання (укладач: С.А. Савчук);

- Кристалографія, кристалохімія і мінералогія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладач: В.Я. Шемет);

- Технологічні основи машинобудування. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (укладач: Т.Н. Гальчук);

- Методичні вказівки до оформлення кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладачі: О.О. Герасимчук, П.В. Саварин);

- Вища математика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Охорона праці» денної форми навчання (укладач: Г.М. Губаль);

- Адміністрування комп’ютерних систем та мереж. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладачі: П.В. Саварин, А.А. Ящук);

- Інтелектуальний аналіз даних. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладач: Н.М. Ліщина);

- Дослідження операцій. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладачі: Н.М. Ліщина, В.В. Кабак);

- Архітектура комп’ютерних мереж. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання (укладачі: Н.А. Христинець, К.А. Свиридюк);

- Інформаційні системи та технології. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торгівельне підприємництво» усіх форм навчання (укладач: С.В. Гринюк);

- Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Організація виробництва» денної форми навчання Технічного коледжу Луцького НТУ (укладач: Буснюк С.В.);

- Основи технології ремонту. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання (укладач: В.В. Грабовець);

- Світова література. Тестові завдання для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання (укладач: М.О. Ніпрук);

- Інформатика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І-ІІ курсів всіх спеціальностей денної форми навчання (укладач: О.В. Якобчук);

- Конструювання виробів з різних матеріалів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів» денної форми навчання (укладач: В.В. Панасюк);

- Довідник з алгебри і початків аналізу для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання (укладач: Н.В. Случик);

- Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладачі: О.М. Грисюк, О.О. Хилюк);

- Основи технології ремонту автомобілів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної і заочної форми навчання (укладач: Р.В. Панечко);

- Транспортне право. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» денної форми навчання (укладач: О.В. Приймачук);

c:\documents and settings\root\рабочий стол\1 - 0015.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 р
Про хід та результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Луцького нту

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів
Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання...

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3
Римму Олексіївну,заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка повідомила присутніх про те,що у 1,3,5 класах закінчились...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р та завдання на 2015 – 2016 н р

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456 у частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 201...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2016 – 2017 н р та завдання на 2017 – 2018 н р

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області надає наступні пропозиції

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ...
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Дунаєцького нвк ( протокол №2 від 12. 10. 2012 р.)

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників...
Рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради Львівського інституту економіки І туризму протокол №2 від 23 листопада...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт