Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН - Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59,...

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки по Договору;

6.1.2. Приймати результат виконаних Робіт (етапів) в порядку, визначеному цим Договором;

6.1.3. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Підрядником, шляхом письмового повідомлення його про це у строк 10 календарних днів до дати розірвання.

6.2.2. Контролювати виконання Робіт (етапів) та дотримання строків;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути акти Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.5.3-5.5, п.5.17 (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта відповідно до вимог проектної документації та Договору, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків Підрядником, виправити їх за свій рахунок з правом відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків або доручити виправлення недоліків іншим особам за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

6.2.7. Відмовитися від Договору, у порядку, визначеному у п. 6.2.1 Договору, при наявності хоча б однієї з наступних обставин:

6.2.7.1. Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

6.2.7.2. Порушення Підрядником строків виконання зобов’язань за Договором більш ніж на 60 (шістдесят) календарних днів;

6.2.7.3. Систематичне (три і більше разів) порушення Підрядником строків усунення недоліків за Договором;

6.2.7.4. Самовільне залишення Підрядником об’єкту , або іншим чином демонстрація наміру припинити виконання своїх зобов’язань за Договором;

6.2.7.5. Порушення відносно Підрядника процедури банкрутства або початок процедури ліквідації;

6.2.7.6. Припинення дії дозвільних документів Підрядника.

6.2.8. Відмовитися від Договору, у порядку, визначеному у п.6.2.1. Договору, в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

6.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

6.2.10. При недостатньому фінансуванні Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір письмово повідомивши про це Підрядника, при цьому датою розірвання вважається дата отримання Підрядником повідомлення Замовника.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Виконати Роботи в обсязі, передбаченому цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання Робіт (етапів) у строки (терміни), встановлені Договором;

6.3.3. Забезпечити виконання Робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.4. Допускати представників Замовника на місце виконання Робіт для перевірки технології, ходу і якості виконання Робіт;

6.3.5. Нести гарантійні зобов’язання в період гарантійного строку;

6.3.6. Складати та надавати Замовнику підписані зі свого боку Акти здавання приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та Довідки КБ-3 у строки, встановлені у п. 5.17 цього Договору;

6.3.7. Забезпечити виконання Робіт кваліфікованим персоналом (допускати до виконання Робіт тільки досвідчений персонал, що має відповідні допуски для виконання певних видів робіт), дотримання вимог трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, виробничої санітарії, а також проведення відповідних інструктажів. Відповідальність за організацію та виконання на об'єкті будівництва заходів з охорони праці відповідно до законодавства несе Підрядник.

6.3.8. За необхідності приєднання електроприладів і механізмів Підрядника до діючих електромереж, здійснювати таке приєднання виключно через прилади обліку під контролем фахівців Замовника.

6.3.9. Підрядник не має права залучати до виконання всіх або частини Робіт субпідрядні організації без попереднього письмового погодження з Замовником відповідно до чинного законодавства.

6.3.10. Звітувати про використання отриманої передплати в порядку, визначеному п. 4.2. цього Договору.

6.3.11. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;

6.4.2. На дострокове виконання Робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. Інші права, передбачені цим Договором та законодавством.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення строків (термінів) виконання Робіт (етапів) з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,5 % вартості робіт з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

7.3. За порушення Підрядником зобов’язання щодо якості Робіт з Підрядника стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт.

7.4. За порушення строків розрахунків з Замовника стягується пеня у розмірі 0,01% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період невиконання зобов’язання та нараховується відповідно до порядку, визначеного ч.6. ст.232 ГКУ.

7.5 У випадку здійснення працівниками Підрядника крадіжки майна, яке є власністю Замовника або орендоване ним, Підрядник відшкодовує Замовнику нараховані збитки в стократному розмірі вартості викраденого майна. Факт здійснення крадіжки підтверджується протоколом, складеним Замовником на підставі ст. 51, п.3 ст. 255 КУпАП, який направляється Підряднику.

7.6. У випадку порушення Підрядником строку надання Актів КБ-2в та Довідок КБ-3, визначеного у п.5.17 цього Договору, Підрядник сплачує неустойку у розмірі 0,1% від вартості звітного етапу Робіт, за яким допущено прострочення у наданні документів, за кожен день прострочення.

У разі одержання попередньої оплати та невиконання своїх зобов’язань з виконання робіт Підрядник, зобов’язується повернути грошові кошти Замовнику за його першою вимогою в строк, визначений у вимозі. У випадку, якщо Підрядник не здійснить повернення грошових коштів в строк, визначений у вимозі Замовника, на суму неповернених коштів нараховується індекс інфляції та 30 % річних за користування грощовими коштами.

7.7. Сторони погодились, що у випадку неналежного виконання договірних зобов’язань Підрядником, Замовник в односторонньому порядку вираховує (утримує) суму штрафних санкцій/збитків, що підлягають сплаті Підрядником згідно умов Договору, із сум, належних до оплати Підряднику за виконані ним Роботи. Сума такого утримання визначається на підставі пред’явленої Підряднику письмової вимоги, складеної та підписаної Замовником.

7.8. Відповідно ст.232 Господарського Кодексу України збитки, які були завдані Підрядником Замовнику стягуються останнім у повній сумі понад штрафні санкції, застування яких до Підрядника передбачено цим Договором.

7.9. Сплата Стороною визначеної цим Договором неустойки (штрафних санкцій, пені) не звільняє її від обов'язку виконати умови Договору.


  1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, зокрема: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, дія та /або бездіяльність органів державної виконавчої влади та /або органів місцевого самоврядування, тощо.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою Палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір, шляхом письмового повідомлення іншої Сторони протягом 5 календарних днів. У разі перерахування попередньої оплати Підрядник повертає Замовникові невикористану частину попередньої оплати, щодо якої відсутні підписані обома Сторонами Акти приймання виконаних робіт протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.


  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. Сторони домовилися, що всі можливі суперечки і розбіжності, які пов’язані з виконанням цього Договору, будуть розв’язуватися шляхом переговорів та листування.

9.2. Спори і розбіжності, що не вдалося врегулювати, вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.


  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ


10.1.    Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін і діє до 31.03.2020 року.

У разі розірвання Договору у випадках, вказаних пп. 6.2.1., 6.2.7., 6.2.8. Договір вважається розірваним з дати, вказаної в повідомленні про розірвання цього Договору. При цьому, факт розірвання цього Договору не звільняє від відповідальності за порушення зобов’язання.

10.2.    Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають юридичну силу, якщо вони суперечать умовам Договору.

10.3.    Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковими угодами до цього Договору.

10.4.    Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною    частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5.    Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.6. З метою забезпечення виконання умов Договору представники Сторін, що підписали Договір, підписанням Договору надають згоду на обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» своїх персональних даних, які вказані у Договорі, виключно з метою здійснення Сторонами своїх прав та обов’язків в рамках даного Договору.

10.7. Цей Договір укладається і підписується в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу (1 – для Замовника, 1 – для Підрядника).

10.8. Підписавши цей Договір, Сторони підтверджують, що їх включено до єдиного державного реєстру України, не перебувають в процесі ліквідації та/або реорганізації, щодо них не розпочато процедуру банкрутства. У випадку зміни будь-якої з умов, що зазначені в цьому пункті, Сторона відносно якої ці зміни виникли, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

10.9. Сторони домовились про обов’язковість скріплення печатками Сторін договору та документів, пов’язаних з його укладанням, зміною, виконанням та розірванням.

10.10. Замовник є платником податку на прибуток за основною ставкою. «Замовник» є платником податку на додану вартість.

Підрядник є платником __________________. Підрядник __ платником податку на додану вартість.

Сторони зобов'язуються у разі зміни свого статусу платника податку письмово повідомити про це іншу сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів, наступних за днем, в якому відбулася зміна статусу платника податку.

10.11.Сторони погодились, що документи, якщо вони відправлені рекомендованим листом, вважаються надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у цьому Договорі. Сторона вважається такою, що знала про зміну адреси іншої Сторони, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору. Сторони погодились, що документи, надіслані рекомендованим листом, вважаються отриманими Підрядником на десятий календарний день з дати реєстрації Замовником рекомендованого листа у відділенні поштового зв’язку (при цьому Підрядник несе ризик отримання таких листів у строк, що перевищує десять календарних днів) або в день особистого вручення Підряднику, зазначений в документах.

10.12. У разі зміни банківських реквізитів сторони зобов'язуються письмово повідомити про це іншу сторону не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати таких змін, з обов’язковим укладанням додаткової угоди.


  1. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


11.1. Сторони цього Договору зобов’язуються вжити всіх необхідних та залежних від них заходів, щоб запобігти корупції та хабарництву. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторони (та їх працівники) не виплачують, не отримують і не дозволяють виплату грошових коштів або передачу подарунків чи інших цінностей будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб, з метою отримати неправомірні переваги чи досягти інших неправомірних цілей тощо.

11.2. Сторони цього Договору надають взаємне сприяння одна одній в цілях запобігання корупції та гарантують відсутність негативних наслідків для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
12.  ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Додаток 1 – Договірна ціна;

12.1.2. Додаток 2 – Календарний графік виконання робіт.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


ЗАМОВНИК : 

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14

П/р ___________________________

______________________________

МФО __________, ЄДРПОУ 00130926, 

Іпн.  001309208249    

Тел. (061) 286-33-50

ПІДРЯДНИК:
Юридична адреса:

Фактична адреса:

___________________________

(посада)

______________________/____________/

     М.П.                  

______________________

(посада)

______________________/_________________/

     М.П.                  


ЛОТ №2

Технічне завдання

щодо закупівлі робіт з «Реконструкція ПЛ 150 кВ №4/4а (в частині заміни опори №37) в м. Запоріжжя» (шифр проекту: 003-2014-1360913)  1. Загальні дані

Проектом передбачено:

Виконання заміни існуючої металевої опори типа П220-2 на багатограну металеву опору.
Основні матеріали та устаткування:


Опора проміжна ПМ 150-2

шт

1,0

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С25/30

м3

46,0

Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 20-22 мм

т

1,752

Гасник вібрації ГВУ-1,2-1,6

шт

14,0

Iзолятор ЛКЦ 70-150-2-03

шт

6,0

Зажим підтримуючий глухий ПГН-5-3

шт

6,0

Проетор захисний спіральний ПЗС-21.6-13

шт

6,0

Зажим підтримаючий спіральн. ПС-9,1П-01

шт

1,0

Вузол крiплення КГП-7-1

шт

6,0

Вушко однолапчат. У1К-7-16

100шт

0,01

Серга спеціальна СРС-7-16

шт

1,0

Вузол крiплення КГП-16-3

шт

1,0


Інші матеріали, обладнання та лінійно-підвісна арматура – відповідно до проекту.

Термін виконання робіт та строк дії договору:

Початок робіт – дата підписання договору.

Закінчення робіт – 30.11.2019 р.

Строк дії договору – 31.03.2020 р.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт