Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ЦІНА ДОГОВОРУ - Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 286-33-59, факс (061) 286-33-67

Сторінка3/4
1   2   3   4

ЦІНА ДОГОВОРУ


3.1. Ціна цього Договору без ПДВ становить ________ грн. (_____), крім того ПДВ (у разі наявності) в розмірі ______ грн. (______). Загальна ціна Договору з ПДВ/без ПДВ _______ грн. (_______).

3.2. Загальна ціна цього Договору є твердою і визначається згідно з проектно-кошторисною документацією у Договірній ціні, яка є Додатком № 1 до цього Договору. Ціна Договору може  бути зменшена за взаємною письмовою згодою Сторін.

3.3. Джерелом фінансування Робіт є кошти Замовника.

3.4. Якщо в процесі виконання Робіт виникнуть обґрунтовані підстави для зміни технічних рішень, які можуть призвести до зміни обсягів та відповідно – загальної ціни Договору, в такому випадку коригування загальної ціни цього Договору допускається лише за умови двосторонньої згоди Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору.


  1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ


4.1. Розрахунок за цим Договором проводиться Замовником в наступному порядку:

- по письмовому зверненню «Підрядника» здійснення авансового платежу в розмірі 50% від ціни Договору протягом 30 календарних днів після підписання Договору, при умові фінансової можливості «Замовника».

- здійснення остаточного розрахунку протягом 30 календарних днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) на підставі отриманого Замовником рахунку за умови наявності одночасно таких умов:

- виконання Підрядником робіт на суму здійсненої Замовником передоплати та оформлення документів, зазначених у п.4.2 цього договору,

- підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акту приймання-передачі змонтованого устаткування,

- реєстрації Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, яка складена відповідно до вимог законодавства, діючого на дату її складання, та умов цього Договору.

4.2. Підрядник звітує про використання передоплати:

-  актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3);  

- актами приймання-передачі змонтованого устаткування.

До актів додаються: підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, витрат по відрядженнях (копії документів, що підтверджують вартість цих витрат відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: копії документів Підрядника, що свідчать про направлення у відрядження працівників, документу Підрядника про встановлення розміру добових, розрахунку витрат Підрядника на добові поіменно, копії документів, що підтверджують витрати на найм житла (актів виконаних робіт, квитанцій, тощо), адміністративних витрат, прибутку і т.п., копії накладних на придбання матеріалів та устаткування.

4.3. Замовник залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання даного Договору, або зменшити обсяги робіт в залежності від реального фінансування видатків

4.4. Підрядник зобов’язується складати податкові накладні у день виникнення податкових зобов'язань з дотриманням вимог ст. 201 Податкового кодексу України, зазначати в податковій накладній відомості, які відповідають умовам цього договору та первинним документам, що складаються на виконання цього договору, та реєструвати складені податкові накладні протягом граничних строків, передбачених пунктом 201.10. ст.201 Податкового кодексу України.


  1. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ


5.1. Строк початку виконання робіт - дата підписання договору.

Строк (термін) виконання Робіт, узгоджується Замовником та Підрядником в Графіку виконання робіт, який є Додатком № 2 до цього Договору і його невід’ємною частиною. Строк (термін) закінчення робіт (завершення будівництва) –  30.11.2019року.    
5.2. Підрядник зобов’язаний виконати Роботи, визначені цим Договором, із свого матеріалу та своїми засобами. Підрядник відповідає за неналежну якість використаних ним матеріалів і обладнання. Підрядник не має право використовувати матеріали або обладнання обтяженого правами третіх осіб. Ризики по придбанню матеріалу та обладнання, які необхідні Підряднику для виконання робіт по цьому Договору, несе Підрядник. Матеріали та обладнання повинні бути новими, які не були у користуванні.

5.3. Передача змонтованого устаткування, придбаного Підрядником за кошти Замовника, або за рахунок власних коштів від Підрядника Замовнику здійснюється по акту приймання-передачі змонтованого устаткування.

5.4. У випадку необхідності (за результатами письмового звернення Підрядника) передачі матеріалів та устаткування від Замовника Підряднику, передача таких матеріалів та устаткування здійснюються по Акту приймання-передачі матеріалів, устаткування у монтаж, який підписується уповноваженими представниками Сторін, при цьому право власності на переданий Підряднику матеріал залишається у Замовника. Підтвердження використання Підрядником матеріалів Замовника здійснюється відповідно Акту на списання використаних матеріальних цінностей при проведенні робіт. Залишок невикористаного Підрядником матеріалу повертається Замовнику на підставі оформленого Акту приймання-передачі матеріалів підписаного обома сторонами. У такому разі загальна вартість матеріалів та устаткування, необхідних для виконання доручених Підряднику робіт, зменшується на суму, відповідну загальній вартості матеріалів і устаткування, наданих Замовником Підряднику за Актом приймання-передачі матеріалів, устаткування у монтаж для виконання робіт за цим Договором.

Підрядник відповідає за пошкодження та неправильне використання матеріалу Замовника, шляхом відшкодування збитків Замовнику, в розмірі вартості даних матеріалів.

5.5. При виконанні Робіт з демонтажу обладнання та матеріалів, Замовник та Підрядник складають Акт обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Підрядник зобов’язаний здійснити демонтаж обладнання та матеріалів, перелік яких передбачено Актом обліку ТМЦ, що підлягають демонтажу. Приймання-передача демонтованих ТМЦ відбувається на підставі акта здачі - приймання на склад Замовника матеріалів та устаткування від демонтажу, підписаного представником Підрядника та структурного підрозділу, на балансі якого знаходиться об`єкт. Підрядник несе відповідальність в повному обсязі за демонтовані ТМЦ до передачі їх Замовнику згідно акта приймання-передачі.

5.6. Підрядник самостійно за власні кошти отримує всі дозвільні та погоджувальні документи, необхідні для виконання Робіт, отримання яких, відповідно до чинного законодавства України, належить до обов’язків Підрядника.

5.7. З метою організації виконання Робіт, Замовник до початку виконання Робіт, зобов’язаний виконати всі знеструмлення або відключення, необхідні для виконання Робіт Підрядником.

5.8. Для отримання від Замовника допуску до виконання робіт Підрядник повинен надати Замовнику документи, що підтверджують якість та безпеку матеріалів та обладнання, які були придбані Підрядником для виконання робіт, а саме: сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, декларації відповідності тощо.

5.9. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження Об'єкта покладається на Підрядника, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Ризик випадкового знищення, пошкодження (псування) або розкрадання матеріалу, обладнання до здачі Робіт несе Підрядник.

5.10 Відповідальність за відновлення елементів благоустрою, які були пошкоджені Підрядником в ході виконання робіт по цьому Договору, несе Підрядник.

5.11. При виконанні Робіт Підрядник несе відповідальність та відшкодовує в повному обсязі збитки внаслідок дій (бездіяльності) свого персоналу з техніки безпеки, організацію роботи, попередження нещасних випадків, збереження навколишнього середовища на місці виконання Робіт.

5.12. Підрядник зобов'язаний виконувати вказівки Замовника з приводу належного виконання Робіт, якщо такі вказівки не призводять до зміни технічних та конструктивних рішень. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості Робіт, шляхом направлення листа за підписом уповноваженої особи і скріпленого печаткою Підрядника.

5.13. Підрядник зобов'язується постійно інформувати Замовника про хід виконання Робіт, результати здійснення контролю за якістю Робіт.

5.14. Замовник має право у будь-який час перевірити технологію, хід і якість виконання Робіт, шляхом направлення уповноваженого представника Замовника.

5.15. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими нормативними документами і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення.

До обов’язкових складових переліку виконавчої документації належать документи згідно з ДБН А.3.1-5:2009 «Організація будівельного виробництва» та, згідно з нормативними документами Мінпаливенерго України СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49-2011.

У випадку зміни діючих нормативних документів та, внаслідок збільшення обов’язкових складових переліку виконавчої документації до терміну введення об’єкту у експлуатацію, Підрядник зобов’язаний за письмовою вимогою Замовника у тижневий строк надати Замовнику додаткові документи. Підрядник забезпечує ведення загального журналу робіт згідно з формою, передбаченою ДБН А.3.1-5:2009. В журналі фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, випробування матеріалів та устаткування і перевірки якості робіт, причини затримок виконання робіт (невчасна поставка ресурсів, відсутність технічної документації, погодні умови і т.п.), а також будь-які інші дані, які вносяться за рішенням Сторін.        

Замовник у будь-який час може ознайомитися із записами в журналі, засвідчує кожний запис, висловлює свої вимоги до ведення журналу і ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником і запис про їх виконання вноситься в журнал.            

5.16. Після закінчення виконання Робіт (етапів) Підрядник зобов'язаний не пізніше 2-х робочих днів письмово повідомити Замовника про готовність до здачі Робіт (етапів).

5.17. Здавання-приймання виконаних Робіт (етапів) здійснюється спільно уповноваженими представниками Сторін після виконання Робіт (етапів) за Актами приймання виконаних будівельних робіт, складеними за формою КБ-2в та Довідкою КБ–3. При  готовності певного закінченого обсягу робіт, Підрядник надає Замовнику на цей обсяг акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), не пізніше 25 числа поточного місяця. Якщо до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) у Замовника виникають зауваження та Підрядник не встигає виконати коригування форм відповідно зауваженням до 25 числа поточного місяця, ці обсяги виконаних будівельних робіт підлягають перенесенню до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) наступного місяця. Прийняті без зауважень акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3) Сторони підписують до кінця звітного місяця. 

При оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) на демонтажні роботи, Підрядник надає акт здачі-приймання на склад Замовника матеріалів та устаткування від демонтажу, оформлений відповідно до п.5.5 цього Договору.

5.18. Під  час здачі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), Підрядник повинен підтвердити фактичні витрати, пов’язані із відрядженням робітників на будівництво, наданням Замовнику розрахунків фактичних витрат із зазначенням кількості відряджених робітників та витрат по елементах витрат – проїзд, проживання, добові тощо у відповідності з діючим ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, за даними бухгалтерії з наданням завірених копій підтверджуючих документів.

5.19. У випадку наявності у Замовника претензій до виконаних Робіт (етапів) Замовник в строк, визначений для розгляду та підписання Акта приймання виконаних робіт, повинен надати Підряднику вмотивовану відмову від приймання таких Робіт з переліком недоліків та зауважень. Строки усунення недоліків узгоджуються Сторонами в акті дефектів і обов’язкові для дотримання Підрядником. У разі відмови Підрядника взяти участь у складанні акта дефектів або нез’явлення представника у дату складання акта дефектів, Замовник одноособово складає акт дефектів і надсилає його Підряднику.

5.20. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти), або якщо у строк протягом 7 робочих днів після вручення Підряднику письмової вимоги та/або акта дефектів Замовник не одержує відповідь Підрядника про згоду або відмову усунути недоліки, Замовник може усунути їх своїми силами, або із залученням сторонніх організацій. У такому випадку Підрядник зобов’язаний повністю відшкодувати Замовнику пов’язані з цим витрати та завдані збитки. Дана сума може бути вирахувана Замовником при здійсненні остаточного розрахунку за виконані роботи по Договору.

5.21. У разі виявлення недоліків, допущених Підрядником, які виключають можливість прийняття Робіт, або відступів в Роботах від умов Договору, чи інших недоліків, які є істотними або такими, що взагалі не можуть бути усунені Підрядником, або не були усунені в строк, встановлений у акті дефектів, Замовник має право на свій вибір: не приймати такі Роботи та вимагати від Підрядника повернення попередньої оплати/вартості оплачених Робіт (у разі, якщо вона була здійснена), відмовитися від Договору в односторонньому порядку або право на зниження договірної ціни та/або компенсації (відшкодування) збитків.


  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки по Договору;

6.1.2. Приймати результат виконаних Робіт (етапів) в порядку, визначеному цим Договором;

6.1.3. Інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Підрядником, шляхом письмового повідомлення його про це у строк 10 календарних днів до дати розірвання.

6.2.2. Контролювати виконання Робіт (етапів) та дотримання строків;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути акти Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.5.3-5.5, п.5.17 (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта відповідно до вимог проектної документації та Договору, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків Підрядником, виправити їх за свій рахунок з правом відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків або доручити виправлення недоліків іншим особам за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

6.2.7. Відмовитися від Договору, у порядку, визначеному у п. 6.2.1 Договору, при наявності хоча б однієї з наступних обставин:

6.2.7.1. Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

6.2.7.2. Порушення Підрядником строків виконання зобов’язань за Договором більш ніж на 60 (шістдесят) календарних днів;

6.2.7.3. Систематичне (три і більше разів) порушення Підрядником строків усунення недоліків за Договором;

6.2.7.4. Самовільне залишення Підрядником об’єкту , або іншим чином демонстрація наміру припинити виконання своїх зобов’язань за Договором;

6.2.7.5. Порушення відносно Підрядника процедури банкрутства або початок процедури ліквідації;

6.2.7.6. Припинення дії дозвільних документів Підрядника.

6.2.8. Відмовитися від Договору, у порядку, визначеному у п.6.2.1. Договору, в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

6.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

6.2.10. При недостатньому фінансуванні Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір письмово повідомивши про це Підрядника, при цьому датою розірвання вважається дата отримання Підрядником повідомлення Замовника.
1   2   3   4

Схожі:

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго», телефон: (061) 286-38-59, факс (061) 286-38-70

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Пат «Запоріжжяобленерго») вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Відповідальний за організацію торгів: тендерний комітет пат «запоріжжяобленерго»

Тб «Електронні торги України» Пономарьової Злати Юріївни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №17/01-14/40-oг/мю від 17. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №05/12-13/521/692-ог від 05. 12. 2013 року міністерство юстиції україни
Дрпоу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 Державному органу з питань...
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Дпроу 38477433, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Зразок позовної заяви про визнання особи такою, що втратила право...
Яка зареєстрована та мешкає за адресою: 03125 м. Київ, вул. Монтажників, 15, кв. 1, д т. 286-56-75

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Електронна пошта
Леніна, 168, м. Запоріжжя, 69107, тел. 212-44-00, факс 212-44-03, код єдрпоу 37941997

Чернівецької області вул. М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400,...
М. Грушевського, 2а, смт. Глибока, 60400, тел. 2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, raionarada07@bigmir net

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт