Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи

для студентів

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»,

спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»,

галузі знань 1801 «Специфічні категорії»,

спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Затверджено

на засіданні Вченої ради ФММ

Протокол № 9 від 21.05.2013 р.

КИЇВ 2013

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» / Уклад.: Л.М. Шульгіна, В.М. Мельничук, В.В. Юхименко – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24 с.

Навчальне видання

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи

для студентів спеціальностей:

8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»
Укладачі: Л.М. Шульгіна, д.е.н, проф.;

В.М. Мельничук;

В.В. Юхименко

Рецензент: І.М. Крейдич, д.е.н., проф.
Відповідальний редактор В.В. Дергачова, д.е.н., проф.

Темплан 2009 р., поз. Тир. 50 Редактор
Комп’ютерний набір Л.М. Шульгіна, В.М. Мельничук, В.В. Юхименко

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ 5


3. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 9

4. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ НЕДОЛІКИ І ПОМИЛКИ 11

КУРСОВИХ РОБІТ 11

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 131. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Згідно з навчальними планами студенти названих спеціальностей виконують курсову роботу з актуальних проблем сучасного маркетингу та менеджменту на основі глибокого вивчення чинного законодавства України з питань менеджменту підприємницької діяльності, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених слухачем власних досліджень. Курсова робота виконується у розвиток та поглиблення знань та вмінь з базових нормативних управлінських дисциплін та наукових робіт, що було виконано на рівні базового рівня підготовки. Методичні рекомендації містять уточнення, роз’яснення та ілюстрації вимог до підготовки та захисту курсової роботи.

Курсова робота дозволяє поглибити і систематизувати наукові знання студентів зі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, набути досвіду самостійного дослідження та аналізу реальних економічних процесів. Виконуючи курсову роботу, студенти набувають також навичок самостійного пошуку і опрацювання наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних і практичних матеріалів з відповідної теми, їх узагальнення, письмового викладу результатів проведеного дослідження та вміння пов’язувати їх із практикою.

Методичні вказівки розроблені для допомоги студентам у самостійній роботі над підготовкою, оформленням та захистом курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».

Виконуючи курсову роботу з дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» слід пам’ятати, що вона є науково-дослідною працею, а її мета – аналіз та удосконалення управління інноваційно-активним підприємством.

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ


Загальні вимоги. Текстовий матеріал курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша паперу формату А4 через
1,5 інтервал з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст роботи слід друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,25 см.

Обсяг курсової роботи – 35–40 сторінок тексту комп’ютерного набору.

Кожний розділ курсової роботи має починатися з нового аркуша. Структурні елементи: «РОЗДІЛ 1. … », «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» (за потреби), «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» є заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні містити заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Заголовки підрозділів необхідно починати з абзацу, вирівнювання «по ширині». Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути один рядок. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2, 1.3.

Рисунки, таблиці, формули. Рисунки, таблиці розміщують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл. 1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання у тексті. У разі повторного посилання вказують слово «дивись» у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиця. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

У таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Зразок оформлення таблиці наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Характеристика руху кадрів

з/п

Показники

Звітний рік

Поточний рік

1

Середня облікова чисельність працівників, осіб.

1980

2010

2

Прийнято працівників, осіб.

49

54

3

Вибуло працівників, осіб, у тому числі: за власним бажанням; звільнено за порушення трудової дисципліни; звільнено за скороченням штатів

45

45

4

Коефіцієнт плинності кадрів

0,19

0,20


У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформляють примітки, в яких наводять довідкові і пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

 Примітки:

 1. ...

 2. ...

 Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Рисунки. Рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті роботи. Назву рисунка розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Графічний матеріал позначають словом «Рисунок ___». Наприклад, «Рисунок 2.2 – Структура експорту продукції ЗАТ «ХХХ» Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки із зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рисунок ___, аркуш ___».

Зразок оформлення рисунка представлено на рис. 4.1. Нумерація рисунків здійснюється у межах розділу курсової роботи.

Рисунок 4.1 – Основні складові експортного потенціалу

Формули. Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Їх слід нумерувати порядковою нумерацією у межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння у круглих дужках, справа на рівні відповідної формули. Для виконання заданих умов (тобто розміщення номера формули справа, а самої формули в тому ж рядку по центру) слід виконати такі операції: 1 – набрати формулу і її номер, 2 – поставити курсор між формулою і її номером, 3 – задати функцію «вирівняти текст по правому краю», 4 – табулятором перемістити формулу вліво.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщається в один рядок, його слід перенести після знаку рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення () .

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символа та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад.

Потенціал зовнішньоекономічної діяльності у звітному періоді (Пзед) :

(4.1),

де ПВ – прогнозована виручка підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, грн;

ФВ – фактична виручка підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, грн;

Кя – якісний індекс конкурентоспроможності підприємства;

Кц– ціновий індекс конкурентоспроможності підприємства;

Кс– індекс, який характеризує достатню місткість зовнішнього ринку для реалізації виготовленої продукції;

Кз – індекс технологічного зносу підприємства.

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І, О.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатку А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б.2 (друга таблиця Додатка Б).

3. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Контроль за ходом виконанням курсової роботи викладачем здійснюється у процесі її виконання згідно з графіком. Підсумковий контроль – під час її захисту. Курсова робота повинна бути захищена до початку екзаменаційної сесії. Курсова робота захищається перед комісією із захисту курсових робіт.

Під час захисту студент повинен коротко викласти основні результати виконання курсової роботи, обґрунтувати зроблені висновки та рекомендації, відповісти на питання членів комісії.

Підсумкова модульно-рейтингова оцінка, отримана студентом за результатом захисту курсової роботи за шкалою ECTS і традиційною національною шкалою наведено в табл.1.1.

Курсова робота з дисципліни «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства» оцінюватиметься в 100 балів

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові.

Перша складова – 60 балів, які студент отримує за зміст, глибину розкриття теми, якість оформлення пояснювальної записки до курсової роботи та вчасне виконання графіка роботи.

Друга складова – 40 балів, студент отримує за належний захист курсової роботи.

Таблиця 1.1 – Критерії оцінювання курсової роботи

Бали

Характеристика відповідності захисту роботи встановленим балам

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95..100

Студент представив курсову роботу, що як за оформленням, так і за змістом відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент демонструє глибокі знання теоретичного матеріалу, його розуміння, вміння аналізувати та застосовувати пройдений матеріал на практиці

А

Відмінно

85…94

Студент представив курсову роботу, що як за оформленням, так і за змістом відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент демонструє знання теоретичного матеріалу, його розуміння, уміння аналізувати та застосовувати пройдений матеріал на практиці, однак, під час захисту відповіді не мають належного рівня глибини, а проведений аналіз мітить деякі неточності. Присутні дві-три несуттєві помилки в оформленні роботи

В

добре

75...84

Студент представив курсову роботу, що як за оформленням, так і за змістом відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент демонструє знання теоретичного матеріалу, його розуміння, уміння аналізувати та застосовувати пройдений матеріал на практиці, однак, під час захисту відповіді не мають належного рівня глибини, проведений аналіз мітить деякі неточності, розуміння проблеми дещо поверхневе, в оформленні роботи присутні певні невідповідності.

С

65...74

Студент представив курсову роботу, що як за оформленням, так і за змістом не повністю відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент демонструє знання теоретичного матеріалу, але його розуміння, уміння аналізувати та застосовувати пройдений матеріал на практиці є обмеженим. Під час захисту відповіді поверхневі, розуміння проблеми поверхневе, в оформленні роботи присутні невідповідності.

D

задовільно


60…64

Студент представив курсову роботу, що як за оформленням, так і за змістом не повністю відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент демонструє незначні знання теоретичного матеріалу, проведений аналіз є поверхневим, приклади представленого практичного матеріалу є обмеженими, відповіді поверхневі, в оформленні роботи присутні значні невідповідності.

Е

40...59

Студент представив курсову роботу, що за оформленням і за змістом не відповідає встановленим вимогам. Під час захисту студент не демонструє знання теоретичного матеріалу, уміння аналізувати та застосовувати пройдений матеріал на практиці

Fx

незадовільно

Менше 40 або не виконано інші умови допуску

F

не допущений

Студент, який не подав до захисту курсову роботу у встановлений графіком термін, або не захистив її з позитивною оцінкою не допускається до складання екзамену.

4. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ НЕДОЛІКИ І ПОМИЛКИ

КУРСОВИХ РОБІТЗвичайно в процесі роботи над курсовою трапляються помилки та недоліки, позбутися від яких дозволяють консультації з науковим керівником і уважне вивчення пропонованих методичних рекомендацій. Неможливо передбачити усі варіанти недоліків, що зустрічаються в курсових роботах, але найбільш типові випадки можна згрупувати як помилки загальні, змістовні, помилки викладу та оформлення.

1) Принциповою помилкою є прагнення деяких студентів скористатися готовими курсовими роботами, якими переповнений ринок тіньових освітянських послуг. Методисти та викладачі кафедри відстежують ці пропозиції і результати постійного всебічного моніторингу можуть поставити псевдоавтора у скрутне становище – у разі виявлення такого ганебного явища науковий керівник вимагає від винуватця пояснювальну записку на ім’я проректора з навчально-виховної роботи. Якщо проректор дасть дозвіл на продовження навчання – відбувається повторний вибір теми, зміна об’єкта дослідження і написання нової курсової роботи.

2) Дублювання курсової роботи, виконаної на рівні базової освіти.

3) Перевищення загального обсягу роботи (найчастіше за рахунок захопленості теоретичним питанням, сформованими шляхом прямого переписування джерел), порушення структурної рівноваги між окремими складовими частинами. Слід звернути на наведені у п. 2 вимоги до обсягу кожної складової.

4) Повна відсутність самостійності у викладі матеріалу (у тому числі безперервне приховане цитування без посилання на джерела, порушення логіки дослідження, використання застарілого фактичного і теоретичного матеріалу і т.д).

5) Вступ не містить відомостей про об'єкт і предмет дослідження, не дає уявлення про методи та інформаційні джерела, які використані у роботі .

6) До помилок теоретичних відноситься, зокрема, захоплення описом визначень, класифікації явищ, запозичених з одного-двох джерел і відсутність свіжої дайджестової частини.

7) Стисла характеристика організації, на матеріалах якої виконано роботу, замінена переписуванням загальних теоретичних положень, зведена до переписування статуту або річного звіту, однобічна. Відсутні фактичні дані та кількісні показники (або наведено застарілі дані), відсутня або не прокоментована схема організаційної структури управління.

8) Аналітичне питання є продовженням переписування загальних теоретичних положень, відсутність зв’язку з результатами діяльності конкретної організації.

9) Характерним недоліком аналізу є бездоказова констатація тих або інших висновків або занадто поверхнева їх аргументація.

10) Некритичність аналізу; що свідчить про те, що досліджувана проблема є неактуальною і неможливо запропонувати будь-яке вдосконалення.

11) Пропозиції автора стосовно вдосконалення недостатньо пов'язані з проведеним аналізом і тому мають надто узагальнений абстрактний характер.

12) Висновок до роботи, замість того, щоб коротко відобразити змістовну сторону роботи та основні підсумки дослідження, повторює частково уже викладений у роботі матеріал або висвітлює ту ж проблему під новим кутом зору. Кінцеві висновки не пов'язані з теоретичними та аналітичними питаннями, існують мов би самі по собі.

13) Використання ЕОМ обмежене тільки набором та редагуванням тексту, оформленням ілюстрацій та стандартним розрахунком динаміки показників у стислій характеристиці об’єкта дослідження.

Наступна група недоліків зв'язана з викладом тексту та неправильним оформленням курсових робіт. Неохайне оформлення не впливає безпосередньо на зміст роботи, але може справити неприємне враження і знизити загальну оцінку роботи.

14) Не дотримано наукового стилю мови викладу (вживається займенник "я").

15) Недбалий переклад. (Програми “Построкового перекладу” заощаджують час на друкуванні, але перекладений машиною текст потребує ретельного редагування і багаторазового вичитування. Інакше страждає і спотворюється зміст).

16) Таблиці та схеми у роботі оформлені з порушенням вимог, не зазначені одиниці виміру.

17) Список літератури складено з порушенням абеткового порядку, у ньому відсутні законодавчі та нормативні акти. Літературні джерела у списку подано без необхідних вихідних даних.

18) Автор не дотримався стандартних берегів, використано нестандартний шрифт або інтервал.

19) Роботу не датовано і не підписано автором.

20) Після рецензування на етапі підготовки до захисту не проведено аналіз зауважень, не усунуто недоліки.

21) У разі доопрацювання автор за повторного представлення роботи не надає титульний аркуш і рецензію.

22) Автор не продумав доповідь до захисту, наочне супроводження недостатньо ілюструє доповідь.

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИЛітературні джерела до виконання курсових робіт зі «Стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства» слід добирати, користуючись програмами цієї навчальної дисципліни.

Основна література

 1. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

 2. Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. Г.Я.Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2004. – 382 с.

 3. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку . Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Університетська книга, 2006. - 728 с. ISBN: 978-966-680-298-8. 

 4. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Учеб. пособие. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

 5. Смоляр Л.Г. Конспект лекцій з курсу „Стратегічне управління інноваційним розвитком” [Текст]: K. – 2008.

 6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

 7. Теn3: Стратегічне управління. Принципово нові підходи для епохи стрімких змін. [Текст] / В. Ю. Котельников. – М.: Ексмо, 2007. – 96 с. – (Бізнес-коуч) – ISBN 978-5-699-13340-6

 8. Теn3: Управління інноваціями: стратегічний підхід. Гнучкі корпоративні стратегії виживання і лідерства в новій економіці. [Текст] / В. Ю. Котельников. – М.: Ексмо, 2007. – 96 с. – (Бізнес-коуч) – ISBN 978-5-699-13783-1

 9. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. [Текст] / Йохна М.А., Стадник В.В. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с. (Альма-матер)

 10. Клейтон М. Кристенсен Н. Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2004. – 237 с.

 11. Козловський В.О., Причепа І.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення потенціалу підприємства // Вісник Вінниц. Політех. ін.-ту. – 2007. №3. – С. 28–33.

 12. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2005. – 352 с.


Додаткова література


 1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 25.03.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17, № 18–19. – Ст. 267.

 2. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № N 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 5–6, № 7, 8. – Ст. 78.

 3. Закон „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.1999 N 991-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №32. – Ст. 393.

 4. Александрова Е.Н., Брижань А.В. Современные тенденции развития инновационных систем // Современные направления теоретических и практических исследований: Сборник научных трудов. Экономика. –Одесса, 2006. – 230 с.

 5. Брижань А.В. Макроэкономические условия инновационного развития предприятий // Основные направления повышения эффективности экономии-ки, управления и качества подготовки специалистов: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2005. – 284 с.

 6. Геєць В.М. Інноваційний шлях розвитку та економічне зростання // Інноваційна Україна: Наук. зб. Вип.7. – К: НТУ „КПІ”, 2005. – С. 38–42. 

 7. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України. / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

 8. Грішнова О. Поливяна Н. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємств. // Україна: аспекти праці.– 2007, №5 – С. 37–41.

 9. Драган, І. В.Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості // Економіка та держава [Текст] : Наук.-практ. журн./ Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України / І.В Драган. – К., 2006. – №6. – С. 34–36.

 10. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. Пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2010. – 576 с.

 11. Крекнин А.Ф., Крекнин А.А. Законы Украины – основа научно-технической и инновационной деятельности / Соціально-гігієнічні аспекти захворювань органів травлення. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://gastroinst.dp.ua/sbornik_2006_glava1_4.php

 12. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу. Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Университетская книга, 2008. - 615 с. ISBN: 978-966-680-403-0. 

 13. Пласкова Н.С. Методология стратегического анализа результативности бизнеса: Монография. – М.: Креативная экономика, 2007.

 14. Пласкова Н.С. Теория и практика стратегического экономического анализа результативности бизнеса: Монография. – М.: МАКС-ПРЕСС, 2007.

 15. Плютова А.В. Мониторинг промышленного предприятия как информационная поддержка принятия стратегических управленческих решений // Социально-экономические проблемы дотационного региона: Матер. Российской науч.-практ. конф. – Курган: Изд-во Курган. гос. Уун-та, 2006. – С. 102–103.

 16. Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. №6. – С. 260–264.

 17. Посвятенко Т.І. Взаємозв’язок конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. - №1. – С. 214–219.

 18. Солнцев С.А., Зозулёв А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. пособие. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2008. – 643 с. – (Высшее образование ХХІ века).

 19. Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга: учеб. пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. – 296 с. – (Сер. «Образовательные инновации»).

 20. Табачник Д.В., Каракай Ю.В., Гуржій А.М. Маркетинг інновацій: навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. / Д.В. Табачник, Ю.В. Каракай, А.М. Гуржій. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 288 с.

 21. Трусов А.В., Воробьев А.Л. Основные подходы к коммерциализации инновационного продукта // Информация. Инновации. Инвестиции: Материалы Всерос. конф. (Пермь, 24–25 нояб. 2004 г.). – Пермь, 2004. – С. 241–243.

 22. Федонін О.С., Репіна О.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ. – 2006. – 316 с.

 23. Фомова О. А. Аналіз ефективності інноваційної стратегії на підприємстві / О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т.3, № 6. – С. 140–144.

 24. Чухрай Н.І., Довба М.О. Залучення клієнта до участі у інноваційній діяльності підприємства // В зб. „Логістика” / ВісникНац.ун-ту «Львів.політех».– Львів: Вид-во НУ«Львівська.політехн.». – 2008. – №628. – С. 352–359.

 25. Юрій Е.О. Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – Вип. 6. Чернівці. – 2005. С. 191–196.

Додаток А

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Аналіз стратегічного розвитку підприємства.

 2. Аналіз факторів, що впливають на конкурентні позиції підприємства.

 3. Аналіз факторів, що формують стратегію підприємства.

 4. Базові стратегії розвитку бізнесу підприємства.

 5. Бенчмаркінг у стратегічному управлінні підприємством.

 6. Вибір і збалансування стратегічних зон господарювання.

 7. Вибір і обґрунтування місії підприємства.

 8. Вибір стратегії та складання стратегічного плану підприємства.

 9. Вибір стратегії підприємства.

 10. Вибір стратегічних позицій підприємства на підставі стратегічного аналізу.

 11. Використання матриці Бостонської Консалтингової групи для розробки стратегії.

 12. Використання методів прогнозування у розробці стратегічних планів.

 13. Діагностика внутрішнього середовища підприємства.

 14. Діагностика зовнішнього середовища підприємства.

 15. Система стратегічного управління підприємством.

 16. Інформаційне забезпечення стратегічного управління на підприємстві.

 17. Інформаційна система стратегічного управління.

 18. Інформаційні технології у стратегічному управлінні.

 19. Конкурентоспроможність підприємства та методи її визначення.

 20. Формування організаційної структури управління стратегічного типу.

 21. Формування збалансованої системи показників діяльності підприємства.

 22. Матриця фірми Arthur D. Little (ADL/LC) та проект PIMS як інструменти стратегічного аналізу.

 23. стратегічні альтернативи та вибір стратегії підприємства.

 24. Методи розробки цілей і стратегій розвитку організації.

 25. Методи стратегічного планування (теорія і практика).

 26. Методика SWOT-аналізу у діяльності підприємства.

 27. Моделі стратегічного планування діяльності підприємства.

 28. Організація стратегічного управління на підприємстві.

 29. Організаційне забезпечення стратегічного управління.

 30. Основи стратегічного планування підприємницького потенціалу

 31. Особливості стратегічного управління в умовах нестабільності.

 32. Порівняння організації стратегічного управління в зарубіжних і вітчизняних підприємствах.

 33. Оцінка ефективності діючих стратегій підприємства.

 34. Оцінка конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції.

 35. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності продукції.

 36. Оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства.

 37. Портфельний аналіз діяльності СБП у розробці стратегій підприємства.

 38. Розробка антикризових стратегій підприємства.

 39. Розробка інноваційних стратегій для підприємства.

 40. Розробка конкурентної стратегії для виробничого підприємства.

 41. Розробка корпоративної стратегії для диверсифікованої компанії.

 42. Розробка ресурсних стратегій виробничого підприємства.

 43. Розробка системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства.

 44. Розробка стратегії використання людського потенціалу підприємства.

 45. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 46. Розробка стратегії маркетингу на основі аналізу конкурентоспроможності підприємства.

 47. Розробка стратегії підприємства з використанням бенчмаркінгового підходу.

 48. Розробка стратегії реструктуризації підприємства.

 49. Розробка стратегії ресурсозбереження підприємства.

 50. Розробка стратегії розвитку виробничого підприємства.

 51. Розробка функціональних стратегій для виробничого підприємства.

 52. Роль корпоративної культури в процесі реалізації стратегії підприємства.

 53. Система мотивації у стратегічному управлінні та формування стратегічної поведінки підприємства.

 54. Стратегічний контроль у процесі реалізації стратегії.

 55. Стратегічні ресурси організації та їх оцінка.

 56. Стратегія виходу підприємства з кризового стану.

 57. Стратегія підприємництва за умови стійкого попиту на продукцію.

 58. Стратегія управління інноваційною фірмою.

 59. Стратегія як системний підхід до управління перспективним розвитком підприємства.

 60. Механізм розроблення стратегії підприємства.

 61. Технології стратегічного управління підприємством.

 62. Фінансове планування та бюджетування у процесі реалізації стратегії підприємства.

 63. Формування інвестиційних стратегій підприємства.

 64. Формування портфелю стратегій підприємства.

 65. Формування стратегії інновацій підприємства.

 66. Формування стратегічних цілей і стратегії підприємства.

 67. Формування стратегічного мислення менеджерів підприємства.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА
на тему:


 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи
галузі знань ____________________________
спеціальності __________________________________
______________________________________________
                                  (прізвище та ініціали) 
Керівник _____________________________________
_____________________________________________
  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ___________________________
Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)


Київ - 2014


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)" галузі знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" напряму...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Програма І робоча програма з навчальної дисципліни “ Фінансово-економічний...
...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики для студентів
Міністерства освіти І науки України та Міністерства аграрної політики України, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання
Відповідно до зазначених для виконання курсової роботи залучаються матеріали власних досліджень, спеціальна економічна література...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів...
Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань; їхнє застосування при проведенні...

Програма курсу
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів інституту заочного та дистанційного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт