Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання

Завдання на розрахункову роботу

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Загальні вказівки до виконання розрахункової роботи


Виконання розрахункової роботи ставить за мету сприяти більш глибокому теоретичному вивченню курсу, вивчення слухачами інструктивних та методичних матеріалів щодо організації бухгалтерського обліку, оволодіння формами, методами і технікою бухгалтерського обліку, набуттю та розвитку навичок самостійної роботи з метою застосування їх у практичній діяльності.

Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань.

Подане завдання складається з двох частин: теоретичної та практичної. Виконуючи теоретичну частину, необхідно викласти письмову відповідь на запитання, та за цим матеріалом скласти 5 тестових запитань, передбачивши 4 варіанти відповіді – лише одна відповідь вірна.

У другій частині - виконати запропоновані практичні завдання, використовуючи чинну нормативно-законодавчу базу.

Варіант для теоретичної частини роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки. Практична частина виконується індивідуально і самостійно кожним слухачем, згідно завдань, поданих нижче.
Теоретична частина за варіантами:
В – 1. 1. Господарський облік і його види. Особливості бухгалтерського обліку: предмет, об’єкти, метод.

2. Облік доходів.
В – 2. 1. Бухгалтерський баланс, його структура і характеристика. Зміни у балансі, викликані господарськими операціями.

2. Облік витрат.
В – 3. 1.Класифікація бухгалтерських рахунків. Зміст і побудова бухгалтерського рахунку. План рахунків бухгалтерського обліку.

2. Облік розрахунків з бюджетом
В – 4. 1. Інвентаризація, сутність та види. Порядок її проведення на підприємстві.

2. Облік розрахунків з оплати праці.
В – 5. 1. Поняття про синтетичний та аналітичний облік.

2. Облік виробничих запасів.
В – 6. 1. Поняття про подвійний запис. Призначення, зміст і техніка складання оборотної відомості.

2. Облік основних засобів.
В – 7. 1. Бухгалтерські документи: поняття, класифікація, вимоги до складання, способи виявлення та виправлення помилок.

2. Облік дебіторської заборгованості.
В – 8. 1. Звіт про фінансові результати, його структура, мета і методика складання.

2. Облік виробництва та реалізації готової продукції.
В – 9. 1. Облік нематеріальних активів

2. Облік касових та банківських операцій.
В – 0. 1. Облік фінансових інвестицій.

2. Облік кредиторської заборгованості.
Практична частина.

1. Самостійно підготувати баланс підприємства (умовного, що випускає один вид продукції - визначити індивідуально) на початок звітного періоду.

2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (45-55 операцій): вказати суми за операціями (кожний студент обирає свої суми – за бажанням та необхідністю використання в подальшому) та бухгалтерські проводки.
Журнал реєстрації господарських операцій за ______________ 20____р.
з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, тис. грн.

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

3. Провести записи кожної операції на схемах рахунків, зазначивши номер операції та суму. Підрахувати в кожному рахунку обороти за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець періоду.Дт

Активний рахунокКт

Дт

Пасивний рахунокКт

С-до почС-до поч
Оборот Дт


Оборот Кт
Оборот Дт


Оборот Кт

С-до кінС-до кін

Д-т

Доходний / витратний рахунок

К-тОборот Дт

Оборот Кт
 1. Закрийте номінальні рахунки доходів та витрат та віднесіть їх на фінансовий результат.
Рах. 79

Д-т

Фінансовий результат діяльності

К-т


Оборот Дт

Оборот Кт


5. Скласти оборотно-сальдову відомість за рахунками синтетичного обліку за формою:
Оборотно-сальдовий баланс за ________ 20____р.


Шифр (назва) рахунку

Сальдо на початок періоду


Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

. . .Всього

6. Скласти шахову відомість за період.

Шахова відомість за _________ 20____р.


Кт
ДтУсього обороти за Дт

Списання витрат на фін.рез.:

90

92…

79

641

ПП

981

441
Усього обороти за Кт
Списання доходів на фін.рез.:7071…
79
981

6. Скласти Фінансову звітність на кінець періоду: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

Список рекомендованої літератури:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Затв. Постановою Верховної Ради України від 16.07.99 p.; № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України «Про власність»: Затв. Постановою Верховної Ра­ди України № 885-ХІІ від 26.03.91 p., зі змінами.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування» (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств» (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України «Про оплату праці» (зі змінами та доповненнями).

6. Закон України «Про підприємства в Україні» (зі змінами та доповненнями).

7. Закон України «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями).

8. Закон України «Про власність» (зі змінами та доповненнями).

9. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (зі змінами та доповненнями).

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

11. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,послуг)

12. Положення про документальне забезпечення записів в бухгал­терському обліку.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. - Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10.12.99 р.№ 114.

14. Порядок подання фінансової звітності. Затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №162/4383.

15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1—30, затверд­жені наказом Міністерства фінансів України.

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку.

17. Податковий Кодекс України. 1. Білоусова І.А., Барановська Т.В., Облікова політика в Україні. – Житомир: ЖІТІ, 2003 р.- 408с.

 2. Білуха М.Т., Теорія бухгалтерського обліку: підручник. – К.., 2000.-692с.

 3. Бутинець Ф.Ф., Теорія бухгалтерського обліку: підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2000.- 637с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс_Клуб”, 2001. – 832с.

 5. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./Л.Г. Ловинська, Л.Р.Жилкіна, О.М. Голенко та ін.- К.:КНЕУ, 2002.- 370с.

 6. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

 7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2003. – 266с.

 8. Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: Первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440с.

 9. Кононенко О., Піроженко О. Інвентаризація: Практ. посібник. – Х.: Видавничий будинок “Фактор”, 2004. – 152с.

 10. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 474с.

 11. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448с.

 12. Организация работы с документами: учебник / В.А. Кудрявцев и др. – М.:ИНФРА-М, 1998. – 575с.

 13. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета .-М.:Финансы и статистика, 2000. – 496с.

 14. Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов фак. “Бизнес-управление” по спец. “Экономика предприятия”/ Нар. укр. Акад.; Авторы: А.Ф. Кондратьева и др.- Харьков: ФОЛИО, 2002. – 271с.

 15. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська; За заг. ред. В.Б. Захожая. – К: МАУП, 2004. – 176с.

 16. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник./ М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. –К: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 17. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник – К: А.С.К., 2000. – 784 с.

 18. Хендриксен Э.С. Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: пер. с англ. /М.: Финансы и сатистика, 1997. – 576с.

 19. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7. 050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436с.

 20. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447с.

 21. Періодичні видання : “Бухгалтерський облік і аудит”, “Баланс”, “Бухгалтер”, “Все про бухгалтерський облік ”, “Вісник бухгалтера і аудитора України”, “Вісник податкової служби”, “Банківська справа”, “Бухгалтерія-Бізнес”, “Податки та бухгалтерський облік”, “Фінанси України”, “Дебет-Кредит”,

 22. Правовий CD-довідник “Ліга. Консультант бухгалтера”. Українська мережа ділової інформації (ЛігаБізнесІнформ).

 23. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Г.Ловинська, Л.Р.Жилкіна, О.М. Голенко та ін.- К.:КНЕУ, 2002.

 24. Навчальний посібник «Бухгалтерський облік» [Текст] / Уклад.: О.П. Мельохіна, Т.П. Лободзинська, Т.В. Левицька. – К.: НТУУ «КПІ», 2011.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Вступ
Сутність І значення фінансової звітності та вимоги до складання звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Курсова робота з дисципліни «гроші І кредит» на тему: «ринок позичкових...
«ринок позичкових капіталів: поняття, структура та його місце в економіці країни»

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт