Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Схвалено

Схвалено

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»СХВАЛЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

«29» травня 2014 року № 4

СХВАЛЕНО

Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26 лютого 2014 року 1


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

гуртка «ЮНІ ЕКСКУРСОВОДИ»

Укладач: Дюдя Людмила Юріївна,

методист відділу спортивного туризму і краєзнавства

КЗ КОР «Центр творчості дітей

та юнацтва Київщини»
м. Біла Церква - 2014
Укладач:

Дюдя Людмила Юріївна – методист відділу спортивного туризму і краєзнавства Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

Рецензенти:

Гаврилюк В. Ю. завідуючий кабінетом позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Костенко Н. М. – провідний бібліотекар, завідувач Музею народного побуту Київщини Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Екскурсія – цікава і завжди актуальна форма краєзнавчої роботи, мета якої – закріпити здобуті на уроках знання. Вона має великі дидактичні переваги над класними заняттями і відзначається високою педагогічною ефективністю. А багаторічний досвід організації та проведення екскурсій у школі засвідчує їх величезну роль у навчально-виховному процесі.

На екскурсіях педагоги разом зі своїми учнями та вихованцями мають справу з такими об’єктами, явищами і процесами, які наочно можна показати тільки в натурі. Тож найкраще потенціал екскурсій реалізується при вивченні предметів з історії України, рідного краю, географії тощо. У екскурсіях можуть брати участь діти та учнівська молодь протягом усього навчального року. Екскурсії мають велике значення для виховання в учнівської молоді почуттів патріотизму та любові до рідної землі, поваги до традицій і культурних цінностей України.

Екскурсії вимагають від екскурсоводів ретельної попередньої підготовки та вмілого проведення. Саме тому діяльність гуртків «Юні екскурсоводи» при музеях навчальних закладів є актуальною й необхідною. У гуртку юні екскурсоводи не тільки вивчають історію, культуру чи природу рідного краю, а й поширюють ці знання серед однолітків та місцевої громади.

Навчальну програму з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Юні екскурсоводи» розроблено із врахуванням положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 року № 676, із врахуванням Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243.

Під час укладання програми також використано матеріали програм «Юні екскурсоводи» (укладач Д. Г. Омельченко, 1996 рік) та «Юні музеєзнавці» (автор Л. А. Гайда, 2006 рік), затверджених Міністерством освіти і науки України.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з музеєзнавства та екскурсійної діяльності.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: працювати з документацією музею, створювати умови для зберігання предметів музейного фонду, працювати з архівними джерелами, літературою, вести запис спогадів та розповідей свідків, очевидців історичних подій, готувати та проводити екскурсії різних видів, розробляти екскурсійні маршрути, здійснювати краєзнавчий пошук за конкретною темою, володіти культурою спілкування та мовлення, надавати першу медичну допомогу, діяти відповідно до вимог техніки безпеки під час екскурсій тощо.

3. Творча компетентність: набуття досвіду підготовки та проведення екскурсій, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, культура спілкування, свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей праці, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше), доброзичливість, вміння працювати в колективі.

Навчальна програма «Юні екскурсоводи» реалізується у гуртках краєзнавчого напряму та спрямована на вихованців віком від 12 до 16 років (учнів 6-10 класів).

Програма передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів протягом трьох років. На опрацювання навчального матеріалу щороку відводиться 144 години.

Побудована програма за блочно-концентричним способом, і у її основу покладено базові блоки:

  • основи музеєзнавства;

  • краєзнавство;

  • майстерність екскурсовода;

  • основи техніки безпеки та медичних знань екскурсовода.

Важлива роль відводиться вивченню історії рідного краю, опануванню методикою та технікою проведення екскурсії, формуванню у гуртківців мовної культури. Також відведено години для вивчення юними екскурсоводами основ першої медичної допомоги та техніки безпеки під час екскурсій.

Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси учнів (вихованців, слухачів), стан матеріально-технічної бази навчального закладу, в якому працюють гуртки, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

Розподіл годин за розділами – орієнтовний. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.

Основною навчальною базою для проведення занять гуртка є музеї навчальних закладів. Заняття гуртка організовуються як теоретичні, так і практичні. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і складає в академічних годинах 45 хвилин.

Під час канікул можуть здійснюватися екскурсії до музеїв та подорожі рідним краєм. Їхня тривалість залежить від віку і підготовленості учасників, віддаленості району екскурсій, матеріальних витрат.

На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання у залежності від віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія тощо), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний та роздатковий матеріали, технічні засоби навчання.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводяться індивідуальні заняття з гуртківцями.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі підготовки та проведення екскурсій, виступів, відвідування екскурсійних об’єктів, участі у краєзнавчих конкурсах та конференціях тощо.

Керувати гуртком юних екскурсоводів можуть керівники музеїв навчальних закладів, вчителі, педагоги позашкільних закладів, які мають досвід педагогічної, музейної, екскурсійної роботи. Велику допомогу в проведенні окремих занять можуть надати краєзнавці, працівники музеїв, архівів, заповідників тощо.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень, перший рік навчанняРозділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ. Зміст і завдання роботи гуртка. Особливості діяльності юних екскурсоводів.

2

-

2

Розділ 1. Основи музеєзнавства40

  1. Історія музеїв України та

їх класифікація

2

4

6

  1. Організація та створення

музею навчального закладу

2

4

6

  1. Пошукова діяльність музею

4

6

10

  1. Фонди музею, особливості

їх збереження

2

4

6

  1. Експозиційна робота музею

2

2

4

  1. Просвітницька діяльність музею

4

4

8

Розділ 2. Краєзнавство40

2.1. Історія рідного краю

8

10

18

2.2. Туристсько-краєзнавчі

можливості рідного краю

2

4

6

2.3 Краєзнавчі дослідження

6

10

16

Розділ 3. Майстерність

екскурсовода
50

3.1. Класифікація екскурсій.

Підготовка та методика проведення

екскурсій

6

6

12

3.2. Формування «портфелю

екскурсовода»

2

2

4

3.3. Розробка маршруту та складання тексту екскурсії

6

12

18

3.4. Основи етики та культура

спілкування екскурсовода

4

4

8

3.5. Основи риторики

4

4

8

Розділ 4. Основи техніки безпеки та медичних знань екскурсовода10

4.1. Поняття першої медичної

допомоги. Аптечка.

2

4

6

4.2. Пожежна безпека

2

2

4

Підсумок

2

-

2

Разом

62

82

144


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Схвалено

Схвалено

Схвалено

Схвалено Міністерством освіти І науки України для використання у...

Схвалено затверджено
Л. Г. Шокотько – спеціаліст, керівник гуртка соціалізації та реабілітації молоді з особливими потребами

Методичні рекомендації схвалено
Описування документів фондів особового походження діячів образотворчого мистецтва

Підручників, поданих
Схвалено вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Структура навантаження
Схвалено на засіданні нтр науково-методичного центру організації навчального процесу від 01. 06. 2016

Схвалено затверджую
Блок І. Діяльність циклового методичного об’єднання вчителів суспільно- гуманітарного напряму та реалізація поставлених завдань

Розглянуто та схвалено на
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури, І категорія, керівник краєзнавчого гуртка «Поділля»

Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «лего-конструювання»
Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної

Схвалено
Примірна номенклатура справ загальноосвітніх навчальних закладів (далі – навчальний заклад) сформована за функціональним принципом...

Схвалено
Омельчук Римма Борисівна – керівник гуртка «Школа мистецтв», вчитель образотворчого мистецтва середньої загальноосвітньої школи №12...

Конспекти уроків
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації протокол №3 від 07....

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності...
Схвалено кафедрою міської І регіональної економіки, протокол №9 від 11. 01. 2008 р

Над якою працює вчитель
...

Схвалено
Кірнадз Людмила Миколаївна керівник зразкового художнього колективу вокального гуртка «Шарм» Чернівецького обласного центру естетичного...

Навчально-методичний посібник Володарка
Схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №11 від 31....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт