Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено


Відмітка

про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України21 грудня 2011 року № 1688(у редакції наказу Міністерства фінансів України

_________________________№________)

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ –

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1

Тип податкової деклараціїзвітна
звітна нова
уточнююча
довідково*
2

Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація:
І квартал півріччя три квартали рік місяць*
(рік)
3

Прізвище, ім’я, по батькові платника податку:


Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи - підприємця:


або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
4

Податкова адреса (місце проживання) платника податку

поштовий індекс:
(область, місто):

міжміський код:Адреса:

телефон:Електронна адреса1:

факс1:5

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:


6

Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:

номер згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД


7

Фактична чисельність працівників у звітному періоді:* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період наростаючим підсумком.

1 За бажанням платника податку.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн

№ з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1-й місяць кварталу

 

 

 

 

2-й місяць кварталу 

 

 

 

 

3-й місяць кварталу

 

 

 

 
Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

02
Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

03
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

04
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

05
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн

№ з/п

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1-й місяць кварталу

 

 

 

 

2-й місяць кварталу 

 

 

 

 

3-й місяць кварталу

 

 

 

 
Назва показника


Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

07
Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ГРУПИ


Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відс.

11Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відс.

12
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.
V. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ V ГРУПИ


Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 відс.

16
Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 10 відс.

17
Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

18
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

19
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

20
* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року
VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*


Назва показника

Код рядка

Сума (грн)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень

рядків (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)

21
Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04+ + рядок 05 + рядок 07 + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 +  рядок 14 + + рядок 15+рядок18+рядок 19+рядок 20) × 15%)

22
Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 × 3%)

23
Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 × 5%)

24
Сума податку за ставкою 7% (рядок 16 × 7%)

25
Сума податку за ставкою 10% (рядок 17 × 10%)

26
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + +рядок 24 + рядок  25+ рядок 26)

27
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

28
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 – рядок 28)

29
* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію „Довідково”.
VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*

Назва показника

Код рядка

Сума (грн)
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 відповідної декларації)

30Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

31Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:
збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 31 – рядок 30, якщо рядок 31 > рядка 30)

32зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету**
(рядок 31– рядок 30, якщо рядок 31 < рядка 30)

33Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 32 × 3% або 5%)

34Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України

35* Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов’язання.

* * Відображаються тільки позитивні значення.


Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2

розділу ІІ Податкового кодексу України) на:
арк.
Дата подання податкової декларації..


Інформація, наведена у податковій декларації, є достовірною.
Фізична особа – підприємець

____________________

______________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової службиВідмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

“___” _______ 20___року
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від “___” ______ 20___року № _____
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

__“___” _________ 20___року


Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт