Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета

Наради за участю заступника директора школи з навчально-виховної роботи дєдюліна Н. В. Мета

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
НАРАДИ ЗА УЧАСТЮ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Дєдюліна Н.В.

Мета: вирішення перспективних і поточних питань роботи школи, раціональна та ефективна організація навчально-виховного процесу.
Серпень

1. Методика проведення першого уроку.

2. Інструктаж щодо ведення й заповнення класних журналів.

3. Співбесіда за навчальними програмами.

4. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.

3. Планування роботи методичних об'єднань на 2010-2011 н. р.

6. Організація календарно-тематичного планування вчителів 5—11-х кл.

7. Робота з невстигаючими учнями.

8. Єдині педагогічні вимоги до учнів.

9. Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

10. Завершення комплектування факультативів, гуртків.

11. Організація навчання вдома хворих дітей.
Вересень

1. Коригування тем для поглибленої творчої роботи вчителів.

2. Аналіз календарного планування. Тематичне планування на І семестр.

3. Планування роботи з атестації вчителів.

4. Про проведення факультативних і додаткових занять.

3. Надання допомоги молодим учителям.

6. Про організацію діяльності методичної ради.

7. Консультація для вчителів «Контроль і корекція знань, умінь і навичок учнів».

8. Складання графіка проведення контрольних робіт і відкритих уроків.

9. Підготовка до шкільного конкурсу «Учитель року».
Жовтень

1. Ведення навчальної документації в школі.

2. Про спільну роботу вчителів і батьків з контролю відвідування занять учнями 9—11-х класів.

3.Про проведення предметних декад.

4. Складання графіка атестації.

3. Про дотримання єдиного орфографічного режиму.

6. Організація й проведення занять з охорони життя і здоров'я дітей.

7. Про проведення шкільних предметних олімпіад.

8. Про проведення конкурсу «Учитель року».

Листопад

1. Робота факультативів.

2. Підсумки перевірки класних журналів: виконання навчальних програм.

3. Підготовка учнів до районних олімпіад.

4. Про використанняваріативної складової навчального плану.
Грудень

І.Про результати перевірки зошитів з української мови, математики.

2. Про перевірку ведення шкільної документації.

3. Аналіз підсумків семестрових контрольних робіт з математики, фізики, хімії, української мови та зріз знань за текстами адміністрації.

4. Результати контролю за веденням поурочних планів учителів.

5.Про заключний етап контролювання стану викладання предметів у І семестрі.
Січень

1. Результати перевірки журналів: тематичне оцінювання, облік відвідування.

2. Про хід перепідготовки педагогічних кадрів.

3. Про роботу з учнями, що мають високий рівень підготовки.

4. Про організацію повторення навчального матеріалу з предметів.

5. Про виконання навчальних програм за І півріччя.

6. Про проведення факультативних і додаткових занять у II півріччі.

7. Результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.
Лютий

1. Про підготовку до державної підсумкової атестації (вивчення інструкції).

2. Про хід фронтального контролю викладання іноземної мови.

3. Про організацію проведення навчальних екскурсій.

4. Про хід атестації.

5. Збір і оформлення документації до проведення ДПА.
Березень

І.Про результати контролю за проведенням систематичного повторення.

2. Про підготовку матеріалів щодо аналізу результатів класно-узагальнювального контролю знань учнів 11-х класів.

3. Робота вчителів з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

4. Про результати перевірки дотримання Єдиних вимог до усного й писемного мовлення учнів.

5. Підготовка до ДПА.
Квітень

1. Проведення контрольних робіт, затвердження графіка річних контрольних робіт.

2. Про ведення шкільної документації.

3. Про виконання практичної частини програм.

4. Про результати перевірки щодо підготовки до державної підсумкової атестації.

7. Обговорення проекту навчального плану на новий навчальний рік.

8. Про проведення підсумкової методичної конференції.

9. Попереднє комплектування педагогічних кадрів.
Травень

1. Підсумки проведення річних КР і пробних атестаційних у 9-11-х класах. Перевірка якості знань учнів з основ наук.

2. Підсумки моніторингу визначення ефективності викладання предметів.

3. Аналіз навчальної роботи за II семестр і рік.

4. Обговорення й затвердження матеріалів державної підсумкової атестації.

5. Про оформлення й ведення документації державної підсумкової атестації.

6. Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації. Підсумки проведення перевірки класних журналів, журналів факультативних і гурткових занять.

7. Про заключний етап контролю за станом викладання предметів у II півріччі.

8. Аналіз підсумків контрольних робіт та зріз знань за текстами адміністрації.

9. Про виконання навчальних програм за II півріччя і рік.

Затверджено методичною

радою закладу (протокол №3 від 03.12.2009р.)

ПАМ’ЯТКА

щодо перевірки поурочних планів

необхідно звернyти увагу на такі питання:
. наскільки правильно вчитель визначає мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну);
. чи правильно визначає обсяг навчального матеріалу;
. чи доцільно підібрано методи і прийоми роботи на уроці нарізних його етапах;
. чи є система видів самостійної роботи на уроці;
. чи враховано диференційований підхід до знань учнів на уроці;
. чи доцільно застосовано наочність на уроці;
. чи відповідає зміст та обсяг домашнього завдання нормам.
(Аналізувати потрібно одночасно поурочні плани певної теми програми. Контрольні зрізи знань учнів. По суті, якість навчальних досягнень учнів є вирішальним показником для оцінки роботи вчителя. )
*Якщо вчитель забезпечує грунтовні й усвідомлені знання учнів, уміння їх використовувати в нестандартних умовах, працювати самостійно, то якими б недосконалими не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно.
*Бесіди з учителем, його колегами, керівниками методичного об'єднання або творчої групи, іншими членами адміністрації. Під час бесіди з учителем, систему роботи якого вивчають, потрібно звернути увагу на такі питання:
. як працює над підвищенням своєї фахової й методичної кваліфікації;
. наскільки обізнаний із загальною культурою;
. бачення самим учителем системи в своїй роботі;
. чи може вчитель самостійно дати оцінку своїй роботі.
*у бесідах важливо виявити вміння вчителя критично аналізувати й оцінювати свою діяльність, помічати в ній позитивні й негативні сторони. Якщо людина може об'єктивно оцінювати свої професійні якості та вміння, то шлях до самовдосконалення відкрити й для неї.

Затверджено методичною

радою закладу (протокол №3 від 03.12.2009р.)


Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Зміст питання, яке вивчається

Форми і методи вивчення

1

Виконання вчителем Статуту та Правил внутрішнього розпорядку

Аналіз стану дотримання вчителем Статуту, режиму роботи навчального закладу

2

Плануванням вчителем навчально-виховної роботи: стан календарного планування (відповідальність плануванням вимогам навчальних програм, доцільність розподілу тем за тематичними оцінюваннями чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань, наявність власного елемента новизни у плануванні); стан поурочного планування (якість, систематичність); планування з позакласної роботи з предмета; якість планування виховної роботи

Вивчення планів роботи вчителя

3

Виконання вчителем навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та календарним плануванням; стан виконання графічних, контрольних, практичних, лабораторних робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, творчих робіт тощо)

Аналіз тематичного планування, класних журналів, учнівських зошитів, щоденників

4

Якість навчального процесу. Рівень перебудови навчального процесу на засадах гуманізму, демократизму та особистої орієнтації.

Ступінь реалізації навчальних, виховних і розвивальних завдань уроку. Раціональність вибору структури уроку. Оптимальність застосування форм, методів і засобів роботи на різних етапах уроку. Стан роботи з підвищення розумової та пізнавальної діяльності школярів. Стан диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку. Рівень з’ясування причин неуспішності та стан роботи щодо її подолання. Рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Стан використання наявної наочності, роздаткового матеріалу, демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання.

Зміст, обсяг, диференціація, пояснення та своєчасність подачі домашнього завдання. Ефективність впровадження інноваційних технологій.

Якість контрольно-оціночної діяльності вчителя

Відвідування та аналіз 10-15 уроків, класних журналів, учнівських зошитів

5

Рівень інтересу учнів до предмета. Наявність системи роботи вчителя з виховання у школярів інтересу до предмета. Організація індивідуальної роботи з обдарованими дітьми

Анкетування учнів, бесіди з учнями, спостереження з роботою вчителя і учнів на уроці. Аналіз позакласної роботи з предмета

6

Планомірність та ефективність роботи з формування у школярів загальнонавчальних та предметних умінь і навичок. Рівень сформованості в учнів умінь самостійно застосовувати знання на практиці

Спостереження на уроках. Наявність пам’яток щодо допомоги школярам у процесі систематичного здобуття знань. Контрольні завдання учням щодо виявлення рівня сформованості ЗНУН

7

Стан ведення учнівських зошитів. Періодичність і якість перевірки зошитів, організація роботи над помилками. Система письмових робіт, питома вага самостійних і творчих робіт. Співвідношення обсягу виконання робіт у класі і вдома. Робота з відзначення кращих учнівських зошитів. Каліграфія учнів

Вивчення учнівських зошитів

8

Рівень навчальних досягнень учнів. Якість усних відповідей, письмових, лабораторних, практичних робіт. Усвідомленість, глибина і міцність засвоєння знань. Уміння застосовувати набуті знання на практиці в стандартних і нестандартних ситуаціях. об’єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів

Спостереження на уроках, вивчення шкільної документації.

Опитування учнів за заздалегідь підготовленими запитаннями. Аналіз результатів контрольного діагностування

9

Ведення класних журналів, журналів гурткової роботи, журналів проведення індивідуальних занять із школярами

Вивчення відповідності стану ведення вимогам, передбаченим МОН

10

Стан виховної роботи на уроках, у позакласній та позашкільній роботі. Організація індивідуальної виховної роботи

Спостереження на уроках. Вивчення роботи класного керівника, керівника гуртка

11

Результативність виховної роботи (рівень вихованості школярів; стан відвідування школи; поведінка на уроках, перервах, у громадських місцях, вдома; ставлення до навчальних і трудових обов’язків; участь у громадській роботі; рівень підготовки до життя; рівень соціальної адаптації; стан збереження шкільного майна тощо)

Анкетування. Спостереження за поведінкою учнів, бесіди з учнями

12

Самоосвітня робота вчителя: робота над проблемою; що вивчає, що впроваджує; участь у методичній роботі на рівні школи, району, області; участь у педагогічних конкурсах, виставках, аукціонах; участь у засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові; позакласних заходах, друкованих матеріалах; відвідування уроків позакласних заходів у інших вчителів

Бесіди з учителем. Ознайомлення з доповідями, розробками, публікаціями. Аналіз якості виступів на семінарах, конференціях і т.д.

13

Культурний рівень вчителя, його ерудиція

Бесіда з учителем

14

Робота вчителя зі зміцнення здоров’я учнів. Попередження перевантаження на уроках, фізкультхвилинки, контроль за правильністю посадки учнів за столами. Дотримання санітарного режиму в класі, в кабінеті. Санітарно-просвітницька робота з учнями і батьками

Спостереження на уроках. Аналіз документації. Бесіди з учнями та вчителем. Бесіда з медсестрою школи

15

Рівень та результативність роботи вчителя з батьками учнів. Зв’язок з громадськими організаціями, підприємствами, де працюють батьки учнів класу. Робота класного батьківського комітету. Робота педагогічного всеобучу

Вивчення планів роботи; відвідування батьківських зборів, засідань батьківських комітетів

16

Громадська робота вчетеля

Бесіда з учителем


Затверджено методичною

радою закладу (протокол №1 від 03.09.2010 р.)

ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ВИКЛАДАННЯ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Викладання іноземної мови ставить за мету:

• Розвиток особистості учня і вміння орієнтуватися у найважливіших подіях сучасного.

• Формування творчого мислення, вміння робити власні висновки на основі вивченого.

• Допомога в соціалізації вступаючої в життя людини, самови­значенні її як особистості.

Креативний підхід у процесі вивчення іноземної мови випливає з її загальної стратегії. Цією стратегією є комунікативний підхід. Мова розглядається як засіб спілкування й вивчається через особисту діяльність учнів. Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування.
Завдання, які відповідають цій меті, передбачають:
• Перехід від пасивного запам'ятовування до вміння самостійно орієнтуватись у навчальному матеріалі, відділяти суттєве від другорядного.

• Виховання патріотизму.

• Формування цілісних орієнтацій учнів, допомога їм у розв'я­занні морально-етичних проблем, виховання гуманізму.

Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал школярів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. А це забезпечує входження України до європейського освітянського простору.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Миколаївської області проводитиметься анкетування учнів 10-х класів та заступників директорів шкіл із виховної роботи (у разі відсутності...

Дніпропетровської обласної адміністрації
«Роль заступника директора з навчально – виховної роботи у розвитку креативності педагогічного колективу»

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

Діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи
Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань у новому навчальному році багато в чому залежить від того, наскільки...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи

Доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи Солодовник...
Я навчального процесу. Розв’язання цих проблем потребує створення умов, за яких кожний керівник школи, учитель міг найбільш повно...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3
Римму Олексіївну,заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка повідомила присутніх про те,що у 1,3,5 класах закінчились...

Виявлення обдарованих учнів
Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100
Призначити відповідальним за організацію роботи з класними керівниками 9-х, 11-а класів щодо підготовки документів на виготовлення...

Групи продовженого дня
Л. В. Пірштук, заступник директора з навчально-виховної роботи Білоколодязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Харьковская специализированная школа
Призначити відповідальною за підготовку документів на виготовлення атестатів та свідоцтв випускникам 2015/2016 навчального року заступника...

«Самовиховання,як фактор розвитку креативної особистості» Автор :...
Малиновська Наталія В’ячеславівна, заступник директора з виховної роботи Майської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського...

Родинне виховання І засади здорового способу життя
В. Ф. Паламанюк, заступник директора школи з навчально – виховної роботи Немиринецької зош

Наказ
Заступнику директора школи з виховної роботи Стрецкул Н. П. ознайомити учасників навчально-виховного процесу з вимогами «Положення...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Призначити відповідальною за дотримання порядку замовлення документів про освіту та організацію заповнення учнями 9-го та 11-го класів...

Інструкція з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської...
Постійним робочим місцем заступника директора з агр вважається вся робоча зона. Робочий день починається о 00 та закінчується о 17....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт