Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На правах рукопису

На правах рукопису

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису
Грицина Леся Анатоліївна
УДК: 65.011.1 (477)

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування)

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Науковий керівник:

Нижник Віктор Михайлович,

доктор економічних наук, професор

Хмельницький – 2009
Зміст

Стор.

Вступ

4

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємства


12

1.1 Еволюція та генезис формування соціальної відповідальності підприємств


12

1.2. Аналіз теоретичних основ розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств


28

1.3. Міжнародні та вітчизняні тенденції застосування методів та моделей оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємств


45

Висновки до першого розділу

69

Розділ 2. Аналіз стану та вибір показників формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств


71

2.1. Стан формування і забезпечення корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств Хмельниччини


71

2.2. Вплив факторів на вибір показників соціальних пріоритетів у діяльності підприємства

98

2.3. Нормативно-індикативне регулювання в системі корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств


107

Висновки до другого розділу

119

Розділ 3. Розробка механізму формування корпоративної соціальної відповідальності машинобудівного підприємства


121

3.1. Інструменти, складові елементи та напрями забезпечення формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства


121

3.2. Оцінка відповідності показників корпоративної соціальної відповідальності вітчизняним та міждержавним принципам і стандартам звітності


138

3.3. Побудова структурної моделі механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні машинобудівним підприємством


152

3.4. Етапи впровадження механізму формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства


164

Висновки до третього розділу

171

Висновки

173

Додатки

176

Список Використаних джерел

208ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Процеси трансформації економіки України в ринкову призвели до відходу від практики державного патерналізму, що знайшло своє відображення у зміні розуміння ролі підприємства як суспільного інституту, формування нового підходу до оцінки ефективності та його результативної діяльності. Поряд із економічними чинниками все більшу роль у забезпеченні конкурентоздатності, досягненні високої продуктивності та прибутковості виробництва починають відігравати соціально-відповідальні функції підприємства, включення до його компетенції питань підтримки природоохоронних заходів, розробки та реалізації програм розвитку профтехучилищ, медичних пунктів, дитячих садків, оздоровниць та інших закладів соціальної інфраструктури підприємства, формування систем соціального, освітнього та психологічного забезпечення працівників, впровадження принципів етичної поведінки у відносинах з постачальниками та споживачами. Подібна трансформація суспільних цінностей та пріоритетів вимагає внесення змін до діючої практики управління підприємствами, забезпечення інтеграції принципів, методів та інструментів соціальної відповідальності у діяльність підприємств.

Вагомий вклад у становлення, розвиток та дослідження регіональних особливостей соціально-відповідального підходу до ведення виробничої діяльності внесли вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: І. Акімова, Ю. Благов,
Т. Бредгард, П. Друкер, Ф. Євдокімов, А. Керолл, Ф. Котлер, С. Літовченко,
М. Мескон, Дж. Мун, Г. Назаров, Л. Ненсі, В. Нижник, О. Осінкіна, І. Петрова,
Ю. Саєнко, О. Степанова, О. Філіпченко, П. Яницький та інші [3, 14, 15, 44, 69, 89, 117, 145, 148, 164, 166 тощо]. Питанням Питанням визначення груп зацікавлених сторін, їх ролі у запровадженні принципів корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві присвячені роботи Л. Вітковської,
В. Головньова, К. Девіса, О. Лазаренко, Дж. Поста, С. Туркіна,
В. Фредеріка та інших [22, 23, 29, 63, 157 тощо]. Розробка, реалізація, управління та оцінювання результативності соціально-відповідальних заходів досліджуються у роботах І. Барбашина, І. Бєляєвої, С. Буко, С. Івченко, П. Калити, О. Кліменко, Н. Кричевського, М. Ліборакіної, В. Паніотто, В. Садкова,
М. Стародубської, С. Титова та інших [9, 11, 18, 30, 72, 74, 111 тощо].

Однак, у науковій літературі не існує єдиної думки щодо базових складових концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), їх ієрархічної підпорядкованості, впливу на конкурентні позиції підприємства на ринку та загальні результати діяльності підприємницьких структур. Саме тому, виникає необхідність у науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних основ розробки механізму формування соціальної відповідальності та практичних рекомендацій щодо його впровадження в управління машинобудівними підприємствами.

Крім того, аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить, що на даний час невирішеними залишається ряд питань, які стосуються визначення напрямів підвищення ефективності соціально-відповідальної діяльності, пошуку систем оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності, залучення зацікавлених сторін до процесів моніторингу та оцінки соціально-відповідальних заходів, розробки механізму формування корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств. Недостатня розробленість зазначених питань, їх актуальність та практичне значення обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету в межах тем: «Дослідження стану виробничого, соціального та рекреаційного потенціалу Хмельниччини» (ДР 0105U000726) (особисто автором було досліджено питання оцінки соціального забезпечення працівників); «Стратегія розвитку міста Хмельницького на 2006-2015р.р і розробка механізмів її реалізації» (ДР 0106U007229) (особисто автором було досліджено питання визначення статистичних показників оцінки розвитку трудового потенціалу міста); «Розробка спеціального курсу наукового та навчально-методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності міжнародні відносини за напрямом: економічна безпека України в системі розвитку Євроатлантичних процесів» (ДР 0107U006933) (особисто автором було досліджено питання визначення оцінки успішності вивчення інформації цільовою аудиторією); «Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів» (ДР 0108U001277) (особисто автором було досліджено питання визначення регуляторного втручання у відтворення людського потенціалу та оцінки наслідків безробіття і нераціонального використання людських ресурсів).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад і визначення практичних рекомендацій щодо розробки механізму формування корпоративної соціальної відповідальності та його впровадження в управління машинобудівним підприємством.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

 • здійснити аналіз теоретико-методологічних основ формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств;

 • проаналізувати світові тенденції розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності та дослідити особливості її формування в Україні;

 • уточнити зміст та сутність категорії «корпоративна соціальна відповідальність» з позицій її застосування на підприємствах машинобудівної галузі;

 • розробити систему оцінки та провести аналіз дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльності машинобудівних підприємств;

 • визначити показники, їх порогові (індикативні) значення та розробити систему оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств;

 • сформувати комплекс напрямів покращання рівня корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств та визначити основні аспекти їх інтеграції у систему управління машинобудівним підприємством;

 • оцінити відповідність відібраних показників рівня корпоративної соціальної відповідальності вітчизняним і міждержавним принципам та стандартам звітності;

 • розробити механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні машинобудівним підприємством, визначити його складові елементи, принципи їх взаємодії та практичне застосування розробленого механізму;

 • запропонувати етапи впровадження розробленого механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в практику використання для прийняття управлінських рішень на підприємствах машинобудування.

Об’єктом дослідження є процеси управління корпоративною соціальною відповідальністю машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є система формування та впровадження соціально-відповідального підходу в управлінні діяльністю машинобудівних підприємств.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що стосуються різних аспектів прояву корпоративної соціальної відповідальності підприємств.

Інформаційною базою дослідження були Закони України, Укази Президента України, накази Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України, статистичні дані Державного комітету статистики України та Головного управління статистики у Хмельницькій області, звіти машинобудівних підприємств Хмельниччини, матеріали конференцій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.

Методологічну основу дисертаційної роботи склали загальнонаукові методи пізнання, такі як: методи аналізу та синтезу при дослідженні теоретико-методологічних основ розвитку та становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності, розробці механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємствами; індуктивно-дедуктивний метод при дослідженні змісту та сутності категорії «корпоративної соціальної відповідальності», розробки методики оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності; методи порівняння та групувань, економіко-математичні методи для проведення оцінки дотримання принципів та факторів корпоративної соціальної відповідальності на машинобудівних підприємствах; графічний метод для схематичного зображення узагальнень.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати роботи, які містять наукову новизну та виносяться на захист, полягають у такому:

вперше:

 • визначено складові корпоративної соціальної відповідальності підприємств як сукупність екологічної, суспільної, трудової та економічної відповідальності, що дозволяє комплексно підійти до формування і впровадження принципів корпоративності у діяльність машинобудівних підприємств та враховувати інтереси різних груп зацікавлених сторін (підрозд. 1.1, с. 21-22; підрозд. 1.2, с. 34-45);

 • розроблено структурну модель механізму формування корпоративної соціальної відповідальності і визначено його місце в управлінні машинобудівним підприємством в результаті поєднання нормативно-індикативного та системного підходів, за допомогою яких проводиться оцінка екологічної, суспільної, трудової та економічної складових корпоративної соціальної відповідальності підприємства на основі виявлення відхилень фактичних показників від нормативних характеристик, що дозволяє розробляти напрями покращання, визначати рейтинг серед інших підприємств (підрозд. 3.3, с. 152-163);

удосконалено:

 • визначення корпоративної соціальної відповідальності підприємства як добровільної його діяльності, яка перевищує визначені у законодавстві вимоги до роботи підприємства та охоплює екологічну, суспільну, трудову та економічну сфери відповідальності перед навколишнім середовищем, суспільством, територіальною громадою, працівниками, постачальниками, споживачами та акціонерами (підрозд. 1.1, с. 22-28; підрозд. 1.2, с. 43-45);

 • систему оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємства, яка базується на застосуванні системи нормативно-індикативного регулювання як сукупності показників, що визначають екологічну, суспільну, трудову та економічну складові її прояву, та передбачає поєднання розрахунку таксономічного показника як синтетичної величини, що складається з усіх ознак, які характеризують об’єкт дослідження та оцінку значень окремих показників. Це дає можливість сформувати основи для ефективного моніторингу та оцінки, визначення напрямів покращання діяльності підприємства у сфері корпоративної соціальної відповідальності (підрозд. 2.3, с. 107-118);

 • підсистему управління соціально-відповідальною діяльністю машинобудівних підприємств на основі застосування системного підходу до планування, розробки, впровадження та оцінки результатів подібної діяльності, та передбачає її інтеграцію у загальну систему управління діяльністю підприємства (підрозд. 3.1, с. 121-138);

дістали подальшого розвитку:

 • теоретичні підходи щодо ієрархії складових корпоративної соціальної відповідальності підприємств, що, на відміну від існуючих, передбачає врахування суб’єкта, з позиції якого відбувається розгляд системи прояву соціально-відповідальної діяльності; у якості суб’єктів розглядаються підприємство та суспільство загалом (підрозд. 2.2, с. 105-106);

 • комплекс напрямів, застосування яких дозволяє підвищити рівень корпоративної соціальної відповідальності підприємства та забезпечує формування системи зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами через застосування цільових та універсальних інструментів поширення інформації; основою при підготовці соціальних звітів виступає база даних, до якої включаються дані з існуючої системи звітування, що адаптована до потреб соціального звітування (підрозд. 3.2, с. 138-152; підрозд. 3.4, с. 164-170).
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

К иївський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису...
Правове регулювання свободи совісті, віросповідання І діяльності Релігійних організацій у радянській україні

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка...
Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування

України Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису Паращевін Максим Анатолійович
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів І текстів інших авторів мають посилання на відповідне...

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Міжрегіональна академія управління персоналом кваліфікаційна наукова...
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління

Міжрегіональна академія управління персоналом Кваліфікаційна наукова...
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управлінняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт