Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|

Форма № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|
Код форми за ДКУД ||||||||

Код закладу за ЄДРПОУ ||||||||

Міністерство охорони здоров’я України
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № |0|2|5|–|6|–|1|/|о|


Затверджено наказом МОЗ України

Від 08.01.2004р. №1

Найменування закладу

18. Оперативна допомога (операції ) виконана на прийомі

19. Диспансеризація:

перебуває на обліку


(вказати сімейний лікар, вузький спеціаліст)
взятий(а) на облік з …… року
Знятий(а) з обліку

(число, місяць, рік)

Знятий(а) з обліку з причини:

поліпшення – 1; смерті – 2; вибув(ла) – 3
зміни діагнозу – 4Дата наступної явки

(число, місяць, рік)

20. Надані медичні послуги:

діагностичні


лікувальні


Направлений на консультацію (вказати спеціаліста)
Направлений на госпіталізацію (вказати заклад)21. Інвалідність:

встановлена вперше (гр. 1,2,3)в т.ч. потерпілі від аварії на ЧАЕС (гр. 1,2,3)підтверджена (гр. 1,2,3)
22. Документ про тимчасову непрацездатність

лікарняний листок виданий

(число, місяць, рік)

закритий

(число, місяць, рік)

довідка видана

(число, місяць, рік)

закрита

(число, місяць, рік)

23. Результат лікування:

одужання – 1; поліпшення – 2; без змін – 3; смерть -4
24. Випадок обслуговування:

закінчений – 1; незакінчений – 2

25. Код лікаря, який закінчив лікуванняПідпис


Дата “____” _________________ _____ р.ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення ф. 025-6-1 /о - “Талона амбулаторного пацієнта

в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини”
"Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини" (ер. 025-6-І/о) заповнюють в міських і сільських поліклініках (амбулаторіях) загальної лікарської практики/сімейної медицини для дорослих і дітей.

Талон заповнюють лікарі загальної практики/сімейні лікарі на кожний випадок поліклінічного обслуговування. Паспортну частину талона може заповнювати медична сестра або реєстратор. Випадок поліклінічного обслуговування є сукупність відвідувань на кожне звернення пацієнта.

Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практи­ки/сімейної медицини (ф. 025-6-І/о) використовується як для комп'ютерної, так і для ручної обробки і містить в собі інформацію про число відвідувань (в поліклініці, вдома, всього); мету кожного випадку обслуговування, число зареєстрованих захворювань, витому числі травм (пункти 15,16,17), дані про оперативні втручання (пункт 18), диспансеризацію (пункт 19), надані медичні послуги (пункт 20), інвалідність (пункт 21); дані про тимчасову непра­цездатність (пункт 22).

Талон призначений для реєстрації всіх випадків захворюваності, в тому числі гострих респіраторних інфекцій і грипу, крім гострих інфекційних захворювань, які враховуються на підставі термінових повідомлень (за ф. 058/0), а також не заповнюється на випадки вперше в житті встановлених діагнозів - психічних, онкологічних, дермато-венерологічних захворювань та туберкульозу.

Пункти 1 і 25. Проставляються коди сімейних лікарів. Кодовий номер сімейного лікаря рекомендується формувати із 2 знаків - порядковий номер сімейного лікаря за табельним списком закладу. У пункті 1 вписується код лікаря, який розпочав лікування, в пункті 25 - код лікаря, який закінчив лікування.

Пункт 2. Код сімейної дільниці формується залежно від кількості дільниць і має бути двозначним (01-99).

Пункт 3. Вписується прізвище і ініціали пацієнта.

Пункт 4. Код пацієнта - повинен бути п'ятизначним, при цьому перші признаки - код сім'ї, інші 2 - номер особи.

Пункт 5. Вписується число, місяць і рік народження. Дані заповнюються з "Медичної карти амбулаторного хворого" або уточнюються у пацієнта. У перші дві графи вписується дата народження; в інші дві - порядковий номер місяця народження; в дві останні - дві останні цифри року.

Пункт 6. Зазначається стать пацієнта і вноситься в квадрат: 1 - чоловіча; 2 - жіноча.

Пункт 7. Необхідно вписати адресу постійного місця проживання пацієнта.

Пункт 8. Відмічається, працює пацієнт чи ні.

Пункт 9. Необхідно відмітити, до якого типу із зазначеного контингенту (інваліди війни, учасники бойових дій тощо) відноситься пацієнт.

Пункт 10. В клітинці заповнюється мета обслуговування (лікувально-діагностична - 1, консультативна - 2 тощо).

Пункт 11. Вказується цифрами спосіб життя (здоровий - 1, нездо­ровий - 2).

Пункт 12. Зазначається цифрами група ризику (за способом життя - 1, за біологічними факторами - 2, за станом навколишнього середовища - 3, за обсягом та якістю медичної допомоги - 4).

Пункт 13. Вказується цифрами група здоров'я (здоровий - І, практично здоровий - II, хворий з компенсованим станом - III, хворий з субкомпенсованим станом - IV, хворий з декомпенсованим станом - V).

Пункт 14, Заповнюється цифрами випадок обслуговування - первинний або повторний. Первинним випадком поліклінічного обслуговування вважається перший в даному календарному році випадок обслуговування з даною метою. При цьому необхідно пам'ятати, що випадок обслуговування, пов'язаний з гострими захворюваннями завжди враховується як первинний. В осіб, які звернулися з приводу хронічних захворювань можуть бути як первинні, так і повторні випадки обслуговування (захворювання записується одне, а випадків обслуговування може бути декілька). При визначенні первинності чи повторності випадку обслуговування необхідно прийняти до уваги мету відвідування пацієнтом поліклініки.

Пункт 15. Записуються місце обслуговування та дати відвідування в поліклініці і вдома та загальне їх число.

Пункт 16. Вказується діагноз основного захворювання та супутніх захворювань. Для кожного діагнозу в перші 4-5 графоклітинок записується код захворювання згідно МКХ-10. Шостим знаком зазначається характер кожного захворювання (гостре захворювання - 1, вперше в житті зареєстроване хронічне -2, відоме раніше хронічне - 3, загострення хронічного - 4).

При записуванні діагнозу необхідно дотримуватися таких правил:

- основним діагнозом вважається діагноз, який став причиною даного звертання пацієнта;

- основний діагноз вписується при останньому відвідуванні пацієнта за даним зверненням;

- якщо діагноз при профілактичному огляді не установлений - необхідно вписати "здоровий" (0000);

- супутні захворювання - не слід вносити симптоми або синдроми;

- якщо при зверненні за лікуванням гостре захворювання комбінується з хронічним, то основним захворюванням, яке було причиною звернення, необхідно рахувати гостре захворювання.

Пункт 17. В ньому окремо зазначається кількість травм за їх видами (пов'язані з виробництвом в промисловості - 1, в сільському господарстві - 2 тощо).

Пункт 18. Вказується оперативна допомога (операції), виконана на прийомі згідно форми 069/О "Журнал запису амбулаторних операцій".

Пункт 19. Вказуються відомості щодо диспансеризації. Рядок 1 (перебуває на диспансерному обліку) заповнюється тільки у випадку, коли хворого викликають на диспансерний нагляд з приводу того чи іншого захворювання. При цьому слід пам'ятати, що хворий може перебувати під наглядом декількох спеціалістів. Лікар, який заповнює талон, повинен вносити відомості відносно своєї спеціальності.

Пункт 20. Вносяться надані медичні послуги:

- діагностичні: артеріальний тиск (нормальний - 1, підвищений - 2, знижений - 3), внутрішньоочний тиск (нормальний - 1, підвищений - 2, зни­жений - 3) та інші обстеження (рентген, УЗД, ЕКГ тощо);

- лікувальні: амбулаторне лікування - 1; денний стаціонар - 2; домашній стаціонар - 3; лікування в стаціонарі: первинного - 4, вторинного - 5,третинного - 6 рівнів;

- направлення на консультацію до вузького спеціаліста (код спеціаліста вноситься в клітинку із звітної форми 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" таблиці 1100 "Штати закладу на кінець звітного року".

Пункт 21. Заповнюється на осіб, у яких встановлена група інвалідності або група інвалідності підтверджена,

Пункт 22. Зазначається дата видачі і закриття документу про тимчасову непрацездатність (лікарняний листок, довідка). Необхідно записати дві останні цифри року, порядковий номер місяця і дату видачі (закриття документу).

Пункт 23. Відображає результат лікування (одужання - 1, поліпшення - 2, без змін  3, смерть - 4).

Пункт 24. Заповнюється обов'язково та відображає випадок обслугову­вання (закінчений, незакінчений). Закінченим вважається такий випадок, коли пацієнт обстежений, йому призначено і проведено необхідне лікування; хворий одужав або стан його настільки поліпшився, що не потребує звернення до лікаря, тобто мета звернення завершена. Талон із відміткою в пункті 24 про закінченість випадку підписується лікарем і передається в кабінет медичної статистики закладу для обробки. Інші талони зберігають в кабінеті лікаря протягом 21 дня, а з ряду онкологічних, серцево-судинних захворювань і травм навіть більш тривалий період. За даний період необхідно зробити все, щоб випадок обслуговування був закінчений: повторно викликати хворого, орга­нізувати консультацію, госпіталізацію тощо).

Примітка. У пункті 16 необхідно вписувати також захворювання та стани, обумовлені побічною реакцією (дією) лікарського препарату, які можуть бути як основний, супутній діагноз або ускладнення. Такі талони слід відмічати кольоровою маркіровкою і застосовувати при їх обробці методику подвійного кодування (рубрики: АОО-К.95, Т80.5,6, Т88.2). Крім того, побічна дія лікарських засобів, медикаментів при їх терапевтичному застосуванні кодується додатковими рубриками V40-V 59.
Термін зберігання - один рік після звітного періоду.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Плата за навчання
Дошкільна освіта – 95 осіб (денна форма), 110 осіб (заочна форма), 25 осіб (магістратура)

Затверджено
Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс ux)

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

Урок №15 підсумковий урок за темою: «ОБ’ємно-просторова форма. Архітектура І місто»
Мета уроку: Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Об’ємно – просторова форма. Архітектура І місто»

Звіту про товарооборот. Форма n 1-торг-місячна за червень 2014 року 3 липня, четвер
Звіту про обсяг оптового товарообороту. Форма n 1-опт, місячна за червень 2014 року

Акт перевірки встановлення обладнання на фундамент
Київ Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі» Форма складена 12. 10. 2009р Автор: Когут Б. В. Тов «ік «кжі»

Щодо можливості вчинення нотаріусом виконавчого напису за договором про сплату аліментів
Так, стаття 189 ск україни встановлює, щобатьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір...

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма №3ДФ)...
Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації...

Інструкція щодо заповнення Спеціалізованої товарної накладної на...
Спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини (форма №1-тн (МС))

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №

Форма №001/о

Типова форма № п-2База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт