Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

Наказ по про проведення самоаналізу організації функціонування навчального закладу

НАКАЗ

Від «__»__________________20___р №
Про проведення самоаналізу організації

функціонування (повна назва навчального закладу)
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», наказу (дата, реєстраційний номер, назва закладу, назва відповідного органу управління, що видав наказ про атестацію закладу, назва самого наказу)
НАКАЗУЮ:

 1. Провести самоаналіз організації функціонування навчального закладу у термін з _______ по_____________

 2. Затвердити склад шкільної експертної комісії (додаток 1).

 3. Затвердити робочу програму самоаналізу (додаток 2).

 4. Узагальнити матеріали самоаналізу організації функціонування (назва навчального закладу)до (термін) (П.І.Б. відповідального)

 5. Надати матеріали самоаналізу до районної (міської, обласної) експертної комісії з атестації навчальних закладів до (термін) (П.І.Б. відповідального)

 6. Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою.


Директор

(Повна назва навчального закладу) (Підпис) (П.І.Б.)

Аналіз

діяльності директора загальноосвітнього навчального закладу
1. Рівень забезпеченості умов діяльності шкільного колективу (стан навчально-матеріальної бази, мікроклімату в школі).

2. Діяльність керівника школи щодо згуртування педагогічного та учнівського колективів, розвитку ініціативи та творчості серед школярів та вчителів.

3. Виконання функціональних обов'язків членами адміністративно-управлінської ланки.

4. Стан реалізації регулювальної та стимулюючої функцій керівника школи.

5. Запровадження демократичних засад в управління.

6. Реалізація ідей та принципів реформування школи та управління

7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного процесу.

8. Організація фінансово - економічної діяльності.
За результатами комплексного аналізу діяльності школи протягом навчального року директор узагальнює інформацію і робить висновки, концентруючи увагу на таких питаннях:

1. Забезпечення педагогічним колективом рівня навчальних досягнень, розвитку і вихованості учнів відповідно до сучасних вимог.

2. Підготовленість випускників школи до подальшого професійного навчання, адаптації до життя, участі у сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей.

3. Виховання школою свідомих громадян суспільства.

4. Систематизація недоліків та визначення можливих шляхів їх подолання.

5.Перспективи діяльності школи, зокрема на новий навчальний рік.


А н к е т а

для директора загальноосвітнього навчального закладу
1. Якого ступеня Ваша школа


 1. Ваш стаж роботи на посаді директора
 1. Коли, де і якого виду підготовку до управлінської діяльності Ви отримали?
 1. Яку допомогу надає Вам, як директору ЗНЗ, відділ освіти райдержадміністрації (управління освіти міської ради), районний методичний кабінет в: організаційній роботі,

матеріальному забезпеченні

методичному забезпеченні навчально-виховного процесу

забезпеченні школи літературою

підвищенні кваліфікації вчителів

інших видах управлінської діяльності
5. Які труднощі в роботі директора ви відчуваєте?
6. Яку допомогу в управлінні школою Ви хотіли б отримати:

від районного (міського) відділу (управління) освіти

від районного методичного кабінету

від обласного управління освіти
7. Ваша оцінка місцевих органів влади щодо виконання своїх повноважень в галузі освіти, зокрема:

районної державної адміністрації (міської ради)

районної ради

сільської ради
8. Ваша оцінка діяльності відділу освіти районної державної адміністрації (управління освіти міської ради):

в цілому: задовільно, незадовільно (підкресліть);

оцініть окремі напрямки діяльності

Вивчення (самоаналіз) роботи

заступника директора ЗНЗ з навчально – виховної роботи

(методична діяльність)

з/п

Зміст керівництва методичною роботою

Самоаналіз методичної роботи

Корекція самоаналізу

Забезпечується добре

Забезпечується задовільно

Потрібна допомога

Директором школи

РМК


Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи з керівництва методичною роботою включає:

 1. загальне керівництво методичною роботою;

 2. керівництво роботою шкільного методичного кабінету;

 3. організацію роботи методичних об'єднань;

 4. запровадження у практику роботи педагогів досягнень психолого-педагогічної науки;

 5. організацію самоосвіти вчителів;

 6. заохочення вчителів до розробки методичних рекомендацій;

 7. заохочення вчителів до виготовлення наочних посібників;

 8. організацію підготовки вчителями творчих завдань для учнів;

 9. вивчення перспективного педагогічного досвіду, його узагальнення та апробацію;

 10. поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 11. надання вчителям методичної допомоги;

 12. закріплення за молодими вчителями наставників, проведення з ними консультацій та індивідуальних бесід;

 13. організацію стажування молодих учителів;

 14. організацію педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів;

 15. проведення вчителями-методистами уроків педагогічної майстерності, їх аналіз та обговорення;

 16. проведення відкритих уроків, їх аналіз та обговорення;

 17. проведення методичних семінарів, їх результативність;

 18. проведення засідань методичної ради;

 19. проведення засідань "круглого столу" з методичних питань;

 20. експериментальну роботу в школі;

 21. розробку та видання методичних рекомендацій, посібників та апробацію;

 22. поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 23. надання вчителям методичної допомоги.


Аналіз роботи заступників директорів

з навчально-виховної роботи

1. Результати навчально-виховної роботи:

 1. динаміка зростання (спадання) успішності учнів порівняно з минулим навчальним роком загалом у школі і зокрема в кожному класі;

 2. збільшення (зменшення) якісних показників навчання учнів порівняно з минулим навчальним роком (у школі, у класах);

 3. інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи і працівниками органів освіти;

 4. розподіл випускників школи за каналами навчання і працевлаштування;

 5. робота вчителів-предметників з учнями, які не можуть засвоїти програмний матеріал, здобути базові знання;

 6. результативність суспільно-корисної праці учнів;

 7. дисципліна у школі і недисциплінованість окремих учнів, рівень культури, ставлення до праці, громадської діяльності;

 8. роль учителів у розвитку творчого потенціалу учнів, залучення дітей до різноманітних видів творчої (урочної і позаурочної) діяльності, забезпечення умов для розвитку та саморозвитку суб'єктів цілісного навчально-виховного процесу.


2. Аналіз стану викладання навчальних предметів:

 1. виконання навчальних планів і програм за змістом, кількістю годин, видами навчальної діяльності;

 2. раціональний вибір варіантів навчальних планів, розроблених Міністерством освіти і науки України, відповідно до особливостей структури організації навчально-виховного процесу у школі;

 3. розроблення і запровадження авторських, альтернативних навчальних планів, програм, ефективність їх реалізації;

 4. розроблення і запровадження нових спецкурсів із навчальних предметів, окремих галузей науки, інтегрованих курсів і спецкурсів; ефективність їх реалізації;

 5. реалізація принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

 6. робота факультативів, наукових товариств, клубів, предметних гуртків;

7)позакласна робота вчителів-предметників (конференції, диспути, тематичні вечори, предметні тижні);

 1. система і результативність підвищення професійного рівня вчителів школи (методичні об'єднання, творчі групи, науково-теоретичні семінари, курси тощо);

 2. єдність педагогічного колективу щодо визначення і досягнення мети, завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

 3. забезпечення умов щодо реалізації і саморегуляції потенційних можливостей кожного учня;

 4. системність і послідовність діяльності вчителів над підвищенням професійного рівня, творчого розвитку і майстерності;

 5. результати участі учнів в олімпіадах;

 6. система профорієнтаційної роботи з учнями школи, результативність її.

 1. Висновки про рівень реалізації мети і завдань, поставлених перед школою, структурним підрозділом.

 2. Визначення мети і завдань навчально-виховної діяльності.

 3. Розроблення системи річного планування навчально-виховної діяльності та підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів.


Аналіз роботи заступників директорів з виховної роботи

1. Аналіз стану виховної роботи:

 1. постановка і досягнення виховної мети, визначеної школою;

 2. виявлення і розв'язання проблем виховного характеру в навчальному році;

 3. виховна робота з учнями в класах, рівень загальноосвітньої культури і дисципліни;

 4. національна спрямованість виховної роботи в школі, її результативність;

 5. запровадження нових форм і методів виховання учнів, їх ефективність;

 6. система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми, які мають нахил до правопорушень;

 7. ефективність роботи методичних об'єднань класних керівників;

 8. учнівське самоврядування та його вплив на роботу школи;

 9. учнівські організації в школі, їх роль у вихованні учнів;

 10. запровадження інноваційних технологій виховної роботи.

2. Аналіз діяльності учнівських колективів із формування громадянської активності:

 1. згуртованість шкільного колективу;

 2. громадянська активність учнів, сформованість почуття обов'язку та відповідальності;

 3. участь у діяльності учнівських громадських організацій;

 4. співпраця учителів, класних керівників та учнівських організацій.

3. Аналіз роботи з батьками та громадськістю мікрорайону:

 1. робота щодо педагогічної просвіти батьків;

 1. ефективність роботи класних батьківських комітетів (регулярність засідань, актуальність тематики, активність у роботі щодо підвищення успішності та дисципліни в класі);

 2. індивідуальна робота з батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги;

 3. участь батьків в організації та проведенні позакласної навчальної і виховної роботи з учнями (керівництво гуртками, організація та проведення екскурсій, організація робіт щодо поповнення матеріально-технічної бази школи, оснащення та обладнання навчальних кабінетів);

 1. Аналіз роботи психолога та соціального педагога. Організація їх співпраці із вчителями, батьками.

 2. Висновки про якість реалізації мети і завдань виховної роботи.

 3. Визначення мети і завдань на новий навчальний рік.

 4. Розробка плану виховної роботи на новий навчальний рік.

Аналіз

результатів роботи методичного об'єднання

1. Результати навчально-виховної роботи:

 1. динаміка зростання (спадання) успішності учнів порівняно з попереднім періодом;

 2. результати контрольних робіт (тематичних атестацій) порівняно з попереднім періодом;

 3. причини спаду успішності учнів;

 4. робота методичних об'єднань щодо досягнення учнями державного стандарту і підвищення успішності;

 5. діяльність членів методичних об'єднань із розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності.

2. Аналіз стану викладання предметів:

 1. стан виконання навчальних планів і програм з предмета;

 2. запровадження нового змісту освіти, його ефективність;

 1. стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

 2. робота факультативів, наукових товариств, клубів, предметних гуртків;

 3. стан позакласної роботи вчителів з предмета (конференції, диспути, тематичні вечори, предметні тижні);

 1. система і результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 1. системність і послідовність діяльності вчителів над професійним рівнем, творчим розвитком і майстерністю;

 1. результати участі учнів в олімпіадах.

3. Аналіз роботи за навчальний рік та перспективне планування:

 1. завдання, які були поставлені методичними об'єднаннями на поточний навчальний рік, та їх реалізація;

 2. проблеми та шляхи їх розв'язання;

 3. завдання на новий навчальний рік;

 4. пропозиції до річного плану роботи школи на новий навчальний рік.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...

Про звітність з податку на додану вартість
України надсилає для керівництва у роботі наказ Державної податкової адміністрації України від 15. 06. 2005 р. №213 «Про внесення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт