Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Соціального педагога

Соціального педагога

«Погоджую» «Затверджую»

Голова ПК школи Директор школи

_____О.М.Могилюк ______ І.В.Караповська

«___»_________2011 р «____»_________2011р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

1.1 Ця посадова інструкція розроблена на основі законів України “Про освіту”(зі змінами і доповненнями від 23 березня 1996 р. № 100/96 - ВР), “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (від 21 червня 2001 р. № 2558 - ІІІ), Положення про психологічну службу в системі освіти України, (наказ МО України від 03.05.1999р. № 127), кваліфікаційних характеристик соціального педагога згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МО України від 20.08.1993 р. № 310), зі змінами та доповненнями (наказ МО України від 01.12.1998р. № 419) та інших нормативних документів .

1.2 Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється з неї начальником міського управління освіти і науки.

1.3 Соціальний педагог повинен мати спеціальну зі “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка” освіту або вищу педагогічну (гуманітарну) освіту.

1.4 Соціальний педагог підпорядкований безпосередньо директору школи .

1.5 У своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України з питань освіти соціальної роботи Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту , а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Соціальний педагог дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямками діяльності соціального педагога є:

2.1 Організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи.

2.2 Організація взаємодії та взаємостосунків в системах: “людина - людина”, “людина - організація”, “людина - соціум”, “людина - суспільство”.

2.3 Прогнозує і результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.

2.4 Організація проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.

2.5 Надає соціально – терапевтичну допомогу.

2.6 Використовує правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.

3. Посадові обов'язки:

3.1 Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.

3.2 Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій , відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю; організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі;

3.3 Проводити соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах;

3.4 Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.

3.5 Забезпечує захист прав дітей в суспільстві, надає допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді

3.6 Сприяє подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів;

3.7 Залучає громадські організації , творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

3.8 Надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди); дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.

3.9 Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України;

3.10 Додержується педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя;

3.11 Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожно-транспортного травматизму;

3.12 Здійснює корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді;

3.13 Проводить профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з “дітьми вулиці”

3.14 Працює з групами ризику в умовах неформального спілкування

3.15 Сприяє прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.

3.16 Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

3.17 Приймає участь в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків;

3.18 Проводить соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

3.19 Знає функції, права державних установ, громадських, релігійних організацій в системі освіти, конвенцію про права дитини, інші законодавства та нормативні акти, та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства.

4. Права

Соціальний педагог має право на:

4.1 Самостійний вибір пріоритетних напрямків роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи.

4.2 Робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням згідно з Положенням про психологічний кабінет затверджений Міністерством освіти і науки України.

4.3 Захист професійної честі і гідності.

4.4 Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5 Захист своїх інтересів самостійно і / чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.6 Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.7 Підвищення кваліфікації.

4.8 Проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.

4.9 Відмову від виконання розпоряджень адміністрації в тих випадках, коли ці розпорядження протирічать професійно – етичним принципам чи завданням роботи, функціональним обов’язкам.

5. Відповідальність

5.1 За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи правил Внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2 За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов”язаних із фізичним чи моральним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку, соціальний педагог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

5.3 За незбереження професійної таємниці та розповсюдження відомостей, що отримані в процесі діагностичної, консультативної роботи, якщо це може завдати шкоди учневі та його оточенню.

5.4 За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки соціальний педагог несе матеріальну відповідальність у порядку та в межах, встановлених трудовим і / чи цивільним законодавством.

5.5 Розглядати питання і приймати рішення тільки в межах своєї компетенції.

6. Взаємовідносини ( зв’язки за посадою)

Соціальний педагог:

6.1 Працює за графіком, складеним виходячи із 40 – годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2 Підтримує зв’язки з практичним психологом школи, педагогічним колективом; підпорядкований психологічному центру міста.

6.3 Подає директору і до центру професійного підпорядкування річний звіт про роботу.

6.4 Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно – правового і організаційно – методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.Розроблено:

Заступником директора з НВР _______________________
Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності ___________________________
Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

Дата

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ
Висновки до першого розділу Розділ технології соціального проетування в діяльності соціального педагога

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби...
Матеріали та документація психологічного кабінету поділяються за наступними категоріями

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Методичні рекомендації Зінченко І. О
Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо реалізації захисної функції соціального педагога в умовах закладів освіти міста

Орієнтовний перелік документів соціального педагога
Соціальні педагоги шкіл входять до психологічної служби (разом із психологом) навчально-виховного закладу І безпосередньо підпорядковуються...

Орієнтовний перелік документів соціального педагога
Соціальні педагоги шкіл входять до психологічної служби (разом із психологом) навчально-виховного закладу І безпосередньо підпорядковуються...

М. Козак, В. П. Сосна
Дана стаття є актуальною, оскільки ознайомившись з нею, читач матиме уявлення про професійну етику педагога І зможе відносно адекватно...

Методичні рекомендації починаючому психологу документація психолога-початківця...
Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти та виховання...

Планування та організація методичної роботи педагога, що атестується (методичні рекомендації)
Творчого учня (вихованця) може виховати лише творчий педагог, який сам є особистістю. Виявляти, розвивати І зрошувати творчі паростки...

Засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам,...

Закон україни
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов’язкового державного соціального...

Рішення про делегування членів до комісії із соціального страхування підприємства оформлюються
Додаток 1 до протоколу засідання комісії із соціального страхування №1 від 29. 01. 2013р

Програма економічного та соціального розвитку Чуднівського
Мета та основні пріоритетні напрямки економічного І соціального розвитку району на 2016 рік

Департамент соціального захисту населення
Присутні члени колегії Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

Звіт про роботу управління соціального захисту населення
На обслуговуванні в управлінні праці та соціального захисту населення станом на 01. 01. 16 перебувало

Зміни в роботі комісії із соціального страхування
Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії (уповноваженого)...

Розпорядженн я
Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Нижньосірогозького району на 2014 рік та прогнозні макропоказники...

Додаток 3 до наказу від 01. 02. 2017 р. №59
Виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: «Звіт по...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт