Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХДІ страхування»
станом на 31 грудня 2014 року

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України,

Акціонерам та Керівництву Товариства

м. Київ 19 березня 2015 року

Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми «Рада Лтд» », яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1575, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р., строк чинності якого подовжено до 31.03.2016 р., та Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 липня 2013 р. № 2193, реєстраційний номер 0041 (строк дії свідоцтва до 31 березня 2016 року), була проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХДІ страхування» (далі страхова компанія або страховик або Товариство) станом на 31 грудня 2014 року, що додається, у складі Балансу(Звіту про фінансовий стан) , Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) , Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом Товариства із використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Міжнародних стандартах фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів відповідно до вищезазначеної концептуальної основи. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, складена Страховою компанією фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХДІ страхування» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату та іншу наведену у цієї звітності інформацію, викладену у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Параграф з інших питань

Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог Міністерства фінансів України фінансова звітність за 2014 рік складається за формами, встановленими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Аудиторський звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і операції страхової компанії, так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Наша думка не була модифікована з цього приводу.


Директор з питань аудиту

ТОВ «Аудиторська фірма «Рада Лтд»Маслова С.М.

сертифікат серії А №5378 від 28.04.1994р.

продовжено дію до 28.04.2018р.

Телефон +38 044 507-25-56

Факс -38 044 507-25-56

Email: office@afrada.com.ua

ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»

Фактична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт незалежних аудиторів з надання впевненості стосовно додаткової...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада...

Звіт за результатами
Аудиторський висновок

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Другий етап кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків
Аудиторська фірма, в якій ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Приватного акціонерного...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Публічного акціонерного товариства
...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “
Публічного акціонерного товариства “енергопостачальної компанії “херсонобленерго”

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт