Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р


Луцький національний технічний університет

Протокол № 10

засідання навчально-методичної ради

від 22.06.2016 р.Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається).
Відсутні: 1 член ради
Голова: В.І. Талах
Секретар: Л.А. Мельничук

Порядок денний:


 1. Розгляд матеріалів та підведення підсумків опитування «Викладач очима студентів»:

– визначення кращого професора, доцента, асистента;

– переваги й недоліки системи моніторингових досліджень діяльності викладачів.

Доповідач:

О.О. Табачук, голова студентської ради Луцького НТУ.


 1. Про стан організації навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ.

Доповідач:

Т.П. Кузьмич, методист Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.

3. Аналіз підготовки кафедр та факультетів університету до нового навчального року із врахуванням рекомендацій навчально-методичної ради з планування організаційно-методичної та науково-методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік.

Доповідачі:

О.Л. Худицька,керівник практики;

декани факультетів.

4. Про затвердження навчальних та робочих програм для гуманітарних дисциплін за вибором Луцького НТУ.

Доповідач:

В.І. Талах, голова навчально-методичної ради університету, проректор з науково-педагогічної роботи.

5. Підведення підсумків роботи навчально-методичної ради університету:

– звіт про роботу навчально-методичної ради у 2015-2016 н. р.;

 • затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 2016-2017 н. р.;

– затвердження складу навчально-методичної ради;

– завдання та пріоритети діяльності навчально-методичної ради університету.

Доповідач:

В.І. Талах, голова навчально-методичної ради університету, проректор з науково-педагогічної роботи.
6. Звіти голів навчально-методичних рад факультетів університету про виконання планів роботи у 2015-2016 навчальному році. Виконання рішень, ухвалених навчально-методичною радою університету у 2015-2016 н. р.

Доповідачі:

голови навчально-методичних рад факультетів

7. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально-методичних матеріалів та електронних праць викладачів і співробітників університету.

Доповідач:

Л.А. Мельничук, секретар навчально-методичної ради університету.
Різне:

 1. Розгляд та затвердження Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них, академічної довідки.

Доповідач: начальник навчального відділу С.В. Масечко.

1. СЛУХАЛИ: голову студентської ради Луцького НТУ О.О. Табачука, який представив звіт про підведення підсумків опитування «Викладач очима студентів»:

– визначення кращого професора, доцента, асистента;

– переваги й недоліки системи моніторингових досліджень діяльності викладачів.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: методиста Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ про стан організації навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, звіт про роботу в Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ затвердити.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: керівника практики О.Л. Худицьку , яка представила аналіз підготовки кафедр та факультетів університету до нового навчального року із врахуванням рекомендацій навчально-методичної ради з планування організаційно-методичної та науково-методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік.

Перевірка готовності кафедр до початку 2016/2017 навчального року проходила згідно наказу №383-04-33 від 25.05.2016 року.

Підведення підсумків роботи кафедр за 2015/2016 навчальний рік були проведені на засіданнях кафедр, де звітувались викладачі кафедр.

Відповідно до плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедр усі пройшли стажування. Усі викладачі кафедр проводили відкриті заняття(лекції, практичні, лабораторні) згідно графіків, відкриті заняття обговорювались на засіданнях кафедр, що відмічено у протоколах кафедр.

Індивідуальні плани роботи викладачів повністю виконано. Кафедрами проведена робота по забезпеченню студентів навчально-методичними посібниками.

Проаналізована навчально-методична, науково-дослідна, організаційно-методична робота по вихованню студенів, громадська робота та інші види робіт викладачів кафедр протягом 2015/2016 н. р. Заплановані види робіт практично виконані повністю. На кафедрі філософії, політології та права не виконала план методичних видань на 2015/2016 н. р. доцент Євтодюк А.В. Зав. кафедри Ситник О.І. зобов’язав доц. Євтодюк А.В. на останнє засідання кафедри у червні подати на затвердження заплановані методичні видання (протокол №10 від 05.05.16 р.).

На кафедрі дизайну не виконано плану видання електронних посібників, які заплановані на червень 2016 року доцентом Авраменком Д.К., в.о доцента Абрамюк І.Г. та асистентом Дідух А.С. Вони будуть зроблені на вересень 2016 року.

Представлення документів в навчальний відділ згідно: звіт кафедри про виконання навчальної роботи за 2015/2016 н.р. викладачами кафедри (термін виконання до 10.06.2016 р.) - подано в навчальний відділ.

Уточнені затверджені навчальні та робочі плани на 2016/17 н.р.- подано у навчальний відділ.

Розподіл годин (для розкладу занять до 30.06.2016 р.) - на стадії формування.

Обсяг навчального навантаження кафедри на 2016/2017 н.р.- на стадії формування.

Розподіл навчального навантаження викладачі на 2016/2017 н.р.- на стадії формування.

Підготовка планово-організаційної документації:

- План роботи кафедри на 2016/2017 н.р., видання текстів лекцій, навчально-методичної літератури - на стадії формування.

Навчальні і робочі навчальні програми дисциплін – затверджені і знаходяться на кафедрі.

Наскрізні і робочі програми навчальної і виробничої практики студентів - затверджені і заходяться на кафедрі.

Журнали з охорони праці (і вся документація з охорони праці - оформлені і належним чином зберігаються на кафедрі.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
4. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр філософії О.І. Ситника, О.М. Жук, А.М. Губіну, які представили до затвердження навчальні робочі програми для гуманітарних дисциплін за вибором Луцького НТУ.
УХВАЛИЛИ: затвердити робочі навчальні програми з гуманітарних дисциплін: «Філософія», «Соціально-політичні студії», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української державності», «Англійська мова. Практикум ділового письма», «Німецька мова. Інтенсивний курс для госпітантів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
5. СЛУХАЛИ: голову навчально-методичної ради В.І. Талаха про роботу навчально-методичної ради у 2015-2016 н.р.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
6. СЛУХАЛИ: голів навчально-методичних рад факультетів університету про виконання планів роботи у 2015-2016 н.р.
УХВАЛИЛИ: затвердити звіти голів навчально-методичних рад факультетів університету про виконання планів роботи у 2015-2016 н.р.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
7. СЛУХАЛИ: секретаря навчально-методичної ради Л.А. Мельничук, яка представила до затвердження та друку в редакційно-видавничому відділі Луцького НТУ наступні навчально-методичні видання:

- Сучасна теорія управління в інформаційних системах (укладачі: В.М. Подоляк, Н.А. Олексів);

- Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (укладач: А.В. Силивонюк);

- Деталі машин. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (укладач: А.В. Силивонюк);

- Матеріали з відновлюваних джерел. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладач: М.Д. Мельничук);

- Технологія холодного листового штампування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладачі: Ю.П. Фещук, Н.П. Зайчук);

- Англійська мова. Університетський тезаурус Луцького НТУ. Українсько-англійський словник освітніх термінів (укладач: О.С. Ковальчук);

- Виробництво та ринок енергії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форми навчання (укладач: Д.С. Собчук);

-Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Р.І. Пилипчук);

- Екологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів І курсу всіх напрямків підготовки денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Бущук В.Я.);

- Електрообладнання автомобілів. Конспект лекцій для студентів 3 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: В.О. Хвесик);

- Автомобільні перевезення. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Леміх І.В.);

- Електрообладнання автомобілів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 3 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: В.О. Хвесик);

- Економіка підприємств. Конспект лекцій для студентів 2 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: О.А. Бусько);

- Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Л.І. Корець);

- Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Л.І. Корець);

- Економіка підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: О.А. Бусько);

- Основи технічної творчості. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Ю.А. Хомич);

- Захист Вітчизни. Конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: В.М. Павлючик);

- Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів 2 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: А.В. Хомич);

- Планування та організація виробництва. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» Любешівського технічного коледжу (укладач: Л. В. Матюк);

- Будова і експлуатація обладнання. Конспект лекцій для студентів ІІІ курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: С.М. Савчук);

- Обчислювальна техніка. Конспект лекцій для студентів 3 курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Л.В. Михалик);

- Основи технології і організації будівельного виробництва. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів ІІІ, IV курсу спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: С.М. Данилік);

- Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торгівельне підприємництво» усіх форм навчання (укладачі: С.В. Гринюк, В.Ф. Самарчук);

- Політологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу всіх напрямів підготовки денної форми навчання (укладач: Р.М. Мельник);

- Англійська мова за професійним спрямуванням. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: В.В. Онищук);

- Фізика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 1 курсу всіх напрямів підготовки денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Хомич Н.Л.);

- Трактори і автомобілі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: М.В. Токарчук);

- Інженерна геодезія. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 2 курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: А.М. Рябіїк);

- Будівельні конструкції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів ІІІ курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної форми навчання (укладач: І.П. Кух);

- Основи розрахунку будівельних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів ІІІ курсу спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» денної форми навчання Любешівського технічного коледжу (укладач: Кух С.П.);

- Математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу всіх напрямів підготовки денної форми навчання (укладач: М.В. Баховська);

- Соціальна відповідальність. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (укладач: О.М. Шубалий);

- Товарознавство сувенірів та товарів народних художніх промислів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво» денної і заочної форми навчання (укладач: О.В. Пахолюк);

- Стратегічний управлінський облік. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (укладач: Т.М. Писаренко);

- Стратегічний управлінський облік. Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (укладач: Т.М. Писаренко);

- Технічна діагностика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання (укладач: В.В. Тарасюк);

- Технологія E-LEARNING та LMS (укладачі: Н.А. Олексів, Ю.С. Повстяна);

- Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форм навчання (укладач: О.О. Герасимчук);

- Сучасні методи обробки в машинобудуванні. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладач: Г.А. Герасимчук);

- Комп’ютерні технології функціональних матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладачі: Н.П. Зайчук, Ю.П. Фещук);

- Сплави на основі заліза. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладачі: М.В. Дмитріюк, О.І. Давидюк);

- Технології пластичного формування неметалевих матеріалів. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» денної та заочної форм навчання (укладач: Ю.М. Гребенчак);

- Методи структурного аналізу матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладач: В.П. Кашицький);

- Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (укладачі: М.О. Гандзюк, А.М. Кашуба);

- Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (укладачі: М.О. Гандзюк, А.М. Кашуба);

- Устаткування процесів теплової обробки. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання (укладачі: С.В. Мисковець, Н.П. Зайчук);

- Основи наукових досліджень. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладачі: П.П. Савчук, І.В. Боярська);

- Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання (укладачі: А.В. Маткова, Д.А. Гусачук, А.В. Щерба);

- Основи тертя, зношування, мащення. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напрямків підготовки «Обладнання та технологія пластичного формування конструкцій машинобудування» денної та заочної форм навчання (укладачі: О.Л. Садова, В.П. Кашицький);

- Механотроніка. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.М. Гулієва);

- Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладач: П.І. Гінайло);

- Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної форми навчання (укладач: Т.А. Крадінова, Ю.Я. Матвіїв);

- Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної форми навчання (укладач: Б.І. Дутчак);

- Ергономіка ІТ. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» (укладачі: Ю.С. Повстяна, Н.А. Олексів);

- Тестування програмного забезпечення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (укладач: І.Є. Андрущак);

- Тестування програмного забезпечення. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання (укладач: І.Є. Андрущак);

- Історія української державності. Конспект лекцій для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навчання (укладач: О.Л. Майборода);

- Контроль і діагностика транспортних засобів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної форми навчання (укладач: Л.О. Гуменюк);

- Основи операційних систем. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання (укладач: Р.Я. Грудецький);

- Моделювання. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання (укладачі: В.М. Мельник, О.К. Жигаревич);

- Контролери та їх програмне забезпечення. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» денної форми навчання (укладачі: О.О. Смолянкін, Л.М. Маркіна);

- Експертиза матеріалів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Матеріалознавство» денної і заочної форм навчання (укладачі: Т.В. Фурс, О.Л. Садова);

- Основи конструювання та дизайну упаковки. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямку підготовки «Інженерна механіка» всіх форм навчання (укладач: О.А. Крестьянполь);

- Комп’ютерні технології. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямку «Інженерна механіка» денної форми навчання (укладач: О.А. Великий);

- Маловідходні технології в машинобудуванні. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладачі: Л.М. Самчук, С.А. Савчук);

- Основи фасування і фасувальне обладнання. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напрямку підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладач: Д.В. Бондарук);

- Математичне моделювання. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладач: В.В. Пастернак);

- Хімія. Конспект лекцій для студентів напряму «Будівництво» денної і заочної форм навчання (укладач: О.І. Гулай);

- Ковальсько-штампувальне обладнання. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (укладач: Д.А. Гусачук);

- Історія української державності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навчання (укладач: О.Л. Майборода);

- Теорія ймовірностей. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (укладачі: Б.К. Гануліч, В.О. Оніщук);

- Грід-системи та технології хмарних обчислень. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання (укладач: А.А. Ящук);

- Валеологія. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.Л. Панасюк);

- Валеологія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.Л. Панасюк);

- Автоматизація та оптимізація технологічних процесів життєзабезпечення людини та охорони довкілля. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної та заочної форм навчання (укладач: В.О. Сацик);

- Технологія виробництва харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» денної форми навчання (укладачі: Л.М. Маркіна, О.О. Смолянкін);

- Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання (укладач: Л.О. Гуменюк);

- Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної і заочної форм навчання (укладач: Л.Ю. Федік);

- Проектування систем автоматизації. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної і заочної форм навчання (укладач: Л.Ю. Федік);

- Методика професійного навчання: основні технології. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (укладач: О.Г. Сушик);

- Технологія виробництва харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» заочної форм навчання (укладач: Л.М. Маркіна);

- Фізика оптичного зв’язку. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Телекомунікації» денної форми навчання (укладачі: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук);

- Теорія електричних кіл та сигналів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання (укладачі: Й.Р. Селепина, Н.М. Якимчук);

- Теорія електричних кіл та сигналів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання (укладачі: Й.Р. Селепина, Н.М. Якимчук);

- Основи схемотехніки. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання (укладачі: М.В. Хвищун, В.В. Лишук);

- Основи екології. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напрямку підготовки «Дизайн» денної форми навчання (укладач: І.В. Андрощук);

- Організація туризму. Конспект лекцій для здобувачів першого рівня галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальності «Туризм» денної та заочної форм навчання (укладач: Л.Ю. Матвійчук);

- Сертифікація АТЗ. Методичні вказівки до практичних занять для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (укладач: В.В. Шваб’юк);

- Сертифікація АТЗ. Конспект лекцій для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (укладач: В.В. Шваб’юк);

- Організація і методика аудиту. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання (укладач: І.І. Бабіч);

- Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (укладач: К.Є. Нагірська);

- Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (укладач: К.Є. Нагірська);

- Ділова англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів V курсу галузей знань «Мистецтво», «Будівництво та архітектура» (укладач А.М. Губіна);

- Німецька мова. Лексико-граматичні тести підсумкового контролю для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей денної форми навчання (укладач: В.Б. Стернічук);

- Англійська мова. Методичні вказівки до виконання підсумкового (модульного) контролю для студентів І курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання (укладач: Л.А. Пилипюк);

- Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу напряму підготовки «Охорона праці» (укладач: І.А. Горобець);

- Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (укладач: С.І. Лобанова);

- Інтелектуальні транспортні системи. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» денної форми навчання (укладач: О.М. Решетило);

- Основи операційних систем. Методичні вказівки до практичних систем для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (укладач: Р.Я. Грудецький);

- Комп’ютерні технології та програмування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» всіх форм навчання (укладач: О.М. Решетило);

- Технічні засоби навчання. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» денної та заочної форм навчання (укладачі: В.М. Подоляк, Н.Л. Панасюк);

- Англійська мова. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів І курсу напряму підготовки «Телекомунікації» (укладач: О.Т. Пархоменко);

- Вища математика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладач: П.І. Гінайло);

- Дослідження операцій. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладач: Л.Г. Грінченко);

- Дослідження операцій. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (укладач: Л.Г. Грінченко, В.М. Тимощук);

- Оптимізація і моделювання задач автоматизації. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форми навчання (укладач: В.О. Ліщина);

- Оптимізація і моделювання задач автоматизації. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форми навчання (укладач: В.О. Ліщина);

- Конструювання верстатів та машин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Металорізальні верстати та системи» денної та заочної форм навчання (укладач: Р.Г.Редько);

- Податкова система. Конспект лекцій для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.А. Вахновська);

- Податкова система. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (укладач: Н.А. Вахновська);

- Технології управління персоналом. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання (укладач: І.В. Шубала);

- Економічний аналіз. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: О.О. Гончаренко);

- Об’єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: О.Р. Новосад);

- Креслення. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» і «Виробництво сільськогосподарських машин» денної та заочної форм навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: С.М. Наумич);

- Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Організація виробництва», «Бухгалтерський облік», «Обслуговування програмних систем і комплексів» денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: О.В. Присада);

- Фізика. Дидактичні завдання з молекулярної фізики і термодинаміки для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: П.Ф. Кузьмич);

- Основи медичних знань. Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: В.В. Заворотинський);

- Положення про організацію контролю якості навчання студентів Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: Н.В. Романчук);

- Фізика. Конспект лекцій з розділу «Електростатика» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: Ю.П. Худицький);

- Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів» денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: А.М. Стецюк);

- Механізація та автоматизація виробничих процесів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Виробництво сільськогосподарських машин» денної та заочної форм навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: Д.С. Русаков);

- Захист Вітчизни. Конспект лекцій для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: В.В. Лук’янович);

- Основи митного законодавства та митно-брокерської діяльності. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: В.І. Пиц);

- Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: С.В. Зейко);

- Організація і планування підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної та заочної форм навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: С.С. Самчинська);

- Політекономія. Опорні конспекти-схеми для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» денної та заочної форм навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: Ж.І. Макарчук);

- Транспортно-експедиційна робота. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» денної форми навчання Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ (укладач: О.В. Шовкович).

Електронні навчальні посібники:

 • Основи філософських знань (автор: Домальчук С.В.);

 • Дослідження операцій (автори: Грінченко Л.Г., Тимощук В.М.);

 • Чинники успішного працевлаштування за фахом (автор: Тарасюк В.В.)

 • Організація праці (автор: Середа О.В.);

 • Технологія пошуку роботи (Гордійчук А.І.);

 • Облік у ФОП: загальна система оподаткування (автор: Сидоренко Р.В.);

 • Інвестування (автор: Мишко О.А.);

 • Фінансовий облік і аудит (автор: Писаренко Т.М.)

 • Страхування банківської діяльності (автор: Дзямулич М.І.);

 • Хімія (автор: Шевчук М.В.);

 • Ринок фінансових послуг (автор: Ніколаєва А.М.);

 • Інженерна та комп’ютерна графіка (автор: Головачук І.П.);

 • Методи іненерної психології в конструюванні (автори: Селезньов Е.Л., Клименко О.Д.);

 • Звітність підприємств (автор: Чудовець В.В.);

 • Інформаційні процеси у виробництві (автори: Пальчевський Б.О., Великий О.А.);

 • Адміністрування комп’ютерних систем та мереж (автор: Саварин П.В.);

 • Організація та планування діяльності підприємств (автор: Матюк Л.В.);

 • Волейбол. Правила гри (автори: Ковальчук В.Я., Дмитрук В.С.).


Навчальні посібники:

 • навчальний посібник «Українська та зарубіжна культура. Практикум» (укладачі: В.В. Вісин, Я.М. Мартинюк, І.В. Сушик );

 • навчальний посібник «Програмування систем реального часу» (укладач: О.О. Смолянкін);

 • навчальний посібник «Конструювання і розрахунок сільськогосподарських машин» (укладач: І.Є. Цизь );

 • навчальний посібник «Деталі машин» (укладачі: М.П. Ярошевич, В.Л. Матринюк, М.М. Толстушко);

 • навчальний посібник «Основи електропостачання. Практикум» (укладачі: Л.В. Давиденко, Н.В. Коменда, М.М. Євсюк, Т.І. Коменда, В.А. Давиденко);

 • навчальний посібник «Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії» (укладачі: Л.Н. Добровольська, В.І. Волинець, Д.С. Собчук, В.В. Черкашина);

 • навчальний посібник «Теорія технічних систем» (укладачі: О.П. Герасимчук, О.Л. Ткачук);

 • навчальний посібник «Системи 3-Dмоделювання» (укладачі: Б.О. Пальчевський, Б.П. Валецький, Т.Л. Вараніцький);

 • навчальний посібник «Інноваційна економіка» (укладач: І.В. Кривов’язюк);

 • навчальний посібник «Паблік рілейшнз» (укладачі: В.О. Морохова, В.Б. Здрилюк, І.Ф. Лорві).


УХВАЛИЛИ: затвердити та рекомендувати та друку в редакційно- видавничому відділі Луцького НТУ перераховані вище навчально-методичні видання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р
...

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 р
Про хід та результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Луцького нту

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів
Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання...

Засідання педагогічної ради від 27 травня 2016 року №3
Римму Олексіївну,заступника директора школи з навчально-виховної роботи, яка повідомила присутніх про те,що у 1,3,5 класах закінчились...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р та завдання на 2015 – 2016 н р

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456 у частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 201...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2016 – 2017 н р та завдання на 2017 – 2018 н р

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області надає наступні пропозиції

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ...
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Дунаєцького нвк ( протокол №2 від 12. 10. 2012 р.)

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників...
Рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради Львівського інституту економіки І туризму протокол №2 від 23 листопада...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт