Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Фінансовий звіт

Фінансовий звітДодаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
 

 

01
Підприємство

 
за ЄДРПОУ
 
Територія

 
за КОАТУУ
 
Організаційно-правова форма господарювання

 
за КОПФГ
 
Вид економічної діяльності

 
за КВЕД
 
Середня кількість працівників, осіб

 


 
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

 1. Баланс

Форма № 1-м
Код за ДКУД  
1801006

на ____________ 20 __ р.Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду
1

2

3

4
I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 
Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

 

 

 

 
Основні засоби:

1010 

 

 

 

 

 

 
первісна вартість

1011

 

 

 

 

 

 
знос

1012
(  )(  )Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

 

 

 

 

 
Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

 

 

 

 
Інші необоротні активи

1090

 

 

 

 

 

 
Усього за розділом I

1095

 

 

 

 

 

 
II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 
Запаси:

1100

 

 

 

 

 

 
у тому числі готова продукція

1103


Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

 

 

 

 

 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125 

 

 

 

 

 

 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

 

 

 

 
у тому числі з податку на прибуток

1136


Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

 

 

 

 
Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

 

 

 
Гроші та їх еквіваленти

1165 

 

 

 

 

 

 
Витрати майбутніх періодів

1170


Інші оборотні активи

1190

 

 

 

 

 

 
Усього за розділом II

1195

 

 

 

 

 

 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200


Баланс

1300

 

 

 

 

 

 Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду
1

2

3

4
I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

 

 

 

 
Додатковий капітал

1410

 

 

 

 

 

 
Резервний капітал

1415

 

 

 

 

 

 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

 

 

 

 
Неоплачений капітал

1425

(

 

)

(

 

)
Усього за розділом I

1495

 

 

 

 

 

 
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

 

 

 

 
III. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 
Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

 

 

 
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

 

 

 

 
товари, роботи, послуги

1615

 

 

 

 

 

 
розрахунками з бюджетом

1620 

 

 

 

 

 

 
у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

 

 

 
розрахунками зі страхування

1625

 

 

 

 

 

 
розрахунками з оплати праці

1630

 

 

 

 

 

 
Доходи майбутніх періодів

1665


Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

 

 

 

 
Усього за розділом III

1695

 

 

 

 

 

 
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

 

 

 
Баланс

1900

 

 

 

 

 

 


2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20 __ р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД  
1801007
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року
1

2

3

4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

 

 

 

 
Інші операційні доходи

2120

 

 

 

 

 

 
Інші доходи

2240

 

 

 

 

 

 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

 

 

 

 

 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )
Інші операційні витрати

2180

( )

( )
Інші витрати

2270

( )

( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( )

( )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)

2290

 

 

 

 

 

 

 

 
Податок на прибуток

2300

( )

( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

 

 

 

 

 

 

Керівник _________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 3 0 червня 201 8 року (на кінець дня)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 3 0 вересня 2016 року (на кінець дня)

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про рух грошових коштів є чи не найпростішим для розуміння та «читання»
У сукупності з балансом та звітом про фінансовий стан цей звіт має давати повне уявлення про рух коштів та їх еквівалентів між датами...

Н.І. Гордієнко фінансовий облік
Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: хнамг, 2005. — 289с

Засідання Правління пат «кб «фінансовий партнер»
Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «фінансовий партнер» (далі Банк), в особі

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Тов «Поліграфіка Плюс»
Звіт про фінансовий стан, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт