Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Класний керівник — організатор виховної роботи в класі

Класного керівника призначає директор школи з найдосвідченіших та найавторитетніших учителів. На класного керівника покладається відповідальність за організацію життя дітей, формування та виховання колективу, за стан навчально-виховної роботи в класі. Як вихователь учнів він дбає про їхній всебічний розвиток, про виховання у них працьовитості, колективізму, про підвищення якості знань та зміцнення дисципліни й порядку в класі. Усю цю роботу він проводить як офіційна, службова особа. Він несе відповідальність перед керівництвом школи та органами народної освіти за ідейно-політичну спрямованість, за зміст та організацію виховної роботи в дорученому йому класі.

Основні обов'язки класного керівника сформульовано в Статуті середньої загальноосвітньої школи. У його діяльності поєднуються ідейно-виховні, організаторські та адміністративні функції. Лише за умови органічної єдності та правильного поєднання усіх цих функцій можна забезпечити успішне здійснення складних і відповідальних виховних завдань.

Провідними в діяльності класного керівника є ідейно-виховні функції. Працюючи впродовж ряду років з постійним складом учнів, він має змогу поєднати зусилля, спрямовані на згуртування і виховання класного колективу, з вдумливим індивідуальним підходом до кожного учня. Та хоч класний керівник і є головним вихователем учнів, він веде виховну роботу не сам, а разом з усім педагогічним колективом, піонерською та комсомольською організаціями, позашкільними закладами, сім’єю та громадськістю. Координація всієї цієї різноманітної діяльності, надання їй організаційної єдності, підпорядкування загальному планові багато в чому залежать від організаторських функцій класного керівника. Підвищенню авторитету та успішному виконанню ідейно-виховних функцій сприяють адміністративні права класного керівника щодо учнів.

Основна функція класного керівника — виховання учнів і згуртування їх у дружний колектив. Його увагу привертають питання навчальної роботи, підвищення рівня знань. Але до їх розв'язання він підходить передусім як вихователь. Класний керівник допомагає вчителям у підвищенні якості навчання, діючи головним чином засобами виховання (виховання свідомого і відповідального ставлення до навчальних обов'язків, організація взаємодопомоги у навчанні, привчання до додержання шкільного режиму тощо).

У кожному класі працює певний колектив учителів, який повинен керуватися єдиними вимогами до учнів, здійснювати індивідуальний підхід до них. Організатором і душею цього колективу виступає, як правило, класний керівник. Він вивчає особливості навчально-виховної роботи вчителів, ознайомлюється з їхніми вимогами та взаєминами з учнями, обмінюється думками щодо поведінки окремих учнів, щодо методів впливу на них. Об'єднання та спрямування виховної діяльності вчителів — його найважливіше завдання.

Класний керівник — член педагогічного колективу і педагогічної ради. Усю організаторську та виховну роботу він проводить не один, а під керівництвом директора школи та його заступників, у тісному контакті з іншими учителями. На нарадах учителів погоджуються питання організації виховної роботи, що проводиться на уроках і в позанавчальний час.

У своїй роботі класний керівник спирається на організацію. Він допомагає учням повніше використовувати їхні виховні можливості, подає їм допомогу в плануванні та проведенні виховної роботи.

Класний керівник більше, ніж інші вчителі, спілкується з учнями. Його спілкування з ними не припиняється із дзвінком. Він і після уроків виступає в ролі організатора життя та діяльності класного колективу. Успіх його виховної діяльності багато в чому залежить від тісної співдружності з батьками. Це дає змогу забезпечити єдність шкільного та сімейного виховання.

Виховна діяльність класного керівника не обмежується рамками школи. Він підтримує тісний зв'язок не тільки з сім'єю, а й з підприємствами, колгоспами, радгоспами, установами, які шефствують над школою, допомагає в організації виховання учнів за місцем їх проживання, у подоланні бездоглядності школярів, що залишаються після шкільних занять без нагляду старших.

Виховні функції класного керівника широкі й багатогранні. Проте не слід вимагати від нього того, що повинна робити адміністрація школи.

Директор школи подає велику допомогу класним керівникам. Він керує роботою методичного об'єднання класних керівників, створює необхідні умови для підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності. Директор затверджує плани їхньої роботи і здійснює контроль за її ходом і результатами. Спрямовуючи роботу учнівського самоврядування, директор школи добивається необхідної взаємодії між загальношкільними та класними органами самоврядування, між класними керівниками і педагогами, відповідальними за окремі ділянки виховної роботи в масштабі всієї школи. Він допомагає у пропаганді педагогічних знань серед батьків учнів 1 бере в ній безпосередню участь. Спрямовуючи роботу батьківського комітету, директор подає класним керівникам необхідну допомогу в організації діяльності активу батьків за класами. Разом з лікарем та іншими медичними працівниками і своїм помічником по господарській частині директор школи створює необхідні умови для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в класних кімнатах або в закріплених за класами навчальних кабінетах. Розпорядження директора як єдиноначальника, безперечно, обов'язкові для класних керівників, їх можуть скасувати лише районні або міські відділи народної освіти. Встановлюючи відповідно до Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку коло обов'язків для класних керівників, директор намагається не допустити перевантаження їх різними дорученнями.

Відомо, що особистість школяра формується насамперед у первинному колективі — в класі, гуртку. Проте виховний процес не обмежується рамками класу. Великий вплив на особистість справляє загальношкільний колектив з його традиціями та суспільне корисними справами. У ньому взаємодіють учні різного віку, здійснюється наступність у їхній діяльності. Тому класний керівник прагне залучати своїх вихованців до загальношкільних справ. Він сприяє включенню їх у загальношкільний актив, у діяльнісгь органів учнівського самоврядування. Серйозну методичну допомогу класним керівникам подає організатор позакласної та позашкільної виховної роботи. Він інструктує їх з питань виховання учнів у процесі позанавчальної суспільно-політичної та суспільно-корисної діяльності. Як відзначаєтьсяв методичному листі «Про організатора позакласної та позашкільної виховної роботи», він через класних керівників залучає колективи класів до суспільне корисних справ, які здійснює школа. Це досягається за допомогою добре налагодженої інформації про всі заплановані загальношкільні заходи. Разом з класними керівниками, з допомогою учнівського активу організатор налагоджує різну позакласну та позашкільну роботу, подає класним керівникам та активу необхідну методичну допомогу в організації виховної роботи в класах. Організатор скеровує роботу класних керівників, пов'язану з використанням позашкільних виховних закладів та громадськості для розвитку всебічних творчих здібностей та організації їхнього дозвілля,

Відповідальність класного керівника за стан навчально-виховної роботи в класі велика, але не можна знімати цю відповідальність і з інших учителів. Кожен учитель відповідає за якість виховання та навчання, за стан дисципліни. Він не може лишатися байдужим до недбалих і недисциплінованих школярів. Тому в Статуті середньої загальноосвітньої школи не випадково підкреслено, що класний керівник веде роботу з учнями у тісному співробітництві з іншими учителями, з піонерським загоном та комсомольською організацією.

Успіх виховної діяльності класного керівника великою мірою залежить від правильних взаємин з учителями, які працюють у його класі. У Статуті школи зазначено, що учитель виконує почесні й відповідальні завдання не лише навчання, а й виховання молодого покоління. Він несе відповідальність за виховання учнів у процесі навчання, а також за доручені йому позакласні заходи. Саме вчитель передусім відповідає за дисципліну й порядок на своїх уроках, за виконання учнями поставлених до них вимог. Класний керівник у разі потреба допомагає вчителеві порадою, як краще підійти: до того чи того учня, разом з учителем він проводить у класі роз'яснювальну роботу, а інколи й бесіди з батьками. Проте він не підміняє вчителів, які працюють у його класі, у проведенні ними повсякденної виховної роботи.

У Статуті школи говориться також, що класний керівник веде встановлену документацію класу, подає керівництву школи дані про успішність, відвідування та поведінку учнів, стежить за станом їхніх щоденників.

Хорошим класним керівником стати нелегко. Проте ним може стати кожний учитель, який при наявності високих моральних якостей наполегливо працює над собою, сумлінно, любовно ставиться до дорученої справи. Школярі часто згадують трудові справи, захоплюючі екскурсії та походи, шкільні вечори та веселі новорічні ялинки, яскраві доповіді й гарячі диспути. Не забуваються й задушевні бесіди з класним керівником, його дружня підтримка у важку хвилину. Багато учнів після закінчення школи не поривають зв'язку із своїм класним керівником. Вони пишуть йому листи, просять у нього поради, діляться своїми радощами і прикрощами, досягненнями та успіхами у праці, в особистому житті.

3. Основні розділи діяльності класного керівника

Виховна діяльність класного керівника складна й багатогранна. Він проводить різноманітну виховну роботу з колективом учнів, з учителями свого класу, з батьками та громадськістю. Завдання його виховної діяльності визначаються загальними завданнями виховання та конкретними умовами життя класу. Він дбає про всебічний розвиток учнів, про виховання у них переконань, працьовитості, колективізму, про підвищення успішності та зміцнення дисципліни, про підготовку до праці.

На різних етапах розвитку колективу класний керівник висуває конкретні завдання виховання і, спираючись на учнівський колектив, провадить різноманітну виховну роботу з класом та з окремими учнями. При цьому він враховує вікові особливості учнів, рівень їхніх знань та стан успішності, дисципліни в класі, наявність таких якостей, як працьовитість, колективізм, усвідомлення громадського обов'язку.

Конкретні завдання виховної роботи класних керівників залежать і від виробничого оточення, в якому знаходиться школа. Так, у сільських школах завдання полягає в тому, щоб виховати в учнів інтерес і любов до сільськогосподарської праці, ввести їх у світ сільськогосподарських професій, розкритті перед ними перспективи технічного переозброєння сільського господарства, прищепити смак до технічної творчості та дослідництва. Будо поставлено перед сільською школою завдання допомогти колгоспам і радгоспам у підготовці механізаторів та інших спеціалістів з числа учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл. Випускники цих шкіл повинні добре знати трактор, комбайн, автомобіль і вміти на них працювати. За роки перебування в школі їм треба вивчити основні сільськогосподарські машини і набути початкових навичок роботи на них. Ці завдання можна здійснити насамперед у процесі трудового навчання, вивчення основ сільськогосподарського виробництва, шляхом організації факультативних занять із сільського господарства, а також під час проведення літньої практики па колгоспних і радгоспних ланах. У підготовці добре організованих і досвідчених механізаторів сільського господарства неабияку роль покликані відіграти й сільськогосподарські гуртки, що організовуються в старших класах, учнівські виробничі бригади. Класні керівники, зрозуміло, не можуть стояти осторонь від цієї роботи. З урахуванням інтересів та нахилів учнів вони залучають їх у різні гуртки, до сільськогосподарської праці на ділянках, па полях колгоспів і радгоспів.

Діяльність класного керівника досягає своєї мети і дає найкращі результати за умови, якщо вона проводиться за певною системою. Система роботи класного керівника — це сукупність взаємозв'язаних виховних заходів, що випливають з мети та завдань виховання. Вона передбачає продуманий добір посильного для учнів виховного матеріалу та вміле використання найефективніших засобів і методів впливу. Розглянемо основні розділи діяльності класного керівника, які в сукупності і становлять систему його виховної роботи.

Вивчення учнів. Класне керівництво починається, як правило, з вивчення класу й окремо кожного учня. У результаті створюються необхідні умови для правильної, раціональної організації виховної роботи, для здійснення індивідуального підходу. Вивчення учнів триває упродовж усього їхнього навчання.

Це допомагає класному керівникові краще організувати виховну роботу. Міністр освіти СРСР М. А. Прокоф'єв писав: «Класний керівник першим може розгледіти народження симптомів небезпечних відхилень і першим повинен вступити у боротьбу з ними, не дати розвинутися хворобі, він скульптор людських характерів.

Організація і виховання класного учнівського колективу. Це один з основних, провідних розділів роботи класного керівника. Згуртовуючи учнів у дружний і цілеспрямований колектив, класний керівник створює передумови для успішного розв'язання навчально-виховних завдань. Він впливає на окремих учнів і на клас у цілому не тільки силою свого авторитету, а й шляхом формування громадської думки.

Підвищення якості знань та зміцнення дисципліни. Високий рівень знань і свідома дисципліна — найважливіші показники правильної організації навчально-виховної роботи. Класний керівник дбає про підвищення якості знань школярів, намагається запобігти відставанню окремих учнів і другорічництву в своєму класі. Розвиток пізнавальних інтересів та здібностей у школярів, їх професійна орієнтація та формування життєвих планів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей кожного учня, піклування про охорону здоров'я учнів визначені в методичному листі «Про роботу класного керівника» як найважливіші функції класного керівника.

Помітне місце в діяльності класного керівника посідає виховання в дусі свідомої дисципліни та привчання до виконання правил співжиття. Усього цього досягають поступово, в результаті повсякденної виховної роботи. Класні керівники вимагають свідомого виконання норм і правил поведінки, сформульованих у Правилах для учнів, привчають школярів до додержання режиму, правил культурної поведінки. Разом з тим вони виробляють у них нетерпиме ставлення до порушення норм та правил соціалістичного співжиття.

Організація і проведення позанавчальної (позакласної) виховної роботи. У школах склалися й успішно застосовуються різні її форми. Виховання на уроках у процесі навчання доповнюється позанавчальною виховною діяльністю. Центральне місце в ній посідає громадянське виховання — формування стійкої життєвої позиції учнів, підготовка їх до активної участі в громадському житті та трудовій діяльності в різних сферах народного господарства й культури. В організації позанавчальної роботи, як правило, органічно поєднуються два основні її напрями — ідейно-виховна робота і організація практичних справ школярів.

Координація виховної діяльності учителів. Класний керівник покликаний координувати й спрямовувати виховну роботу вчителів свого класу. В Статуті школи записано, що в обов'язки кожного вчителя входить не тільки озброєння учнів знаннями, а й формування комуністичного світогляду, розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, виховання учнів у дусі комуністичної моралі. Завдання класного керівника — забезпечити тісне співробітництво з учителями свого класу, домогтися єдності вимог і педагогічних впливів.

А. С. Макаренко справедливо зазначав, що жоден вихователь не має права працювати один. У класі повинен діяти колектив педагогів з єдиними вимогами до учнів, з індивідуальним підходом до них.

Час від часу класний керівник зустрічається з учителями свого класу, обговорює виконання єдиних вимог, якість знань і стан дисципліни. Великого поширення в досвіді шкіл набули класні 'учнівські збори та вечори з участю вчителів. Вони виступають з доповідями та повідомленнями, обговорюють нові кінокартини, книжки чи питання, пов'язані з життям класу. Це допомагає вчителям встановити тісний контакт із школярами. На уроці, біля класної дошки такий контакт не завжди можливий. Набагато легше він встановлюється в позанавчальний час, у суспільне корисній діяльності. Завдання класного керівника — організовувати цю діяльність, допомогти вчителям свого класу повніше здійснювати виховні функції. Він залучає вчителів до керування різними гуртками, секціями, до проведення вечорів науки і техніки, літературних вечорів. У кожного вчителя є свої захоплення. Важливо, щоб вони передавали Їх своїм учням, більше спілкувалися з ними у позанавчальний час.

У школах проводяться педагогічні наради учителів-предметників одного чи ряду паралельних класів. Часом такі наради називають малими педагогічними радами. Керівництво такими радами — обов'язок заступника директора школи з навчально виховної роботи. Це дістає своє відбиття в плані класного керівника. Як правило, вони проводяться не частіше одного разу на місяць. На них підбивають підсумки виховної роботи в класах, намічають провідні виховні завдання на певний проміжок часу. Мала педагогічна рада обговорює підсумки успішності учнів і накреслює заходи щодо її підвищення. У підготовці та проведенні таких рад активну роль відіграє класний керівник. Він попередньо відвідує уроки вчителів свого класу, ознайомлюється з їхніми робочими планами, встановлює, як організовано в класі взаємодопомогу в навчальній праці, як виконуються єдині вимоги. Ці та інші питання потім обговорюються на радах. Активне спілкування вчителів і класного керівника допомагає поліпшити стан навчально-виховної роботи в класі. Слід відмовитися від помилкового погляду, що виховна робота — це справа лише класних керівників. За виховання учнів, за культуру їхньої поведінки, за їхнє духовне та моральне обличчя відповідає кожний учитель і керівник школи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опис досвіду роботи класного керівника 7 – а класу
Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу: «Всебічне забезпечення соціального розвитку...

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...

Робота з батьками
Ключові слова: виховна робота, пріоритетні напрями, класний керівник, аналіз виховного процесу, цілі та задачі виховання, класний...

Правила ''вступу'' для першачків не змінилися (роз'яснення Міністерства...
Нормативно-правова база щодо організації навчально-виховної роботи у першому класі

Перші батьківські збори в 1 класі (червень) «Познайомимося»
Презентація виховної діяльності в школі, класі (режим роботи школи, гуртки, різноманітність конкурсів, змагань, свята)

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...

План виховної роботи на 2015-2016 н р. з учнями 2 класу
В класі 18, учнів цікавих І неординарних особистостей. Кожна дитина своєрідна І неповторна. Але всі живуть в одному колективі, стараються...

Документація класного керівника
Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року І веде журнал...

Конспект виховної години в 5-му класі за темою : «мої захоплення,...
Обладнання: презентація «Хобі», презентація «Мої вчителі», мультфільм, відео дітей 5 класу, пазли, малюнки, вишивки, конструктори,...

План роботи на 2013/2014 н р. Структура плану
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік

Сценарій випускного вечора в 11 класі Заступник директора з виховної...
Заступник директора з виховної роботи кз «Нікопольська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Есаулова Олена Іванівна

Гаращенко А. І. Бардакова Л. М. Потапчук Н. О. Сук І. М
Розліл Нормативно-правова база щодо організації навчально-виховної роботи у першому класі

Виховний процес у гімназії був організований відповідно до річного...
Одним із основних напрямів виховної роботи є патріотичне та громадянське виховання

Пам’ятка для класних керівників Щоденно
Перелік документації, яку веде класний керівник

Анкета учасника 3-го всеукраїнського туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Місце роботи: Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської...

Вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюватиметься за напрямами
Становлення та розвиток виховної системи. Структура та основні елементи виховної системи школи

Батьківська громадськість
Класний керівник, шкільний психолог І батьки учнів повинні чітко уявляти основні напрямки своєї співпраці

Методичні рекомендації Пріоритети діяльності вихователя, класного...
Особливості планування роботи вихователя школи-інтернату та організації виховної роботи в класі на основі проектування особистості...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт