Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови

Мета, місце, форми і методи самостійної роботи

з англійської мови

В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність, засобом організації якої є самостійна робота.

Під самостійною роботою з англійської мови слід розуміти таку форму організації навчальної і мовної діяльності учнів, при якій під керівництвом учителя і за його завданням на уроці учні самостійно здійснюють його послідовний цикл навчальних дій, спрямованих на оволодіння відповідним матеріалом або формування мовних умінь. Це підготовляє учнів до організованої вчителем навчально-комунікативної діяльності, у процесі якої змінюється структура їх психічної діяльності і реалізується мета навчання англійської мови учнів відповідного віку.

Самостійна робота учнів – важливій етап на шляху реалізації мети навчання; при цьому метою процесу навчання є не просто правильна зовнішня реакція учнів, а зміна структури психічної діяльності (доповнення її новими елементами), зміна її стану.

В організації самостійної роботи учнів ведуча роль належить учителеві, який завчасно планує самостійну роботу учнів, продумує її організаційну і змістову сторони, організовує і стимулює самостійну діяльність учнів і контролює її.

Індивідуальні форми організації самостійних робіт різних рівнів складності, які вимагають різної повноти знань , глибини узагальнень і висновків, різноманітних розумових і практичних дій, мають більші освітні можливості порівняно із звичайними завданнями фронтального характеру.

Диференціація й індивідуалізація самостійної роботи дає можливість:

 1. Розвивати пізнавальні здібності і мовні вміння всіх учнів з урахуванням їх здатності до навчання англійської мови;

 2. Активізувати високу здатність до навчання в тих учнів, у яких вона є;

 3. Запобігати відставанню слабо встигаючих учнів.

Проте досягти цього можна лише в тому разу, коли вчитель добре знає досягнутий його учнями рівень навченості, їхні потенціальні можливості, мотиви учіння, фактичну готовність до сприйняття і засвоєння нових знань. Тому важливою умовою ефективності самостійної роботи учнів є її контроль з боку вчителя на всіх етапах.

Самостійна робота учнів на уроці може мати загальний, диференційований, індивідуальний або мішаний характер.

Загальний характер вона має тоді, коли учням пропонується однакове для всіх завдання, наприклад, твір на одну й ту саму тему, читання одного й того самого тексту, виконання ідентичних вправ. Проте учням можна запропонувати й групові (або індивідуальні) диференційовані завдання – полегшені або ускладнені варіанти текстів ля читання, вправи різного ступеня складності, додаткові завдання для окремих учнів (або груп учнів) після виконання ними єдиного для всіх обов’язкового мінімуму.

У старших класах обсяг самостійної роботи учнів значно зростає порівняно із середніми і , особливо, молодшими класами. Пояснюється це не тільки віковими особливостями учнів, а й специфікою навчального матеріалу, необхідністю виконувати все більшу кількість різноманітних комунікативних вправ. При цьому значно зменшується кількість імітаційних вправ , що поступається місцем вправам творчого характеру, як потребують активної пізнавальної розумово-мовної діяльності.

Класифікація самостійних робіт.

Класифікація ґрунтується на особливостях мовної діяльності учнів, зокрема, на її рецептивній і репродуктивній формах. При якому такому підходів можна так класифікувати самостійні роботи.

Види самостійних робіт за формою мовної діяльності

Рецептивні

Репродуктивні

За зразком

За зразком

За аналогією

За аналогією

Ре конструктивного характеру

Реконструктивного характеру
Творчого характеру

Ця класифікація охоплює як самостійні роботи, що виконуються для засвоєння мовного матеріалу, так і робити з розвитку мовних умінь. Звичайно, у процесі розвитку мовних умінь закріплюється й активізується і мовний матеріал. Проте самостійні роботи для цього засвоєння мають свою специфіку . Вони виконуються на матеріалі так званих передмовних вправ, що підготовляють учнів до власне мовної діяльності, хоча й обмеженої рамками уроку.

Самостійної роботи рецептивного характеру мають навчити учнів впізнавати відповідний лексичний, граматичний, фонетичний матеріал при зоровому або слуховому сприйманні. Сюди ж відноситься цілий ряд робіт, пов’язаних з удосконаленням звуко-буквенних асоціальній, а також з виконанням конкретних завдань тип «Знайдіть у тексті …», «Вкажіть…», «Прочитайте (прослухайте) і скажіть …». При цьому самостійні роботи ускладнюються залежно від характеру діяльності – від копіювання (роботи за зразком) до реконструктивної діяльності (роботи за аналогіє. І реконструктивного характеру). Приклади подібних завдань:

* за зразком – «Знайдіть у тексті слова з ідентичними буквами (звуками), ідентичні граматичні явища, відповідні речення»;

* за аналогією – «Знайдіть у тексті слова даної групи…», «Знайдіть у тексті граматичні явища, аналогічні вивченим (наприклад, дієслова в минулому часі);

* реконструктивного характеру – «Знайдіть у тексті слова вихідна форма яких задана», «Знайдіть у тексті подані нижче дієслова, які стоять у майбутньому (теперішньому, минулому)часі.

Самостійні роботи репродуктивного характеру мають більший діапазон – від робіт за аналогією до робіт творчого характеру. На відміну від описаних вище, ці роботи ґрунтуються не на впізнаванні, а на відтворенні в усній або письмовій формах. Приклади подібних завдань:

 • За зразком – «Побудуйте речення за поданим зразком», «Відтворіть діалог», «Побудуйте висловлювання за поданим зразком»;

 • За аналогією – «Складіть діалог, подібний до наведеного». «Побудуйте висловлювання, подібне до даного» (у завданнях такого типу, де учні вже відступають від зразка, є елементи творчості);

 • Реконструктивного характеру – «Змініть подане речення, текст, діалог, висловлювання» (це проміжна ланка між завданнями копіюючого і творчого характеру); і, нарешті,

 • Творчого характеру – «Складіть речення з поданими словами, граматичними явищами», «Складіть діалог (розповідь)».

На основі видів мовної діяльності можна виділити самостійні роботи з читання, аудіювання, усного мовлення й письма.

Самостійна робота в процесі формування

мовних знань

Читання

З усіх видів мовної діяльності найбільші можливості для розвитку навичок самостійної роботи учнів дає читання.

Корисними вправами, що розвивають швидкість читання учнів, є читання тексту за певний проміжок часу.

Для виконання самостійних робіт з читання треба відводити приблизно 5-7 хвилин на текст обсягом одна-півтори сторінки, розрахований на ознайомлювальне читання. Обмеження часу на читання тексту змушує учнів читати швидко. Систематичне виконання вправ такого типу сприяє зростанню швидкості читання, що, як уже зазначалось, є важливою умовою продуктивності самостійної роботи з читання.

Навчання учнів лексики – це підготовка їх до власне мовної діяльності – читання, центральною ланкою якого, метою і результатом є розуміння прочитаного.

Першим фактором, що впливає на розуміння, є мовні засоби, використані в тексті. Градація текстів за ступенем складності залежить від мовного вираження смислового та емоційно-спонукальної інформації. Для самостійної роботи учнів не слід давати тексти, в яких є слова з переносним значенням, алегорії, метафора, бо вони ускладнюють сприймання тексту.

Другим фактором, який впливає на розуміння тексту, є відстоювання лексики і граматики того, хто читає, від лексико-граматичного матеріалу самого тексту. Тому для самостійної роботи учнів слід добирати тексти, які відповідають програмним вимогам: це гарантує зменшення ступеня відстоювання мовного матеріалу, тексти, в яких виписуються події, факти, явища, ситуації, невідомі учням. Розуміння прочитаного залежить від сформованості таких навчальних умінь читання, як уміння перекодовувати зорову форму слова у відповідну семантичну категорію; мовна здогадка, зумовлена вмінням вловити формувальні і контекстуальні особливості слова; вміння схопити головну думку тексту, його деталі.

Самостійна робота з читання має ширший характер, ніж під час навчання усного мовлення. Тут і сам процес читання , і робота учнів над текстом є самостійною діяльністю.

Читання в класі і пов’язана з ним самостійна робота учнів повинні моделювати послідовність і характер домашньої роботи учнів. При цьому в класі особлива увага приділяється прийомам самостійної роботи з читання.

Серед завдань, що сприяють зосередженню уваги учнів на змісті тексту і формуванню вміння встановлювати логічні зв’язки між різними відрізками його і простежувати лінію дії, треба використовувати такі:

 1. Підкреслити в тексті олівцем речення, що містять відповіді на подані запитання (5-6 на одну сторінку).

 2. Знайти і підкреслити в тексті (у зазначених абзацах ) слова, які прямо вказують на логічний зв’язок між реченнями абзаца (слова типу «тому», «тому що»).

 3. Визначити, які б речення можна було б пропустити без шкоди для розуміння сюжетної лінії.

 4. Знайти в тексті речення, які могли б бути пунктами плану тексту.

 5. Розбити текст на більш-менш самостійні уривки.

Як приклади урізноманітнення самостійної роботи учнів над текстами для вивчаючого читання можна навести дві групи завдань: завдання на аналіз мотивів поведінки героїв, їх взаємовідносин і характеристики і завдання на визначення головної думки тексту.

До першої групи можна віднести, наприклад, завдання:

 1. Яким ви уявляєте попереднє життя даного героя? (якщо воно неповно або взагалі не описано автором). Складіть коротку біографію героя.

 2. Якою ви уявляєте зовнішність даного персонажа (за непрямими ознаками)?

 3. Чому даний герой так діє? Які мотиви його вчинку? Одна причина чи кілька?

 4. Чи міг герой у цьому випадку зробити інакше?

 5. Що думає з приводу цього даний герой?

 6. Як, на вашу думку, ставиться даний герой до такого-то персонажу? Чому?

 7. Чи є якісь суперечності в поведінці даної дійової особи в цьому епізоді? В чому їх причина?

 8. Про що думає, що відчуває герой, промовляючи ці слова (беручи участь у цій розмові, виконуючи цю дію, будучи присутній при цьому)?

 9. Як, на вашу думку, розвиватимуться події далі?

 10. Яке значення має даний епізод (епізоди) для характеристики персонажів?

 11. Знайдіть у такому-то розділі (такій-то часині уривка) конкретні сцені. Епізоди, важливі для характеристики дійових осіб, і поясніть зміст цих міць тексту.

Другу групу становлять завдання типу:

 1. Обґрунтуйте авторські назви розділів (якщо вони відображають основну ідею розділів, а не їх фактичний зміст).

 2. Які з даних цитат (пропонованих заголовків) відображають основні думки автора, виражені в такій-то частині уривка (в усьому уривку, у

даному уривку і якійсь частині попереднього тексту), а які не виражають авторських ідей? Чому?

 1. Запропонуйте свої варіанти заголовка, які повніше, ніж авторські або подані, відображали б основну думку якоїсь частини уривка (всього уривка)

 2. У даному уривку (в такій-то частині уривка, у двох останніх уривках) автор виражає свій погляд з приводу такого-то питання (зазначається «тема» узагальнення). Який він, на вашу думку?

 3. Озаглавте подані частини тексту (розділ, увесь уривок, два попередні уривки) так, щоб назва кожної частини виражали головну думку автора, висловлену в ній.

 4. Доберіть цитати, які передавали б ідейний задум даного уривка (або якоїсь іншої частини тексту).

 5. Які епізоди, події можна біло б пропустити без великої шкоди для розуміння основної думки даної частини тексту, а які, навпаки, цілком необхідні в цьому плані?

Основні три завдання потребують більшої самостійності учнів, ніж попередні.

Важливим етапом самостійної роботи учнів над текстом є складання плану.

Ця робота потребує складної розумово-мовної діяльності учнів і охоплює такі етапи:

 1. Уважне читання тексту з установкою на розуміння головної думки і деталей.

 2. Повторне читання з поділом тексту на чистини (при цьому можна використати поділ тексту на абзаци, здійснений автором).

 3. Уточнення головної думки кожної з виділених частин тексту (на основі аналізу того, про кого чи про що говориться в кожній частині, що повідомляється про це, які факти або явища вказуються, і виділення з цих ознак або явищ головних, що характеризують подію, яка описана в даній частині тексту) .

 4. Чітке формування події, факту або явища, що є головною думкою даної частини тексту.

Складання плану прочитаного тексту – активна навчально-мовна діяльність, що сприяє розумовому розвитку учнів, розвитку їхнього мовлення, і тому цього виду самостійної роботи слід приділяти серйозну увагу .

Задаючи додому читати новий текст , учителеві слід інструктувати учнів з вузлових питань самостійної домашньої роботи.

Можна дати таку інструкцію:

 1. Прочитати текст про себе, намагаючись зрозуміти його загальний зміст.

 2. Виписати нові (невідомі) слова, вказані вчителем, у словники. Читання кожного слова перевірити за транскрипцією, яка дається в словнику.

 3. Повторно прочитати текст, намагаючись вловити не тільки його загальний зміст, а й деталь. У разі потреби слід перевіряти значення тих чи інших слів у словнику.

 4. Опрацювати кожне речення тексту – зрозуміти його зміст. Найважливіші речення або їх частини потрібно перекласти на рідну мову.

Важливий елементом самостійної роботи з читання є вміння реферувати текст. Для формування цього вміння необхідно навчити учнів швидко відшукувати в тексті задану інформацію. Йдеться про переглядове читання. Щоб оволодіти цим умінням, учні повинні навчитися швидко переглядати текст, відшукуючи те . що потрібно в кожному конкретному випадку. Такий перегляд тексту потребує певної швидкості читання. Після знаходження заданої інформації швидкість читання значно знижується. Саме читання стає більш вдумливим.

Для успішного виконання завдань реферування потрібно:

 • Насамперед чітко усвідомити, яку конкретну інформацію необхідно відшукати;

 • Заздалегідь з’ясувати, яка може бути інформація;

 • Швидко переглядати ту частину тексту, яка не пов’язана з потрібною інформацією. Не відхилятися від виконання поставленого завдання.

У разі потреби знайдена інформація виписується рідною або англійською мовою.

В навчальному процесі читання дуже часто використовується і як джерело інформації для перед мовних і мовних вправ в усному мовленні.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями,...

Значущі частини слова
Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемами-опорами, інтерактивні вправи, робота з підручником, мовний розбір, творча робота,...

Розвиток художньо-мовленнєвої творчості дошкільників засобами трвз мета
Мета: Сприяти збагаченню інтелектуального потенціалу та розвитку художньо-мовленнєвої творчості особистості. Забезпечити художньо-мовленнєву...

Конспект уроку з англійської мови в 2 класі на тему: ”Weather” вчителя...
Мовленнєва зарядка. Warm up. Ознайомлення з правилами читання буквосполучення ck

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

«Сучасні інноваційні технології національно-патріотичного виховання»
Мета: Активізувати та урізноманітнити форми та методи виховної роботи педагогічного колективу з учнями з національно-патріотичного...

Вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії,...
Розділ Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної граматики англійської мови

Уроках англійської мови Вчитель
Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. Теоретичні засади викладання англійської мови у початковій школі
Теорія освіти й навчання англійської мови дітей початкової ланки освіти на практиці

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів...
Нвр сліпак С. М.; члени експертної групи: заступник директора з вр вантух Т. М., старший викладач кафедри викладання англійської...

Уроку з англійської мови у 1 класі Вчитель
Виховна: формувати ціннісне ставлення учнів до праці, людей, виховувати у дітей старанність та наполегливість, прищеплювати інтерес...

На уроках англійської мови
Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

План-конспект відкритого уроку з англійської мови в 7-а класі (з...
Практична мета: удосконалювати лексико-граматичні навички з теми “The Environment”, the second conditional, modal verbs; практикувати...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні рекомендації для самостійної роботи
Контрольна робота – один із важливих видів самостійної роботи І навичок наукової роботи студентів. Термін виконання контрольних робіт...

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт