Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Назвіть слова, в яких не відбувається спрощення в групах приголосних

Назвіть слова, в яких не відбувається спрощення в групах приголосних


Гру проводять учні старших класів. Можна залучити вчителів.
Розрахована вона на змагання між 5 –11 класами, з яких і складаються команди (кількість учасників у команді, а, відповідно, і завдань з кожного розділу варіюється з урахуванням кількості учнів у класах).
Відповідно до завдань (а вони складаються по розділах мовознавчої науки з урахуванням знань учнів) кабінети перетворюють на окремі держави: Лексикологія, Фонетика, Синтаксис і т.д. У кожному з них учень, що відповідає за цю ділянку гри, як на екзамені, пропонує вибрати завдання і дати на нього відповідь кожному учаснику в команді. За правильну відповідь учневі дають (наприклад) червону фішку, за не зовсім правильну – синю, за неправильну – зелену.
На початку гри кожна команда отримує маршрутний лист, за яким їй треба рухатися по класах-державах до фінішу.
Підсумки гри проводять за кількістю відповідних фішок у двох напрямках: командний результат та індивідуальний.

Зразки завдань

Фонетика

 1. Назвати голосні звуки.

 2. Як утворюються голосні звуки?

 3. Як утворюються приголосні звуки?

 4. На які групи поділяються звуки залежно від участі голосу?

 5. Що таке алфавіт?

 6. Які букви завжди позначають два звуки?

 7. Коли букви я, ю, є позначають два звуки?

 8. Як визначається кількість складів у слові?

 9. Які є склади? Охарактеризуйте їх.

 10. Розкажіть алфавіт.

 11. Як перевірити написання ненаголошених голосних?

 12. Назвіть слова, в яких не відбувається спрощення в групах приголосних.

 13. Які правила вживання у – в, і – й ви знаєте?

 14. Після яких букв пишеться м’який знак?

 15. Після яких букв вживається апостроф?

 16. Скільки звуків і букв у слові щастить?

 17. Скільки складів у слові перелицьовувати?

 18. Вставте, де треба, необхідні букви: рю…зак, форпос…ний, барабан…щик, торф…яний.

Словосполучення і речення

 1. Що таке словосполучення?

 2. Який вид зв’язку у словосполученні називається узгодженням?

 3. З чого складається словосполучення?

 4. Назвіть головне і залежне слова у словосполученні вишневий сад.

 5. Чи є словосполученням таке сполучення: настав вечір?

 6. Чи є словосполученням таке сполучення: брат і сестра?

 7. Визначте спосіб зв’язку слів у словосполученні світла краса.

 8. Яке речення називається простим?

 9. Яке речення називається складним?

 10. Скільки частин може бути у складному реченні?

 11. Скільки граматичних основ має просте речення?

 12. Яке речення називається складносурядним?

 13. Які є речення за метою висловлювання?

 14. Яке речення називається односкладним, а яке двоскладним?

 15. Яке речення називається поширеним, а яке непоширеним?

 16. Яке речення називається ускладненим?

 17. На які питання відповідає додаток?

 18. На які питання відповідає обставина?

Будова слова, словотвір

 1. Що таке основа слова?

 2. Які слова називаються спільнокореневими?

 3. Назвіть значущі частини слова.

 4. Що таке префікс і суфікс?

 5. Виділіть корінь у слові джерельце.

 6. Коли пишеться префікс пре-?

 7. Коли пишеться префікс при-?

 8. Перед якими буквами префікс з- змінюється на с-?

 9. У яких словах вживається префікс прі-?

 10. Чи змінюється у певних випадках написання префіксів без-, роз- на бес-, рос-?

 11. Зробіть розбір за будовою слова підводний.

 12. Які способи словотвору ви знаєте?

 13. Який спосіб словотвору називається префіксальним?

 14. Який спосіб словотвору називається суфіксальним?

 15. Який спосіб словотвору називається складанням?

 16. Утворіть прикметники із суфіксом –ськ- (-зьк, -цьк-) від іменників Прага, читач, узбек.

 17. Що спільне і відмінне між префіксом і суфіксом?

 18. Вставте необхідну букву (с або з): …чорнити, ро…фарбувати, …ціпити.

Морфологія

 1. Яка частина мови називається іменником?

 2. Яка частина мови називається прикметником?

 3. Яка частина мови називається прийменником?

 4. Яка частина мови називається вигуком?

 5. Назвіть іменник: десятий, десять, десятка, десятиденний.

 6. Назвіть числівник: дев’ятка, дев’ятий, дев’ятиденний.

 7. Знайдіть у реченні іменники: Де по курганах яблуневих, мов кобзарі, співають птиці, де смужка вранішнього неба немов запалює зіниці.

 8. Назвіть особові займенники.

 9. Знайдіть у реченні дієслова: Не сняться літа дитинні, не маряться дні юнацькі, дівчата з горбів зелених, зелених давно не сходять до танцю.

 10. Яким членом речення частіше буває іменник?

 11. Назвіть часи дієслів.

 12. Які числівники називаються простими?

 13. За якими ознаками іменники І і ІІ відмін поділяються на групи?

 14. Поставте дієслово працювати у всіх часових формах.

 15. Визначте рід іменників: поні, Сухумі.

 16. Скільки відмін має іменник?

 17. Назвіть відмінки.

 18. Якою частиною мови найчастіше виражається звертання?

Лексикологія

 1. Що вивчається у розділі «Лексикологія»?

 2. Що вивчається у розділі «Фразеологія»?

 3. Які слова називаються загальновживаними?

 4. Які слова називаються діалектизмами?

 5. Які слова називаються застарілими?

 6. Які слова називаються неологізмами?

 7. Які слова називаються багатозначними?

 8. Які слова називаються омонімами?

 9. Які слова називаються синонімами?

 10. Замініть вираз одним словом:  Міра ваги, яка дорівнює тисячі кілограмів.

 11. Замініть вираз одним словом:  будівля, призначена для житла або розміщення різних установ.

 12. Замініть неправильно вжите слово: Туристична подорож тривала дві неділі.

 13. Визначте, в яких словосполученнях виділені слова вжиті у прямому значенні, а в яких у переносному: золотий перстень, золоте серце.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Науки про мову
Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення в групах приголосних

Ганжа С. А. Українська мова за професійним спрямуванням. Дніпропетровськ:...
Правопис приголосних (подвоєння І подовження, спрощення), звукові зміни при словотворенні

Урок №66 Тема. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків
Поясніть, чим відрізняється вимова початкових приголосних звуків у виділених словах

Програма передбачає засвоєння таких тем: основа слова І закінчення;...
Делі, Сочі, Капрі невідмінювані слова (закінчення немає), Чернівці, двері відмінювані слова (закінчення -І), депо, шосе -невідмінювані...

4б. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних
В зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик г вогко, книжка, грядка, списати, низько д слива, зняти, постіль, сонце, тиждень

Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його...
Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова

Встановіть, скількома І якими саме звуками розрізняються подані слова. Підкресліть їх
Завдання. Перепишіть. У виділених словах назвіть голосні І приголосні звуки. Позначте над голосними звуками ·, а над приголосними...

Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, І, є, ю, я Мета
Мета: поглибити знання учнів про способи позначення на письмі м’якості приголосних звуків; виробляти навички правильної вимови й...

План-конспект відкритого уроку української мови в 2 класі Тема. Споріднені...
Споріднені слова, вправляти в доборі споріднених слів, у визначенні кореня слова, навчати розрізняти групи слів, в яких корені звучать...

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми...
Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження...

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь...
Навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова І форми слова,...

Вчитель Козюра О. В. Урок із застосуванням інтерактивної технології (робота в групах) Тема
Тема. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Двокрапка І тире при однорідних членах

Гра «Спіймай звук» Мета: формувати навички фонематичного слуху. Вчитель...
Гра «Спіймай звук» Мета: формувати навички фонематичного слуху. Вчитель по черзі називає слова, в яких є або немає звука [ r ] чи...

Урок з української мови в 10 класі на тему: «Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем»
Форми роботи: інтелектуальна розминка, метод незакінчених речень, інтерактивне опитування, мовне спостереження, «Коло думок», «Мозковий...

«Навчання дітей з вадами слуху ігрової діяльності в сюжетно-рольових...
Розвиток дитини дошкільного віку пов’язаний із формуванням ігрової діяльності, в процесі якої відбувається пізнання предметів І явищ...

Державн І вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з навчання грамоти
Учень (учениця): має уявлення про номінативну роль слова;розрізнює назви істот І неживих предметів;розпізнає слова – назви ознак,...

Дтп. Як захистити свої майнові права?
Україні відбувається 477 дорожньо-транспортних пригод (дтп), в яких гине близько 10 людей. Враховуючи стан доріг та культуру водіння...

Тема: Поняття про закінчення слова. Роль закінчення як частини слова,...
Ня як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова; формувати вміння визначати закінчення в словах за допомогою зміни...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт