Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису прокопенко ірина Адольфівна

Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису прокопенко ірина Адольфівна

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
На правах рукопису
ПРОкоПЕНКО Ірина Адольфівна
УДК 330.322: 336.221.22 (477) (043.5)


ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ФІСКАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

Андрущенко Володимир Леонідович

доктор економічних наук, професор


Ірпінь-2009

ЗМІСТ

ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1 13

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТОРІВ-НЕРЕЗИДЕНТІВ В УКРАЇНІ 13

1.1. Вплив світових інтеграційних процесів на залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 13

СПЕЦИФІКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УКРАЇНІ 24

2.1. Економічні особливості оподаткування інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні 25

З моменту прийняття першого закону, що регулює взаємодію нашої держави з іноземними інвесторами, неодноразово вносилися досить істотні зміни в законодавство. 26

Першим законом, що цілком призначався регулюванню діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні, був Закон „Про захист іноземних інвестицій в Україні”, прийнятий ВРУ у вересні 1991 р. [171]. Він містив сім статей, в яких гарантувався захист іноземних капіталовкладень від усіх видів націоналізації, конфіскації, реквізиції та, відповідно, компенсація іноземному інвестору втрат у випадку протиправних дій органів державного управління. 26

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 41

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49

ДОДАТКИ 73


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧОКВВП

 • валовий внутрішній продукт

ВРУ

 • Верховна Рада України

ГМК

 • гірничо-металургійний комплекс

ДПАУ

 • Державна податкова адміністрація України

ЄЕП

 • Єдиний економічний простір Білорусі, Казахстану, Росії та України

ЄврАзЕС

 • Євроазійське економічне співтовариство

ЄС

 • Європейський Союз

КМУ

 • Кабінет Міністрів Украіни

МВФ

 • Міжнародний валютний фонд

НАФТА

 • північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA)

НБУ

 • національний банк України

НДДКР

 • науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи

ОЕСР

 • Організація економічного співробітництва і розвитку

ОК

 • офшорна компанія

ПІІ

 • прямі іноземні інвестиції

СЕЗ (ВЕЗ)

 • спеціальна (вільна) економічна зона

снд

 • Співдружність незалежних держав

СОТ

 • Світова організація торгівлі

СП

 • спільні підприємства

ПФГ

 • промислово-фінансові групи

ТНК

 • транснаціональна корпорація

ТПР

 • територія пріоритетного розвитку

ЮНКТАД

 • Конференція ООН по торговлі та розвитку (UNCTAD)

ЦСЄ

 • Центральна та Східна Європа

ВСТУП

Актуальність теми. Світова економіка характеризується інтенсивними процесами інтеграції та глобалізації. Усі країни ведуть конкурентну боротьбу за залучення іноземного капіталу. Залучення капіталів нерезидентів – необхідна умова підйому та сталого розвитку національної економіки, один із пріоритетів фінансово-економічної політики держави.

Серед різних форм міжнародного руху капіталів і міждержавного співробітництва в умовах посилення інтеграційних процесів важливе значення для модернізації економіки України, її зростання в середньо- і довгостроковій перспективі мають прямі іноземні інвестиції (ПІІ). Вони активізують економічне зростання, сприяють накопиченню не тільки капіталу, а й унікального досвіду менеджменту, технологічних ноу-хау. Завдяки потенціалу ПІІ істотно прискорюється інтеграція національної економіки в світовий економічний простір.

Серед сукупності впливів на поведінку інвесторів – інтеграції, глобалізації, економічної кон’юнктури, політичної ситуації і соціальних умов – оподаткування є одним із визначальних факторів державного регулювання інвестиційного процесу. У даному дослідженні основну увагу зосереджено на фіскальному аспекті цієї проблеми. Податки можуть бути як перешкодою, так і нейтральним чинником і навіть стимулятором надходження іноземних інвестицій.

Умови оподаткування в інтеграційних процесах впливають на інвестиційну діяльність нерезидентів неоднозначно. З одного боку, інтеграція дещо підриває національний суверенітет над рухом капіталів і контролем над оподаткуванням, створює додаткові умови для міжнародних схем ухилення від податків, породжує міждержавну податкову конкуренцію, коли уряди змагаються між собою за залучення іноземних інвесторів через зниження податків. З іншого – інтеграція супроводжується уніфікацією та гармонізацією національних податкових систем, що породжує свої вигоди і проблеми. Вплив різнорівневих і різнопланових ефектів податкової системи на ПІІ потребує комплексного дослідження.

У зарубіжній економічній літературі проблемам залучення іноземних капіталів присвячено роботи Д. Лоренса, Р. Дернберга, М. Джонка, Л. Мізеса, В. Медведєва, У. Шарпа, П. Фішера та інших. Серед вітчизняних учених, які досліджують механізми залучення ПІІ, включаючи питання податкового регулювання, потрібно виділити роботи В. Андрущенка, Л. Борщ, В. Вишневського, А. Гальчинського, В. Гейця, Я. Жаліло, Ю. Іванова, А. Крисоватого, А. Кузнєцової, З. Луцишин, С. Онишко, А. Пересади, Ю. Пахомова, А. Соколовської, В. Федоренка, Л. Федулової, Л. Шаблистої та багатьох інших.

Разом із тим проблематика залучення капіталів нерезидентів при врахуванні важелів податкового регулювання в Україні в умовах інтеграційних процесів залишається недостатньо дослідженою. Більш глибокого аналізу потребує виявлення особливостей надходження ПІІ з різних інтеграційних угруповань, визначення напрямів фіскального регулювання залучення ПІІ в економіку України.

Актуальність і науково-практична значущість системного дослідження інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні в умовах інтеграційних процесів зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри податків та оподаткування Національного університету державної податкової служби України за темою „Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем: основні напрями та методологія використання” (державний реєстраційний номер 0102U00384) – автором здійснено аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні, обґрунтовано пропозиції стосовно податкового стимулювання залучення капіталів нерезидентів в Україну, а також кафедри техногенно-екологічної безпеки за темою „Проблеми оптимізації оподаткування в інноваційній, природо- та працеохоронній діяльності суб’єктів підприємництва” (державний реєстраційний номер 0105U008586); подано рекомендації щодо податкового стимулювання інноваційної активності.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження напрямів фіскального регулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в умовах інтеграційних процесів для підвищення конкурентоспроможності та зростання національної економіки.

Згідно з метою визначено сукупність таких основних завдань, спрямованих на її досягнення:

– висвітлити значення прямих іноземних інвестицій для економічного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;

– визначити місце та значущість фіскального регулювання в підвищенні ефективності залучення капіталів нерезидентів;

– розкрити економічні особливості інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні в умовах інтеграційних процесів;

– дослідити умови оподаткування інвесторів-нерезидентів в Україні як фактора впливу на залучення іноземного капіталу;

– з’ясувати сучасний стан інвестиційної діяльності іноземних корпорацій в Україні як передумови формування потужних вітчизняних транснаціональних компаній;

– розкрити специфіку функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні як об’єктів інвестиційної діяльності нерезидентів;

– визначити шляхи удосконалення організаційно-адміністративних методів залучення іноземних інвестицій в українську економіку;

– виявити можливості посилення податкового регулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні в базових галузях економіки та інноваційній діяльності.

Об’єкт дослідження – залучення іноземного капіталу в економіку України в умовах інтеграційних процесів.

Предмет дослідження – фіскальне регулювання інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні.

Методи дослідження. Методологічний апарат дослідження складають загальнонаукові методи пізнання (діалектичний метод і метод багатокритеріального системного аналізу – при дослідженні економічних та правових передумов діяльності інвесторів-нерезидентів, вивченні особливостей інвестиційної взаємодії України з ЄС та інтеграційними угрупованнями країн колишнього СРСР на прикладі ЄЕП (розділі 1); ретроспективний аналіз, метод аналізу та синтезу, економіко-статистичні та графічні методи і прийоми – у дослідженні реалій існуючої практики інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні (розділ 2); нормативно-оціночний метод постановки цілей і рекомендацій щодо їх досягнення – при визначенні шляхів фіскального регулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні (розділ 3).

Інформаційну базу роботи склали: законодавчі та нормативні акти, які регламентують діяльність іноземних інвесторів; офіційні статистичні та звітні матеріали, зокрема щодо прямих іноземних інвестицій та діяльності СЕЗ і ТПР; рейтинги найбільших компаній України за результатами їх фінансово-господарської діяльності. У дослідженні використано також аналітичну інформацію з наукових праць зарубіжних і вітчизняних авторів: монографій, статей у наукових збірниках, матеріали вітчизняних та міжнародних конференцій.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати дослідження, що містять наукову новизну та виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

– виявлено особливості та тенденції надходження прямих іноземних інвестицій ЄС та ЄЕП, а саме: у створенні підприємств переважно із стопроцентними інвестиціями нерезидентами з країн ЄС та домінуванні інвесторів-нерезидентів із країн ЄЕП при створенні в Україні спільних підприємств. Це дозволило аргументувати мотивацію залучення прямих іноземних інвестицій для зростання економіки України виключно з позицій економічного прагматизму;

– запропоновано селективні регулятивні механізми оподаткування для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності нерезидентів щодо притоку ПІІ в економіку України за допомогою податкових пільг інноваційного спрямування з термінами їх надання, які б відповідали тривалості інноваційних циклів (зокрема, для галузей з коротким інноваційним циклом, – 2 роки; для галузей з довгим інноваційним циклом – 4 роки). Зазначене надає можливість ефективно використати надані пільги і запобігти бюджетним втратам;

удосконалено:

– трактування поняття „інноваційна діяльність” як процесу створення інноваційного продукту, розділеного на цикли: науково-інноваційний та виробничо-комерційний, що дозволяє віднести інвестиційно-інноваційну діяльність до другого циклу, де створюється оподатковуваний прибуток з метою використання податкових важелів стосовно стимулювання інноваційної активності;

– систематизацію нерезидентства з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, що дозволить узгодити національні інтереси з вигодами іноземних інвесторів та більш ефективно структурувати інвестиційну діяльність нерезидентів, зважаючи на інтеграційні процеси як зовнішній чинник, і особливості вітчизняної системи оподаткування – як внутрішній фактор;

дістало подальшого розвитку:

– аргументування необхідності введення в науковий вжиток і податкове законодавство додаткових принципів оподаткування, а саме: міждержавної сумісності, транспарентності, дебюрократизації з метою удосконалення національної податкової системи, зближення її зі стандартами ЄС і вимогами до оподаткування в Євросоюзі;

– обґрунтування заходів щодо активізації укладання двосторонніх міжнародних угод про усунення подвійного оподаткування, що буде сприяти гармонізації міжнародних податкових відносин та створенню сприятливого податкового клімату для притоку ПІІ.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі дисертаційного дослідження теоретичні положення і практичні рекомендації можуть бути використані в діяльності органів законодавчої та виконавчої влади України, зокрема при розгляді питань щодо посилення фіскального регулювання інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні при підготовці проекту Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів із зазначеного питання з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, прискорення розвитку високотехнологічних виробництв, соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Практичну цінність одержаних результатів підтверджено довідками: Комітету з питань бюджету Верховної Ради України (№ 04-14/9-1103 від 14.07.2008 р.), Науково-дослідного інституту фінансового права НУДПСУ (№ 98 від 14.06.2008 р.). Основні теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи використовувались у навчальному процесі при викладанні дисципліни „Податкові системи зарубіжних держав” у Національному університеті державної податкової служби України (№ 77-57 від 07.06.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки і пропозиції, подані в дисертації та публікаціях, автор одержав самостійно. У роботі викладено авторський підхід до вирішення наукового завдання вдосконалення механізму податкового регулювання інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні з метою ефективного залучення прямих іноземних інвестицій з урахуванням національних економічних інтересів в умовах інтеграційних процесів. Внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Міністерство освіти І науки україни Уманський національний університет...
...

Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
Жби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,...

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства

М іністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик

Державна податкова служба україни
...

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

К иївський національний університет внутрішніх справ На правах рукопису...
Правове регулювання свободи совісті, віросповідання І діяльності Релігійних організацій у радянській україні

Державна податкова адміністрація україни
Ерації для цілей застосування угод про уникнення подвійного оподаткування здійснюється Міжрегіональною інспекцією Федеральної податкової...

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Програми покращення функціонування Центру обслуговування платників...
Луцька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби у Волинській області, Луцька міська...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Карпов Никифор Семенович
Актуальність теми. Історія злочинності – це одна зі складових історії розвитку людського суспільства. Його соціальне й економічне...

Укра ї н а дубровицька районна державна адміністрація рівненської...
Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року №122 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт