Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Фінансовий звіт

Фінансовий звітДодаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
 

 

01

Підприємство

 
за ЄДРПОУ
 

Територія

 
за КОАТУУ
 

Організаційно-правова форма господарювання

 
за КОПФГ
 

Орган державного управління

 
за КОДУ
 

Вид економічної діяльності

 
за КВЕД
 

Середня кількість працівників

 


 

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса

 


1. Баланс

Форма № 1-м
Код за ДКУД  
1801006
на ____________ 20 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

 

 

 

залишкова вартість

030

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

031

 

 

 

 

 

 

знос

032

(

 

)

(

 

)

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

 

 
 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

036

 

 

 

 
 

накопичена амортизація

037

(

 

)

(
)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

Виробничі запаси

100

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 
 

Готова продукція

130

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

 

 

 

 

резерв сумнівних боргів

162

(

 

)

(

 

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

 

 

 

в національній валюті

230

 

 

 

 

 

 

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

 

 

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

 

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

 

 

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

360

(

 

)

(

 

)

Усього за розділом I

380

 

 

 

 

 

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

 

 

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

 

 

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

 

 

 

з оплати праці*

580

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

 

 


*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) ___________


2. Звіт про фінансові результати

за ____________ 20 __ р.
Форма № 2-мКод за ДКУД  
1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030Інші операційні доходи

040Інші доходи

050Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

( )

( )

у тому числі:

091 

092

( )

( )

Інші витрати

100

( )

( )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130Податок на прибуток

140

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150Забезпечення матеріального заохочення

160
Керівник _________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 3 0 червня 201 8 року (на кінець дня)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 3 0 вересня 2016 року (на кінець дня)

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Звіт про рух грошових коштів є чи не найпростішим для розуміння та «читання»
У сукупності з балансом та звітом про фінансовий стан цей звіт має давати повне уявлення про рух коштів та їх еквівалентів між датами...

Н.І. Гордієнко фінансовий облік
Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). – Харків: хнамг, 2005. — 289с

Засідання Правління пат «кб «фінансовий партнер»
Публічне акціонерне товариство «комерційний банк «фінансовий партнер» (далі Банк), в особі

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту...
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові...

Тов «Поліграфіка Плюс»
Звіт про фінансовий стан, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт