Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Загальні положення

Загальні положення

Порядок
виявлення та фіксації фактів порушення Правил користування електричною енергією для населення споживачами електричної енергії в СТ "Хвиля", а також розрахунку та відшкодування завданих СТ "Хвиля" збитків, внаслідок цих порушень

 1. Загальні положення


  1. Цей Порядок розроблений урахуванням вимог Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі - ПКЕЕН) та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562 (зі змінами).

  2. Дія цього Порядку поширюється на всіх споживачів електричної енергії (далі – Споживачів), електроустановки яких приєднані до електричних мереж СТ "Хвиля" (безпосередньо або через електроустановки інших власників).

  3. Порядок застосовується Правлінням СТ "Хвиля" (далі – Правління) при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення ПКЕЕН та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до електричних мереж СТ "Хвиля (безпосереднього або через електроустановки інших власників) і споживання/виробництва електричної енергії без приладів обліку.

  4. У разі своєчасного (до виявлення порушення представниками Правління) письмового повідомлення споживачем Правління про виявлені ним пошкодження приладів (систем) обліку, пошкодження або зрив пломб та за відсутності явних ознак втручання в роботу приладів (систем) обліку Порядок не застосовується.

  5. Уповноваженою Правлінням особою з метою запобігання розкраданню електричної енергії на прилади обліку електричної енергії споживача можуть бути встановлені індикатори дії впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів (далі - індикатори).

  6. Факт установлення індикаторів має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на прилади обліку та передачу таких приладів обліку, пломб та індикаторів на збереження, який складається в двох примірниках представниками Правління СТ "Хвиля" в присутності споживача (власника або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.

  7. Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) в установленому законодавством порядку та мають фіксувати вплив на прилад обліку електричної енергії полів, силові характеристики яких перевищують такі порогові значення:

 1. для постійних магнітних полів - 100 мТл;

 2. для змінних магнітних полів - 30 мТл;

 3. для електричних полів - 5 кВ.

  1. Індикатори встановлюються споживачу безоплатно відповідно до затверджених графіків.

  2. На вимогу споживача електричної енергії під час встановлення представниками Правління індикаторів на прилад обліку на такі індикатори або прилади обліку (у разі встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) мають надаватися копії сертифіката про сертифікацію та/або свідоцтва про атестацію цих індикаторів або приладів обліку. 1. Виявлення та фіксація фактів порушення


  1. У разі виявлення представниками Правління порушення споживачем правил користування електричною енергією для населення, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт про порушення.

  2. Акт про порушення складається на місці виявлення порушень у двох примірниках у присутності споживача або уповноваженого представника споживача представниками Правління, мінімум один з яких повинен мати право здійснення технічної перевірки електроустановок згідно з посадовою інструкцією, пройшов відповідне навчання та інструктаж.

  3. У разі відмови споживача або уповноваженого представника споживача від підписання акту про порушення про це зазначається в акті про порушення.

  4. Акт про порушення без підпису споживача або уповноваженого представника споживача вважається дійсним, якщо його підписали три уповноважені Правлінням особи. Один примірник акту вручається споживачу, другий залишається у Правління. Споживач має право внести до акту свої зауваження.

  5. Споживачі та уповноважені Правлінням особи під час здійснення перевірки електроустановок мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявлених порушень, про що зазначається в акті про порушення.

  6. Акт про порушення оформляється згідно з формою, наведеною в додатку 1.

  7. Працівники Правління перед складанням акту про порушення зобов'язані повідомити споживача або уповноваженого представника споживача про його право надати зауваження та заперечення до акту, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій.

  8. Згода або незгода споживача із зафіксованими в акті про порушення фактами фіксується в акті про порушення.

  9. Перелік пояснень, зауважень та доказів (за наявності) зазначається в цьому акті.

  10. В акті про порушення заповнюються всі графи та рядки без пропусків. Виправлення чи підчищення не допускаються. Текст повинен бути однозначним, без можливості подвійного тлумачення.

  11. В акті про порушення зазначаються всі необхідні для розрахунку згідно з вимогами цього Порядку параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням:

 • межі балансової належності;

 • перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення;

 • фазування приладу обліку на дату оформлення акту про порушення.

 1. Розгляд Акту про порушення

  1. Акт про порушення ПКЕЕН розглядається комісією з розгляду актів, що утворюється Правлінням і складається не менш як з трьох представників Правління.

  2. На підставі акту про порушення комісією визначається обсяг та вартість електричної енергії необлікованої внаслідок порушення правил користування електричною енергією та/або виявлення фактів крадіжки електричної енергії, самовільного підключення до об'єктів електричних мереж і споживання електричної енергії без приладів обліку.

  3. Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення.

  4. Правління повідомляє споживача не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня засідання комісії про його час і дату.

  5. Акт про порушення не розглядається у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживача про час і дату засідання комісії.

  6. Рішення комісії з розгляду актів оформляється протоколом, копія якого видається споживачу.

  7. У протоколі зазначається інформація про причетність споживача до порушення ПКЕЕН.

  8. У разі причетності споживача до порушення ПКЕЕН у протоколі зазначаються:

 1. відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії;

 2. розрахунок проведених нарахувань з посиланням на відповідні пункти ПКЕЕН та цього Порядку.

  1. У разі відмови споживача від сплати вартості необлікованої електричної енергії Правління звертається з позовом до суду та має право відключити електроустановки споживача від електричних мереж СТ "Хвиля" після прийняття судом рішення на користь СТ "Хвиля" (крім випадку виявлення очевидних фактів крадіжки електричної енергії або самовільного підключення до електричних мереж).
 1. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕН


  1. Цей Порядок застосовується на підставі акту про порушення, складеного уповноваженою Правлінням комісією з урахуванням вимог ПКЕЕН, та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН:

 1. пошкодження або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку (за умови наявності акту про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування приладів обліку, та за умови встановлення факту втручання в роботу приладів обліку);

 2. пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр Правління СТ "Хвиля" або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про збереження пломб та індикаторів, складеному в порядку, установленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування приладів обліку та встановлення індикаторів;

 3. пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, використання фазозсувного трансформатора тощо (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу (власнику або наймачу об'єкта) приладів обліку, установлених пломб та індикаторів);

 4. самовільного (без узгодження з Правлінням) підключення електроустановок, струмоприймачів чи електропроводки Споживача до електричної мережі СТ "Хвиля" (безпосереднього або через електроустановки інших власників) на території СТ "Хвиля";

 5. використання "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії1.

  1. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 4 пункту 4.1, цей Порядок застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.

  2. Вартість необлікованої електричної енергії розраховується на підставі акту про порушення ПКЕЕН.

  3. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії;

за вартістю електричної енергії для членів СТ "Хвиля" в період, за який розраховується розмір вартості необлікованої електричної енергії;

за кількістю днів:

 1. у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 4.1 цієї глави (у частині щодо пошкодження приладів обліку), при здійсненні розрахунку за кількістю днів - з дня останнього контрольного огляду приладу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів за шість календарних місяців, що передували дню виявлення порушення.

Якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які уповноважені Правлінням особи під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за спожиту електричну енергію з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), чи набуття прав власності на об'єкт (приміщення), але не більше ніж за три роки.

Якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу обліку, учинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які уповноважені Правлінням особи під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливість, споживачу робиться перерахунок за спожиту електричну енергію з дня останнього контрольного огляду приладу обліку до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів за шість календарних місяців, що передували дню виявлення порушення.

 1. у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричних мереж СТ "Хвиля" або електроустановок іншого власника на території СТ "Хвиля" - із дня набуття споживачем права власності на електроустановку чи права користування електроустановкою або із дня здійснення останньої технічної перевірки електричної мережі, до якої було здійснене самовільне підключення, але не більше сумарної кількості днів за дванадцять календарних місяців, що передували дню виявлення порушення, та до дня усунення порушення;

 2. у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі після припинення електропостачання у зв'язку з порушенням ПКЕЕН - із дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання, але не більше ніж за три роки;

 3. у разі використання споживачем "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії, - із дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки в експлуатацію (у разі коли технічна перевірка даної електроустановки не проводилась) до дня усунення порушення, але не більше сумарної кількості днів за три роки, що передували дню виявлення порушення, та до дня усунення порушення.

  1. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 4.1 Порядку, крім виявлення випадків фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, та в підпункті 4 пункту 4.1 Порядку, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (W доб, кВт·год) визначається за формулою

W доб. = 24 × P дог. × K сез. × K вик.,

(4.1) 

де P дог. - величина потужності електроустановок споживача, кВт;

K сез. - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у період з 1-го квітня по 31-е жовтня включно та рівним 1 на період з 1-го листопада по 31-е березня включно).

K вик - коефіцієнт використання потужності (додаток 2).

  1. У разі шунтування або самовільної заміни споживачем опломбованих представником Правління комутаційних пристроїв, що обмежують потужність споживання електричної енергії до величини P дог. (за умови наявності акту про збереження пломб, складеного відповідно до передбаченої ПКЕЕН процедури, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених пристроїв), W доб. розраховується виходячи з величини приєднаної потужності, передбаченої проектними рішеннями.

  2. За відсутності проекту розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії розраховується Правлінням виходячи з величини потужності споживання (P пер.вих., кВт), що визначається за формулами:

у разі, коли споживач підключений до однофазної мережі

P пер.вих. = I пер.вих. × U ном.фаз. × cos ;

(4.2) 

у разі, коли споживач підключений до трифазної мережі

P пер.вих. = 3 × I пер.вих. × U ном.фаз. × cos ,

(4.3) 

де I пер.вих. - допустимий тривалий струм, який згідно з главою 1.3 ПУЕ може протікати по одному із проводів, підключених до вихідних клем лічильника, поперечна площа перерізу якого найменша, А.

U ном. фаз. - номінальна фазна напруга, кВ;

cos  - косинус кута між фазною напругою U фаз. та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності в представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних засобів вимірювальної техніки cos  приймається рівним 0,9.

Поперечна площа перерізу проводів, підключених до вихідних клем лічильника, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

  1. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 4.1 цієї глави у разі виявлення випадків фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, та порушень, зазначених у підпункті 4 пункту 4.1 Порядку, добовий обсяг споживання електричної енергії W доб.с.п. (кВт·год) через проводи, якими здійснене самовільне підключення або підключення поза приладом обліку, визначається за формулою
W доб.с.п. = P с.п. × t вик.с.п.

(4.4) 

де P с.п. - потужність самовільного підключення (кВт), що визначається за формулами:

у разі підключення до однієї фази

P с.п. = I × U ном.фаз. × cos; 

(4.5) 

у разі підключення до трьох фаз

P с.п. = 3 × I × U ном.фаз. × cos, 

(4.6) 

де I - сила струму, визначена виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), А.

Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із сили струму навантаження електроустановки при підключенні усіх наявних струмоприймачів на максимальну потужність на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології;

U ном.фаз. - номінальна фазна напруга, кВ;

cos  - косинус кута між фазною напругою U фаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни. передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних засобів вимірювальної техніки cos приймається рівним 0,9;

t вик.с.п. - час використання самовільного підключення протягом доби (приймається - 8 год./добу).

  1. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 4.1 Порядку, добовий обсяг споживання електричної енергії W доб.с.п. (кВт·год) визначається за формулою (4.4) Порядку.

При цьому P с.п. (кВт) розраховується виходячи:

 • з сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані в схемі самовільного підключення, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ, А. Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології, А;

 • з найменшої сили струму спрацювання опломбованих енергопостачальником комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення (за умови, коли зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А;

 • з сили струму, визначеної на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (у разі відсутності даних, достатніх для визначення сили допустимого тривалого струму, що може протікати по колу самовільного підключення).

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год.

  1. У разі виявлення у споживача порушень ПКЕЕН, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 4.1 Порядку, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення. 

У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної енергії.

В інших випадках споживачу виписується рахунок на всю розраховану суму.

Додаток 1
до Порядку визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією 

Садівницьке товариство "Хвиля"

___________________________
(місце складення) 

"___" ____________ 20__ року
(дата складання) 

Акт
про порушення від "___"__________________№_________


Цей акт складений: _________________________________________________________________
 (прізвища, імена, по батькові, посади уповноважених Правлінням СТ "Хвиля" осіб)
___________________________________________________________________________________
за участю споживача (уповноваженої ним особи): _______________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові споживача (уповноваженої ним особи))
__________________________________________________________________________________

Характеристика об'єкта: _____________________________________________________________
                                                                                                         (назва об'єкта споживача)

Перевіркою встановлено, що споживач при користуванні електричною енергією за адресою:
___________________________________________________________________________________
                                                                  (адреса, за якою виявлене порушення)
___________________________________________________________________________________
порушив: __________________________________________________________________________
                                                                  (докладно вказати вид, обставини і суть порушення)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Схема електропостачання споживача*:

____________
* Схема електропостачання споживача може бути оформлена як додаток до акту про порушення.

Дані для визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачем ПКЕЕН:

1. Відомості про прилади обліку електричної енергії споживача на дату складання акту


Заводський номер

Позначення на схемі місця встановлення

Тип

Покази

Трансфор-
матори струму

Трансфор-
матори напруги

Дата повірки

Рік випуску

Номінальний струм, А

Клас точності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Місце, кількість та тавро установлених пломб (індикаторів) згідно з актом про збереження пломб та/або актом про пломбування, їх стан:

Правління СТ "Хвиля": ___________________________________________________

Інших заінтересованих сторін: _______________________________________________________

Про повірку приладу обліку: _________________________________________________________

Індикаторів дії впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів: ____________

3. Результати проведення вимірів параметрів схеми електропостачання споживача на дату складання акту порушень: 

Ділянка схеми самовільного підключення

Точка вимірювання, зазначена у схемі електропостачання споживача

Матеріал проводу (кабелю)

Переріз проводу (кабелю), мм 2

Струм споживання, А

Від вихідних клем лічильника

До вхідних клем лічильника

Самовільне підключення

Тип засобу вимірювальної техніки

Інвентаризаційний номер

Дата повіркиТочка на схемі, де було вилучено зразок кабелю

Номер пломби, якою було опломбовано пакет з кабелем

4. Опломбовані запобіжники (обмежувальні комутуючі пристрої) розраховані на струм ____А.

5. Перелік струмоприймачів, приєднаних споживачем до електричної мережі, та режим роботи:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                         (найменування струмоприймачів, кількість, потужність, режим роботи)

Дозволена потужність споживання ___________ кВт.

Час роботи струмоприймачів протягом доби ________ год.

6. Схема обліку електричної енергії відновлена, не відновлена (непотрібне закреслити).

7. Перелік об'єктів або струмоприймачів, відключених від електропостачання ___________________

8. За виявленими порушеннями споживачу необхідно: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указати заходи з ліквідації виявлених порушень і термін виконання (у разі виявлення порушення ПКЕЕН))

9. Прилад обліку знятий, укладений у пакет, пакет опломбований пломбою №_________________ та вручений споживачу або вилучений уповноваженими Правлінням СТ "Хвиля" особами, опломбований (необхідне підкреслити).

Акт про пломбування від "___" ____________ 20__ № _________.

Комісія Правління СТ "Хвиля" з розгляду складеного акту про порушення буде проводити засідання "___" ____________ 20__ року за адресою ___________________________________________________.

На засідання комісії запрошується споживач або уповноважена ним особа.

У разі неявки його на засідання комісії цей акт розглядається без участі споживача або уповноваженої особи. 
Уповноважені Правлінням СТ "Хвиля" особи: 

 
__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище) 

З актом про порушення ознайомлений споживач або уповноважена ним особа: 

 
__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище) 

З актом про порушення ознайомлені свідки (за наявності): 

 
__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище)

__________________________________________
          (підпис)                                    (ініціали, прізвище) 


Примітка.

У разі відмови споживача або представника споживача, в присутності якого було складено акт про порушення, від підпису цього акту, в рядку "Споживач або представник споживача (у разі порушення ПКЕЕН)" зазначається: "Від підпису відмовився". Акт про порушення без підпису споживача вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три уповноважені Правлінням СТ "Хвиля" особи.

Зауваження до складеного акту: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

До акту про порушення додається: 

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. _________________________________________ 
Додаткові відомості: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 


ДОДАТОК 2
до Порядку визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією 

Коефіцієнти використання потужності


Тип помешкання

К вик

Окремий будинок або інший об'єкт споживача, не обладнаний ні електроопаленням, ні стаціонарною електроплитою  

0,2  

Окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані стаціонарною електроплитою  

0,3  

Окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням  

0,1 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади) 

Окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням та стаціонарною електроплитою  

0,2 (літній період)
0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)  
1 "Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови неправильного підключення лічильника (наприклад, у разі якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником - "фаза" у третій клемі) дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт