Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів

В даних рекомендаціях викладено загальні педагогічні підходи до розробки та використання письмових інструктажів на уроках виробничого навчання.  Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання ПТНЗ. Рекомендації розглянуто на засідання навчально-методичної ради НМК ПТО Кіровоградської області.

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
Обласний навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти

Розробка і використання письмових інструктажів  на уроках виробничого навчання
(методичні рекомендації)

м. Кіровоград

Матеріали упорядковані методистом, спеціалістом першої категорії ОНМК ПТО ЧЕРЕМІСОВОЮ Т.М.

 В даних рекомендаціях викладено загальні педагогічні підходи до розробки та використання письмових інструктажів на уроках виробничого навчання. Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання ПТНЗ. Рекомендації розглянуто на засідання навчально-методичної ради ОНМК ПТО і схвалено до друку та використання в практичній роботі професійно-технічних навчальних закладів області.
Відповідальний за випуск СТАЦЕНКО О.В.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПИСЬМОВОГО ІНСТРУКТУВАННЯ

Письмове інструктування – важливий методичний засіб, який широко використовується на уроках виробничого навчання.
Необхідність застосування письмового інструктування зумовлена тим, що з однієї сторони – все більше зростають якісні вимоги до підготовки кваліфікованого робітника, а з другої сторони – майстру виробничого навчання не вистачає часу для ефективного управління процесом навчання учнів.
Застосування документації письмового інструктування, що являється самостійним джерелом інформації, як показує практика, дає можливість в значній мірі вирішити питання щодо ефективного інструктування кожного дня, розвивати в учнів навички самостійності, самоконтролю, підвищувати продуктивність праці, створювати в учнів правильне уявлення про сучасну технологію, допомагати їм більш швидкими темпами оволодівати професією, а також полегшує майстру виробничого навчання керівництво навчально-виховним процесом.
До письмової інструкції в цілому і до кожної її частини учень може звернутися в будь-який час, при вивченні інструкції він не залежить від діяльності інших учнів; його робота стає самостійною; навчальний процес більшою мірою орієнтовано на індивідуальні особливості учнів.
Якщо тривалість уроку виробничого навчання 6 годин, а чисельність групи 25 учнів, то, як свідчать спостереження, в середньому на індивідуальну роботу майстра виробничого навчання з кожним з них припадає лише 8-10 хвилин. Зрозуміло, що за таких умов можливості ефективно керувати індивідуальною навчальною діяльністю недостатні. Письмове інструктування дає можливість здійснити таке керівництво і в такий спосіб значно підвищити ефективність інструктування учнів, а отже, і результативність виробничого навчання в цілому.
Застосування письмових інструкцій полегшує організацію роботи учнів і контроль за її виконанням; інструктивний матеріал можна вивчати і тоді, коли шум та інші негативні виробничі обставини обмежують, ускладнюють проведення усного інструктажу. Використовуючи письмове інструктування, легше забезпечити точність і якість викладу.
Дидактична цінність письмових інструкцій підсилюється в тому випадку, якщо вони відповідають дидактичним вимогам і завдяки варіюванню в них різних видів інформації – словесних, графічних, внесених до тексту контрольних запитань.
Документація письмового інструктування по стилю і змісту може бути різноманітною, але простою по своїй структурі: чіткою, лаконічною, зрозумілою, технічно грамотною. До неї слід включати такі види наочності, як зразки, фотографії, малюнки, схеми, графіки. В ній повинні висвітлюватись дві сторони:
- виробничо-технологічна, яка вказує, що і в якій послідовності виконувати для необхідного результату навчання;
- навчально-інструктивна, яка включає вказівки, як виконувати.
Розробляючи документацію письмового інструктування, необхідно проаналізувати програму виробничого навчання і виділити операції, види робіт, необхідні для складання інструкційних карток, визначити порядок, послідовність виконання кожної вправи, підібрати ілюстрації, схеми, які пояснюють технологію обробки і прийоми роботи, визначити види карток, які доцільніше використати і т.д.
В картках повинні міститися: послідовність виконання вправ або робіт, вказівки про характер і особливості способів виконання трудових прийомів, рухів, операцій або роботи, контролю.
Письмові інструкції використовують при виконанні основних навчально-виробничих робіт, вправ на уроках виробничого навчання, а також при виконанні лабораторно-практичних робіт.
Дослідники і методисти незмінно вказують на два основних джерела застосування засобів письмового інструктування. Одне з них – це різні види реальної виробничої документації. Їх використання дає змогу наблизити ситуації виробничого навчання до виробничої діяльності. Відомо, що у виробництві широко застосовують різні види документації – технологічні картки, інструкції з техніки безпеки, технічні креслення. Ця виробнича документація, з одного боку, є частиною змісту виробничого навчання. Інше джерело письмового інструктування – різні види навчальних письмових роздаткових матеріалів.
 Отже, на уроках виробничого навчання можна використовувати наступні різновидності письмових інструктажів:
- інструктивні (інструкційні) картки;
- технологічні картки;
- інструктивно-технологічні (інструкційно-технологічні) картки;
- картки-завдання на виконання роботи на день (заняття, урок);
- картки організації роботи (праці);
- картки-завдання для учнів на виконання операції;
- картки контролю технологічної послідовності виконання операції, роботи;
- картки засвоєння прийомів;
- картки попередження дефектів;
- картки самоконтролю;
- картки домашнього завдання;
- інструкції з техніки безпеки.
При розробці даних письмових інструктажів необхідно дотримуватись таких вимог:
- відповідність навчальній програмі і темі уроку;
- по структурі – відносно простими, з чіткою формуліровкою, доступними у використанні і технічно грамотно оформлені.
Навчальна документація, що використовується майстром виробничого навчання при письмовому інструктуванні, поступово повинна наближатися до документації, якою користуються робітники на виробництві.
Так, на останньому етапі навчання в навчальних майстернях і під час проходження виробничої практики рекомендується використовувати інструкційні, інструктивно-технологічні картки та картки контролю, які використовуються на робочих місцях базових підприємств. В училищах вони являються картками-завданнями на виконання операції, в них вказуються спеціальність, розряд, норма виробітку, норма часу робоча, учнівська.
По мірі освоєння прийомів, набуття навичок учнівська норма часу змінюється і це повинно відображатися в картці-завданні.
При застосуванні на уроках виробничого навчання документації письмового інструктування майстер з перших уроків виробничого навчання повинен навчити учнів користуватись письмовими інструкціями. Для цього необхідно, детально розібрати з учнями всі види письмових інструктажів, виробити в них уміння і навички правильного їх застосування.
Спочатку слід застосовувати спрощені навчально-виробничі картки і лише згодом переходити до нормативних матеріалів.
Як, правило, на уроках учні користуються готовими інструктажами.
Майстри виробничого навчання можуть залучати до самостійного складання інструкційних карток на уроці під керівництвом майстра виробничого навчання, або в порядку виконання домашнього завдання.
Майстри виробничого навчання повинні постійно працювати над удосконаленням дидактичного рівня документації письмового інструктування і пам`ятати, що письмове інструктування в поєднанні з іншими методами навчання значно підвищить ефективність інструктування учнів, а отже, і результативність виробничого навчання в цілому.


 ВИДИ ПИСЬМОВИХ ІНСТРУКТАЖІВ.  ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ, РОЗРОБКИ, ОФОРМЛЕННЯ

Інструкційна картка включає вказівки про послідовність виконання тієї чи іншої роботи, вправ, завдань, або інструкцій про дотримання певних правил, технічних умов, вимог.
Значно полегшує практичний показ і його засвоєння учнями, якщо у майстра виробничого навчання на робочому місці є інструкційна картка, яка розкриває найбільш раціональну послідовність прийомів та дій, містить необхідні інструктивні вказівки про правила виконання. В такому випадку майстер виробничого навчання спочатку зачитує рекомендації, що містяться в інструкційній картці, а потім показує відповідні трудові прийоми і дії. Ефективність проведення уроку з використанням інструкційних карток обумовлюється тим, що учні, маючи такі картки на своїх робочих місцях, в процесі вправ можуть в любий момент звернутися до інструкційних вказівок і продовжувати правильно виконувати вправи без допомоги майстра.

СХЕМИ ІНСТРУКЦІЙНИХ КАРТОК


  1)

Порядок виконання операції, роботи, завдання

Інструктивні вказівки по виконанню

 

 

2)

Малюнок, ескіз, схема, фотографія

Інструктивні вказівки

по виконанню

Правила техніки безпеки

 

 

 

 3)

Малюнок, схема, фотографія, назва роботи

Інструктивні вказівки по виконанню

 

 

 

       Технологічна картка включає вказівки, а також необхідні вимоги до виконання технологічних операцій, роботи, завдання. В технологічній картці обов`язково потрібно вказувати послідовність обробки, технологічні і технічні вимоги, обладнання, інструменти, пристрої, які використовуються при виконанні операції, роботи, завдання.

       Технологічні картки можуть також включати і правила техніки безпеки.

       Різновидністю технологічної картки являються картки технологічної послідовності обробки деталі, вузла, виробу. Такі картки учні можуть складати самостійно при підготовці до наступного уроку. Складання такої картки допомагає учню осмислити послідовність виконуваної роботи, а на уроці з допомогою картки учень відновлює в пам`яті всі етапи обробки кожного вузла, деталі.

 

СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТОК

1)п/п

Назва операції

Області застосування

Технічні вимоги на виконання

Малюнок, ескіз, фотографія

Інструменти, пристрої, обладнання

 

 

 

 

 

 

 

2)п/п

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОБРОБКИ

 

 

     Інструкційно-технологічна картка включає вказівки по виконанню навчально-виробничої роботи залежно від технології, послідовності виконання роботи, навчально-технічних та технологічних вимог, правила виконання прийомів, малюнки, схеми, фотографії, правила безпеки праці, елементи самоконтролю.

       Інструкційно-технологічні картки особливо доцільно застосовувати на початкових етапах навчання. На більш пізніших етапах навчання, вже учні накопичують певний досвід частіше використовують технологічні картки, в яких розкривається тільки технологія виконання робіт.

       Різновидністю інструкційно-технологіч-них карток можуть служити інструкційно-технологічні картки попередження можливих дефектів, в яких вказують дефекти, причини їх виникнення, способи усунення.

 

СХЕМА ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХОЛОГІЧНОЇ КАРТКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ

 

Можливі дефекти, пороки, неполадки

 

Причини       виникнення

 

Способи       усунення

 

 

 

        Ще однією різновидністю інтрукційно-технологічної картки являється картка засвоєння прийомів роботи.

 

СХЕМА КАРТКИ ЗАСВОЄННЯ ПРИЙОМІВ ПО ВИКОНАННЮ………

 

Назва роботи, фотографія, малюнок, схема

 

Послідовність виконання

 

Технічні умови на виконання

 

Правила виконання прийомів

 

 

 

 

 

       Погодинна планова картка-завдання на виконання роботи на урок (день, зміну, заняття) допомагає учням рівномірно використовувати кожний час уроку (заняття) виробничого навчання. Денне завдання майстер або учні розподіляють по часах, і це допомагає їм слідкувати за своєчасним виконанням роботи.

 

 СХЕМА ПОГОДИННОЇ ПЛАНОВОЇ КАРТКИ – ЗАВДАННЯ

 

Час роботи на уроці

Час відведений на виконання окремих операцій, завдань

Зміст роботи (завдання) і послідовність виконання

 

 

 

 

       Картки контролю, або самоконтролю служать для отримання необхідних навичок контролю, самоконтролю, самостійності в роботі.

 

СХЕМИ КАРТОК КОНТРОЛЮ

1) п/п

ПЕРЕВІР

ЯК ПЕРЕВІРИТИ

 

 

 

 

2) 

Об`єкт контролю

Методи контролю

Засоби

контролю

Ознаки, які характеризують якість виробу

 

 

 

 

 

       Письмові інструктажі можуть бути виконані в формі: плакатів, альбомів з роз`ємними листками невеликих розмірів, зручних для використання на робочому місці, альбомів з різними картками для індивідуального користування, діафільмів і діапозитивів.

       Плакати – поширений вид навчально-наочних посібників. На плакатах виконують майже всі види письмових інструктажів. Вони зручні тим, що можуть бути використані при поясненні, закріпленні нового матеріалу, при повторенні раніше вивченого матеріалу, а також при самостійній роботі учнів.

       Плакати з письмовими інструкціями необхідно виконувати так, щоб було видно всім учням, виділяти основні поняття. Його можна доповнити кресленнями, схемами, малюнками, фотографіями, зразками в зменшеному вигляді.

       Альбоми з роз`ємними листками виготовляють по темах програми. В них входять поурочні розробки письмових інструкцій. Альбоми демонструють при вивченні теми, роз`ємні листки можна використовувати на уроках як роздатковий матеріал для самостійної роботи учнів.

       Виготовлення, правильне і систематичне застосування письмових інструкцій підвищує наукову організацію праці майстра виробничого навчання.

       Примітка. Майстри виробничого навчання не повинні обмежуватись тільки запропонованими видами письмових інструктажів, вони можуть доповнювати їх своїми розробленими інструкціями.

  

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  

1.   Н.Г.НИЧКАЛО “Педагогічна книга майстра виробничого навчання” Київ “Вища школа”, 1994р.

2.   Н.Г.НИЧКАЛО Словник “Професійна освіта” Київ “Вища школа”, 2000р.

3.   В.А.СКАКУН «Введение в профессию мастера производственного обучения» Москва, 1985г.

4.   В.А.ПАНКРАТОВА «Основы производственного обучения швейников» Москва, «Высшая школа», 1991г.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розробка І використання письмових інструктажів на уроках виробничого...
В даних рекомендаціях викладено загальні педагогічні підходи до розробки та використання письмових інструктажів на уроках виробничого...

Рекомендації до виконання письмових робіт учнів
Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти зумовили перегляд вимог до виконання...

Методичні рекомендації Київ 2014 Пащенко В.І
Пащенко В.І. Розробка фінансового бюджету громадського радіоаматорського об’єднання. Методичні рекомендації. – К.: 2014, 13 с

Вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів Загальні...
Правильне, грамотне І охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти,...

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 3
Рекомендації щодо ведення журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Наказ
Затвердити Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів І карток пожежогасіння (далі Методичні рекомендації),...

Методичні рекомендації Зінченко І. О
Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо реалізації захисної функції соціального педагога в умовах закладів освіти міста

Методичні рекомендації не містять нових правових норм, які
Затвердити Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання

Методичні рекомендації на тему: «Робота за сумінсництвом»
Методичні рекомендації підготував : головний спеціаліст Васильківського районного управління юстиції Дніпропетровської області Атаманюк...

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Методичні рекомендації розглянуто І схвалено на засіданні ка­федри фінансового аналізу І контролю 8 грудня 2014 p., протокол №9

Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Святогірської міської ради
Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Святогірської міської ради

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання [Електронний...

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з «Перекладознавства» для студентів спеціальності 030507, напряму...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Сус. Т. Й., Щур Р.І., Плець І.І. Методичні рекомендації до переддипломної практики...

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції...

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів
Методичні рекомендації містять загальні вимоги до структури та змісту дипломних робіт, рекомендації щодо організації й здійснення...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт