Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л. М. Секретар Моісеєнко С. О. Присутні 106 викладачів Порядок денний: Завдання педагогічного колективу по реалізації науково-методичної проблеми на 2011-2016 р р.

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л. М. Секретар Моісеєнко С. О. Присутні 106 викладачів Порядок денний: Завдання педагогічного колективу по реалізації науково-методичної проблеми на 2011-2016 р р.

Протокол

від 31.01.2015 р. №1

м. Лебедин

засідання педагогічної ради
Голова педагогічної ради Кірдіщева Л.М. Секретар Моісеєнко С.О.

Присутні 106 викладачів
Порядок денний:


 1. Завдання педагогічного колективу по реалізації науково-методичної проблеми на 2011-2016 р.р. «Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка майбутнього педагога до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища» (доповідь директора училища Кірдіщевої Л.М.)

Ухвалили:

 1. У 2015-2016 н.р. роботу педагогічного колективу підпорядкувати реалізації методичної проблеми «Сучасне освітнє середовище - основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її У етапу «Підготовка майбутнього педагога до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища».

Протягом року;

Педколектив.

 1. Навчально-методичному кабінету здійснити організацію науково-практичної конференцій викладачів училища (січень 2016 р.) та студентів училища (лютий 2016 року) із зазначеної проблеми.

Стеценко Н.В.

 1. Активізувати методичну роботу викладачів циклових комісій шляхом проведення відкритих занять, майстер-класів, участі у науково практичних конференціях тощо.

Протягом року.

Голови ЦК

 1. Спонукати викладачів, що атестуються, до кар'єрного зростання шляхом підвищення кваліфікаційних категорій, отримання педагогічних звань.


Протокол

від 23.11.2015 р. №2

м. Лебедин

засідання педагогічної ради
Голова педагогічної ради Кірдіщева Л.М. Секретар Моісеєнко С.О.

Присутні : 88 викладачів,

30 студентів

представників студ. самоврядування,

старости груп.
Порядок денний:


 1. Застосування інноваційних технологій підготовки майбутніх педагогів до особистісно зорієнтованого виховання. (доповідь заступника директора з виховної роботи Магаляс О.М.)

Ухвалили:

Дослідивши та обговоривши проблему «Застосування інноваційних технологій підготовки майбутніх педагогів до особистісно зорієнтованого виховання» педагогічна рада відзначає, що розвиток інноваційних процесів у освіті на сучасному етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський ціннісний аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально – виховного процесу; необхідністю формування творчої особистості студента, його готовності до активної діяльності в нових соціально – економічних умовах.

Модернізація вітчизняної освіти покликана зробити процес виховання відповідним до вимог теперішнього часу. Потреба в інноваціях у вихованні в сучасних умовах реформування освіти спричинена певними обставинами щодо реалізації стратегічних напрямів державної політики в сфері освіти, нових концептуальних ідей щодо розвитку освіти, методологічної переорієнтації процесу виховання, і перш за все виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави — сприяння формуванню особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі, що потребує пошуку нових організаційних форм, індивідуального, компетентнісного підходу до виховання особистості, нових технологій виховання, удосконалення здібностей та поведінки особистості, досягнення соціальної зрілості та індивідуального зростання.

Враховуючи вище зазначене, педагогічна рада ухвалила:

 1. Створити інформаційний банк даних про новітні технології виховання, передовий педагогічний досвід як наставників груп училища, так і педагогів регіону, України.

До 01. 09. 2016 р.;

Магаляс О. М., Жовба О. А.

 1. Розробити діагностичну систему стану виховного процесу та провести соціологічне опитування учасників виховного процесу з проблем особистісно зорієнтованого виховання.

Квітень 2016 р.;

Магаляс О. М., Жовба О. А.

 1. Наставникам груп продовжити системну виховну роботу з формування у студентів патріотичних почуттів на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху тощо, шляхом залучення їх до участі у конкурсах, акціях, волонтерській діяльності.

Постійно; наставники груп.

 1. Продовжувати роботу над удосконаленням комунікативної культури студентів шляхом проведення тематичних годин спілкування та виховних годин на зразок «Етика спілкування і культура мовлення», «Мовленнєвий етикет», «Культура усного і писемного мовлення».

Постійно; наставники груп.


 1. Ввести до переліку вивчення навчальних дисциплін спецкурс «Краєзнавство» з метою формування у студентів навичок для викладання краєзнавчих знань в початковій школі.

З 01. 09. 2016 р.; Ворона А. М.

 1. Наставникам груп використовувати у своїй роботі інноваційні технології, що сприяють розвитку навичок міжособистісної взаємодії, культури спілкування, співпраці з однолітками, виробленню позитивного ставлення до суб’єктів взаємодії.

Постійно; наставники груп.

 1. Дирекції училища вирішити питання про надання окремого приміщення СД «ОЛЕАНДА» для здійснення нею організаційної діяльності органів студентського самоврядування.

Січень 2016 р.; Кірдіщева Л. М.

 1. Наставникам груп використовувати у своїй виховній діяльності активні форми та методи позанавчальної діяльності студентів: тренінгові заняття, проблемні «круглі столи», дискусійні гойдалки, творчі монологи, промови «на захист добра і милосердя», суди над шкідливими звичками, розмови при свічках тощо.

Постійно; наставники груп.

Протокол

від 25.11.2015 р. №3

м. Лебедин

засідання педагогічної ради
Голова педагогічної ради Кірдіщева Л.М. Секретар Моісеєнко С.О.

Присутні 88 викладачів.
Порядок денний:
1. Про стан адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в училищі та завдання колективу зі збереження контингенту студентів. (звіт завідувача дошкільним відділенням Чередніченко Н.М., та завідуючого шкільного відділення Бендюга М.В.)
Ухвалили:

Заслухавши та обговоривши співдоповіді завідуючого шкільним відділенням Бендюга М.В., завідуючого дошкільним відділенням Чередніченко Н.М., практичного психолога Баль О. В. та соціального педагога Коваленко С.Л., мала педагогічна рада вирішила:

 1. Наставникам груп нового прийому:

  1. З метою успішної адаптації студентів 1 курсу організувати проведення «Тижня першокурсника» та розробити відповідний план позанавчально-виховних заходів.

Вересень 2016р

Магаляс О.М., Жовба О.А.,

наставники груп.

  1. З метою знайомства та з’ясування індивідуально-психологічних особливостей студентів, впровадити обов’язкове цільове відвідування навчальних занять академічних груп завідуючими відділеннями, наставниками груп з відповідним аналізом у письмовій формі.

Вересень-Жовтень 2016р.

Завідувачі відділень, наставники груп.

1.3. Систематично вести організаторську роботу серед студентів груп з метою розвитку почуття відповідальності за наслідки навчальної діяльності, працювати над формуванням в групах авторитету і престижності знань.

1.4. Постійно підтримувати зв’язки з викладачами, які працюють у групах, проводити з ними заходи, які спрямовані на успішне навчання першокурсників.

1.5. Не рідше ніж раз на місяць інформувати батьків про стан успішності першокурсників. Слухати на засіданні методичного об’єднання наставників груп у травні 2016 р.

Постійно.

1.6. З метою нормалізації адаптаційного процесу, провести виховні години, які сприятимуть згуртуванню студентської групи та формуванню емоційного мікроклімату на теми: «Я і моя група», «Моя дружна група»

Січень 2016 р.

1.7. З метою формування позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією провести години спілкування на тему: «Моя майбутня професійна діяльність».

Лютий 2016 р.
2. Викладачам:

2.1. Організувати самостійну роботу з першокурсниками на базі навчальних кабінетів з метою вироблення вмінь і навичок самостійної роботи та самопідготовки.

До кінця навчального року

2.2. З метою розвитку загальнонавчальних умінь і навичок на кожному занятті вчити студентів виділяти головне в навчальному матеріалі, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, розвивати творчу думку, вміння логічно мислити.

Постійно.

2.3. Забезпечувати диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей першокурсників.

Постійно.

3. Головам циклових комісій:

3.1. При підведенні підсумків роботи у I семестрі на засіданні циклових комісій розглянути стан викладання навчальних дисциплін на перших курсах, рівень знань студентів першого курсу та заходи спрямовані на піднесення рівня навчальної діяльності першокурсників.

Січень 2016 р.

 1. Психологічній службі:

  1. Провести консультації для наставників груп, студенти яких за результатами діагностичної роботи мають проблеми у формуванні позитивних взаємин з одногрупниками.

до 20.12 2015 р.

  1. Провести консультації із студентами, що мають занижену самооцінку та підвищений рівень тривожності

Грудень 2015 р.

  1. З метою створення сприятливого емоційного мікроклімату в групах студентів-першокурсників провести корекційно-розвивальні заняття за програмою «Формування емоційної сфери та міжособистісного спілкування, розвиток здібностей до самопізнання і саморегуляції»

По лютий 2016 р.

4.4. З метою згуртування студентського колективу, розвитку навичок безконфліктного спілкування провести практичні заняття на тему: «Спілкуємось без конфліктів», «Толерантність до себе і інших» (січень-лютий 2014р.).

Протокол

від 29.02.201 6 р. № 4

м. Лебедин

засідання педагогічної ради
Голова педагогічної ради Кірдіщева Л.М. Секретар Моісеєнко С.О.

Присутні : 48 викладачів,
Порядок денний:


 1. Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень студентів з іноземної мови , як умова забезпечення якості освіти, підготовки до ЗНО. (доповідь голови ЦК іноземної мови Криворукої В.В.) Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень студентів з української мови як умова забезпечення якості освіти, підготовка до ДПА.( доповідь голови ЦК української мови та літератури Карпенко О.М.)

Ухвалили:

 1. Роботу викладачів української мови та іноземної мов визнати такою, що забезпечують виконання навчальних програм та державних стандартів середньої освіти.

 2. Викладачам української мови.

  1. З метою забезпечення якості освіти, підготовки до ДПА викладачам у процесі навчальних занять особливу увагу звернути на відпрацювання навичок виконання тестових завдань різної форми і ступеня складності, широко використовувати тестування як навчальний прийом та форму перевірки якості знань, умінь, навичок студентів за форматом завдань, які пропонуються Українським центром оцінювання якості освіти.

Протягом навчальних семестрів

  1. Застосовувати в навчальному процесі схвалені МОН України і апробовані збірники тестових завдань, які рекомендовані для проведення тематичних контрольних робіт, державної підсумкової атестації та ЗНО.

Постійно

  1. З метою підготовки до державної підсумкової атестації з української мови систематично проводити групові та індивідуальні консультації.

Протягом року

  1. У підготовці до навчальних занять, підготовки тестових завдань використовувати сервіс ЗНО онлайн.

Протягом навчальних семестрів


 1. Викладачам іноземної мови

  1. Розробити завдання до ДПА з іноземної мови у форматі ЗНО, користуючись посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Голова ЦК Криворука В.В., до 01.09.2016р.

  1. З метою підготовки студентів ІІ курсів до ДПА з іноземної мови проводити індивідуальні та групові консультації.

Постійно, протягом року

  1. Постійно моніторити якісне викладання іноземних мов викладачами циклової комісії.

Голова ЦК Криворука В.В., протягом навчальних семестрів

 1. Заступнику директора з навчальної роботи

  1. Вдосконалити методологію та методичні підходи до організації та проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень студентів, для чого розробити:

 • інструментарій моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень студентів;

 • технологію проведення моніторингу.

Ворона А.М., Стеценко Н.В., до 01.09.2016р.

  1. При розробці робочих навчальних планів на 2016-2017 н.р. збільшити години на вивчення української та іноземної мов за рахунок годин, відведених на консультації.

Ворона А.М., до 01.06.2016р.

Протокол

від 18.04.201 6 р. № 5

м. Лебедин

засідання педагогічної ради
Голова педагогічної ради Кірдіщева Л.М. Секретар Моісеєнко С.О.

Присутні : 96 викладачів,
Порядок денний:

 1. Інновації в освіті: їх вплив на успішність студентів та зв'язок успішності з вибором моделей та технології навчання. (доповідь заступника директора з навчальної роботи Ворону А.М.)

Ухвалили:

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора з навчальної роботи Ворони А.М. «Інновації в освіті: їх вплив на успішність студентів та зв’язок з вибором моделей технологій навчання», виступи викладачів з даної проблеми педагогічна рада постановляє:

І. Викладачам, головам ЦК:

1.1. Проектуючи педагогічну діяльність відповідно нововведень та аналіз результативності своєї діяльності, продовжувати активно впроваджувати інноваційні технології у навчальний процес, спрямовуючи їх вплив на підвищення успішності студентів.

 1. Постійно

1.2. Активізувати викладачів на активне впровадження ІКТ, створення власних блогів.

Звіти окремих викладачів заслухати на засіданнях циклових комісій, методичній раді.

 1. Ворона А.М., голови ЦК, листопад 2016 р.

1.3. З метою підвищення рівня індивідуальної роботи зі студентами, забезпечення психологічного комфорту у процесі навчання та умов для їх саморозвитку і самореалізації активізувати викладачів на реальне і оптимальне впровадження технологій особистісно-зорієнтованого навчання та ситуації створення успіху.

 1. Викладачі, постійно

1.4. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти; поглиблювати її за індивідуальною траєкторією розвитку та само менеджменту, реалізовуючи основні завдання науково-методичної проблеми училища (V етап) «Підготовка майбутнього педагога до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища».

ІІ. Методичному кабінету.

2.1. З метою виявлення рівня готовності всіх викладачів до інноваційної діяльності провести діагностування «Оцінка рівня інноваційного потенціалу викладачів».

 1. Стеценко Н.В., Баль А.В., до 01.10.2016р.

2.2. Створити банк даних педагогічного досвіду викладачів училища по впровадженню інновацій у навчальний процес.

 1. Стеценко Н.В., Кіріна-Радчук В.М., протягом 2016/2017 н.р.

2.3. Створити банк моніторингу участі студентів та викладачів училища у науково-дослідницькій роботі.

 1. Стеценко Н.В., Кіріна-Радчук В.М., протягом 2016/2017 н.р.


ІІІ. Адміністрації училища.

3.1. З метою більш активного використання ІКТ поповнити матеріальну базу ЦК шкільної та дошкільної педагогіки проекторами, ноутбуками.

Кірдіщева Л.М., протягом року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

«07» червня 201 7 р., протокол №6 Голова Педагогічної ради
Харківського державного професійно — педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського (хіпту)

Засідання педагогічної ради
Особистісний ріст молодого педагога в умовах самоосвітньої діяльності як мета педагогічного процесу

Звіт директора Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської...
У 2013/2014 н р робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми: «Формування життєвих...

Витяг із протоколу №2 засідання педагогічної ради
Про узагальнення досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»

«12» січня 2017 р., протокол №3 Голова педагогічної ради, директор технікуму
Приймальну комісію Харківського індустріально-педагогічного технікуму в 2017 році

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Відділ освіти Цюрупинської районної державної адміністрації
Розділ ІІ. Методи й форми проведення педагогічної ради. 19 с. Нестандартні форми проведення педагогічної ради. 19с

Методичні рекомендації «Мистецтво керівництва загальноосвітньою школою...
Для ефективного розв’язання педагогічної проблеми слід ретельно спланувати роботи з її реалізації, увівши систему заходів до річного...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Рішенням педагогічної ради
Науково методична діяльність

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт