Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати

Сторінка1/2
  1   2


« » « »


(дата) (вих. № )

(назва органу ДПС, до якого подається (надсилається) скарга (заява))


(назва юридичної особи — платника податків та її місце знаходження (повна адреса), прізвище та ініціали фізичної особи — платника податків, її місце проживання (повна адреса))

Скарга (заява) на податкове повідомлення-рішення (рішення)
(назва юридичної особи, прізвище та ініціали фізичної особи — платника податків)

не погоджується з податковим повідомленням-рішенням (рішенням)

(назва органу ДПС, податкове

від « » 200 _ р. №

повідомлення-рішення (рішення) якого оскаржується)

про сплату грн. коп. та штрафних

(сума цифрами) (назва податку, збору, іншого обов'язкового платежу)

(фінансових) санкцій грн. коп., застосованих за

(сума цифрами) (зміст порушення, назва пункту

та статті законодавчого акта і його назва, яким передбачено штрафну (фінансову) санкцію)

Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків « » 200 р.

Позовна заява до суду про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення (рішення)

від « » 200 р. № не подавалася.

(назва органу ДПС)

У разі подання повторної скарги (заяви) необхідно також зазначити про повідомлення (дату і номер листа-повідомлення) або неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про оскарження його податкового повідомлення-рішення (рішення) до органу ДПС вищого рівня.

Далі викладаються зміст і обґрунтування незгоди платника податків із сумою податкового зобов'язання або з іншим рішенням, яке оскаржується, з посиланням на норми актів законодавства із зазначенням їх змісту та документів податкового обліку.
Прошу податкове повідомлення-рішення (рішення) від « » 200 р. №

скасувати повністю або у певній сумі (зазначити суму).

(назва органу ДПС)
Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати

(зазначити назву юридичної особи — платника податків та її повну адресу, прізвище та ініціали фізичної особи — платника податків та її повну адресу)

До скарги (заяви) додаю

(перелік та назва документів і розрахунків, що додаються до скарги (заяви),
із зазначенням кількості аркушів)

))

(посада керівника юридичної особи — платника податків, (підпис, прізвище та ініціали)

))

фізична особа — платник податків)


Примітка. У разі надсилання скарги (заяви) поштою додаються опис укладеного та повідомлення про вручення. Пунктом 3 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями) передбачено, що у скарзі (заяві) має бути зазначено, зокрема, підпис фізичної особи — платника податків, а для юридичної особи — платника податків — підпис керівника або особи, яка виконує обов'язки керівника юридичної особи — платника податків. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної особи — платника податків або юридичної особи — платника податків подається її представником, то до скарги (заяви) додається копія довіреності (доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Підпис представника юридичної особи — платника податків на скарзі (заяві) має бути скріплено печаткою юридичної особи — платника податків (пп. 5 абзацу четвертого п. 3 Положення).

Скарга (заява), оформлена без дотримання вимог, зазначених у пп. 5 абзацу четвертого п. 3 Положення, або оформлена без дотримання вимог, зазначених у підпунктах 1 — 4 абзацу четвертого п. 3 Положення, що не дає змоги розглянути скаргу (заяву) по суті, повертається особі, яка її подала (надіслала), з відповідними роз'ясненнями не пізніше п'яти днів від дня отримання такої скарги (заяви).

Якщо питання, порушені у скарзі (заяві), одержаній органом державної податкової служби, не входять до повноважень органів державної податкової служби, то така скарга (заява) у строк не більше п'яти днів надсилається за належністю до відповідного органу чи посадовій особі, про що повідомляється особі, яка подала скаргу (заяву).

Скарга (заява), подана з порушенням порядку, встановленого пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», та Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, не підлягає розгляду по суті і повертається особі, яка подала скаргу (заяву), з роз'ясненням порядку і строків оскарження податкових повідомлень, рішень або постанов по справі про адміністративне правопорушення (абзац сьомий п. 3 Положення).

Не розглядаються повторні звернення одним і тим самим органом державної податкової служби від однієї і тієї самої особи з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

« __ » 200 _ р. №

на № від « » 200 _ р.


(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали) (адреса, на яку надсилається рішення)

(надсилається поштою з повідомленням про вручення)
Рішення

про продовження строку розгляду первинної скарги

Розглядаючи Вашу скаргу (вх. № від « » 200 р. на податкове

повідомлення-рішення від « » 200 р. № про сплату донарахованої перевіркою суми
(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

і застосованої штрафної (фінансової) санкції, враховуючи додані до скарги документи податкового обліку та необхідність
перевірки викладених у скарзі фактів, керуючись абзацами другими пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та п. 8 Положення про
порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом
ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та
доповненнями), вирішив продовжити строк розгляду скарги до .

(зазначається дата)
(посада керівника органу ДПС або його заступника) (підпис, прізвище та ініціали)
Примітка. 3 урахуванням положень п. 16.2 ст. 16 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» керівник органу державної податкової служби (або його заступник) може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги (заяви) платника податків понад двадцять календарних днів, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити (надіслати рішення) про це платнику податків до закінчення двадцятиденного строку (абзац другий пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 вищезазначеного Закону і абзац другий п. 8 Положення).

У разі коли останній день зазначеного строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший наступний робочий день.

податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

V*,. (адреса, на яку надсилається рішення)

V (надсилається поштою з повідомленням про вручення)
(назва органу ДПС, податкове повідомлення-рішення якого оскаржується)

Рішення

про продовження строку розгляду повторної скарги
Розглядаючи повторну скаргу ,

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

(вх. № від « » 200 р.) на податкове повідомлення-рішення
(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення)

від « » 200 р. № про сплату донарахованої суми

(назва податку,
збору або іншого обов'язкового платежу)

і застосованої штрафної (фінансової) санкції та на рішення

(назва органу ДПС)

від « » 200 р. № , прийняте за розглядом первинної

скарги, з'ясовано, що до скарги не додано матеріалів перевірки, зазначеного податкового повідомлення-рішення, первинної скарги та рішення, прийнятого за її розглядом, повідомлення відділення зв'язку про вручення зазначених податкового повідомлення-рішення та рішення платнику податків.

Керуючись абзацами другими пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та п. 8 Положення про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29
і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями), вирішив продовжити строк
розгляду скарги до .

(зазначається дата) (назва органу ДПС)

до надати Державній податковій адміністрації

(дата) (назва)

ксерокопії акта перевірки та додатків до акта перевірки, податкового повідомлення-рішення, первинної скарги

і рішення ,

(назва органу ДПС)

прийнятого за розглядом первинної скарги, повідомлень відділення зв'язку про вручення платнику податків вищезазначених податкового повідомлення-рішення та рішення, а також висновок з питань, порушених
(назва органу ДПС)

у скарзі (заяві).
Додаток (на другу адресу): ксерокопія скарги на аркушах.


(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали) (адреса, на яку надсилається рішення)

(надсилається поштою з повідомленням про вручення)
(назва органу ДПС, податкове повідомлення-рішення якого оскаржується)

Рішення

про залишення скарги без розгляду
До надійшла не підписана

(назва органу ДПС) (посада, прізвище, ім'я та ініціали керівника
і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

скарга від « » 200 _ р. № (вх. № від « » 200 р.)

на податкове повідомлення-рішення

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення)

від « » 200 р. № про сплату донарахованої суми
(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

і застосованої штрафної (фінансової) санкції.

Пунктом 3 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями) передбачено, що у скарзі (заяві) має бути зазначено, зокрема, підпис фізичної особи — платника податків, а для юридичної особи — платника податків — підпис керівника (особи), який виконує обов'язки керівника юридичної особи — платника податків. Якщо скарга (заява) в інтересах фізичної особи — платника податків або юридичної особи — платника податків подається її представником, то до скарги (заяви) додається копія довіреності (доручення), оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Підпис представника юридичної особи — платника податків на скарзі (заяві) має бути скріплено печаткою юридичної особи — платника податків.

Скарга (заява), оформлена без дотримання цих вимог, а також відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», із змінами та доповненнями, не підписана автором, розгляду не підлягає.

Враховуючи те, що скаргу не підписано, керуючись пп. 6 п. 9 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями),
залишає скаргу

(назва органу ДПС) (посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи —

платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали )

(вх. № від « » 200 р.) без розгляду та повертає її.
Додаток (на першу адресу): скарга

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків,
та додані до неї документи — всього на аркушах.

а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали

« __ » 200 _ р. №

на № від « » 200 _ р.

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника

податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали )

(адреса, на яку надсилається рішення) (надсилається поштою з повідомленням про вручення)

про залишення

Рішення первинної скарги без розгляду

розглянула первинну скаргу

(назва органу ДПС) (посада, прізвище та ініціали)

керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)
від « » 200 р. № (вх. № від « » 200 р.) на податкове

повідомлення-рішення (рішення)

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))
від « » 200 р. № про сплату суми податкового зобов'язання з
(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

та застосованої штрафної (фінансової) санкції і з'ясувала, що податкове повідомлення-рішення (рішення)

від « » 200 р. № надіслано

(назва органу ДПС)

поштою

(назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

з повідомленням про вручення (повідомлення про вручення поштового відправлення № ), згідно з яким

зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) вручено платнику податків « » 200 р.

Скарга

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

здана на поштове відділення зв'язку або подана безпосередньо до

(назва органу ДПС)

« » 200 р. з порушенням законодавчо встановленого 10-денного строку подання скарги на податкове повідомлення-
рішення (рішення) від « » 200 _ р. № .

(назва органу ДПС)

Абзацом першим пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та п. 4 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати.

Скарга має бути подана до органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується.

Відповідно до абзаців другого і п'ятого пп. 5.2.4 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та абзаців другого і шостого п. 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується останнім днем строку, передбаченого пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 вищезазначеного Закону та п. 4 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби для подання заяви (скарги) про перегляд рішення контролюючого органу, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. Скарга (заява), подана з порушенням строків, визначених зазначеними Законом і Положенням, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (п. 7 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

Враховуючи зазначене, суми податкового зобов'язання з

(назва податку, збору або іншого

і застосованої штрафної (фінансової) санкції, визначені у податковому

обов'язкового платежу)

повідомлені-рішенні (рішенні) від « » 200 __ р. № ,

(назва органу ДПС)

вважаються узгодженими, і зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, проте в межах строків давності може бути оскаржено до господарського суду (суду) в порядку, передбаченому чинним законодавством України (пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та абзац другий п. 3 Положення).

У разі незгоди платника податків із цим рішенням (відповіддю) воно може бути оскаржено до

(назва органу ДПС вищого рівня стосовно органу ДПС, який прийняв рішення про залишення скарги (заяви) платника податків без розгляду) протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання цього рішення (відповіді), або до господарського суду (суду) у строки та порядку, визначені чинним законодавством України.
платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

(адреса, на яку надсилається рішення)

(надсилається поштою з повідомленням про вручення)

(назва органу ДПС, податкове повідомлення-рішення якого оскаржується) Про розгляд скарги

До надійшла скарга

(назва органу ДПС) (посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної

від « » 200 р.

особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

№ (вх. № від « » 200 р.) на податкове повідомлення-рішення

(рішення) від « » 200 р. №

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

про сплату суми податкового зобов'язання з

(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

і застосованої штрафної (фінансової) санкції.

Підпунктом 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та п. 4 і пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли платник податків вважає, що орган державної податкової служби неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, такий платник податків має право звернутися до органу державної податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій формі та може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати. Скарга має бути подана до органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується. У разі коли орган державної податкової служби надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до органу державної податкової служби вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження.

Під час розгляду скарги

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків,

на податкове повідомлення-рішення (рішення)

а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

від « ___ » 200 __ р. № про

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

сплату донарахованої суми

(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)
і застосованої штрафної (фінансової) санкції з'ясовано, що первинна скарга станом на « » 200 р.

до не надходила (лист-повідомлення

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

від « » 200 р. № ).

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

Відповідно до абзацу першого пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами» і п. 4 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників
податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано
в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями)

(назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали) має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення-

рішення (рішення),

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

від » ___ » 200 __ р. № з первинною скаргою до

(назва органу ДПС, який надіслав

податкове повідомлення-рішення (рішення))


У разі незгоди з прийнятим

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

рішенням за розглядом первинної скарги на зазначене повідомлення-рішення (рішення) платник податків має право

протягом строків, установлених абзацом першим пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань

платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання

та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, подати повторну скаргу до
(назва органу ДПС вищого рівня)

Скарга (заява), подана з порушенням порядку та строків, визначених пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та п. 4 і пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (п. 7 зазначеного Положення).

Абзацами другим і п'ятим пп. 5.2.4 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і абзацами другим і шостим п. 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби визначено, що процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується, зокрема, останнім днем строку, передбаченого пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 вищезазначеного Закону та п. 4 і пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби для подання заяви (скарги) про перегляд рішення органу державної податкової служби, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження податкового зобов'язання платника податків.

Водночас повідомляємо, що згідно з пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити до суду рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов'язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення.
(посада керівника органу ДПС або його заступника) (підпис, прізвище та ініціали)« __ » 200 _ р. №

на № від « » 200 _ р.


(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали) (адреса, на яку надсилається рішення) (надсилається поштою з повідомленням про вручення)
(назва органу ДПС, податкове повідомлення-рішення якого оскаржується)

про залишення


Рішення

повторної скарги (заяви) без розгляду
розглянула повторну скаргу (заяву)

(назва органу ДПС вищого рівня) (посада, прізвище та ініціали

керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)
від « » 200 р. № (вх. № від « » 200 р.) на податкове

повідомлення-рішення (рішення)

(назва органу ДПС, який надіслав податкове повідомлення-рішення (рішення))

від « » 200 р. № про сплату суми податкового зобов'язання з

та застосованої

(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

штрафної (фінансової) санкції і з'ясувала, що рішення

(назва органу ДПС, який розглянув первинну скаргу)

від « » 200 р. № , прийняте за розглядом первинної скарги, надіслано

поштою

(назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

з повідомленням про вручення (повідомлення про вручення поштового відправлення № ), згідно з яким рішення

за розглядом первинної скарги вручено платнику податків « » 200 р.

Скарга (заява)

(посада, прізвище та ініціали керівника і назва юридичної особи — платника податків, а для фізичної

на зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення)

особи — платника податків — її прізвище та ініціали)

здана на поштове відділення зв'язку або подана безпосередньо до « » 200_ р.

(назва органу ДПС)

з порушенням законодавчо встановленого 10-денного строку подання скарги на податкове повідомлення-рішення
(рішення) , після отримання рішення, прийнятого за розглядом первинної скарги.

(назва органу ДПС)

Абзацом першим пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом ДПА України від 11.12.96 р. № 29 і зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.96 р. за № 723/1748, із змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли орган державної податкової служби надсилає платнику податків рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення (відповіді), з повторною скаргою (заявою) до органу державної податкової служби вищого рівня.

Відповідно до абзаців другого і п'ятого пп. 5.2.4 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» і абзаців другого та шостого п. 12 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби процедура адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення (рішення) закінчується останнім днем строку, передбаченого пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 вищезазначеного Закону і пп. 5.1 п. 5 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби для подання заяви (скарги) про перегляд рішення контролюючого органу, у разі коли така заява (скарга) не була подана у зазначений строк. День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження податкового зобов'язання платника податків. Скарга (заява), подана з порушенням строків, визначених зазначеними Законом і Положенням, не підлягає розгляду органами державної податкової служби (п. 7 Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби).

Враховуючи зазначене, суми податкового зобов'язання з

(назва податку, збору або іншого обов'язкового платежу)

і застосованої штрафної (фінансової) санкції, визначені у податковому повідомленні-рішенні (рішенні)

, вважаються узгодженими, і податкове повідомлення-рішення (рішення)

(назва органу ДПС)

від « » 200_ р. № про сплату

(назва органу ДПС) (назва податку, збору або іншого

і застосованої штрафної (фінансової) санкції не підлягає подальшому

обов'язкового платежу)

адміністративному оскарженню, проте в межах строків давності може бути оскаржено до господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України (пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та абзац другий п. 3 зазначеного Положення). У разі незгоди платника податків із цим рішенням (відповіддю) воно може бути оскаржено

до

(назва органу ДПС вищого рівня стосовно органу ДПС, який прийняв рішення за розглядом повторної скарги (заяви) платника податків) протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання цього рішення (відповіді), або до господарського суду (суду) у строки та порядку, визначені чинним законодавством України.

(посада керівника органу ДПС або його заступника) (підпис, прізвище та ініціали)

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок скарги (заяви)

Спеціальні системи документування
За видами звернення громадян поділяють на пропозиції, заяви (чи клопотання) та скарги

Схема історії хвороби хірургічного хворого
Спочатку потрібно перерахувати скарги, зумовлені тим захворюванням, з приводу якого пацієнт госпіталізований у хірургічну клініку....

Re: Request To Expedite Payment Contract plc-09-17542
Пропонуємо Вам заповнити анкету, наведену на наступній сторінці, та надіслати за зазначеною далі адресою або факсом. Відповідно до...

Шаблон скарги до суду на рішення про відмову у визнанні потерпілим

Порядок інформаційного обміну між Постачальником та Оператором системи
Державним підприємством «Енергоринок» та електропостачальником. Оператор системи в день отримання на електронну адресу від Постачальника...

Витяг із закону україни «Про звернення громадян» Стаття Вимоги до звернення
Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту

«крізь призму мови»
Бліц-тур проводиться без часових обмежень, головне для нього — вичерпати запас запитань. Ведучий оголошує запитання, по черзі звергаючись...

Зразок (шаблон, приклад) скарги на рішення
Печерського ру гу національної поліції у м. Києві було подано заяву про вчинене щодо мене кримінальне правопорушення, передбачене...

Що потрібно знати перш ніж почати заповнювати формуляр заяви Які скарги може розглядати Суд?
Ці права викладені в самій Конвенції, а також у Протоколах №№1, 4, 6, 7, 12 І 13 до неї. До зазначених протоколів приєдналися лише...

Структура екзаменаційного білету
Завдання 1-15 мають по кілька варіантів відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь...

2. Експрес-запитання (по 2 б за кожну правильну відповідь) Відповідь-не більше 2 речень
Символом Сахари є фінікова пальма, символом Сахелю маслинове дерево, емблемою чого можуть бути сейби?

Зразки процесуальних документів зміст
За ст. 7 Закону України “Про звернення громадян” забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим...

Слідчому судді назва суду
На підставі ст кпк україни прошу прийняти рішення про фіксацію за допомогою технічних засобів судового розгляду скарги в порядку...

Рішення від 12. 01. 2016 р. №1
Конституцією України права вносити в органи державної влади пропозиції, подавати клопотання, оскаржувати дії окремих посадових осіб,...

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І
У відповідності до п. 56 Податкового кодексу України позивач розпочав процедуру адміністративного оскарження спірного податкового...

Зразок заяви на видачу копії рішення суду
Прошу видати копію рішення суду по цивільній справі №2-… … за позовом П.І. Б. (особа яка зверталася з позовом) до П.І. Б. (особа,...

Заповнення заяви
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт