Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вказати найменування юридичної особи, яка видає довіреність

Вказати найменування юридичної особи, яка видає довіреність

ДОВІРЕНІСТЬ


м. _____________

____________________

(дата літерами)


________________________________________________________________

(вказати найменування юридичної особи, яка видає довіреність)

що знаходиться ___________________________________________________________________

(надалі іменується "Довіритель"), в особі ___________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________.

(вказати: статуту, положення тощо)

уповноважує ____________________________________________________,

(вказати П. І. Б. Повіреного)

що проживає за адресою: ________________________________________, паспорт: серія ____ N _________, виданий ________________________ "___" ____________ ____ р.

та (або) __________________________________________________________,

(вказати П. І. Б. Повіреного)

що проживає за адресою: ___________________________________, паспорт: серія ____ N _________, виданий ____________________ "___" ____________ ____ р.,

представляти інтереси підприємства в усіх державних та недержавних органах, установах, підприємствах і організаціях України, у тому числі в судах загальної юрисдикції, з приводу будь-яких питань, що пов'язані із представництвом інтересів підприємства, у тому числі в _______________________, ____________________ та __________________, у справі _____________________.

Для виконання представницьких функцій ____________________________ надаються такі права: отримувати документи; подавати будь-які заяви та скарги; укладати і підписувати будь-які не заборонені законом угоди; здійснювати підписання фінансових та інших документів; вести справи у всіх судових, нотаріальних та адміністративних закладах з усіма правами, які надані законом позивачеві, відповідачеві і третім особам, у тому числі з правом визнання позову, укладення мирової угоди чи відмови від позовних вимог, оскарження рішень, постанов і ухвал судів в апеляційному та касаційному порядку; приймати участь у виконавчому провадженні, яке зачіпає інтереси Довірителя або в якому Довіритель виступає учасником; сплачувати за Довірителя державне мито та будь-які інші платежі, пов’язані із виконанням повноважень, що виникають на підставі цього доручення; отримувати майно чи грошові кошти, що належать Довірителю (у тому числі за рішенням судових органів); розписуватися за Довірителя і здійснювати всі інші законні дії, що пов’язані з виконанням цієї довіреності.

_________________________ та/або ______________________ також вправі за цією Довіреністю укладати від імені Довірителя всі не заборонені чинним законодавством України договори, вчиняти від імені Довірителя всі не заборонені чинним законодавством України односторонні правочини та одержувати належне Довірителю на будь-якій правомірній підставі майно від будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Повноваження за цією Довіреністю не можуть бути передані іншим особам.

Ця Довіреність видана строком на один рік та дійсна до ________________.


"___" ________________ 20__ р.

________________________
(керівник)

__________________/___________________/
(підпис)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Заява про резервування найменування юридичної особи
Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" прошу зарезервувати...

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону...
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Найменування особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи
Етап прийняття рішення отг про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації, встановлення порядку І строків...

Повне найменування юридичної особи) в особі керівника (посада)
Піб та паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) особи, яку уповноважують)

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітний (податковий) період, який уточнюється
...

Акт перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської...
Найменування юридичної особи відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), від якої прийняті суми або цінні папери, для виконання...

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт