Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2015/2016 навчальний рік «погоджено»

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2015/2016 навчальний рік «погоджено»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
План роботи

Юровецької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


«ПОГОДЖЕНО»

НА ЗАСІДАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ПРОТОКОЛ № ____ВІД _________

ГОЛОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

ДИРЕКТОР ШКОЛИ

_____________ М.Н. Троцюк

“_____” ________________ 2015 р.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

НА ЗАСІДАННІ РАДИ ШКОЛИ

ПРОТОКОЛ № ____ ВІД_________

ГОЛОВА РАДИ ШКОЛИ

_________О.В.Вербіцька

“_____” ________________ 2015 р.

ЗМІСТ
І. АНАЛІЗ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ШКОЛИ

В НОВОМУ 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ІІІ . УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
IV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ ТА

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


v. РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Науково-методична проблема школи

«Формування життєвої компетентності учнів в умовах оновленого змісту освіти»

І. АНАЛІЗ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись:

 1. Конституцією України;

 2. Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»;

 3. Концепцією національного та громадянського виховання;

 4. Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04. 2011р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011р. №24;

 • «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000р. №964;

 1. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63 про затвердження Державних санітарних норм та правил;

 2. Наказами Міністерства науки та освіти, молоді та спорту України;

 3. Переліком навчальних програм, рекомендованих МОН молодьспорту України;

 4. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів;

 5. Нормативною базою з питань ЗНО;

 6. Статутом школи.У минулому 2014-2015 н.р. у школі навчалось 84 учнів, а саме:

в 1-4 класах- 26 учнів;

у 5- 9 класах -- 41 учень;

у 10-11 класах-17 учні.

9 учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка, атестатів про повну загальну середню освіту звичайного зразка - 9

Всі учні 1-8 та 10 класів переведені до наступних класів.

Усі випускники 11-го класу та ~4 випускники 9-го класу продовжують навчання в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Педагогічний колектив школи сформований із досвідчених , кваліфікованих

вчителів, з яких :

1 —старший вчитель

5 — мають вищу кваліфікаційну категорію;

8 - І кваліфікаційну категорію;

3- ІІ кваліфікаційна категорія

2 - спеціалісти

Для організації методичної роботи в школі використовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи. В 2014/2015 навчальному році в школі працювало 2 шкільних методоб’єднання:

- учителів початкових класів (керівник Молодик В.В.),

- класних керівників (керівник Куц В.І.),

Шкільні методоб’єднання працювали відповідно до плану роботи . Згідно графіка проводилися предметні тижні. Був складений графік проведення тижнів, призначені відповідальні. Цікаво проходили тижні, математики, української мови, історії .

В 2014/2015 навчальному році учителі проводили роботу з обдарованими дітьми. В школі був проведений І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проведення олімпіад здійснювалося відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. В ІІ етапі учнівських олімпіад школа взяла участь в 11 запланованих олімпіадах.

В цьому навчальному році учні нашої школи брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах: природничому конкурсі «Колосок» (18 учнів), у математичному конкурсі «Кенгуру» (15 учнів), фізичному конкурсі «Левеня» (5 учнів). Всі діти отримали сертифікати за гарні результати і участь.

Одним із показників результативності роботи педагогічного колективу являється ДПА учнів 4, 9, 11 класів.
Результати ДПА у 2014-2015 навчальному році

Клас

Кількість учнів

Кількість учнів, які склали ДПА на

високому

достатньому рівні

середньому рівні

початковому рівні

4

10

1

7

2

0

9

9

-

3

5

1

11

9

-

4

3

2


Школа працює за п’ятиденним режимом, мова навчання – українська. На виконання ст. 15 Закону України „Про загальну середню освіту” та Положень Концепції загальної середньої освіти щодо створення організаційно-методичних передумов для переведення старшої школи на профільне навчання, враховуючи кадрові можливості, матеріальну базу школи, заяви батьків та учнів, в 10,11 класах введено філологічний напрям, профіль – українська філологія

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року школа була пов­ністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми в 1-4 класах виконані за кількістю про­ведених уроків. Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми. Графік контрольних робіт виконано. Були перевірені кален­дарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 23.05.2015 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано.

Виховна робота на 2014-2015 навчальний рік спланована згідно з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Сьогодні школа – це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності. Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною. В Державній програмі «Основні орієнтири виховання учить 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України» визначені ціннісні ставлення особистостей майбутнього покоління нашої держави, які сьогодні в школі, а завтра стануть на шлях державотворення. Тому, класоводи і класні керівники, впроваджуючи у систему своєї роботи елементи, заходи, технології творчості мають певні здобутки у формуванні творчої компетентної життєдіяльної особистості школяра.

В школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки, на яких звучить Гімн України.

Учні школи беруть активну участь у всеукраїнській експедиції "Моя Батьківщина - Україна"

З метою профілактики злочинності та дитячої бездоглядності» у школі розроблені заходи, перевірені особові картки учнів пільгового контингенту. Відповідальним за відвідування учнями школи призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Начичко С.В.

Як показує практика, ставлення батьків до педагогів формується значною мірою через погляди і настрої дітей. Іноді явно неправі діти через свою емоційність, егоїстичність представляють дії вчителя в негативному плані, навіть розуміючи їх обґрунтованість. Упереджена інформація дітей призводить до неправильної оцінки батьками вчинків і позицій педагога, заважає взаєморозумінню педагога і сім’ї. Виходячи з цього, вчителі прагнуть не тільки підвищувати етичну обґрунтованість і переконливість своїх дітей, але й зміцнювати особисті контакти з сім’ями вихованців.

Класоводи і класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, культпоходи до театрів і музеїв розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання.

Велика увага в школі приділяється і фізичному вихованню учнів. В школі проводяться: день фізкультурника, змагання з волейболу, футболу, баскетболу та інші.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2014-2015 навчального року в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів, яка була організована і проводилась відповідно до програми курсу «Основи здоров’я» На початку навчального року були видані накази про призначення відповідальних за протипожежну безпеку , та за роботу з попередження дитячого травматизму

На початку року були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології. Також в цих кабінетах є інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів.

Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять класні керівники. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час літніх канікул. Постійно проводяться додаткові бесіди у зв’язку з трагічними випадками, які сталися в районі, області або країні.

В школі ведеться систематично робота з профілактики ВІЛ/СНІДу. Класні керівники проводять цикл бесід «За здоровий спосіб життя» за тематикою, запропонованою Міністерством освіти .В методкабінеті є підбірка матеріалів і наочності на допомогу класним керівникам з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, з профілактики ВІЛ/СНІДу, матеріали з пожежної безпеки, по дорожньому руху, з попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо.

25 квітня в школі проводився День ЦО. Було розроблено план проведення ЦО, організовані заняття по програмі ЦО.

В школі дотримуються правил протипожежної безпеки: є плани евакуації, придбано найперші засоби гасіння – вогнегасники, є запасні виходи; правил електробезпеки: справна електропроводка, є маркірування та кріплення розеток, вимикачів, відсутні оголені проводи. Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, постійно ведеться вологе прибирання, провітрювання класних кімнат.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ШКОЛИ

В НОВОМУ 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


 1. Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту середньої загальної освіти.

2. Формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань і високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров'я.

3. Активізація та розвиток творчого потенціалу вчителів, формування у них здатності до самоаналізу результатів, уміння використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології, покликані зберігати фізичне і психічне здоров'я учнів, стимулювати їх самоосвіту та самовдосконалення.

 1. Організація роботи методичних об'єднань вчителів початкових класів, класних керівників

 2. Розвиток матеріальної бази кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів із використанням коштів з різних джерел

 3. Підвищення рівня участі та результативності учнів у виховних за­ходах школи та району.

 4. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожно­го вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

 5. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і вихован­ня учнів педагогічних інновацій вчителів школи, району, області, України.

 6. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої осо­бистості вчителя і учня, самореалізації творчої особистості.

 7. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

 8. Забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою.

 9. Науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у середній та старшій школі.

 10. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, гро­мадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

 11. Робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

 12. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медично­го обслуговування учнів у школі.

 13. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

 14. Організація роботи по впровадження Державного стандарту початкової і базової загальної освіти

 15. Організація методичного супроводу навчання учнів 4 та 7 класів

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

План методичної роботи Балківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його...

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

План роботи шкільної бібліотеки Соледарської загальноосвітньої школи...
Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховання поваги до національної культури,...

Розклад уроків складено з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних...
Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Красноармійська відповідає Типовим навчальним планам загальноосвітніх...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Звіт директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому сьогодні ми зібралися, щоб оцінити діяльність директора школи за 2017/2018 навчальний...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої...
Про попередні результати роботи Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та підготовку звіту за 2014-2015 н рік

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

С. Писарівка
Затвердити графік прийому громадян в Писарівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2016 рік (додаток 1)

І ІІІ ступенів
Сьогодні я звітую за свою роботу директора кз кіровська сзш І – ІІІ ст за 2015/2016 навчальний рік

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Наказ
Про введення в дію номенклатури справ Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт