Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 26.04.2007 №176/7
м. Київ
Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V), Аудиторська палата України ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджене Аудиторською палатою України 31.10.2000 (протокол засідання № 95).
3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Це рішення набирає чинності з 20 травня 2007 року.


Голова


Аудиторської палати України С.О.Столярова


Додаток 1

до рішення Аудиторської палати України

від 26.04.2007 № 176/7
ПОРЯДОК

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України „Про аудиторську діяльність” та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, та Статуту Аудиторської палати України.

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність” визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі – АПУ).

Розділ І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці;

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Свідоцтво) – документ встановленого АПУ зразка (додаток № 1), що підтверджує факт включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності;

заявник – аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі – реєстраційна картка) – документ встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення інформації про нього до Реєстру.

Інші поняття вживаються в цьому Порядку згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність”, нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.

1.2. Рішення щодо включення заявника до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, виключення з Реєстру або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ відповідно до цього Порядку.

1.3. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру.

1.4. Про заявника до Реєстру вноситься така інформація:

 • найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи-підприємця);

 • ідентифікаційний код/ номер заявника;

 • дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва);

 • адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти;

 • інформація про державну реєстрацію;

 • інформація про засновників (для аудиторів – ПІБ, номери сертифікатів та дати їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

 • посада та ПІБ керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі сертифіката;

 • кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з зазначенням серії та номерів сертифікатів;

 • наявність та місцезнаходження філій, представництв або відділень, кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів з зазначенням номерів їх сертифікатів.

1.5. Технічне ведення, актуалізацію Реєстру здійснює Секретаріат АПУ. Секретаріат АПУ несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі.

1.6. Реєстр ведеться в електронній формі. Інформація з Реєстру щодо найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора – фізичної особи - підприємця); ідентифікаційного коду/номера заявника; номера телефону та номера Свідоцтва є відкритою для користувачів.

1.7. Реєстр ведеться з деталізацією за адміністративно–територіальними одиницями України (області, АР Крим, міста Київ та Севастополь).

1.8. Перелік аудиторських фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, публікується АПУ у кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ.

1.9. За достовірність інформації, наданої до АПУ, аудиторська фірма або аудитор несе відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ ІІ. Порядок включення аудиторських фірм та аудиторів до Реєстру

2.1. До Реєстру можуть бути включені:

2.1.1. аудиторські фірми – юридичні особи, які створені згідно з чинним законодавством та відповідають вимогам статті 5 Закону України “Про аудиторську діяльність”, а саме:

а) установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність;

б) загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30 відсотків;

в) керівником є аудитор.

2.1.2. аудитори, які зареєстровані відповідно до законодавства як фізичні особи-підприємці.

2.2. Для включення до Реєстру заявник подає до АПУ такі документи:

2.2.1. Аудиторська фірма:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

ґ) копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми;

д) копію довідки ЄДРПОУ;

е) витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми;

є) відгук регіонального відділення АПУ (далі – РВ АПУ) на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ);

ж) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.2.2. Аудитор:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 3);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) відгук РВ АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ);

д) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.3. Секретаріат АПУ у 10-ти денний термін з дати отримання документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку, готує проект рішення АПУ з цього питання і подає на затвердження АПУ. При розгляді документів, поданих заявником, Секретаріат АПУ при необхідності може запросити від заявника пояснення або уточнення їх окремих положень.

2.4. Рішення щодо включення до Реєстру заявника або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ. Заявник вважається включеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення АПУ.

2.5. Після прийняття АПУ рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво про включення до Реєстру.

2.6. Свідоцтво про включення до Реєстру видається терміном на пять років. Свідоцтво підписується Головою АПУ та Завідувачем Секретаріату АПУ. Підписи засвідчуються печаткою АПУ.

2.7. Включені до Реєстру аудиторські фірми та аудитори зобов’язані:

2.7.1. дотримуватися в аудиторській діяльності вимог чинного законодавства України, рішень АПУ, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

2.7.2. не пізніше 15 березня поточного року подавати до РВ АПУ та/або безпосередньо до АПУ звіт про виконані ними роботи за минулий рік (форма № 1 – аудит);

2.7.3. у випадку зміни даних, перелічених у п. 1.4. цього Порядку, у місячний термін подати до АПУ заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 6), реєстраційну картку із зазначенням внесених змін та документи, що підтверджують відповідні зміни.

2.8. У разі зміни найменування аудиторської фірми/ ПІБ аудитора або адреси його місцезнаходження/місця проживання на підставі відповідного клопотання заявника до Реєстру вносяться зміни з одночасною видачею нового Свідоцтва та анулюванням попереднього.

2.9. Підставами для прийняття АПУ рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру є:

2.9.1. невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України;

2.9.2. недостовірність інформації в документах, поданих заявником для включення до Реєстру;

2.9.3. надання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі;

2.9.4. наявність у Реєстрі аудиторської фірми, включеної раніше до Реєстру, з найменуванням, тотожним найменуванню заявника.

2.10. Для продовження терміну чинності Свідоцтва заявник не пізніше одного місяця до дати закінчення строку його дії повинен подати до АПУ такі документи:

а) заяву про продовження терміну чинності Свідоцтва про включення до Реєстру (додаток 5);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) оригінал Свідоцтва, термін чинності якого закінчується;

г) відгук РВ АПУ (при наявності в регіоні РВ АПУ) про відсутність зауважень до аудиторської фірми або аудитора;

ґ) документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.

2.11. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

2.11.1. втрата Свідоцтва;

2.11.2. пошкодження Свідоцтва.

2.12. У разі втрати (значного пошкодження) Свідоцтва, термін чинності якого не закінчився, заявник зобов’язаний звернутися до АПУ із заявою про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7).

За видачу нового Свідоцтва, дубліката Свідоцтва стягується плата в розмірі 50 відсотків від оплати, встановленої за включення до Реєстру.

Розділ ІІІ. Виключення з Реєстру

3.1.Підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є:

   1. заява аудиторської фірми (аудитора);

   2. невідповідність правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону України “Про аудиторську діяльність”;

   3. закінчення терміну чинності сертифіката аудитора фізичної особи – підприємця;

   4. неналежне виконання своїх професійних обов’язків, а саме: порушення вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, стандартів аудиту, норм професійної етики аудитора та цього Порядку;

   5. неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін звіту про виконані роботи за минулий рік (форма № 1 – аудит);

   6. надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми (аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення заявника до Реєстру;

   7. ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності Свідоцтва в термін, визначений пунктом 2.10. цього Порядку.

3.2. Виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру з анулюванням Свідоцтва здійснюється на підставі рішення АПУ.

3.3. Рішення АПУ щодо виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру має бути надіслане рекомендованим листом або вручене особисто в 15-денний строк з дати його прийняття та підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті АПУ.

3.4. Рішення АПУ щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду.

3.5.Аудитор (аудиторська фірма) має в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ про виключення з Реєстру повернути до Секретаріату АПУ Свідоцтво про включення до Реєстру.

Додаток1

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторівАУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


____________________

_________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Адреса____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ідентифікаційний код / номер_____________________________


Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України

від "___" ____________ 20____ р. № ________

Свідоцтво чинне до "____" _______ 20____ р.

Голова АПУ ( )

Зав. Секретаріату АПУ ( )

М. П.

Рішенням Аудиторської палати України

від "___" _______ 20____ р. № ________

термін чинності Свідоцтва продовжено до "___" _________ 20____ р.

Голова АПУ ( )

Зав. Секретаріату АПУ ( )

М. П.

Рішенням Аудиторської палати України

від "___" ____________ 20____ р. № ________

термін чинності Свідоцтва продовжено до "___" ____________ 20____ р.

Голова АПУ ( )

Зав. Секретаріату АПУ ( )

М. П.Додаток 2

до Порядку ведення

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
В Аудиторську палату України

________________________________

(П. І. Б. директора аудиторської фірми)

________________________________

________________________________

(№ сертифіката)
ЗАЯВА

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

______________________________________________________________________________________

(найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код)

Адреса _______________________________________________________________________________

(місцезнаходження з поштовим індексом,

______________________________________________________________________________________

телефон/факс, e-mail)


До заяви додаються:

1. Реєстраційна картка.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку.

3. Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку.

4. Копії сертифікатів аудиторів – засновників (учасників) фірми та керівника фірми.

5. Копія довідки ЄДРПОУ.

6.Витяг з наказу про призначення керівника аудиторської фірми, засвідчений печаткою аудиторської фірми.

7. Відгук регіонального відділення АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).

8. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.
Аудиторська фірма зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.
М. П.

"___" ____________ 200__ р. __________________________

(особистий підпис керівника)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200__ р. № ____________
Від Секретаріату АПУ заяву прийняв __________________ (______________)

(підпис)
Додаток 3

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторівВ Аудиторську палату України

_______________________________________ (П. І. Б. аудитора-підприємця)

_______________________________________

_______________________________________

(№ сертифіката)ЗАЯВА

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
______________________________________________________________________________________

(П. І. Б. аудитора)
Ідентифікаційний код___________________________________________________________________
Паспортні дані ________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

(поштова адреса, телефон, e-mail)

______________________________________________________________________________________
До заяви додаються:

1. Реєстраційна картка.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку.

3. Копія сертифіката аудитора.

4. Відгук регіонального відділення АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).

5. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.
Аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П.

"___" ____________ 200___ р. ________________________

(особистий підпис)

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200___ р. №___________
Від Секретаріату АПУ заяву прийняв ______________ (________________)

(підпис)
Додаток 4

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

1. Повне найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора)


Скорочене найменування

2. Ідентифікаційний код/номер

3. Місце проведення державної реєстрації

Поштова адреса органу державної реєстрації

4. Дата проведення державної реєстрації

5. Номер запису про державну реєстрацію

6. Орган державної податкової служби

Поштова адреса органу державної податкової служби

7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва)

8. Кількість відокремлених підрозділів та їхнє місце розташування:

відділень ______, філій __________, представництв __________

та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів) ____________________________________________________________________________________

8. Юридична адреса: поштовий індекс ______________

Область Район Місто (село) Район міста

Вулиця Будинок Корпус Квартира

9. Фактична адреса

Телефон, факс

електронна адреса

10. Посада, П. І. Б. керівника, номер та дата видачі сертифіката


11. Засновники (учасники):

Найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи

Адреса фактичного місцезнаходження

Ідентифікаційний код/номер

Номер сертифіката і дата видачі

Частка в статутному капіталі ( %)

12. Кількість працівників усього ______________, у т. ч.:

12.1. Кількість постійних працівників-аудиторів ______ осіб

П. І. Б. аудитора

Посада

Номер та дата видачі сертифіката

Дата закінчення терміну чинності сертифіката


12.2. Середньорічна кількість сумісників (аудиторів) ______ осіб

13. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (вказати назви фірм), у вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) (надати перелік)

Аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П.

Картку заповнив ________________

(підпис, ПІБ)


Керівник ____________ __________________ ____________________

(підпис) (ПІБ) (телефон)Додаток 5

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторівВ Аудиторську палату України

__________________________________

(П. І. Б. директора аудиторської

фірми/аудитора - підприємця)

__________________________________

__________________________________

(№ сертифіката)

ЗАЯВА

про продовження терміну чинності Свідоцтва

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Прошу продовжити термін чинності Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №________, видане рішенням Аудиторської палати України від "___" ____________ 200__ р. № ______,

_____________________________________________________________________________________

(назва аудиторської фірми/П. І. Б. аудитора, ідентифікаційний код/номер)
_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження аудиторської фірми/місце проживання аудитора, телефон/факс, e-mail)


До заяви додаються:

1. Реєстраційна картка.

2. Оригінал Свідоцтва про включення до Реєстру, термін чинності якого закінчується.

3. Відгук регіонального відділення АПУ про відсутність зауважень до аудиторської фірми або аудитора (при наявності в регіоні РВ АПУ).

4. Документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.

Аудиторська фірма/аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П.

"___" ____________ 200_р, _______________________________ ( )

(особистий підпис керівника аудиторської фірми)

Дата і номер реєстрації заяви "__" ____________ 200__ р. № ________

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв _________________________ ( )

(підпис)


Додаток 6

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
В Аудиторську палату України

__________________________________

(П. І. Б. директора аудиторської

фірми/аудитора - підприємця)

__________________________________

__________________________________

(№ сертифіката)

ЗАЯВА

про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Заявник ______________________________________________________________________________

(найменування аудиторської фірми, ПІБ аудитора)
_____________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код/номер, місцезнаходження /місце проживання)
_____________________________________________________________________________________

(номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів)
Прошу внести зміни до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів на підставі:

_____________________________________________________________________________________

(зміни в документах, що надані до АПУ заявником)

_____________________________________________________________________________________


До заяви додаються такі документи:

1. Реєстраційна картка про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

2. Копії документів, які є підставами для внесення змін:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ ____________ 200_ року


Підпис керівника АФ/ аудитора _______________________ /____________________________

(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)Додаток 7

до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторівВ Аудиторську палату України

__________________________________

(П. І. Б. директора аудиторської

фірми/аудитора - підприємця)

__________________________________

__________________________________

(№ сертифіката)
ЗАЯВА

про видачу дубліката Свідоцтва

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Заявник ______________________________________________________________________________

(назва аудиторської фірми, ПІБ аудитора)

____________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код/номер )

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів)

Прошу видати дублікат Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів на підставі:

_____________________________________________________________________________________

(зазначити причину)

_____________________________________________________________________________________
До заяви додаються такі документи:

1. Інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у відповідних засобах масової інформації (у разі втрати Свідоцтва).

2. Непридатне для користування Свідоцтво (у разі наявності).

3. Документ про внесення плати за оформлення бланка Свідоцтва.

___ ____________ 200___ року


Підпис керівника АФ/ аудитора __________________________

(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7
Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Наказ
Відповідно до пункту 62 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів...

Кодекс України (далі — пк) встановлює обов’язок податкових агентів
«д» п. 176. 2 ст. 176 Пк. Форма цієї декларації встановлена наказом Державної податкової адміністрації України від 31. 01. 2011 р....

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Наказ
Відповідно до підпункту "д" пункту 176. 2 статті 176 розділу IV податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну...

Проект Міністерство транспорту та зв'язку України наказ «Про затвердження...
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Законами n 291-iv 291-15
Ввр, 2006, n 15, ст. 130 n 3397-iv ( 3397-15 ) від 07. 02. 2006, ввр, 2006, n 22, ст. 195 n 359-v ( 359-16 ) від 16. 11. 2006, ввр,...

Затверджую
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №3 від 21 листопада 2007 р

Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 №182/4
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами...
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Позивачі: Іванов Іван Іванович
Миколаєва. Їм належать 9/20 часток зазначеного домоволодіння в спільній частковій власності, що підтверджується свідоцтвом про право...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт