Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою

Кабінету Міністрів України від
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з медичної практики

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України «Про

ліцензування видів господарської діяльності».

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому порядку, незалежно від

їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

3. Здобувач ліцензії для одержання ліцензії на провадження

господарської діяльності з медичної практики подає до Міністерства охорони здоров’я (далі – МОЗ) заяву, за формою встановленою додатком 2 та документи, які передбачені додатком 1 цих Ліцензійних умов.

4. У разі переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики ліцензіат повинен подати до МОЗ заяву за формою встановленою додатком 3, ліцензію, якщо видана на паперовому

носії та документи, що підтверджують підстави для її переоформлення.

5. Медична практика провадиться здобувачем ліцензії на підставі ліцензії за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, технологічних, інших спеціальних вимог, встановлених цими Ліцензійними умовами.

6. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог щодо атестації медичних працівників затверджених МОЗ;

7. Терміни, що використовуються у цих ліцензійних умовах, мають

таке значення:

відокремлений структурний підрозділ закладу охорони здоров’я – філія

(відокремлене відділення), що розташована поза його місцезнаходженням та здійснює всі або частину його функцій.

медична практика – вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними

особами-підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування.
Організаційні вимоги

8. Здобувач ліцензії повинен забезпечити контроль за якістю надання медичної допомоги.

Здобувачі ліцензії, які провадять господарську діяльність з медичної

практики, повинні затвердити перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам.

Медична допомога надається здобувачем ліцензії за видами медичної допомоги, визначеними Основами законодавства України про охорону

здоров’я.

Використання одного кабінету, в якому провадиться медична практика,

за різними функціональними призначеннями не допускається.

Спільне використання приміщень (кабінетів) різними суб’єктами господарювання для провадження медичної практики повинно підтверджуватись договорами найму, оренди (суборенди) та відповідними документами (актами).

9. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються здобувачем ліцензії у медичній практиці виключно після їх державної

реєстрації.

10. У медичній практиці здобувачі ліцензії можуть застосовувати методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські

засоби, дозволені до застосування МОЗ.

11. Ліцензіат повинен розмістити за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці достовірну інформацію, зокрема:

вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) та режим роботи;

номер та дату внесення в Єдиний державний реєстр щодо видачі здобувачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної

практики;

копію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру,

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування більше двох років);

перелік лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, за якими провадиться медична практика;

копію свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності);

перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам;

відомості про керівництво (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);

книгу відгуків та пропозицій громадян.
12. Медична практика провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за умови:

наявності приміщень, що відповідають установленим санітарним нормам;

наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (далі – Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної

техніки повинні бути метрологічно повірені;

укомплектованості працівниками (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою) для провадження

господарської діяльності з медичної практики відповідно до розділу III цих

Ліцензійних умов;

дотримання вимог щодо атестації медичних працівників та фармацевтичних працівників;

проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов’язкових медичних оглядів;

наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

13. Заклад охорони здоров’я повинен:

1) затвердити в установленому законодавством порядку:

статут (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до Табеля оснащення закладу охорони здоров'я;

номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;

посадові інструкції для працівників закладу охорони здоров’я;

правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;

перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці;

стандарти сестринського (медичного) догляду;

правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;

положення про структурні підрозділи;

локальні клінічні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ;

інформацію про порядок дій при невідкладних станах;

правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я та/або іншими закладами охорони здоров’я;

склад та положення про Медичну раду закладу охорони здоров’я інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;

порядок внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги;

2) дотримуватись:

трудового законодавства з питань прийому на роботу та допуску до медичної практики медичних та фармацевтичних працівників;

нормативно-правових актів щодо перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
вимог законодавства щодо зберігання інформації про пацієнта;

вимог медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я,

затверджених МОЗ;

встановлених норм щодо площ та розташування приміщень закладу охорони здоров’я відповідно до ДБН В.2.2 – 10 – 2001 «Будинки і споруди.

Заклади охорони здоров’я»;

санітарних норм щодо холодного та гарячого водопостачання;

вимог законодавства з охорони праці;

порядку видачі листків непрацездатності затверджених МОЗ;

3) забезпечити:

підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників;

інформування медичного персоналу щодо дотримання лікарської таємниці;

працівників необхідними мийними та дезінфікуючими засобами,

дотримання вимог щодо їх зберігання;

медичних та фармацевтичних працівників санітарним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог законодавства;

умовами для миття й знезараження рук;

дотримання санітарних норм щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

затвердження та запровадження правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням специфіки роботи медичних та фармацевтичних працівників;

наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання

невідкладної медичної допомоги;

присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення МОЗ в установленому законом порядку перевірки

додержання цих Ліцензійних умов;

4) призначити на посаду керівника закладу охорони здоров’я особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам;

5) бути забезпечений працівниками, які необхідні для провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарськими, провізорськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів

з медичною та фармацевтичною освітою, які заявлені у відомості;

6) надавати інформацію щодо пацієнта відповідно до вимог законодавства;

7) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики,

лікування та на проведення операції та знеболення;

8) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров'я відповідно до заявлених спеціальностей;

9) проводити протиепідемічні заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;

10) призначити відповідальну особу з питань забезпечення лікарськими

засобами;

11) внести плату за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання від МОЗ повідомлення про прийнятне рішення про видачу ліцензії;

12) надавати якісну та своєчасну медичну допомогу пацієнтам;

13) здійснювати внутрішній контроль якості надання медичної допомоги згідно з порядком затвердженим МОЗ України;

14) надавати медичну допомогу відповідно до локальних протоколів,

розроблених згідно з вимогами МОЗ України, затверджених керівником закладу охорони здоров’я та погоджених структурним підрозділом з питань

охорони здоров’я державних адміністрацій;

15) проводити систематичний клінічний аудит;

16) забезпечувати внутрішньо лабораторний та зовнішній контроль якості лабораторних вимірювань.

17) зберігати за місцем провадження діяльності:

нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;

акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови

функціонування закладу охорони здоров'я більше двох років);

свідоцтво про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я

(за наявності її у структурі закладу охорони здоров’я);

копії документів, у яких зазначаються освітньо-кваліфікаційні рівні медичних та фармацевтичних працівників;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм щодо здійснення

медичної практики;

рішення про створення закладу охорони здоров’я;

виписку з Єдиного державного реєстру;

копії свідоцтв про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення;

документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія

квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку);

документи, передбачені підпунктом 1 цього пункту цих Ліцензійних

умов.

14. На фасаді будівлі, де розміщується заклад охорони здоров’я або

його відокремлений структурний підрозділ, повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу охорони здоров’я, найменування юридичної особи, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ.

У найменуванні юридичної особи повинно міститись найменування лише одного із видів закладів охорони здоров’я, перелік яких затверджений

МОЗ (далі – Перелік закладів охорони здоров’я).


Використання юридичними особами в своєму найменуванні та найменуванні структурних підрозділів видів закладів охорони здоров’я та їх словосполучень, які не відповідають Переліку закладів охорони здоров’я, не допускається.

15. Фізична особа – підприємець повинна:

1) затвердити:

номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;

правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;

інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;

перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам;

2) дотримуватись:

нормативно-правових актів щодо перебування пацієнтів;

встановлених норм щодо площ та розташування приміщень закладу відповідно до ДБН В.2.2 – 10 – 2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони

здоров’я»;

вимог законодавства з охорони праці;

3) забезпечити:

повірку засобів вимірювальної техніки, що використовуються в медичній практиці та підлягають метрологічній повірці;

умови для миття й знезараження рук;

дотримання санітарних норм щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

вимог медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я,

затверджених МОЗ;

особисту присутність або присутність іншої уповноваженої особи під час проведення МОЗ в установленому законом порядку перевірки

додержання цих Ліцензійних умов;

4) зберігати лікарську таємницю;

5) зберігати та надавати інформацію про пацієнта в установленому законодавством порядку;

6) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики,

лікування та на проведення операції та знеболення;

7) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров'я відповідно до заявлених спеціальностей;

8) проводити протиепідемічні заходи;

9) внести плату за видачу ліцензії у строк не пізніше десяти робочих днів з дати отримання від МОЗ повідомлення про прийнятне рішення про

видачу ліцензії;

10) надавати якісну та своєчасну медичну допомогу;

11) зберігати за місцем провадження діяльності:

виписку з Єдиного державного реєстру;

інформацію про порядок дій при невідкладних станах;

нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;

обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм щодо здійснення медичної практики;

копії документів, у яких зазначаються освітньо-кваліфікаційні рівні медичних та фармацевтичних працівників (у разі їх найму);

документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія

квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку);

документи, передбачені підпунктом 1 цього пункту цих Ліцензійних

умов.

16. Фізична особа – підприємець має право прийому на роботу лікарів

(провізорів) за наявності у фізичної особи – підприємця вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності.

Прийом на роботу лікарів (провізорів) здійснюється за спеціальністю

фізичної особи – підприємця, а молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою – різного профілю.

Прийом на роботу лікарів (провізорів) та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою здійснюється за умови, що їх

кваліфікаційний рівень відповідає встановленим вимогам.

17. На фасаді будівлі, в якій фізичною особою – підприємцем провадиться медична практика, повинна бути вивіска із зазначенням

медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика, прізвища,

імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

Кваліфікаційні вимоги до фізичних осіб – підприємців, що провадять медичну практику, та медичних (фармацевтичних)

працівників закладів охорони здоров'я

18. Медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, які затверджені МОЗ.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам

засвідчується:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної

освіти III – IV рівнів акредитації відповідно до Положення затвердженого

МОЗ;

сертифікатом провізора-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими фармацевтичними навчальними закладами, закладами


післядипломної освіти III – IV рівнів акредитації Положення затвердженого

МОЗ;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей встановленого зразка затвердженого МОЗ;

посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з провізорської спеціальності встановленого зразка затвердженого МОЗ;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка затвердженого МОЗ;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних працівників встановленого зразка затвердженого МОЗ.

19. Лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися лікарською діяльністю з цієї спеціальності та допускаються до медичної практики після проходження

стажування згідно з порядком встановленим МОЗ.

20. Особи, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної

діяльності в Україні згідно з порядком встановленим МОЗ.

21. До провадження медичної практики не допускаються особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктами 18 – 20 цього розділу цих Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення

22. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються

суб’єктами господарювання у медичній практиці виключно за його функціональним призначенням, який визначений виробником в інструкції із застосування (паспорті) або технічній документації до неї.

23. Медична техніка та вироби медичного призначення не повинна створювати загрозу життю і здоров'ю хворих, користувачів та інших осіб за умови належного встановлення, обслуговування та застосування її за

призначенням.

24. Забороняється застосовувати в медичній практиці медичну техніку та вироби медичного призначення у разі:

несправності чи погіршення характеристик та/або властивостей

виробів, будь-якої невідповідності інформації, яка міститься на етикетці чи інструкції із застосування, що можуть призвести або призвели до смерті чи серйозного погіршення здоров'я хворих, користувачів та інших осіб;

технічних або медичних причин зміни характеристик та/або властивостей виробів, що призводить до систематичного відкликання виробником цих виробів.

25. Медична техніка та вироби медичного призначення застосовується ліцензіатом у медичній практиці виключно в пристосованих приміщеннях,
вимоги до яких визначені в інструкціях із застосування (паспорті) чи технічній документації до неї.

26. Заборонено застосовувати в медичній практиці медичну техніку та вироби медичного призначення з порушенням вимог які визначені в

інструкції (паспорті) або в технічній документації до неї.

27. Забороняється використовувати в медичній практиці дезінфекційні засоби, які не дозволені до застосування на території Україні.

Спеціальні вимоги до суб'єктів господарювання,

що провадять медичну практику

28. Суб'єкти господарювання, що провадять медичну практику,

повинні:

провадити діяльність відповідно до заявлених у відомостях лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з

медичною та фармацевтичною освітою;

забезпечувати проведення акредитації закладу охорони здоров'я у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

дотримуватись галузевих стандартів, стандартів медичної допомоги,

уніфікованих клінічних та локальних протоколів сфері охорони здоров’я;

дотримуватись санітарних норм;

дотримуватись вимог щодо ведення медичної та фармацевтичної документації (обліку та звітності) за формами державної статистичної звітності затверджених МОЗ та подавати звіти в установлені законодавством строки;

безплатно надавати (невідкладну) медичну допомогу громадянам відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог професійної етики і деонтології;

зберігати лікарську таємницю;

дотримуватись вимог Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом

імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ – інфекції, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1642 (Офіційний вісник України 1998 р., № 42, ст. 1552);

дотримуватись трудового законодавства щодо прийняття та оформлення фізичних осіб на роботу;

здійснювати медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики, реабілітації або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) відповідно до вимог статей 42 – 44 Основ законодавства України

про охорону здоров'я.

29. При наданні платних послуг ліцензіат зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи,

надання платної послуги відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

30. Виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення для отримання пацієнтами медикаментів і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах, а також рецептів на дозволені до застосування в Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, віднесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (Офіційний вісник України

2000 р., № 19, ст. 789), здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до правил затверджених МОЗ.

31. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу

ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими

копіями, які підтверджують зазначені зміни.

32. У випадку призупинення провадження господарської діяльності з медичної практики, викликаного відсутністю організаційних або технічних

умов, необхідних для провадження медичної практики та відновлення провадження медичної практики, ліцензіат не пізніше наступного дня письмово повідомляє про це МОЗ із зазначенням причин та строку простою.

33. Суб’єкт господарювання, який провадить медичну практику,

повинен забезпечити доступ пацієнтів до вбиральні та гардеробної.

34. Облаштування приміщень має здійснюватись відповідно до наступних вимог:

1) внутрішнє опорядження приміщень має бути виконано згідно з їх функціональним призначенням. Поверхня стін, перегородок і стелі приміщень, пов'язаних з медико-технологічним процесом, повинна бути

гладкою, що дозволить їх вологе прибирання і дезінфекцію;

2) опорядження стін та стелі приміщень довготривалого перебування хворих і персоналу повинні бути матовими. Підлоги повинні мати

теплозахисні та теплоізоляційні властивості;

3) у вестибюлях, холах, коридорах необхідно влаштовувати підлоги,

стійкі до механічного впливу;

4) у приміщеннях з вологим режимом, а також у таких, де проводиться поточна дезинфекція (операційні, перев'язочні, пологові, передопераційні, наркозні, процедурні і ін. аналогічні приміщення, а також ванні, душові, клізмові, приміщення для зберігання і розбору брудної білизни і інші), стіни необхідно облицьовувати глазурованою плиткою чи іншими вологостійкими матеріалами на повну висоту. Для покриття підлог необхідно використовувати водонепроникні матеріали;

5) стеля в приміщеннях з вологим режимом повинна фарбуватись водостійкими фарбами.

6) підлога операційних, наркозних, передопераційних та інших

спеціалізованих приміщень операційного відділення має бути покрита водонепроникним матеріалом, що легко очищується, допускати часте миття
дезинфікуючими розчинами, бути зручною для транспортування хворих, матеріалів і обладнання;

7) підлога в операційних, наркозних, пологових та інших аналогічних приміщеннях повинна бути безіскровою, антистатичною;

8) колір облицювання стін операційних необхідно передбачати сіро- зеленим чи зелено-голубим, поверхня стель в операційних повинна бути матовою;

9) в місцях встановлення санітарно-технічних приладів, а також

обладнання, експлуатація якого пов'язана з можливістю зволоження стін і перегородок, необхідно передбачати опорядження стін і перегородок вологостійкими матеріалами на висоту 1,6 м і ширину, що дорівнює ширині приладів і обладнання плюс 20 см з кожного боку;

10) опорядження приміщень, пов'язаних з роботою із радіоактивними речовинами і іншими джерелами іонізуючих випромінювань, рентгенівських

кабінетів, кабінетів електросвітлолікування, стоматологічних, офтальмологічних кабінетів, клінічних і біохімічних лабораторій та інших функціональних приміщень, специфіка роботи яких вимагає спеціальних

умов, має бути виконана у відповідності з вимогами до цих приміщень, викладеними у відповідних санітарних норм. Опорядження стін, перегородок і підлоги рентгенівських кабінетів і кабінетів електросвітлолікування

керамічними плитками не допускається;

11) опорядження приміщень зберігання в аптечних складах повинно бути гладким і відповідати можливостям проведення вологого прибирання. Для стін висота такого опорядження повинна бути не менше 2 м. Підлоги

складських приміщень повинні мати покриття, яке не утворює пилу, стійке до впливу засобів механізації та вологого прибирання з використанням дезінфікуючих засобів;

12) встановлення підвісної стелі в приміщеннях, які потребують особливого санітарно-гігієнічного режиму, повинно відповідати вимогам до огороджувальних конструкцій такого типу приміщень;

13) конструкція і матеріали підвісних стель цих приміщень повинні забезпечувати можливість проведення їх прибирання, чищення і дезінфекції;

14) в опорядженні будинків необхідно використовувати матеріали,

дозволені органами Державного санітарно – епідеміологічного і пожежного нагляду.

35. Матеріали для покриття стін, стелі, підлоги в приміщеннях прийому пацієнтів повинні допускати вологе прибирання з використанням

дезінфекційних засобів.

36. Приймальні відділення хворих в закладах охорони здоров’я мають бути окремими для дитячого, пологового (гінекологічного в пологовому

будинку), інфекційного, дерматовенерологічного, туберкульозного,

психіатричного (психосоматичного) відділень.

37. Заклади охорони здоров’я повинні мати укомплектований штат медичних та фармацевтичних працівників за заявленими спеціальностями,
які мають відповідну спеціальну освіту, і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам.

38. Не допускається введення посад таких категорій, що не передбачені в переліку лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною

(фармацевтичною) освітою.

39. Медичні сестри зобов’язані здійснювати професійну діяльність під керівництвом лікаря.

40. Хірургічні втручання здійснюються в операційних блоках, які

повинні бути ізольованими від усіх груп приміщень закладу охорони здоров’я і мати зручні зв'язки з приміщеннями відділень анестезіології- реанімації, палатними відділеннями хірургічного профілю, приймальним відділенням.

41. Планові хірургічні втручання здійснюються виключно в закладах охорони здоров’я, які надають відповідний вид медичної допомоги.

42. Не допускається опалення приміщень, в яких провадиться медична практика, газовими приладами з відкритим полум’ям або електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

43. Організаційна структура закладу охорони здоров’я має відповідати його виду та складатися з відділень.

Відділення є самостійним структурним підрозділом і діє на підставі

положення, затвердженого керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Найменування відділень мають відповідати лікарським спеціальностям,

за якими провадиться медична практика.

До складу відділень закладу охорони здоров’я входять кабінети лікарів та кабінети молодших спеціалістів з медичною освітою.

Заклади охорони здоров’я для провадження медичної практики поза

місцезнаходженням закладу повинні створити філію (відділення) та призначити керівника (завідуючого).

Розташування окремих кабінетів закладів охорони здоров’я поза

межами їх місцезнаходження без створення філії (відділення) та призначення керівника (завідуючого) не допускається.

Назва кабінету обов’язково повинна містити посилання на лікарську

(провізорську) спеціальність та спеціальність молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною освітою), за якими провадиться медична практика.

Організаційна структура закладу охорони здоров’я повинна

відповідати приміщенням, які заявив здобувач ліцензії у додатку 6.

44. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики повинні протягом року з дня

набрання чинності цієї постанови подати до МОЗ документи, які передбачені пунктами 2, 3 додатку 1.

45. У разі припинення провадження медичної практики за місцем

провадження, яке було зазначене в заяві для одержання ліцензії та в документах, що додаються до неї, ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з
дати припинення надати відповідне повідомлення до МОЗ, крім випадку,

який передбачений підпунктом один частини другої статті 16 Закону України

«Про ліцензування видів господарської діяльності».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики Загальні положення
Ліцензійних умов та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі відповідної...

Порівняльна таблиця до проекту наказу "Про внесення змін до Ліцензійних...
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

Н а к а з
Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної

Наказ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

До Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування,...
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва І міністерства України з питань надзвичайних ситуацій...

Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Н а к а з
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Міністерство надзвичайних ситуацій україни
Суб'єктам господарювання, якими отримано ліцензію на провадження господарської діяльності з проектування, монтажуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт