Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Аудиторської палати України від 23. 04. 2009 р. №201/4 положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих І нормативних вимог

Рішення Аудиторської палати України від 23. 04. 2009 р. №201/4 положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих І нормативних вимог

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 23.04.2009 р. № 201/4


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОВНІШНІ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, СТВОРЕНИХ АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ ТА АУДИТОРАМИ ВІДПОВІДНО ДО ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ, ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ

ЗМІСТ
Параграф

Вступ......................................................... ... ............................................................... ....... ........... 1 – 4

I. Визначення........ .............................................................................................................................. 5

II. Об’єкт і суб’єкти зовнішніх перевірок систем контролю якості….................................. 6 – 20

III. План зовнішніх перевірок систем контролю якості...................................... .. ................ 21 –31

IV. Організація та порядок проведення зовнішніх перевірок............................................... 32 – 61

V. Документування зовнішніх перевірок і забезпечення конфіденційності............... ...... 62 – 77

VI. Розгляд результатів зовнішніх перевірок і розв’язання конфліктів............... ............. 78 – 89

VII. Оприлюднення результатів і моніторинг виконання зовнішніх перевірок................. 90 – 93

VIII. Прикінцеві положення…................................................................................................... 94 – 95

Додатки

Вступ

1. Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", Концептуальної основи контролю аудиторської діяльності в Україні та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) в якості Національних стандартів аудиту, а також, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ ( далі - Кодекс етики).

2. Метою цього Положення є забезпечення організації контролю якості аудиторських послуг в Україні шляхом упровадження зовнішніх перевірок систем контролю якості (далі – зовнішні перевірки), створених аудиторськими фірмами та аудиторами-підприємцями відповідно до МСКЯ 1 та Положення з національної практики контролю якості 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" ( далі –ПНП КЯ 1) .

3. Відповідно до МСКЯ 1 та ПНП КЯ 1 усі аудиторські фірми та аудитори – підприємці, (далі –фірми або суб’єкти аудиторської діяльності) зобов’язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обґрунтовану впевненість у тому, що ці суб’єкти аудиторської діяльності та їхній персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, відповідають умовам завдання.

4. Це Положення є обов’язковим для всіх суб’єктів аудиторської діяльності в Україні та визначає основні вимоги до організації зовнішніх перевірок і заходи та процедури щодо їх проведення.

I. ВИЗНАЧЕННЯ

5.У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

«Стандарти завдань» – міжнародні стандарти, розроблені та затверджені Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), прийняті Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту. До стандартів завдань належать Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО), Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) та Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП).

«Професійні стандарти»стандарти завдань, Кодекс етики, Положення з національної практики, інші документи, затверджені АПУ.

«Завдання» – завдання, які виконують фірми відповідно до стандартів завдань.

«Завдання з надання впевненості» завдання, в якому фірма висловлює висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, які не є відповідальною стороною, щодо результату оцінки або визначення предмета завдання за відповідними критеріями.

«Завдання з аудиту» – завдання з надання обґрунтованої впевненості, яке виконується згідно з МСА шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

«Завдання з обов’язкового аудиту»завдання з аудиту, обов’язковість проведення якого встановлена Законом України «Про аудиторську діяльність» та іншими законами України.

«Аудиторські послуги»завдання з надання впевненості, завдання з супутніх послуг, інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, які можуть надавати фірми. Перелік аудиторських послуг визначається АПУ відповідно до стандартів завдань та національного законодавства.

«Система контролю якості» – це формалізована сукупність принципів, методів і правил, застосовуваних фірмою для здійснення контролю якості аудиторських послуг (політика контролю якості), а також заходи та дії (процедури), які здійснює фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам.

«Група з зовнішньої перевірки» - група контролерів, яка сформована Комітетом з контролю за аудиторською діяльністю та направлена головою АПУ для здійснення зовнішньої перевірки системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, включених до Плану зовнішніх перевірок, затвердженого АПУ.

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів” – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці (далі – Реєстр).

«Фірма» – аудиторські фірми та аудитори-підприємці, які здійснюють виключно аудиторську діяльність і внесені до Реєстру.

«Керівник фірми» – посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства й установчих документів та має відповідні повноваження укладати від імені фірми договори (угоди), здійснювати інші правочини, наслідком яких є виникнення зобов’язання з надання аудиторських послуг.

«Керівництво фірми» – керівник фірми, очолюваний ним виконавчий орган фірми, керівники всіх рівнів фірми.

«Керівник групи із завдання» – керівник фірми, головний (старший) аудитор або інша особа на фірмі, яка має сертифікат аудитора України та відповідає за виконання завдання, й надання висновку (звіт) від імені фірми.

«Група із завдання» – весь персонал, що виконує завдання, включно з експертами, залученими фірмою у зв'язку з цим завданням.

«Персонал» – професіонали, фахівці та молодший персонал з аудиту.

«Професіонали» – керівники кожного з рівнів фірми, які є сертифікованими аудиторами України та мають достатній досвід практичної роботи аудитором.

«Фахівці» – співробітники фірми, які мають достатній досвід практичної роботи аудитором і зайняті в наданні аудиторських послуг, крім професіоналів, а також експерти, яких було залучено Фірмою.

«Молодший персонал з аудиту» – співробітники фірми, які не мають достатнього досвіду практичної роботи аудитором та зайняті в наданні аудиторських послуг.

«Клієнт» – суб’єкт господарювання, який уповноважив

фірму надавати аудиторські послуги.

«Документація із завдання» – фіксування, запис виконаної роботи, отриманих результатів і висновків, яких дійшов персонал (іноді використовують такі терміни, як "робочі документи" та "документи"). Документацію з конкретного завдання збирають у файл із завдання.

«Обґрунтована впевненість» – в контексті цього Положення високий, але не абсолютний рівень впевненості.

«Нагляд протягом виконанням завдання» – процедури, що здійснюють призначені або залучені керівником аудиторської фірми особи у статусі аудитора для отримання впевненості стосовно того, що завдання виконуються відповідно до професійних стандартів.

«Перевірка контролю якості виконання завдання» – процедури, що розроблені для цілей забезпечення якості результатів виконаних завдань, здійснюються призначеною або залученою керівником фірми особою у статусі аудитора, спрямовані на встановлення ступеня достатності аудиторських доказів, об’єктивності важливих суджень та відповідності висновків, що висловлені групою із завдання за наслідками його виконання. Результати такої перевірки оформлюються звітом, що містить рекомендації керівникові групи з завдання та керівникові фірми для здійснення відповідних коригувань до надання клієнту аудиторського висновку

«Перевірка завершених завдань» – процедури, що розроблені для цілей моніторингу виконаних завдань та встановлення якості формування остаточного файлу, здійснюються призначеною або залученою керівником фірми особою у статусі аудитора та направлені на отримання доказів щодо дотримання групами з завдання політики та процедур контролю якості фірми.

«Особа, яка перевіряє контроль якості виконання завдання» – керівник Фірми, інша уповноважена або залучена ним особа зі складу професіоналів або відповідно кваліфікована зовнішня особа (група осіб) у статусі аудитора для встановлення ступеня достатності аудиторських доказів, об’єктивності важливих суджень та відповідності висновку (звіту), що висловлені групою із завдання за наслідками його виконання

«Відповідно кваліфікована зовнішня особа» – особа, яка не є співробітником фірми, має знання та кваліфікацію, що дозволяють їй діяти як керівнику групи із завдання, наприклад, фахівець(який має достатній досвід) іншої Фірми, що може виконувати аудит та огляд фінансової звітності або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг, або підприємства чи організації, що надає послуги з контролю якості.

«Моніторинг» – процес, що включає в себе розгляд та оцінку системи контролю якості фірми включно з періодичною перевіркою деяких завершених завдань, який має надати Фірмі обґрунтовану впевненість, що її система контролю якості працює ефективно.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті Стандартів завдань та ПНП КЯ 1.

II. ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТИ ЗОВНІШНІХ ПЕРЕВІРОК

6. Об’єктом зовнішньої перевірки є система контролю якості, впроваджена фірмою відповідно до цього Положення. Зовнішня перевірка здійснюється з метою отримання обґрунтованої впевненості, що політика та процедури, застосовувані фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг, є відповідними та дотримуються на практиці, а також з метою надання рекомендацій щодо приведення такої системи у відповідність до міжнародних стандартів. Зовнішня перевірка є періодичною перевіркою системи контролю якості, включаючи перевірку окремих завершених завдань.

7. Відповідно до МСКЯ 1 та ПНП КЯ 1 система контролю якості фірми має складатися з таких елементів:

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі;

б) етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, а також виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

ґ) виконання завдання;

д) моніторинг.

8. Метою перевірки відповідності системи контролю якості є забезпечення об’єктивної оцінки таких параметрів:

а) ступеня дотримання фірмою професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог при наданні аудиторських послуг;

б) ступеня відповідності розробленої системи контролю якості фірми вимогам МСКЯ 1 та ПНП КЯ 1;

в) ступеня повноти та обґрунтованості документування, а також фактичного виконання політики та процедур контролю якості фірми на практиці.

9. Зовнішня перевірка контролю якості включає перевірку відповідності всіх елементів системи контролю якості, в тому числі й елемента «виконання завдання», перевірка якого здійснюється тільки щодо завершених завдань. Процес зовнішньої перевірки завершених завдань включає відбір окремих завдань без попереднього погодження з фірмою за критеріями, що повинні враховувати такі чинники як:

 • розмір фірми;

 • кількість офісів фірми;

 • операційні характеристики фірми;

 • природа та складність професійної діяльності фірми;

 • ризики, які пов’язані з клієнтами та конкретними завданнями фірми.

10. Контроль якості аудиторських послуг здійснює АПУ або, за її рішенням, він може делегуватися іншим українським професійним аудиторським організаціям та об’єднанням.

11. Умовами проведення зовнішньої перевірки системи контролю якості фірми є включення її до Плану зовнішніх перевірок згідно з критеріями, визначеними у розділі ІІІ цього Положення, та за наявність фірми у Реєстрі на початок зовнішньої перевірки.

12. Повноваження профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики та Комітету з контролю за аудиторською діяльністю щодо їхньої участі в проведенні зовнішніх перевірок визначаються цим Положенням. Відповідальність за технічне здійснення зовнішніх перевірок покладається на Комітет АПУ з контролю за аудиторською діяльністю, який має право залучати як своїх штатних працівників, так і аудиторів-контролерів зі складу групи уповноважених контролерів. Методологічне та організаційне забезпечення зовнішніх перевірок покладається на Комісію АПУ з контролю якості.

13. Група уповноважених контролерів формується з числа сертифікованих аудиторів, які:

 1. мають не менше 5-ти років чинності сертифіката аудитора;

 2. рекомендовані до складу контролерів регіональними відділеннями громадських професійних об’єднань аудиторів або за письмовою рекомендацією не менше ніж 5 сертифікованих аудиторів, що мають стаж роботи яких за фахом не менше 10-ти років;

 3. пройшли відповідну професійну підготовку з питань контролю якості аудиторських послуг;

 4. склали відповідний екзамен шляхом виконання тестових і ситуаційних завдань.

Одна й та сама особа не може надавати рекомендації більше ніж трьом кандидатам у контролери на рік. У разі порушення рекомендованим контролером вимог Кодексу професійної етики або вимог цього Положення та інших рішень АПУ з контролю якості, особа, що рекомендувала (або відділення професійної громадської організації) позбавляється на майбутнє права на рекомендацію особи контролера.

14. Права уповноваженого контролера.

Уповноважений контролер має право:

 • мати власне обґрунтоване судження щодо системи внутрішнього контролю якості;

 • у разі необхідності звертатися до співробітників суб’єкта аудиторської діяльності, субпідрядників (співвиконавців) з питань щодо внутрішньої системи контролю якості та її функціонування4

 • відмовитися від здійснення процедур контрою, якщо персонал або керівництво суб’єкта аудиторської діяльності перешкоджає перевірці;

 • відстоювати власну думку щодо оцінки системи внутрішнього контролю якості, яку він перевіряв, перед Комісією АПУ з контролю якості та професійної етики на засіданні АПУ (у разі необхідності).

15. Обов’язки уповноваженого контролера.

Контролер зобов’язаний:

 • здійснювати контрольні процедури з обов’язковим дотриманням вимог цього Положення, відповідних стандартів аудиту та Кодексу професійної етики; унеможливлювати власну інтерпретацію їхніх вимог і положень;

 • у першу чергу звертати увагу на контроль якості за послугами, які мають суспільне значення (обов’язковий аудит згідно з чинним законодавством, огляд фінансової звітності);

 • чітко формулювати та повністю розкривати всі виявлені невідповідності та надавати конкретні рекомендації щодо їх усунення, з урахуванням обставин роботи аудиторської фірми ( аудитора - підприємця);

 • мати обґрунтовані докази власної думки, унеможливлювати персоналізації відповідальних осіб, не створювати підґрунтя для конфлікту інтересів у аудиторській фірмі за результатами своїх дій;

 • зберігати повну конфіденційність щодо виявлених невідповідностей та оцінки результатів системи внутрішнього контролю якості. (Цей пункт не поширюється відносно представників Комісії АПУ з контролю якості та членів АПУ яких контролер повністю інформує);

 • демонструвати доброзичливість і толерантність до персоналу суб’єкта аудиторської діяльності, який перевіряється.

Контролеру забороняється:

 • досліджувати чи намагатися отримати будь-яким іншим способом інформацію, яка не стосується системи внутрішнього контролю якості в суб’єкта аудиторської діяльності.

 • надавати рекомендації чи поради за додаткову винагороду у будь якій формі ( гроші, преференції, тощо).

 • надавати рекомендації щодо змін у персональному складі виконавців суб’єкта аудиторської діяльності (або співвиконавців) та надавати оцінку професійним якостям співробітників суб’єкта аудиторської діяльності, що перевіряється.

Для реалізації своїх прав та обов’язків у відповідності з наданими АПУ уповноваженнями, контролер може вивчати (досліджувати) документи, вказані у п.55 цього Положення, направляти запити до виконавців (співвиконавців) з питань перевірки, здійснювати (за обґрунтованої потреби та з дозволу керівництва суб’єкта аудиторської діяльності) відповідно до мети перевірки внутрішнє тестування виконавців аудиторських послуг.

Уповноважений контролер не може здійснювати зовнішню перевірку суб’єкта аудиторської діяльності того регіону, в якому він зареєстрований.

16. Відбір претендентів на включення до групи уповноважених контролерів здійснює Комітет з контролю. Аудитор, який виявив бажання стати уповноваженим контролером, подає до Комітету з контролю наступні документи:

а) заяву й анкету встановленого зразка;

б) копію сертифіката аудитора;

в) копії свідоцтв про удосконалення професійних знань аудиторів за останні 3-и роки;

г) завірену керівником фірми виписку з трудової книжки або довідку, яка підтверджує досвід практичної роботи аудитором не менше 3-х років;

ґ) лист-рекомендацію керівника фірми, в якій працює претендент, з підтвердженням згоди керівника фірми на надання аудитору визначеного обсягу часу (не менше 200 годин на рік) аудитору для виконання функцій уповноваженого контролера (аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, надають лист, в якому гарантують можливість виділення визначеного обсягу часу для виконання вказаних функцій).

Копії документів завіряються або керівником фірми, в якій працює претендент, або власноручно аудитором-претендентом, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа – підприємець.

17. На підставі отриманих документів Комітет АПУ з контролю за аудиторською діяльністю формує групу з претендентів для проведення попереднього тестування претендентів з метою визначення їхньої професійної компетентності. Попереднє тестування передбачає виконання не менше ніж 100 (сто) тестових завдань, що за змістом повинні охоплювати основні положення професійних стандартів. Дата проведення попереднього тестування визначається Комітетом АПУ з контролю за аудиторською діяльністю та доводиться до відома всіх претендентів не пізніше ніж за 15 днів до дати такого тестування. Попереднє тестування здійснюється Комітетом АПУ з контролю за аудиторською діяльністю на періодичній основі та проводиться по мірі формування групи з претендентів у кількості не менше 10 осіб.

18. За результатами попереднього тестування претенденти, які успішно відповіли не менше ніж на 70 відсотків тестових завдань, зараховуються до групи з підготовки уповноважених контролерів. Тренінг-семінари з групами підготовки уповноважених контролерів проводяться за спеціальними програмами, розробленими Комітетом АПУ з контролю за аудиторською діяльністю, які повинні включати питання щодо контролю якості аудиторських послуг і методики проведення зовнішніх перевірок в обсязі не менше 24 академічних годин. Дата проведення відповідного тренінг-семінару визначається Комітетом АПУ з контролю за аудиторською діяльністю та доводиться до відома членів групи з підготовки уповноважених контролерів не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення. Тренінг-семінари проводяться Комітетом АПУ з контролю за аудиторською діяльністю на періодичній основі по мірі формування групи з підготовки уповноважених контролерів у кількості не менше 15 осіб.

19. Після закінчення відповідного тренінг-семінару Комітет АПУ з контролю за аудиторською діяльністю організовує складання екзамену шляхом виконання тестових і ситуаційних завдань, в обсязі не менше 50-ти тестових завдань та 2-х ситуаційних завдань. Вказаний екзамен проводиться під контролем членів профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики та/або інших членів АПУ за рішенням Голови АПУ. Результати екзамену затверджуються протоколом засідання профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики та доводяться до відома його учасників протягом 30 календарних днів із дати проведення екзамену.

20. За результатами екзамену члени групи з підготовки уповноважених контролерів, які за свої екзаменаційні роботи отримали не менше ніж 70 балів зі 100 максимально можливих, зараховуються до групи уповноважених контролерів. Персональний та кількісний склад групи уповноважених контролерів і зміни до нього затверджується протоколом засідання профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики та оприлюднюється на сайті АПУ.

21. Після затвердження персонального та кількісного складу групи уповноважених контролерів Комітет АПУ з контролю за аудиторською діяльністю з кожним уповноваженим контролером укладає відповідний договір (угоду) щодо умов і порядку участі уповноваженого контролера в зовнішніх перевірках.

22. У разі, якщо до складу групи уповноважених контролерів зараховані директор аудиторської фірми чи аудитор-підприємець, у договорі на участь у зовнішніх перевірках передбачається умова проведення першочергової перевірки дотримання ними системи контролю якості на практиці.

23. Аудитор може бути виключений зі складу групи уповноважених контролерів:

а) за власним бажанням шляхом подання до Комітету АПУ з контролю за аудиторською діяльністю відповідної заяви;

б) якщо він не брав участі у зовнішніх перевірках протягом календарного року або, якщо його участь у зовнішніх перевірках складала менше 40 годин за календарний рік;

в) за результатами співбесіди з членами профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики, проведення якої обумовлено поданням від керівництва Комітету АПУ з контролю за аудиторською діяльністю інформації щодо неналежної професійної компетентності цього аудитора під час виконанням ним функцій уповноваженого контролера;

г) за рішенням профільної Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики у випадку наявності задокументованих доказів порушень цим аудитором стандартів завдань, норм професійної етики, законодавчих і нормативних вимог при здійсненні зовнішніх перевірок;

ґ) якщо він не пройшов щорічне удосконалення професійних знань аудиторів за програмами, що включають питання з контролю якості аудиторських послуг;

д) у разі накладення на нього АПУ стягнень у вигляді призупинення на півроку дії сертифіката аудитора чи анулювання його.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Аудиторської палати України 23. 04. 2009
Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних...

Рішення від 23. 04. 2009 №201/4
Про Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно...

Затверджено
Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних...

Рішення 27. 11. 2014 №303/13 м. Київ Про внесення змін до Положення...
Повненнями) та відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого рішенням...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами...
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення Аудиторської палати України від 27. 09. 2007 №182/4
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення Аудиторської палати України
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 положення...
Вступ – 6

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

До рішення Аудиторської палати України від 2
Положення про проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт