Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю» Київ – 2005

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю» Київ – 2005

International DanceSport Association, IDSA
Saksaganskogo str. 7, apt.13

Kyiv 01033

Ukraine


phone

fax

mobile

(+380 44) 239 23 35

(+380 44) 289 02 51

(+380 44) 442 75 34www.idsa.com.ua

info@idsa.com.uaЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством юстиції України Установчою конференцією

«14» грудня 2005 року Міжнародної громадської організації

«Міжнародна Асоціація спортивного

Свідоцтво № 2356 танцю» 25.11.2005 р.
Заступник Міністра
М.М. Шупеня

СТАТУТ

Міжнародної громадської організації

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю»

Київ – 2005

1. Загальні положення

1.1. Міжнародна громадська організація „Міжнародна Асоціації спортивного танцю” (далі МАСТ) - неприбуткова міжнародна громадська організація, яка об'єднує громадян України та інших держав на основі спільності інтересів для реалізації ними цілей і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. МАСТ будується на основах добровільності, самоврядування, законності, гласності і рівноправності членів. Рішення керівних органів МАСТ, прийняті для виконання цілей і завдань МАСТ в рамках їх компетенції є обов'язковими для всіх членів МАСТ.

1.3. МАСТ здійснює діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, міжнародних законодавчих актів і цього Статуту.

1.4. МАСТ з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку набуває статусу юридичної особи і може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем і відповідачем в суді, мати майно (рухоме і нерухоме) на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банку (у національній грошовій одиниці і іноземній валюті), мати печатки і штампи з своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Президією МАСТ. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Діяльність МАСТ здійснюється на демократичних принципах без заборон і обмежень в рамках чинного законодавства тих країн, на території яких здійснює свою діяльність як міжнародна громадська організація.

1.6. Територія діяльності МАСТ – Україна, Білорусь та інші країни.

1.7. Повна назва: Міжнародна громадська організація "Міжнародна Асоціація спортивного танцю". Скорочена назва – МГО "МАСТ".

1.8. Юридична адреса МАСТ - 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 7/13.
2. Мета, завдання і напрями діяльності МАСТ

2.1. Основною метою діяльності МАСТ є: сприяння розвитку спортивного і інших видів танцю і захисту законних, творчих, спортивних, соціальних і інших інтересів своїх членів;

2.2. Основними завданнями МАСТ є:

- популяризація і сприяння розвитку танцю, як форми організації вільного часу як членів МАСТу так і інших громадян;

- сприяння моральному і естетичному вихованню людей засобами танцю;

- сприяння розвитку шкіл масового навчання, танцювальних клубів, дитячих і дорослих колективів танцю, спортивних секцій і т.п.;

- сприяння встановленню і розвитку творчих, ділових контактів з іншими міжнародними організаціями танцю і організаціями танцю різних країн;

- сприяння підтримці і розвитку нових танцювальних напрямів.

2.3. МАСТ для виконання статутних завдань у встановленому законодавством порядку:

- співпрацює зі всіма вітчизняними і зарубіжними установами, організаціями, діяльність яких сприяє здійсненню покладених на МАСТ завдань;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;

- набуває, обробляє, зберігає і поширює інформацію і документи, які пов'язані з діяльністю МАСТ;

- може засновувати засоби масової інформації;

- представляє і захищає законні інтереси, як свої, так і своїх членів, в державних і суспільних організаціях різних країн;

- сприяє організації учбово-тренувальних заходів для тренерів, суддів і спортсменів, що є членами МАСТу;

- бере участь в просуванні спортивного танцю в рамках заходів, об'єднуючих види спорту, які не входять в програму Олімпійських ігор;

- бере участь у проведенні міжнародних заходів (Ігри, Чемпіонати, Кубки, змагання, зустрічі конгреси, семінари і т.п.);

- може відкривати філіали, відділення і представництва в різних країнах світу, а на території України місцеві осередки, відповідно до чинного законодавства;

- вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, може підписувати відповідні договори і угоди, а також брати участь в здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

- використовує інші форми діяльності, які не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту;

- вільно поширює інформацію про свою діяльність.
3. Члени МАСТ, їх права і обов'язки

3.1 Членство в МАСТ добровільне.

3.2. Індивідуальними членами МАСТ можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності МАСТ, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів МАСТ і підтримують МАСТ фінансово й інтелектуально.

3.3. Колективними членами можуть бути колективи об’єднань танцювальних організацій, колективи підприємств, установ, організацій, які розділяють цілі МАСТ, її статутні завдання і сприяють діяльності МАСТ.

3.4. Члени МАСТ реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

3.5. Порядок вступу в МАСТ.

Для вступу і виходу індивідуального члена МАСТу подається письмова заява до Президії МАСТу.

Для вступу і виходу колективного члена МАСТу подається письмова заява і рішення керівного органу коллективу на ім'я до Президії МАСТ.

Президія має право приймати положення про членство.

3.6. Індивідуальні члени МАСТ затверджуються рішенням Конференції МАСТ.

3.7. Почесний індивідуальний член Президії МАСТ з правом голосу в Президії МАСТ і на

Конференції МАСТ;

3.8. Повноправні члени МАСТ мають право:

- брати участь в діяльності МАСТ;

- обирати і бути вибраними в керівні органи МАСТ;

- звертатися в МАСТ за захистом своїх прав і інтересів;

- брати участь у всіх заходах МАСТ;

- одержувати будь-яку інформацію щодо діяльності МАСТ;

- вносити пропозиції в керівні органи МАСТ щодо її діяльності.

3.9. Члени МАСТ зобов'язані:

- активно сприяти діяльності МАСТ;

- дотримуватися вимог Статуту МАСТ;

- виконувати рішення керівних органів МАСТ;

- виконувати всі Положення МАСТ.

3.10. Припинення членства в МАСТ може відбутися на підставі заяви члена або за рішенням Президії МАСТ, у разі неодноразових порушень Статуту, невиконання рішень органів управління МАСТ, здійснення дій, що направлені на підрив авторитету МАСТ.
4. Органи управління МАСТ

4.1. Органи управління МАСТ:

- Конференція;

- Президія;

- Президент;

- Виконавчий директор;

- Ревізійна Комісія.

4.2. Найвищим керівним органом МАСТ є Конференція представників або делегатів від місцевих осередків, яка скликається Президією в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз в чотири роки.

4.2.1. Конференція вважається повноважною, якщо в ній беруть участь не менше 2/3 делегованих представників від місцевих осередків. Порядок обрання і чисельність делегованих представників визначаються Президією МАСТ. Рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх делегованих представників. Позачергова Конференція проводиться за ініціативою Президії або 2/3 місцевих осередків або Президента МАСТ.

4.2.2. Дата, місце проведення, порядок денний Конференції МАСТ, повинні повідомлятися у письмовій формі всім місцевим осередкам МАСТ не пізніше, ніж за два місяці до проведення Конференції МАСТ.

4.2.3. Голосування на Конференції МАСТ здійснюється «відкритим» голосуванням, якщо не буде ухвалене інше рішення по процедурі голосування.

4.2.4. Передача голосів одних делегованих представників Конференції МАСТ іншим можлива, виключно у письмовій формі на бланку осередку, який передає і підписаного керівником організації.

4.2.5. На Конференцію делегують:

- місцеві осередки МАСТ - трьох представників з правом голосу;

- колективні члени МАСТ - одного представника з правом голосу.

4.2.6. Конференція:

- приймає Статут, вносить в нього зміни і доповнення;

- обговорює і затверджує звіт Президента МАСТ і Виконавчого директора МАСТ;

- обирає Президента МАСТ і Виконавчого директора МАСТ строком на чотири роки;

- за представленням Президента МАСТ затверджує віце-президентів МАСТ, Виконавчого директора і Відповідального секретаря, терміном на 4 роки;

- обирає Президію, терміном на 4 роки;

- ухвалює остаточне рішення про вступ нових членів в МАСТ;

- розглядає і вирішує будь-які питання діяльності МАСТ;

- затверджує склад Ревізійної Комісії МАСТ, терміном на 4 роки;

- реалізує право власності на кошти і майно МАСТ;

- вирішує питання про припинення діяльності МАСТ.

4.3. У період між Конференціями керівним органом МАСТ є Президія МАСТ.

4.3.1. Кількісний і персональний склад Президії МАСТ затверджується Конференцією МАСТ.

4.3.2. Президія МАСТ складається з:

- Президента;

- Віце-президентів;

- Виконавчого директора;

- Відповідального секретаря;

- членів Президії.

4.3.3. Робочим процесом Президії МАСТ є її засідання. Президія МАСТ збирається в міру необхідності, але не рідше, ніж 2 рази на рік. Точну дату проведення засідання Президії МАСТ визначає Президент МАСТ.

4.3.4. Головуючим на засіданнях Президії МАСТ є Президент МАСТ.

4.3.5. Президія МАСТ:

- розробляє і затверджує Положення про суддів, фінансові Положення, Правила проведення змагань, Правила по костюмах і т.п.;

- розробляє і затверджує Положення про Ревізійну Комісію МАСТ;

- визначає напрями поточної роботи МАСТ;

- розпоряджається фінансами і майном МАСТ;

- затверджує зразки печаток, штампів, символіки МАСТ;

- приймає рішення про створення госпрозрахункових установ,місцевих осередків та затверджує положення про них;

- розглядає заяви, приймає документи кандидатів в члени МАСТ і ухвалює відповідні рішення;

- між Конференціями МАСТ кооптує до складу Президії МАСТ нових членів з наступним затвердженням на Конференції МАСТ;

- вживає заходи до тих членів, які підривають репутацію МАСТ, або порушують Статут або Положення МАСТ.

У таких ситуаціях Президія МАСТ має право:

- виносити зауваження;

- ухвалює рішення про тимчасове припинення членства в МАСТ;

- ухвалює рішення про виключення з членів МАСТ.

Апеляції по таких рішеннях подаються на Конференцію МАСТ, рішення якої остаточне.

4.3.6. Засідання Президії МАСТ вважається повноважним у разі присутності на ньому більшості членів Президії МАСТ. Рішення Президії МАСТ вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх членів Президії МАСТ. Президент МАСТ має вирішальний голос у разі рівності голосів.

4.3.7. У випадках необхідності ухвалення термінових рішень, окрім внесення змін в Статут МАСТ, Президент МАСТ має право оголосити процедуру поштового голосування (поштою або по зв'язку, факсиміле). Поштове голосування вважається дійсним, якщо проголосували більшість членів Президії МАСТ.

4.4. Президент МАСТ керує діяльністю МАСТ.

4.4.1. До компетенції Президента відносяться питання:

- представлення МАСТ у відносинах з органами державної влади, організаціями, третіми особами;

- підписання окремо визначених Президентом фінансово-господарських документів, а також здійснення інших дій, необхідних для досягнення мети МАСТ, за винятком тих, які віднесені до компетенції інших органів управління МАСТ;

- організовує виконання рішень Конференції і Президії МАСТ.

4.4.2. Президент обирається Конференцією строком на чотири роки. У разі своєї відсутності з будь-яких причин, або для поточної роботи має право передавати частину своїх повноважень одному з віце-президентів або Виконавчому директору.

4.5. Віце-президенти працюють по напрямах відповідно до рішень Конференції, Президії і доручень Президента. Здійснюють підготовку засідань Президії, Конференції. За рішенням Президента, у разі його відсутності, один з віце-президентів може тимчасово виконувати повноваження Президента МАСТ.

4.6. Виконавчий директор:

- без довіреності укладає від імені МАСТ договори, контракти, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансово-господарські документи, які не входять до компетенції Президента; видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, інструкції, і інші обов'язкові для підлеглих йому органів документи;

- приймає на роботу і звільняє штатних працівників;

- призначає керівників підрозділів, секцій і комітетів з видів діяльності;

- розпоряджається коштами і майном МАСТ в межах своєї компетенції, яка надається рішенням Конференції або Президії МАСТ;

- здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети МАСТ, за винятком тих, які віднесені до компетенції інших органів управління МАСТ;

- готує фінансовий звіт на Конференцію МАСТ.

4.7. Відповідальний секретар веде діловодство МАСТ згідно доручення президента МАСТ.

4.8. Контроль над діяльністю МАСТ здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Конференцією строком на чотири роки, підзвітна їй, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок і підводить підсумки згідно щорічним звітам і балансам.

4.8.1. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власною ініціативою або на вимогу не менше 1/3 членів МАСТ.

4.8.2. Ревізійна комісія має право вимагати від посадовців МАСТ і її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів, а так само особистих усних і письмових пояснень.

4.8.3. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам МАСТ, або її членам, або виявлені зловживання з боку посадовців МАСТ і її членів.

4.9. Президент, Віце-президенти, Виконавчий директор, Відповідальний секретар можуть бути штатними працівниками МАСТ або виконувати свої обов'язки на громадських засадах.
5. Власність і фінансові кошти МАСТ

5.1. МАСТ набуває права власності на засоби і майно, передані їй фізичними і юридичними особами, або державою у власність у встановленому законом порядку, від членських внесків, пожертвувань громадянами, установ і організацій, придбане за рахунок власних засобів або придбаних при інших підставах, не заборонених законом.

5.2. Постійним джерелом формування власних особистих засобів МАСТ є:

- засоби або майно, які поступають безкоштовно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

- пасивні доходи;

- засоби або майно, які поступають в МАСТ від проведення нею основної некомерційної діяльності;

- інших джерел, не заборонених законом.

5.3. У власності МАСТ можуть бути споруди, будинки, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби і інша власність, необхідна для виконання статутних цілей і завдань організації.

5.4. Засоби МАСТ використовуються на виконання статутних завдань і на оплату праці штатних працівників.

5.5. МАСТ, створені нею установи і організації ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєстровані в органах державної податкової інспекції і, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту МАСТ

6.1. Зміни і доповнення до Статуту МАСТ приймаються Конференцією МАСТ, якщо за це проголосувала більшість делегованих представників, присутніх на Конференції МАСТ.

6.2. Зміни та доповнення, які внесені до Статуту МАСТ підлягяють обов’язковій реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


7. Припинення діяльності

7.1. МАСТ припиняє свою діяльність у разі її реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація МАСТ здійснюється за рішенням Конференції.

7.3. Ліквідація МАСТ здійснюється за рішенням Конференції або за рішенням суду.

7.4. Рішення про припинення діяльності МАСТ приймається 2/3 голоси, присутніх на Конференції МАСТ, делегованих представників.

7.5. Ліквідація МАСТ здійснюється Ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням суду або Конференції МАСТ.

7.6. Конференцією МАСТ або судом, які ухвалили рішення про ліквідацію МАСТ, встановлюється порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для претензій кредиторів, який не може бути менше 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію МАСТ в офіційному друкованому виданні, і який публікується Ліквідаційною комісією в строк, не більше 3-х днів з моменту її призначення.

7.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно МАСТ, яке ліквідовується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і передає його органу, який призначив Ліквідаційну комісію.

7.8. У разі ліквідації МАСТ її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації того самого виду або за рішенням суду спрямовуються в доход бюджету.

7.9. У разі реорганізації МАСТ її права і обов'язку переходять до її правонаступника.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Угода про співпрацю Українського Союзу Організацій Спортивного Танцю
Пінчука, Федерацією Спортивного Танцю „Динамо-Україна” (надалі фст „динамо-україна”) в особі Президента Сергія Миколайовича Дороговцева,...

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Миколаївський технікум залізничного транспорту, танц площадка 260 кв м, ламинат

О. Е. Ярошевський Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань...
Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань зі спортивного туризму* одрн 1127799003628* Міжнародна Федерація спортивного...

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Розташування: База відпочинку розташована в 40 км від м. Одеси та 70 км від м. Миколаєва

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Розташування: База відпочинку розташована в 40 км від м. Одеси та 70 км від м. Миколаєва

Спілка громадських організацій спортивного танцю україни танцювальна...
Танцювальні напрямки: хіп – хоп, джаз –фанк, диско, техно, джаз–модерн, «Street Dance Show». Можливість доповнення танцювальних напрямків...

Президією Асоціації Спортивного Танцю України
Про внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги та та добровільні пожертвування в асту

Президією Асоціації Спортивного Танцю України
Про внески у вигляді безповоротної фінансової допомоги та та добровільні пожертвування в асту

Асоціація учасників біовиробництва біолан україна
Міжнародна громадська організація «Асоціація учасників біовиробництва «біолан україна»

Програма та характер змагань
Дані Правила розроблені у відповідності до Закону України „Про фізичну культуру І спорт”, призначені для обов’язкового використання...

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "українська...
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "асоціація міст україни"

Про співробітництво
Комітету Костенка Миколи Павловича та Асоціації спортивного танцю України (далі Федерація), яка діє на підставі свого Статуту, зареєстрованого...

1 Всеукраїнська громадська організація "Асоціація Ортодонтів України"
Громадська організація «Асоціація ортодонтів України» (надалі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, що здійснює свою...

Вих. №19/09-14/696-oг/МЮ/вгсу від 19. 09. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Вих. №09/07-14/502-oг/МЮ/вгсу від 09. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна товариство з обмеженою відповідальністю "інноваційні технології 2005" (тов "інноваційні...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни факультет...
України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені працівники фізичної культури І спорту України, заслужені тренери...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни факультет...
України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені працівники фізичної культури І спорту України, заслужені тренери...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт