Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

І болонський процес

І болонський процес

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування

С.М.Гончаров, В.С.Мошинський

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ
І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


Рівне 2004

Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2005. – 142 с.

УДК 378.1
ББК 74.480.27
Г 65


Рекомендовано вченою радою НУВГП як навчально-методичний посібник для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів (Протокол № 14 від 24 грудня 2004р.)

   Рецензенти:
   С.В.Лісова, доктор педагогічних наук, академік Міжнародної академії педагогічних та соціальних наук, професор Міжнародного університету „РЕГІ” ім. Степана Дем’янчука,
   Р.А.Кизима, кандидат педагогічних наук. Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

   Гончаров С.М., Мошинський В.С.
   Г65
Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2004, - 142 с.

   ISBN 966-327-014-4

   Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, зведену у два змістові модулі, вказівки щодо вивчення окремих тем, теоретичну частину, тематику практичних занять, індивідуальних навчально-дослідних робіт, методів навчання та оцінювання знань, тестові тренінгові програми та інформаційне забезпечення, які можуть бути корисними при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
   Призначений для підготовки магістрів, аспірантів та перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

© С.М. Гончаров, В.С. Мошинський, 2004
© НУВГП, 2004

Зміст

Назва розділу

    Передмова

    1. Навчальна програма та структура залікового кредиту курсу
        1.1. Опис предмету курсу
        1.2. Структура залікового кредиту курсу
        1.3. Програмний матеріал блоків змістових модулів

    Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція

    Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами
    Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи та Америки
    Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу
    Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти

    Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

    Тема 5. Європейська кредитно-трасферна система накопичення — ECTS
    Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України
    Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

    2. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем

    Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція

    Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами
    Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи і Америки
        1. Вища освіта у Сполучених Штатах Америки
        2. Вища освіта у Канаді
        3. Вища освіта у Великій Британії
        4. Вища освіта у Франції
        5. Вища освіта у Німеччині
        6. Вища освіта у Чехії
        7. Вища освіта у Польщі
    Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу
    Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору вищої освіти

    Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

    Тема 5. Європейська кредитно-трансферна система накопичення — ECTS
    Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи ECTS у вищу освіту України
    Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

    3. Плани практичних занять
        3.1. Формування інформаційного пакету ECTS
        3.2. Складання навчально-методичного забезпечення
        3.3. Методика формування змістового модуля дисципліни
               та залікового кредиту
        3.4. Розробка шкали оцінювання навчальної діяльності
               студента

    4. Індивідуальні навчально-дослідні роботи

    5. Методи навчання та оцінювання
        5.1. Методи навчання
        5.2. Методи оцінювання

    6. Методичне забезпечення навчального процесу

    7. Контрольні тестові програми змістових модулів і тем

    8. Підсумкова тестова програма

    Розподіл балів та критерії оцінювання тестових програм

    Інформаційні джерела

    Додатки
http://nuwm.rv.ua/pages/goncharov/documents/m04.html


ПЕРЕДМОВА

Вища освіта України беззаперечно і однозначно визначила, як основний напрям своєї діяльності, інтеграцію в єдиний Європейський освітній простір. Болонський процес спрямований на перетворення Європи на найбільш конкурентноспроможний і розвинутий освітній простір у світі. Болонською декларацією, яку підписали більшість європейських міністрів освіти у червні 1999 року, передбачено реалізацію багатьох ідей і проектів. Передусім, це: формування єдиного відкритого простору вищої освіти; впровадження кредитних технологій навчання на базі європейської системи трансферу кредитів; стимулювання мобільності студентів і викладачів у межах європейського регіону; прийняття системи освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр-магістр”; розвитку європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти тощо. Приєднання України до цього процесу надає нашій країні можливості поглибити відносини з європейськими державами на шляху подальшої інтеграції до ЄС.

Першим кроком у цьому напрямі став наказ Міністра освіти і науки України за № 48 від 23.01.2004 р. „Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, який передбачає застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), відомої в Україні як кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП).

ECTS (European Credit Transfer System) – Європейська система пере- зарахування навчальних кредитів, що є підпрограмою EC ERASMUS.

ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) – розділ програми SOCRATES.

SOCRATES – програма академічної мобільності студентів університетів Європейського союзу, що взаємодіє з програмою TEMPUS.

TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Students) – програма трансєвропейської мобільності для університетського навчання.

Основним аспектом проекту щодо узгодження освітніх структур в Європі є сприяння розвитку європейської системи перезарахування навчальних кредитів ЄСПК – ECTS і перетворення її у всеоб’єднувальну систему накопичення і зарахування кредитів. Це відповідає Болонському процесу, спрямованому на створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року.

Основним завданням України на цей період є запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, аналогічній ECTS. Саме вона розглядається як засіб підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ECTS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі академічних кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Важливий момент запровадження КМСОНП — можливість врахувати всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

Визначення змістових модулів навчання з кожної дисципліни, узгодження кредитних систем оцінювання досягнень студента повинно стати основою для вирішення ще однієї задекларованої в ECTS мети — створення умов для вільного переміщення студентів, викладачів, менеджерів освіти та дослідників на теренах Європи.

Обов’язковою також вважається наявність внутрішніх та зовнішніх державних і громадських систем контролю якості освіти.

Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

Ці вимоги є певною програмою подальшого розвитку вищої освіти України на тривалий період, яка викладена в „Державній програмі розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки”, затвердженою постановою КМУ від 8 вересня 2004 р. та наказі Міністерства освіти і науки України за №812 від 20 жовтня 2004 р. „Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки магістра, аспірантів, а також для слухачів школи педагогічної майстерності, факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Пропонований навчальний посібник є одним з перших в Україні і, безумовно, має певні недоліки. І все ж, на думку авторів, він буде корисний для тих, хто бажає поповнити свої знання щодо європейських систем освіти. Сподіваємось, що наша праця не була марною і цей посібник сприятиме розумінню та пристосуванню ідей Болонського процесу у вищу школу України.

Усі зауваження щодо вдосконалення змісту навчального посібника автори просять надсилати на адресу: НУВГП, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33 000.

1.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
1.1 Опис предмету курсу

Предметом вивчення є вища освіта України та Болонський процес як Європейський простір вищої освіти.

Головною метою навчальної дисципліни „Вища освіта України і Болонський процес” є реформування системи знань про сутність і зміст Болонського процесу як основи для реформування єдиного Європейського простору вищої освіти в умовах ринкової економіки фахівців у вищій школі, проблем створення єдиної Європейської освітньої системи.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів Болонського процесу;

 • вивчення основних положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

 • набуття практичних навичок у складанні навчальних планів, структурно-логічних схем спеціальностей, індивідуальних планів роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП);

 • формування умінь творчого пошуку резервів маркетингової діяльності в освітянській діяльності вищої школи України.

В результаті вивчення навчальної дисципліни магістранти, аспіранти та викладачі повинні:

 • знати місце Болонського процесу та КМСОНП в структурі функціонування ВНЗ України, елементи КМСОНП та шляхи інтеграції в єдиний простір вищої освіти;

 • уміти аналізувати освітнє середовище ВНЗ, сегментувати ринки освітянських послуг, оцінювати конкурентоспроможність випускників ВНЗ та розробляти ринкову стратегію навчального закладу.

Опис предмета курсу та його характеристика наведені в табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Опис предмета та характеристик курсу

„Вища освіта України і Болонський процес” [4]

Загальна характеристика курсу

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

1

2

3

Кількість кредитів ECTS:1

0101 „Педагогічна освіта”

 • магістр;

Лекції — 10 год.

Практичні заняття — 8 год.

Самостійна та індивідуальна робота — 9 год.

Модулів 2 + навчальний проект

продовження таблиці 1.1

1

2

3

Змістових модулів: 2

 • аспірант;

 • викладач

Загальна кількість

годин — 27

Вид контролю: залік

Загальна кількість

годин: 27

Тижневих

годин: 2

Головною передумовою входження України до єдиного європейського освітянського простору є впровадження КМСОНП, створеної на основі ECTS, яка передбачає посилення ролі мобільності та самостійної роботи студентів, використання євростандартів якості освіти, тестововий контроль знань, розширення можливостей випускників ВНЗ України на Європейському ринку праці.
1.2. Структура залікового кредиту курсу

Відповідно до навчальної програми курсу „Вища освіта України і Болонський процес” на вивчення дисципліни передбачено 27 годин, що, з закругленням, складає один кредит ECTS. Орієнтована структура залікового кредиту курсу наведено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Структура залікового кредиту курсу, год.

Тема

Лекції

Практичні

Самостійна та індиві-дуальна робота

Разом

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція

1.Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

12

3

2.Система вищої освіти в країнах Європи і Америки

11

2

3.Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського проце-су.

11

2

продовження таблиці 1.2.

1

2

3

4

5

4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої школи

11

2

Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог

Болонського процесу

5.Європейська система переза-рахування кредитів ECTS

2

2

2

6

6.Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів ECTS у вищу освіту України

2

2

1

5

7.Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України

2

4

1

7

УСЬОГО

10

8

9

27


1.3. Програмний матеріал блоків змістових модулів
Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція
ТЕМА 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Європейський вибір України — невід’ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС — один з важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки у європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технічного та культурного розвитку.
ТЕМА 2. Системи вищої освіти в країнах Європи та Америки.

Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і екзамени. Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців.
ТЕМА 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євро інтеграції вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні документи Болонського процесу:

 • Спільна декларація про гармонізацію архітектури, європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, що презентують Великобританію, Німеччину, Італію і Францію (Сорбонна, 25 травня 1998 р.).

 • Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів освіти (Болонья, 18-19 червня 1999 р.).

 • Формування майбутнього. Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій (Саламанка, 29-30 березня 2001 р.).

Тенденція розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та подібність системи вищої освіти України і Європейських держав.

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу: адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ETCS) , проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації є: розроблення структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної системи організації навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування; створення нового покоління галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу; зарахування на навчання до вищого навчального закладу тільки за напрямками підготовки; вдосконалення наявного та створення нового навчально-методичного забезпечення в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; формування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної складових підготовки; введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання.

 • До зони європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (Прага, 18-19 травня 2001 р.).

Створення загальноєвропейського простору вищої освіти: Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу освіту (Берлін, 19-20 вересня 2003 р.).
ТЕМА 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти як основне завдання Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів, сумісність структури освіти та кваліфікацій на доступеневому і після ступеневому рівнях, мобільність студентів, привабливість освіти.

Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу): уведення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та привабливості європейської системи освіти.

Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу: прийняття системи легкозрозумілих і адекватних ступенів; прийняття системи двоциклової освіти (доступеневе і післяступеневе навчання); запровадження системи кредитів (ECTS) або інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як диференційно-розрізнювальну, так і функції накопичення; сприяння мобільності студентів і викладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів і викладачів); забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти (запровадження програм, курсів, модулів із «європейським» змістом); навчання протягом усього життя; спільна праця вищих навчальних закладів і студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у заснуванні та формуванні Зони європейської вищої освіти.
Змістовий модуль 2. Адаптація вищої освіти України до вимог

Болонського процесу
ТЕМА 5. Європейська кредитно-трансферна система накопичення – EСTS.

Характерні особливості ECTS. Базові елементи системи: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом), використання кредитів ECTS (визначення навчального навантаження студентів). Основні документи ECTS: інформаційний пакет, навчальний пакет, навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін.

Загальні умови користування ECTS. Зобов’язання з боку навчального закладу.

Кредити ECTS: структура, призначення, зв’язок з академічним навантаженням студента (години занять). Особливості призначення і присвоєння кредитів ECTS.

Координатори ECTS: університетський координатор, факультетський координатор.

Зміст та структура інформаційного пакету навального закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту.

Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схема, навчальний план). Опис дисципліни курсу.

Шкала оцінювання ECTS. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень студента. Сумісність різних систем оцінювання із шкалою ECTS.
ТЕМА 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.

Узгодження і поєднання національних компонентів вищої освіти різних країн із вимогами Болонського процесу щодо створення Зони європейської вищої освіти.

Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських держав.

Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу: адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS), проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації є: розроблення структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної системи організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань студентів; організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування; створення нового покоління галузевого покоління галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних графіків навчального процесу; зарахування на навчання до вищого навчального закладу тільки за напрямками підготовки; вдосконалення наявного та створення нового навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; формування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної підготовки; введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання.

ТЕМА 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Розроблення та експериментальна перевірка технології застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECST) в системі вищої освіти України та створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності суб’єктів навчального процесу.

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Поняття про кредитно-модульну систему організації навчального процесу як модель організації навчального процесу; заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану завершену частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному об’єктові.

Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП: інформаційний пакет; договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом; академічна довідка. Формування та реалізація індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуальним планом студента.

Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента і викладача.

Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання. Стипендіальне забезпечення студентів.

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ
Змістовий модуль 1. Європейська освітня інтеграція

Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. У сучасному світі розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури, а саме [15]:

 • парламентаризм;

 • права людини;

 • права національних меншин;

 • лібералізм;

 • свободу пересування;

 • свободу отримання освіти будь-якого рівня;

 • інші атрибути громадянського демократичного суспільства.

Для України, розташованої у центрі Європи, така орієнтація — це входження до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних традицій. Як свідомий суспільний вибір перспектива європейської інтеграції — це вагомий стимул для успіху економічної і політичної трансформації, що може стати основою національної консолідації. Європейська інтеграція, таким чином, стає ключовою ланкою відкриття України світу, переходу від закритого тоталітарного до відкритого демократичного суспільства.

З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у Європейський політичний, економічний і правовий простір та створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі Указами Президента України затверджена Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Основними напрямками культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції визначено поширення власних культурних і наукових стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.

Згідно зі „Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу” поряд з іншими напрямами європейської інтеграції культурно-освітній та науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме на цих напрямках. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери.

Інтеграційний процес на відповідних напрямках полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного середовища.

Здійснення даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни, на поширення інформації. Особливо важливим є здійснення спільних наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських вчених та фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень.

Протягом 1995-2004 р.р. Міністерство освіти і науки України на основі міжнародних документів з питань демократизації, гуманізації в освіті і прав людини здійснило ряд масштабних заходів по створенню нової нормативно-правової бази національної вищої освіти України. Прийнятий в Україні комплекс нормативно-правових документів, пройшов апробацію на міжнародному рівні і визначає ідеологію реформування всієї освітньої галузі.

Законодавче поле української вищої освіти формується одночасно із принципами Болонського процесу на основі таких основних документів [14]:

 • Національна доктрина розвитку освіти (2002 р.);

 • Закон України „Про освіту” (2002 р.);

 • рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. „Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації”;

 • Державна програмам розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с

Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с

Рекомендації до організаці наукових досліджень студентів
Одним з викликів, що ставить перед українською вищою школою Болонський процес, є підняття рівня наукових ступенів бакалавра й магістра...

Доповідь вчителя англійської мови Качанової О. В. за темою: «Сучасні...
Сьогодні життя неможливе без знання хоча б однієї іноземної мови, а процес навчання складний та довгий. А як буде складатись цей...

Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Господарський процес» за напрямом підготовки «Правознавство»

Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес

У номері: Нотаріальний процес
Фінмоніторинг та нотаріальна діяльність (думки вголос практикуючого нотаріуса) 46

Основи наукових досліджень
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності

В. В.Іванова банк інновацій
Узагальнення досвіду із впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес

Методичні рекомендації в україні відбувається процес децентралізації...
В україні відбувається процес децентралізації влади – реформа, яка передбачає передачу більших повноважень І ресурсів на рівень територіальних...

Методичний посібник для педагогів дошкільних закладів «Стратегія...
Методичний посібник для педагогів дошкільних закладів «Стратегія впровадження освіти для сталого розвитку в освітньо виховний процес...

Детальний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці
Методи навчання: інформаційно-рецептивний, частково-пошуковий, репродуктивний, дослідницький

Розділ навчально-виховний процес у загальноосвітньому закладі
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

1. Сутність І процес маркетингового дослідження
...

Цюрупинський районний методичний кабінет
У 2016-2017 навчальному році освітній процес у початковій школі організовується відповідно до чинних документів мон україни

Нмц пто у закарпатській області
Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним для учасників

Тема урока: Основи технології ажурного випилювання
Практична робота. Технологічний процес виготовлення виробу. Прийоми випилюванняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт