Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До рішення 23 сесії

До рішення 23 сесії


УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
23 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Явід 17.01.2017 №668
Про затвердження Статуту комунального закладу «Новокаховська дитяча музична школа» у новій редакції
Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня 2001 року №523 «Про затвердження положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання)», листом Новокаховської ОДПЇ Головного Управління ДФС у Херсонській області №01-43/484 від 08 вересня 2016 року, рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016 №229 «Про перейменування вулиць міста Нова Каховка» та статтями 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні “ міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут комунального закладу «Новокаховська дитяча музична школа» у новій редакції (додаток 1).

2. Директору комунального закладу «Новокаховська дитяча музична школа» Козловій К.А., здійснити відповідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту комунального закладу «Новокаховська дитяча музична школа».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М. та постійну комісію з питань гуманітарної політики, освіти та охорони здоров’я (Микитенко Л.А.).

Міський голова В.І.Коваленко

Додаток 1


до рішення 23 сесії

міської ради 7-го скликання

від 17.01.2017р. №668
Статут

комунального закладу

Новокаховська дитяча музична школа
1. Загальні положення
1.1. Статут комунального закладу “Новокаховська дитяча музична школа” (надалі по тексту – Заклад) розроблений на підставі Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання), затвердженого Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 №523 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994, і є документом, який регламентує діяльність Закладу.

1.2. Заклад належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.3. Заклад заснований на комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України “Про освіту” має відповідний статус державного навчального закладу освіти в галузі культури.

1.4. Засновником та власником майна Закладу є Новокаховська міська рада. Заклад безпосередньо підпорядкований відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад і цим Статутом.

1.7. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.8. Мова навчання у Закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.
2.Організаційно-правові засади діяльності закладу
2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та має свій кошторис, круглу печатку, бланки, кутовий та інші штампи.

Юридична адреса Закладу: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Новоселівська, 8.

Повна назва Закладу: комунальний заклад «Новокаховська дитяча музична школа».

Заклад є правонаступником Структурного підрозділу відділу культури і туризму Новокаховської міської ради Новокаховської дитячої музичної школи. Розпорядником коштів є відділ культури і туризму Новокаховської міської ради.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Припинення діяльності Закладу може бути шляхом його реорганізації чи ліквідації. Реорганізація чи ліквідація проводиться на підставі рішення Новокаховської міської ради або рішення Господарського суду згідно чинного законодавства України.

Ліквідація Закладу проводиться ліквідаційною комісією, сформованою власником або уповноваженим ним органом, а у випадку припинення діяльності за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом згідно законодавства.

Майно, що залишилось після задоволення вимог кредиторів і працівників, використовується за рішенням власника – Новокаховської міської ради. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

2.3. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.4. Основними завданнями Закладу є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

- естетичне виховання дітей та юнацтва – пріоритетний напрямок розвитку культури України;

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й громадян, що вже достигли повнолітнього віку, різним видам мистецтва;

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.5. З метою виконання завдань, що стоять перед Закладом та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів у Закладі можуть створюватися різні відділення (музичне, хорове, естрадне та ін.) та відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів та ін.).

2.6. Заклад має право створювати відділи, відділення, групи навчання, що працюють на засадах самоокупності.

2.7. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із засновником.

2.8. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок Заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виконання робіт за професійним напрямком діяльності Закладу (концертні, тематичні заходи тощо).

2.9. Заклад може організовувати свою роботу у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.10. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділи Закладу проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів, участі у виконавських колективах школи і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором школи і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.11. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до Закладу в порядку встановленому для громадян України.

2.12. Приймання учнів до Закладу здійснюється перед початком нового навчального року та протягом навчального року за конкурсом, на підставі вступних іспитів, за наявності заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у школі та копія свідоцтва про народження, згода на збір та обробку персональних даних батьків учнів.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначається педагогічною радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Закладу.

2.13. Термін навчання та вік учнів визначаються Статутом відповідно до навчальних планів та програм.

Заклад проводить прийом учнів віком від 6 років - до основного контингенту, віком від 4 років - до підготовчих груп, які працюють на засадах самоокупності. Згідно Типових навчальних планів, затверджених Міністерством культури України, строк навчання в музичній школі – 6 та 8 років, згідно вікових категорій. Термін навчання 6 та 8 ( без врахування часу навчання в підготовчих групах, які працюють на засадах самоокупності), відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу.

2.14. Документація школи, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.
3.Організація навчально-виховного процесу
3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, термін шкільних канікул визначаються директором Закладу згідно зі строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп та інших творчих об’ єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати у певному режимі за окремим планом, попередньо погодженим із начальником відділу культури і туризму Новокаховської міської ради, який затверджується директором школи.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. Заклад працює за річним планом роботи.

3.3. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за Типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством культури України. Керівнику Закладу надається право на основі Типових навчальних планів і програм розробляти навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи Закладу за умови затвердження начальником відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

Розмір плати за навчання визначається та затверджується виконавчим комітетом Новокаховської міської ради.

3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційно, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально - виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

- індивідуальні та групові уроки;

- репетиції;

- перегляди, виставки, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

- лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи;

 • місцеві заходи;

 • інші заходи та інші форми, що передбачені Статутом.

3.5. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів тощо) визначаються директором Закладу.

3.6 Основною формою навчально-виховної роботи є урок. Тривалість одного уроку в Закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює Заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

- віком від 4 до 6 років – 30 хвилин;

- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

- старшого віку – 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником директора школи з навчальної роботи.

3.7. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.8. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається Типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані Закладом для організації навчального процесу.

3.9. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12 – бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

3.10. Оцінки навчальних досягнень учнів виставляються викладачами на підставі семестрового оцінювання , з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок.

Річне оцінювання з предметів навчального плану здійснюється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Підсумкова оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.11. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором Закладу на підставі подання керівників відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

3.12. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу (при умові систематичного невиконання планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

3.13. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для Закладу здійснюється відповідно за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів, що поступили на спеціальний рахунок.

3.14. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про закінчення Закладу на підставі річних оцінок.

3.15. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).

3.16. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділів або відділень.

3.17. За рішенням керівника Закладу відрахування учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.18. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
4. Учасники навчально-виховного процесу
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

 • учні ;

 • директор, заступник директора;

 • викладачі, концертмейстери;

 • бібліотекар, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні Закладу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

- навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

- безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчальною базою Закладу;

- участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, тощо;

- повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутришкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом директора.

4.4. Учні Закладу зобов’язані :

- оволодіти знаннями , вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально - етичних норм, бути дисциплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в Закладі.

4.6. Педагогічні працівники Закладу мають право на :

- внесення керівництву Закладу та органам управління культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу та педради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, засобів роботи з учнями;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми ;

- надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

- найбільш здібних учнів готувати до вступу у спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, а також до участі у місцевих, обласних, республіканських конкурсах, фестивалях, олімпіадах;

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, вести пропаганду здорового образу життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- згідно розпорядження заступника директора з навчальної роботи, звітувати про виконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;

- дотримуватися вимог статуту школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • виконувати накази і розпорядження керівників Закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить Заклад;

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру.

4.8. Викладачі, концертмейстери Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Закладу, заступником директора з навчальної роботи.

4.9. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Закладу встановлюється керівником згідно із Законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників Закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам відділів (відділень) здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальними планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в Закладі у зв’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником.

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до нормативно - правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки учнів та особи , які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Закладу за їх наявності;

- звертатися до органу управління культурою, керівника Закладу та органів громадського самоврядування Закладу з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;

- захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.
5.Управління закладом
5.1. Керівництво Закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

5.2. Директор Закладу призначається та звільняється з посади начальником відділу культури і туризму Новокаховської міської ради,

На час відсутності директора з поважної причини обов’язки керівника виконує його заступник.

5.3. Директор Закладу:

- здійснює керівництво колективом;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу;

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно - гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається майном і коштами Закладу у відповідності до чинного законодавства України.

- організовує виконання та відповідає за кошторис доходів і видатків Закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами у відповідності з чинним законодавством України;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства;

- представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності Закладу;

- надає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

 • розробляє й затверджує посадові інструкції працівників Закладу у відповідності до чинного законодавства України, при необхідності вносить до них зміни, доповнення, керуючись нормами діючого законодавства України, та попередньо узгодивши ці питання із місцевими органами управління в галузі культури.

5.4. Директор Закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління Закладом. За відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора з навчально-виховної роботи. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.5. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.6. Педагогічна рада Закладу:

- розглядає план навчально-виховної роботи та методичної роботи Закладу;

- обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

- заслуховує та обговорює доповіді, звіти керівника Закладу, його заступників, керівників відділів та окремих викладачів щодо стану навчально-виховної та методичної роботи в Закладі;

- розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи Закладу;

- визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення Закладу, переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення повторних іспитів, виключення учнів із Закладу, нагородження Похвальними листами;

- обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початку та наприкінці навчального року, а також після кожної навчальної чверті.

5.8. Органом громадського самоврядування є загальні збори трудового колективу.

5.9. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради закладу делегуються завідуючі відділами (відділеннями), представники громадських організацій та керівництва Закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

5.10. У Закладі, за рішенням загальних зборів або ради Закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації, тощо.

5.11. Керівник Закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно - правовим актам України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України та цьому Статуту.

5.12. За наявністю не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у Закладі можуть створюватись відділи, відділення керівники яких затверджуються наказом директора Закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.
6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Закладу
6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту. Заклад утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, є неприбутковою організацію.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, які є основним джерелом фінансування Закладу та плати за навчання учнів.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних Закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, збереження і зміцнення матеріально - технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених Закладах додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок навчальних годин в Закладі складається на плановий контингент учнів, установлений виконавчим комітетом Новокаховської міської ради, у відповідності до навчальних планів, за якими працює Заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

- штатний розклад;

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

- кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

- сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених ст. 57 Закону України “Про освіту” та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

6.4. Порядок встановлення розміру плати за навчання у Закладі визначається Кабінетом Міністрів України. Розмір плати за навчання встановлюється виконавчим комітетом Новокаховської міської ради відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту”.

Розмір плати за навчання в групах, що працюють на засадах самоокупності, визначається Закладом, за погодженням із відділом культури і туризму.

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради з урахуванням можливостей міського бюджету. Пільги за навчання не поширюються на групи, що працюють на засадах самоокупності.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами (далі – Порядок), затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758.

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Установлення для Закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи школи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних школою від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим статутом , звільняються від оподаткування.

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності за попереднім погодженням з відділом культури і туризму, має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- надавати до централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму для затвердження начальником відділу акти на списання з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротних активів, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства України та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту Закладу.

Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у користуванні Закладу та є комунальною власністю.

6.8. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Кошти міського бюджету на утримання Закладу, плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється централізованою бухгалтерію відділу культури і туризму Новокаховської міської ради.

6.10. Ведення діловодства у Закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
7. Діяльність Закладу у рамках міжнародного співробітництва
7.1. Заклад за попереднім погодженням відділу культури і туризму Новокаховської міської ради має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Заклад за попереднім погодженням відділу культури і туризму Новокаховської міської ради має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об‘єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.
8. Державний контроль за діяльністю Закладу
8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, органи виконавчої влади у сфері культури, Новокаховська міська рада, відділ культури і туризму Новокаховської міської ради.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація Закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України.

Секретар міської ради О.В.Лук’яненкоподілитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

До рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7- го скликання
Власникам (користувачам) вивісок привести свої вивіски у відповідність до вимог цього рішення в місячний термін

До рішення 52 сесії

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Рішення 8 сесії селищної ради
Затвердити Програму підтримки та розвитку Крижопільського державного парку культури та відпочинку 2016 2017 роки(далі програма)

До рішення 11 сесії 7 скликання Срібнянської селищної ради від 06. 12. 2016 року положення
Відповідно до ст Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Срібнянська селищна рада

Рішення загальних зборів
Малинівська гімназія чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створена Чугуївською районною радою...

Рішення загальних зборів
Ванівський навчально-виховний комплекс чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створений Чугуївською...

Рішення загальних зборів
Леб'язький навчально-виховний комплекс чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створений Чугуївською...

До рішення 6 сесії 7 скликання
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, ст ст. 7, 12, 291-300 розділу І податкового кодексу України,...

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення XXIV сесії районної ради
...

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

До рішення 17 сесії
Земельного кодексу України, статей 29, 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 26 Закону України “Про...

До рішення 3 сесії
Відповідно до Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого І середнього підприємництва в Україні”, керуючись статтею...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт