Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол №6 від «22» січня 2014 року Завідувач кафедри політичних наук, проф. О. В. Бабкіна Київ 2014

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол №6 від «22» січня 2014 року Завідувач кафедри політичних наук, проф. О. В. Бабкіна Київ 2014

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут політології та права

Кафедра політичних наук


«Затверджено» на засіданні

Вченої Ради НПУ імені М.П. Драгоманова

«30» січня 2014 року

Протокол № 6

Голова Вченої Ради, академік В.П. Андрущенко


Юлія Волощук, Ольга Волянюк

Рекомендації до написання курсових робіт

для студентів спеціальності «Політологія»
Схвалено на засіданні

кафедри політичних наук

Протокол №6

від «22» січня 2014 року

Завідувач кафедри політичних наук,

проф. О.В. Бабкіна

Київ

2014

УДК 32–027.21(083.13)

ББК 66.0Я

Р 36


Укладачі:

Волощук Ю.І. кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова
Волянюк О.Я. кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова
Рецензенти:

Бабкіна О.В. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова
Ротар Н.Ю. доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ЗМІСТ
Вступне слово………………………………………..……………………...4

Загальні вимоги до курсової роботи……………………………….5

Алгоритм виконання курсової роботи…………………………….7

Структура та зміст курсової роботи………………………………..9

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..14

Додаток 1. Орієнтовна тематика курсових робіт……………………..14

Додаток 2. Зразок заяви студента…………………………………….....18

Додаток 3. Зразок титульної сторінки курсової роботи…………...….19

Додаток 4. Приклади оформлення переліку умовних позначень………...20

Додаток 5. Зразок складання та оформлення розширеного плану курсової роботи…………………………………………………………….....22

Додаток 6. Зразок оформлення використаних джерел………………….23

Додаток 7. Форма графіку виконання курсової роботи……………...…29

Додаток 8. Форма висновку по курсовій роботі………………………..30

Додаток 9. Форма рецензії на курсову роботу…………………………..31
Вступне слово
Науково-дослідницька діяльність студентства є важливою складовою підготовки майбутніх висококваліфікованих політологів. Написання курсових робіт із основоположних нормативних/навчальних дисциплін «Політичні доктрини сучасності», «Загальна теорія політики», «Політична система України» закладає суттєве підґрунтя сучасної якісної політичної освіти.

Система багаторівневої підготовки бакалавра спеціальності «Політологія» передбачає самостійну, інтелектуальну й творчу діяльність студента, спрямовану на науковий пошук, здобуття нових знань, умінь й навичок. Грамотна й послідовна організація процесу написання курсових робіт сприяє поглибленому засвоєнню студентами навчальних дисциплін, найповнішому виявленню пізнавального інтересу, аналітичного мислення, індивідуального бачення проблематики, формуванню власної думки з актуальних питань політичного порядку денного.

Курсова робота з політологічної дисципліни – це самостійне наукове дослідження, комплексне навчальне завдання для студента, що відповідає меті засвоєння відповідного курсу або його частини/модуля, та виконується під керівництвом викладача протягом навчального семестру.

Курсова робота сприяє систематизації отриманих теоретичних знань; оволодінню первинними навиками наукового дослідження; самостійному осмисленню актуальної суспільно-політичної проблеми; вмінню аналізувати теоретичні підходи до політики та реалії політичного життя; творчому і критичному мисленню; формулюванню висновків і пропозицій щодо предмету дослідження; організаційним здібностям дослідницької роботи та оформлення її результатів.

Загальні вимоги до курсової роботи

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. N 161 курсові роботи належать до індивідуальних завдань з окремих дисциплін, що виконуються студентам у терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається вищим навчальним закладом. Керівництво курсовими роботами здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами. Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри (предметної або циклової комісії) за участю керівника курсової роботи. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються в установленому порядку.

Базові вимоги до написання курсової роботи студентом спеціальності «Політологія» включають актуальність теми, достатній теоретичний рівень, дослідницький характер зібраного матеріалу, граматичну і стилістичну правильність, дотримання стандартів щодо оформлення.

Актуальність теми. Тема роботи має відповідати огляду сучасних політичних процесів. Курсова робота може бути присвячена розкриттю важливих теоретичних і прикладних питань політології. Наукове дослідження повинне бути написане студентом на рівні, що відповідає сучасному стану розвитку комплексу наук, які вивчають політичні явища та процеси. Тему роботи треба розкрити в контексті різнобічних наукових концепцій. Слід обґрунтовано і доречно використовувати основні наукові терміни. У курсовій роботі важливо висвітлювати об’єктивні з наукового погляду положення, а для ілюстрації і підтвердження теоретичних положень застосовувати реальні приклади, достовірну статистичну інформацію. Слід зазначити, що, обираючи тему курсової роботи, її треба формулювати як найширше; перевірити забезпеченість теми джерелами; мати на увазі можливість та бажаність продовження роботи над темою у наступні роки (у напрямку поглиблення чи розширення); враховувати інтерес до проблеми з огляду на майбутнє професійне зростання студента-політолога.

Критичний аналіз джерельної бази. Курсова робота повинна мати дослідницький характер. У процесі наукового пошуку студент-політолог має вивчити достатню кількість опублікованих джерел (монографії, нормативно-правові акти, наукові статті тощо). Слід проаналізувати та систематизувати думки вітчизняних і зарубіжних авторів, їхні загальнотеоретичні і методологічні підходи. Необхідно обґрунтувати використані у роботі теоретичні положення тієї або іншої наукової школи, сформулювати власний погляд на проблему, що досліджується. Важливо вивчити і охарактеризувати історію та сучасний стан досліджуваної проблеми, а також відповідний досвід у тій чи іншій сфері політики. Якщо роботу присвячено прикладним аспектам політичного розвитку, необхідно виконати на достатньому методологічному рівні відповідні положення, систематизувати, інтерпретувати, узагальнити результати практичного дослідження.

Структуризація дослідження. Текст курсової роботи необхідно структурувати; чітко охарактеризувати предмет, мету, завдання та методи дослідження; обґрунтувати висновки і результати роботи. Матеріал викладається послідовно, логічно. У тексті не повинно бути стилістичних і граматичних помилок. Обов’язкова умова написання курсової роботи – єдиний стиль роботи, формування навичок і вмінь грамотного викладення тексту.

Оформлення курсової роботи повинно відповідати чинним стандартам. Курсова робота виконується шрифтом Times New Roman; розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal; абзацний відступ – 10мм.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, списку використаних джерел подають арабськими цифрами. Сторінки роботи нумеруються у правому верхньому кутку зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту. Титульний аркуш також включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Загальний обсяг курсової роботи складає 1 друкований аркуш (24 сторінки формату А4).

У тексті треба дотримуватись правил цитування, правильно оформлювати посторінкові посилання, список використаної літератури.
Алгоритм виконання курсової роботи
Розумна організація роботи за вибраною темою, глибока і своєчасна її розробка, правильний розподіл часу виконання дослідження забезпечать найкращий результат курсової роботи. Традиційно алгоритм виконання курсової роботи є наступним:

 • вибір теми наукового дослідження. Тема курсової роботи обирається зі списку пропонованих відповідно до завдань відповідного навчального курсу (Орієнтовну тематику див. на с. 14-17, Додаток № 1-3);

 • подання на кафедру заяви і затвердження теми наукового дослідження (Зразок оформлення заяви див. на с. 18, Додаток № 2);

 • пошук і відбір джерельних ресурсів з теми, опрацювання літератури;

 • складання попереднього розширеного плану курсової роботи та узгодження його з науковим керівником (Зразок див. на с. 22, Додаток № 5);

 • підготовка першого варіанту розділів роботи і подання його науковому керівнику на узгодження;

 • підготовка вступу курсової роботи;

 • формулювання висновків курсової роботи;

 • оформлення списку використаних джерел і додатків до курсової роботи (Зразок оформлення див. на с. 23-28, Додатки № 6);

 • доопрацювання роботи з урахуванням зауважень та помилок, вказаних науковим керівником;

 • підготовка і технічне оформлення роботи, подання її на рецензування;

 • підготовка публічного виступу і захист курсової роботи.

Якісно організувати підготовку курсової роботи та успішно захистити результати цього самостійного наукового дослідження допоможе систематичне заповнення студентом та науковим керівником графіка виконання курсової роботи (Форму-зразок див. на с. 29, Додаток № 7). Графік виконання курсової роботи подається разом із текстом курсової роботи.

Усний захист курсової роботи є обов'язковим. У разі неявки студента на усний захист попереднє оцінювання курсової роботи не враховується, а підсумкова оцінка за таку роботу становить "0" балів.

Курсова робота допускається до захисту за умови, що її попередня оцінка за висновками наукового керівника становить не менше 40 балів. Максимальна попередня оцінка роботи (до усного захисту) може становити не більше 70 балів.

Публічний виступ студента для захисту наукових досліджень слід розраховувати на 7-10 хв.

Курсова робота за жодних умов не допускається до захисту і оцінюється незадовільно, якщо:

– зміст роботи не відповідає її темі;

– наявні істотні порушення вимог щодо оформлення;

– недотримана вимогу щодо виконання роботи українською мовою;

– попередня оцінка роботи становить менше 40 балів.

Результати попереднього та підсумкового оцінювання курсової роботи відображаються науковим керівником у висновку по курсовій роботі (Форма рецензії на курсову роботу див. на с. 31, Додаток № 9). Підсумкова оцінка проставляється також на титульній сторінці роботи за підписом наукового керівника і відображається у відомості та заліковій книжці студента.

Оцінка курсової роботи за 100-бальною системою переводиться у традиційну, а також оцінку за шкапою ЕСТS за такими правилами:


100-бальна система

Традиційна шкала

Шкала ECTS

90–100 балів

відмінно

А

80–89 балів

дуже добре

В

70–79 балів

добре

C

65–69 балів

задовільно

D

60 – 64 балів

достатньо

Е

35 – 39 балів

незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю

FX

0–34 балів

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

FСтруктура та зміст курсової роботи
Курсова робота складається зі таких структурних елементів:

– титульний аркуш;

– зміст;

– перелік умовних позначень (за необхідності);

– вступ;

– основна частина (розділи роботи);

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи, на якому вказується:

– найменування організації (структурного підрозділу), де виконувалась робота (назва міністерства, університету, інституту / факультету та кафедри);

– назва теми роботи (тема курсової роботи повинна зазначатись ідентично темі, затвердженій кафедрою; у разі невідповідності робота до захисту не приймається);

– прізвище, ім’я та по-батькові, група, курс, спеціальність виконавця роботи;

– прізвище, ім’я та по-батькові, посада, науковий ступінь (наприклад, «доктор політичних наук» або «кандидат політичних наук»), вчене звання (наприклад, професор, доцент, старший викладач, викладач) наукового керівника роботи;

– місце і рік виконання роботи.

(Зразок оформлення титульного аркушу див. на с. 19, Додаток № 3)

Зміст курсової роботи повинен містити назви всіх структурних елементів (окрім титульного аркуша та самого змісту) і посилання на номери сторінок, де розміщується відповідний елемент. На початку сторінки по центру розміщується заголовок "ЗМІСТ" (без лапок), оформлений напівжирним шрифтом і заголовними літерами. Візуально зміст роботи повинен відображати ієрархію структурних елементів роботи (вступ, розділи та підрозділи основної частини з їх номерами, висновки, список використаних джерел, додатки).

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням. Попередній план/зміст роботи треба обов’язково завчасно показати науковому керівникові.

Перелік умовних позначень є необов’язковим елементом роботи. Він складається у випадку, коли робота містить маловідомі скорочення, абревіатури, символи, специфічні терміни, за умови, якщо у тексті їх більше 10 та кожне з них зустрічається більше 3 разів. Якщо у роботі певний термін, скорочення чи позначення повторюється менше трьох разів, його у перелік не включають, але розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні у дужках.

При оформлені умовних позначень друкуються дві колонки, у яких ліворуч за абеткою наводять скорочені позначення чи терміни, а праворуч – їх детальне тлумачення (Зразок оформлення див. на с. 20-21, Додаток № 4).

Вступ до курсової роботи повинен містити такі обов’язкові елементи:

актуальність (обґрунтовується важливість обраної теми, її роль у поглиблені наукових знань, значимість порушеної тематики для сучасного суспільно-політичного розвитку України та світу, відповідність пріоритетним напрямкам державного будівництва та наукового поступу);

мета (мету дослідження формулюють як очікувані результати, шляхи їх можливого використання);

завдання (поставлені завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення повинні відображати назви і зміст основних розділів/підрозділів роботи);

об’єкт дослідження (явище або процес, що породжує проблемну ситуацію; все те, що допомагає осмислити обрану проблематику у цілісному, ширшому колі проблем);

предмет дослідження (міститься в межах об'єкта та становить тільки ті компоненти, зв’язки і відношення між ними, що є визначальними/домінуючими у дослідженні; предмет дослідження визначає тему курсової роботи);

методологія дослідження (характеристика шляху дослідження наукової проблеми: основних наукових підходів, методів та принципів аналізу обраної тематики)

джерельна база (огляд використаних джерел – наукових публікацій, монографій, енциклопедично-довідкової літератури, навчально-методичних посібників, нормативно-правових актів, соціологічних моніторингів, статистичних даних тощо);

структура роботи (передбачає перелік основних компонентів роботи: вступ, кількість розділів та підрозділів, висновки, додатки та список використаних джерел (кількість позицій), а також загальний обсяг курсової роботи (кількість сторінок).

Кожен елемент вступу повинен починатись з нового абзацу. Назви елементів повинні виділятись напівжирним курсивом. Приблизний обсяг вступу 3–4 сторінки. Він пишеться, як правило, після того як курсова робота завершена.

Основна частина курсової роботи складається із розділів, які за необхідності можуть бути поділені на підрозділи. Кожен розділ чи підрозділ має містити закінчену думку. Кожен розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання. Розділи повинні бути приблизно однакового обсягу. У першому розділі потрібно розкрити теоретичні, методологічні та історичні положення з обраної теми дослідження; розглянути різні точки зору науковців та дати власну оцінку щодо розглянутої проблеми. Наступні розділи носять практичний характер щодо конкретної сфери політичного життя суспільства. У них описується зарубіжний досвід та українські реалії політичних відносин і процесів, аналізуються актуальні проблеми, виклики і перспективи політичного розвитку.

У основній частині обрана проблема має бути повністю розкрита. Розпочинаючи роботу над розділами, студенту варто виділити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Наведені матеріали потрібно підкріплювати фактами, думками різних науковців, експертів, соціологічними опитуваннями, аналізом конкретного практичного досвіду. Слід уникати безсистемного викладення фактів. Думки мають бути пов’язані між собою логічно, а текст курсової роботи – підпорядкований головній ідеї.

Завершуючи роботу, формулюються загальні висновки до всього дослідження в цілому. У висновках рекомендується стисло, у вигляді чітких тез чи пунктів відповідно до завдань викласти найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані у процесі проведеного дослідження. Вони повинні містити шляхи розв'язання наукової проблеми. При необхідності виділяють позитивні та негативні сторони виконання роботи, відзначають плани подальшого розвитку наукової проблеми, а також рекомендації щодо шляхів її розвитку у сучасній Україні. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його, взаємодоповнюватись. Рекомендований обсяг висновків – близько 3 сторінок.

Список використаних джерел відображає самостійну творчу роботу студента над науковими публікаціями, монографіями, енциклопедичною і довідковою літературою, навчально-методичними посібниками, нормативно-правовими актами тощо. При оформленні бібліографічного опису слід дотримуватися чітких правил (Приклади оформлення бібліографічного опису у списках використаних джерел при написанні курсових робіт див. на с. 23-28, Додаток № 6).

Існує два способи розміщення джерел:

1) у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією;

2) абетковий – за алфавітом прізвищ авторів або назв творів.

Для оформлення курсової роботи рекомендується використовувати другий (абетковий) спосіб, як найзручніший для наукової роботи. Спочатку розміщують видання, написані кирилицею, після цього – латиницею. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію.

У тексті курсової роботи посилання на номери бібліографічного списку слід оформлювати у квадратних дужках. У разі, якщо необхідно вказати сторінку джерела цитування, її зазначають у квадратних дужках після порядкового номера видання та коми – напр. [8, с. 17]. Потреба одночасно послатися на кілька сторінок у джерелі відображається через тире – напр. [8, с. 17–19]. Одночасне посилання на кілька авторів у списку джерел вказується через крапку з комою – напр. [8; 12; 44].

До списку включають:

 • основні праці провідних науковців у обраній галузі дослідження;

 • праці дослідників, що відображають різні точки зору на окреслений предмет дослідження;

 • офіційні документи, статистичні відомості, соціологічні моніторинги, що публікуються органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними спільнотами, політичними партіями, громадськими організаціями, науковими установами і відомствами, та свідчать про актуальність обраної проблеми дослідження;

 • енциклопедичну, довідкову, словникову літературу з політичних наук та суміжних галузей наукового знання, якщо така відображає проблематику дослідження;

 • навчально-методичну літературу, що увиразнює проблематику у світлі розвитку сучасної політичної освіти та громадянського виховання;

 • праці викладачів кафедри та університету, які засвідчують наукову компетентність науково-педагогічного колективу у обраній проблемі.

Не слід включати до списку ті праці, на які відсутні посилання у тексті курсової роботи.

Мала кількість джерел може свідчити про поверховість дослідження, водночас їх надмір – про компілятивних характер виконаної роботи. Орієнтовна кількість використаних джерел – близько 30 позицій.

Кожне джерело має бути відображене у тексті роботи. Якщо студент вказує будь-які запозичені факти, цитати тощо, він повинен подати посилання на те джерело, звідки перенесені наведені матеріали. Слід особливо зважати на коректне використання електронних ресурсів. Використання чужих ідей, думок, фактів, концепцій без відповідних посилань на першоджерела розцінюється як плагіат, та не допускається до захисту.

У додатках, передусім, доцільно вміщувати допоміжні матеріали, необхідні для повноти сприйняття курсової роботи. Вони можуть включати таблиці, схеми, статистичні дані, діаграми, малюнки, зразки планів–конспектів уроків, лекцій чи семінарських занять, приклади розробленого дидактичного матеріалу, анкети, тести тощо. В основній частині обов’язково повинні бути посилання на матеріали додатків. Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому куті вказується – «ДОДАТОК». Кожен додаток повинен мати назву. Якщо у роботі два чи більше додатків, то їх нумерують послідовно ДОДАТОК 1, ДОДАТОК 2 і т.д.

У разі, якщо ілюстративний матеріал невеликий за обсягом, його можна розміщувати в основному тексті курсової роботи.

Курсова роботи є віддзеркаленням самостійності, організованості, творчості студента, майбутнього фахівця з політичних проблем. Її автору слід подбати про належне виконання вимог до написання наукових праць, а також про особистий внесок у розвиток сучасної політичної науки та освіти.

Додаток 1

Орієнтовна тематика курсових робіт
Орієнтовна ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ

«Основні політичні доктрини сучасності»

(для студентів 2-го курсу спеціальності «Політологія»)


 1. Політична теорія і наукова спадщина представників Чиказької школи.

 2. Принципи політичного часу у науковій спадщині К.Ясперса.

 3. Політична теорія М.Хайдегера.

 4. Політичні концепції європейського фашизму.

 5. Порівняльний аналіз ідеологічних моделей лівого і правого екстремізму.

 6. Теорія структури політичного поля Г.Алмонда та С.Верби.

 7. Вплив праць М.Вебера на розвиток політичної теорії.

 8. Марксистська політична теорія.

 9. Системний аналіз політики (Т.Парсонс, Д.Істон і Г.Алмонд).

 10. Проблематика політичних досліджень епохи постмодерну.

 11. Політична теорія класичного лібералізму.

 12. Пріоритет рівності та свободи у класичному лібералізмі.

 13. Теорії держави у класичному лібералізмі.

 14. Система джерел неолібералізму.

 15. Політичні концепції нового лібералізму.

 16. Держава загального добробуту: зміст та типи.

 17. Фашизм як політична доктрина.

 18. Місце людини у політичній системі класичного консерватизму.

 19. Політична влада у доктрині традиціоналізму.

 20. Неоконсерватизм як політична теорія.

 21. Політичні цінності у неоконсервативній політичній доктрині.

 22. Регіональні відмінності неоконсерватизму.

 23. Політична система та політична влада у ідеології неоконсерватизму.

 24. Регіональні різновиди правого екстремізму.

 25. Регіональні різновиди лівого екстремізму.

 26. Сутність політичного примусу у політичній теорії Ф.ф.Хайека.

 27. Види класичного консерватизму та їх основні відмінності.

 28. Політична система у доктрині модерністського лібералізму.

 29. Ідейні джерела правого екстремізму.

 30. Політичні теорії Д.Маргентау та Ч.Меріама.

Орієнтовна ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ

«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ»

(для студентів 3–го курсу спеціальності «Політологія»)


    1. Роль теорії в політиці та політології.

    2. Проблеми методології в політико-теоретичному пізнанні.

    3. Періодизація розвитку методології політичної науки. Характеристика сучасної методології політичної науки.

    4. Інституціоналізація політичної науки в Україні.

    5. Основні школи і течії сучасної зарубіжної політології.

    6. Біхевіористський напрямок у дослідженнях політики.

    7. Загальна еволюція концепції політики як соціального явища.

    8. Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики.

    9. Політика як мистецтво можливого.

    10. Значення політичної науки для формування політичної свідомості і культури студентів.

    11. Розвиток фундаментальних політологічних досліджень в Україні.

    12. Влада як наукове поняття: політологічних аналіз.

    13. Легітимність політичної влади: поняття, джерела, типи.

    14. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади

    15. Зміст концепції поділу влади. Система стримувань і противаг.

    16. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до політичної свободи.

    17. Соціальна держава на шляху розвитку сучасної демократії.

    18. Держава як політичний інститут: поняття, ознаки та функції.

    19. Сучасні уявлення про громадянське суспільство.

    20. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії.

    21. Тенденції, напрямки та чинники становлення громадянського суспільства.

    22. Політична система: сутність, структура, основні характеристики та функції.

    23. Поняття та головні параметри політичного режиму.

    24. Типологія і динаміка політичних режимів.

    25. Тоталітаризм: сутність та базові виміри.

    26. Поняття та основні ознаки авторитарного політичного режиму.

    27. Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення демократії.

    28. Сутність та характерні ознаки посттоталітарних політичних режимів.

    29. Стадії посттоталітарних перетворень.

    30. Чинники та проблеми демократичної трансформації політичного режиму.

Орієнтовна ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «Політична система України»

(для студентів 4–го курсу спеціальності «Політологія»)


 1. Особливості становлення сучасної політичної системи в Україні.

 2. Політична організація українського суспільства.

 3. Політичні пріоритети й особливості українського державотворення: основні завдання та напрями.

 4. Конституційний процес у сучасній Україні.

 5. Народовладдя в Україні: можливості і реальність.

 6. Суспільно-політичні передумови вибору Україною інноваційної стратегії розвитку.

 7. Наука і освіта як невід’ємні складові інноваційного суспільно-політичного розвитку.

 8. Політичні партії як складова політичної системи демократичної держави.

 9. Органи місцевого самоврядування – від формального до реального народовладдя.

 10. Партійно-політичний спектр України: групи інтересів.

 11. Політична опозиція: світова та українська практика.

 12. Процес становлення громадянського суспільства в Україні.

 13. Політична свідомість і політична культура українського суспільства.

 14. Засоби масової інформації у політичній системі України.

 15. Конституційна владна модель у сучасній Україні: етапи становлення.

 16. Механізм стримувань і противаг у системі влади України.

 17. Роль інституту президентства у період суспільної трансформації.

 18. Проблема оптимізації владної вертикалі в Україні: балансування між централізацією та децентралізацією.

 19. Місце уряду у політичній системі України: ґенеза ролі уряду у владній моделі України.

 20. Місце України у світовій політиці: інтеграційні перспективи.

 21. Проблема адаптації української моделі місцевого самоврядування до норм і вимог Євросоюзу.

 22. Проблеми становлення парламентаризму в Україні.

 23. Виборча система України: ґенеза її становлення та проблеми оптимізації.

 24. Проблема формування громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах: історичні політико-правові передумови та сучасні реалії.

 25. Держава і громадянське суспільство в умовах сучасних демократичних перетворень.

 26. Специфіка політичної участі громадських організацій в Україні: державотворчий і громадянський контексти.

 27. Природа, функції та форми політичної активності громадянського суспільства в умовах сучасних глобальних змін.

 28. Сучасна парадигма цивілізаційного поступу людства – ідеологія сталого людського розвитку.

 29. Особливості формування інтегрованого національного політико-культурного простору.

 30. Механізми узгодження інтересів етнічних спільнот та розв'язання міжнаціональних суперечностей в Україні.


Додаток 2

Зразок заяви студента


Завідувачу кафедри політичних наук

Інститут політології та права

НПУ імені М.П. Драгоманова

проф. Бабкіній О.В.

студента 3 курсу (34–Пол групи)

спеціальності «Політологія»

денної форми навчання

Іванової Ірини Іванівни

Заява
Прошу затвердити мені тему курсової роботи «Проблеми реформування політичної влади у сучасній Україні» зі навчальної дисципліни «Загальна теорія політики» та призначити наукового керівника


Дата Підпис студента

Додаток 3

Зразок титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Інститут політології та права

Кафедра політичних наук


Курсова робота

з навчальної дисципліни «Загальна теорія політики»

на тему:

Проблеми реформування політичної влади

у сучасній Україні
студента 3 курсу

спеціальності «Політологія»

34–Пол групи

денної форми навчання

Сороки Олександра Петровича
Науковий керівник:

кандидат політичних наук,

доцент кафедри політичних наук

Горбатенко Ірина Анатоліївна


Київ – 2014

Додаток 4

Приклади оформлення переліку умовних позначень
Перелік умовних позначень

п/п

Умовні позначення

Повна назва

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

АН

АПЦ

АР

ВР

ГА

ЄС

ЗМІ

ЗМК

ЗУНР

КМ

КПУ

МВС

НАН

ООН

РБ

РМ

РПЦ

РФ

СНД

США

УАПЦ

УГКЦ

УКП

УПЦ

ЦВК

ЦСЄ

ЮНЕСКО
авт.

автон.

адм.

акад.

бюрок.

в.о.

грн.

гр–нин

громад.

д–ва

дем.

депут.

дод.

докт.

зав.

зб.

ідеол.

ін.

індустр.

іст.

канд.

каф.

комуніст.

консерват.

конст.

к–т

культ.

лібер.

л–ра

мажор.

м–во

напр.

нац.

опозиц.

орг–ція

парлам.

парт.

політ.

політол.

презид.

радик.

рац.

самовряд.

секр.

соціол.

стат.

студ.

суд.

сусп.

сусп.–пол.

сусп–во

тер.

технократ.

тоталіт.

Академія наук

Автокефальна православна церква

Автономна Республіка

Верховна Рада

Генеральна Асамблея

Європейський Союз

засоби масової інформації

засоби масової комунікації

Західноукраїнська Народна Республіка

Кабінет Міністрів

Комуністична партія України

Міністерство внутрішніх справ

Національна академія наук

Організація Об’єднаних Націй

Рада Безпеки

Рада Міністрів

Російська православна церква

Російська Федерація

Союз Незалежних Держав

Сполучені Штати Америки

Українська автокефальна православна церква

Українська греко–католицька церква

Українська комуністична партія

Українська православна церква

Центральна виборча комісія

Центрально–Східна Європа

Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури

автор

автономний

адміністративний

академік

бюрократичний

виконуючий обов’язки

гривня

громадянин

громадський

держава

демократичний

депутатський

додаток, додатковий

докторський

завідувач

збірник

ідеологічний

інший

індустріальний

історичний

кандидат

кафедра

комуністичний

консервативний

конституційний

комітет

культурний

ліберальний

література

мажоритарний

міністерство

наприклад

національний

опозиційний

організація

парламентський

партійний

політичний

політологічний

президентський

радикальний

раціональний

самоврядування

секретар

соціологічний

статистичний

студентський

судовий

суспільний

суспільно–політичний

суспільство

територіальний, територія

технократичний

тоталітарний

Додаток 5

Зразок складання та оформлення

розширеного плану курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….4
Перелік умовних позначень……………………………………..….7
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………………..…….8

1.1. Поняття «молодіжної політики»: зміст, суб’єкт, об’єкт, напрями реалізації…………………………………………………………………….…..…8

1.2. Теоретичний аналіз принципів молодіжної політики………………………………………………………………………..…11
РОЗДІЛ 2

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В умовах сучасного українського суспільства ………….14

2.1. Інституціоналізація молодіжної політики України……………………….14

2.2. Формування демократичної моделі молодіжної політики в Україні…....17
ВИСНОВКИ…………………………………………………….……………….20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….……...…………….22

Додаток 6

Зразок оформлення

використаних джерел
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

у списках використаних джерел при написанні курсових робіт

(відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Причепій євген Миколайович
Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та культурології. Академік політичних наук України. Голова Українського...

Бистості засобами невербального спілкування монографія За ред члена-кор....
Академії медико-технічних наук України, д-р психол наук, проф., зав кафедри загальної та медичної психології Дніпропетровського національного...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Навчально-методичний посібник Херсон 2017 удк 316. 61: 008(=16) К79...
Я. Ю. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії І методики викладання суспільствознавчих І гуманітарних дисциплін...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» розроблені на основі методичних рекомендацій, ухвалених...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» розроблені на основі методичних рекомендацій, ухвалених...

Навчальні програми «мистецтво» (8−10 класи) Міністерство освіти І...
Мартинчук О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти...

Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін
Схвалено на засіданні Ради факультету правничих наук (протокол №4-10/11 від 19 листопада 2010 р.)

Програма фахового випробування з «цивільного права»
«Цивільного права» (при вступі на навчання за окр «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат...

1. Сутність І процес маркетингового дослідження
...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Моделювання економіки»
Розглянуто І затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...

Програма фахового випробування з «цивільного права»
Окр «бакалавр» на основі окр «молодший спеціаліст» / Укладачі: завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Блінова Г. О., старший...

Методичні рекомендації до написання та вимоги до оформлення курсових робіт
«Економіка І підприємництво» за напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит»: Навчально-методичні матеріали. Розглянуто та схвалено...

Організація та проведення
Рецензенти: Дем’янчук Олександр Никанорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт