Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про освіту»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток

до листа Державного методичного центру

навчальних закладів культури і мистецтв України

_08.02.2014р.________43-4_____
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

КЕРІВНИКАМИ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЇХНЬОЇ АТЕСТАЦІЇ


 1. Закон України «Про освіту»

 2. Закон України «Про позашкільну освіту»

 3. Закон України «Про культуру»

 4. Положення про школу естетичного виховання

 5. Зразки документації

 6. Типові навчальні плани

 7. Атестація педагогічних працівників

 8. Державна атестація

 9. Обов’язковий профілактичний медичний огляд

 10. Платні послуги

 11. Питання оплати праці

 12. Трудове законодавство
1. Закон України «Про освіту»

 1. Який орган визначає державну політику в галузі освіти?

Державна політика в галузі освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України

 1. Які органи реалізовують державну політику в галузі освіти?

Державна політика в галузі освіти здійснюється органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 1. Перелічте основні принципи освіти в Україні.

Основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

 1. Чи допускається залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу?

Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.

 1. Нормативні акти яких міністерств обов’язкові для виконання керівниками шкіл естетичного виховання?

Міністерства освіти України, Міністерства культури України

 1. Який орган є центральним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері освіти?

Центральним уповноваженим органом виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти, є Міністерство освіти України.


 1. Чи обов’язкове для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, виконання актів Міністерства освіти, прийнятих в межах його повноважень?

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.


 1. Чи обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади акти міністерств, прийняті у межах їх компетенції?

Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти відповідного профілю незалежно від форм власності.

 1. Ким і на підставі чого визначаються обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, що є комунальною власністю?

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування закладів освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання.

 1. Що встановлюють державні стандарти освіти?

Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні.

 1. Хто і яким шляхом визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам?

Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається засновником закладу освіти, міністерствами, яким підпорядковані заклади освіти, місцевими органами управління освітою шляхом атестації.

 1. Органи управління яких рівнів проводять державну атестацію і що визначається за результатом її проведення?

Держану атестацію шкіл естетичного виховання проводять органи управління культури, яким безпосередньо підпорядковані заклади.

За результатами атестації позашкільних навчальних закладів Міністерство культури і туризму Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління культурою у межах своїх повноважень:

визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладами освіти, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня

 1. Який статус мають заклади освіти, засновані на загальнодержавній або комунальній власності?

Заклади освіти, засновані на загальнодержавній або комунальній власності, мають статус державного закладу освіти.

 1. Ким встановлюється порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів освіти?

Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 1. На підставі якого документа діють позашкільні навчальні заклади?

Заклади освіти діють на підставі власних статутів, затверджених:

місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно державних закладів освіти, що є комунальною власністю…

 1. Ким, і за яких умов призначаються на посади керівники позашкільних навчальних закладів?

Керівники закладів, що є комунальною власністю, призначаються Міністерством культури і туризму Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими, районними органами управління за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 1. Ким забезпечується та здійснюється безкоштовне медичне обслуговування працівників позашкільних навчальних закладів?

Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами Міністерства охорони здоров'я України, відомчими закладами охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства.

 1. Ким затверджуються зразки документів про позашкільну освіту?

Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 1. За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюють підготовку вищі навчальні заклади?

Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акредитації;

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акредитації;

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акредитації.
 1. Які гарантії надаються державою педагогічним працівникам статтею 57 Закону України «Про освіту»?

Держава забезпечує педагогічним працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

правовий, соціальний, професійний захист;

компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки…

 1. За рахунок чого здійснюється фінансування державних шкіл естетичного виховання?

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування.


 1. Чи оподатковуються кошти шкіл естетичного виховання?

Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

 1. Які види надходжень є додатковим джерелом фінансування?

Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержані за навчання…;

плата за надання додаткових освітніх послуг;

доходи від реалізації продукції…, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

дотації з місцевих бюджетів;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

інші кошти.

 1. Чи можуть оподатковуватись або вилучатися кошти, одержані школою як плата за навчання, за надання додаткових освітніх послуг?

Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів.

 1. Чи можуть вилучатися у закладу бюджетні асигнування та позабюджетні кошти?

Бюджетні асигнування на освіту та позабюджетні кошти не підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

2. Закон України «Про позашкільну освіту»

 1. Дайте визначення позашкільної освіти.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом «Про позашкільну освіту», і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

 1. На яких принципах здійснюється державна політика у сфері позашкільної освіти?

Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:

доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

фінансування державних та комунальних позашкільних навчальних закладів відповідно до їх структури…

 1. На що спрямована державна політика у сфері позашкільної освіти?

Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:

збереження та розвиток мережі державних та комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду.

 1. Назвіть органи, які здійснюють державне управління позашкільною освітою?

Державне управління позашкільною освітою здійснюють:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти;

інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади;

органи місцевого самоврядування.

 1. Що є основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів? З якою періодичністю здійснюється цей контроль?

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

 1. Які повноваження та зобов’язання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування визначені у Законі України «Про позашкільну освіту»? Назвіть основні з них.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:

затверджують обсяги фінансування комунальних позашкільних навчальних закладів не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;

можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у позашкільних навчальних закладах;

забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників позашкільних навчальних закладів;

організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

координують діяльність педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

здійснюють контроль за діяльністю педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;

проводять державну атестацію позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

 1. Що є органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу?

Органом громадського самоврядування позашкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу позашкільного навчального закладу.

 1. З якого часу школа естетичного виховання визнається юридичною особою?

Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.
 1. На підставі чого розробляється Статут закладу, ким затверджується та реєструється?

Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про позашкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.

 1. За яких умов заклад може працювати за іншими навчальними планами і програмами?

Позашкільні навчальні заклади можуть планувати роботу відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відповідними місцевими органами виконавчої влади.

 1. За яких умов може бути запроваджено у закладі експериментальні навчальні плани та програми?

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій можливе лише за спільним рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти (інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади) та Академії педагогічних наук України.

 1. Яка тривалість уроків визначена Законом «Про позашкільну освіту» для учнів різних вікових категорій?

Тривалість занять у позашкільному навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

інших - 45 хвилин.

 1. Яким документом визначається порядок наповнюваності груп в школах естетичного виховання?

Порядок наповнюваності груп в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Типовими навчальними планами, затвердженими центральним органом виконавчої влади в галузі культури.

 1. Хто може обіймати посаду керівника позашкільного навчального закладу? Якім вимогам ця особа має відповідати?

Посаду керівника позашкільного навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.

 1. Відпустка якої тривалості надається педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання?

Педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів у порядку, встановленому постановою КМ №346 від 14.04.1997 із змінами, внесеними постановою КМ №289 від 28.03.2001

 1. Яка норма годин на одну тарифну ставку встановлена педагогічним працівникам шкіл естетичного виховання?

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) становить 18 навчальних годин на тиждень.

 1. На якому принципі здійснюється оплата праці педагогічних працівників шкіл естетичного виховання?

Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

 1. У якому нормативному акті визначено відсоток від тарифної ставки для оплати праці завідувачів відділами, відділеннями?

Оплата за завідування відділами, відділеннями визначена на рівні 15 відсотків від тарифної ставки згідно з постановою КМ України від 20.04.2007 №643

 1. Ким здійснюється і ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі?

Розподіл педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповідним органом управління.

 1. За яких умов може бути проведено перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

 1. Ким і за яких умов здійснюється перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?

Перерозподіл педагогічного навантаження в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) у зв'язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником позашкільного навчального закладу.

 1. Ким здійснюється призначення та звільнення керівника позашкільного навчального закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника позашкільного навчального закладу здійснює місцевий орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває позашкільний навчальний заклад.

 1. Ким і за яких умов здійснюється призначення та звільнення заступників керівника позашкільного навчального закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади заступника керівника позашкільного навчального закладу здійснює місцевий орган виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває позашкільний навчальний заклад, за поданням керівника позашкільного навчального закладу.

 1. Ким здійснюється призначення та звільнення педагогічних та інших працівників закладу?

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників позашкільного навчального закладу здійснює керівник закладу.

 1. За рахунок яких коштів і з якою періодичністю здійснюється підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється не рідше одного разу у п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 1. З якою періодичністю, як правило, здійснюється атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу?

Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу здійснюється, як правило, один раз у п'ять років.

 1. За рахунок яких коштів відбувається фінансування позашкільних навчальних закладів?

Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 1. Які категорії дітей здобувають позашкільну освіту безоплатно?

Діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

 1. Ким визначається порядок встановлення розмірю плати за навчання в школах естетичного виховання?

Порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Кабінетом Міністрів України.

 1. Хто може встановлювати додаткові пільги з плати за навчання в школах естетичного виховання?

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.

 1. Назвіть можливі додаткові джерела фінансування школи естетичного виховання.

Додатковими джерелами фінансування позашкільного навчального закладу є: кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, роботи, виконані позашкільним навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, від надання в оренду приміщень, обладнання;

гуманітарна допомога;

дотації з місцевих бюджетів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

 1. За яких умов може приватизуватися позашкільний навчальний заклад?

Державні і комунальні позашкільні навчальні заклади, які належать підприємствам, міністерствам та іншим органам виконавчої влади, можуть приватизуватися лише за умов:

збереження освітнього призначення позашкільного навчального закладу;

згоди колективу позашкільного навчального закладу;

наявності коштів.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни «Про освіту»
Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого...

Закон України від 23. 05. 1991 №1060-хіі “Про освіту”. Закон України...
Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності з питань охорони дитинства та соціального захисту дітей

Харьковская общеобразовательная школа
Конституції України про освіту, законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», наказів Президента України «Про...

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Закон України «Про освіту»
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

1. Закон України Про освіту
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон України «Про освіту»
Нормативно-правове забезпечення викладання української мови та літератури у 2016-2017 Н. Р

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Стаття Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт