Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

Бібліотека Львівського інституту

економіки і туризму

Бібліографічний огляд електронної бази даних

«Офіційний вісник України».


Львів – 2015

Бібліографічний огляд бази даних «Офіційний вісник України».

В бібліотеці Львівського інституту економіки і туризму ви маєте можливість ознайомитися з електронною базою даних «Офіційний вісник України». База даних придбана інститутом в 2012 р. і постійно оновлюється. Містить всі закони та нормативні документи, які видавалися державою впродовж 2012 – початку 2015 рр. Вашій увазі пропонується бібліографічних огляд законодавчо-нормативної бази за 2014 р. Електронна база даних складається з п’яти основних розділів: Закони України та інші нормативні акти Верховної Ради; Укази та розпорядження президента України; Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; Міжнародні договори.

Розділ І. Закони України та інші нормативні акти Верховної Ради.


Основними законами прийнятими в 2014 р. були: закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки, закон України про прокуратуру, про очищення влади, про Національне
антикорупційне бюро України, закон України про санкції…

ЗАКОН УКРАЇНИ

1728 Про вищу освіту. Від 1 липня 2014 р. № 1556-VII

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Основні розділи закону: рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти; стандарти освітньої діяльності вищої освіти; управління у сфері вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти; вищі навчальні заклади; доступ до вищої освіти, прийом, відрахування, переривання навчання…; організація освітнього процесу; наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах; фінансово-економічні відносини у сфері вищої освіти; міжнародне співробітництво; контроль у сфері вищої освіти.

Закон України

2474. Про запобігання корупції. Від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIІ.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Основними розділами закону є : Національне агентство з питань запобігання корупції; Формування та реалізація антикорупційної політики; Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням; Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; Правила етичної поведінки; Міжнародне співробітництво; Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

В законі зазначається, що корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція — використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Неправомірна вигода визначається як грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Закон України

2473 Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки. Від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII

Мета закону — створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції. Для цього законом визначено провести такі заходи:

визначити на законодавчому рівні засади організації та діяльності спеціально уповноваженого органу щодо запобігання корупції, підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної стратегії та проекту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;

аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо заходів нормативно-правового, організаційного, кадрового характеру;

моніторинг та координація виконання антикорупційної програми;

контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;

залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;

поширення інформації про корупцію, проведення заходів із формування світогляду неприйняття корупції;

розробити проект акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції…

Закон України

2472 Про Національне антикорупційне бюро України. Від 14.10.2014 № 1698-VII

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України. Окреслює статус Національного антикорупційного бюро України. Визначає правову основу діяльності Національного бюро, основні принципи діяльності. Встановлює гарантії незалежності Національного бюро, загальну структуру і чисельність.

ЗАКОН УКРАЇНИ

2317 Про очищення влади. Від 16.09.2014

Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні. Містить такі основні статті:

Стаття 1. Основні засади очищення влади

Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації)

Стаття 4. Заяви посадових або службових осіб

Стаття 5. Проведення перевірки

Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад

Стаття 7. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону

ЗАКОН УКРАЇНИ

2471 Про прокуратуру. Від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України.

Розділ I Засади організації і діяльності прокуратури. Розділ II Організаційні основи системи прокуратури. Розділ ІІІ. Статус прокурора. Розділ IV Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій…

ЗАКОН УКРАЇНИ

2082 Про санкції. Від 14 серпня 2014 року № 1644-VІІ

Верховна Рада України, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил,

констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України,

заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим,

усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров’ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод,

прийняла Закон про санкції. Основними статтями якого є:

Стаття 1. Суверенне право України на захист

Стаття 2. Правова основа застосування санкцій

Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій

Стаття 4. Види санкцій.

Переглядаючи законодавчу базу Верховної Ради України неможливо оминути

ПОСТАНОВи

Верховної Ради України

2227 Про Заяву Верховної Ради України «Про європейський вибір України». Від 16вересня 2014року № 1679-VII

Текст постанови: В історії новітньої доби України відбулася знаменна подія — українським парламентом зроблено визначальний крок у напрямку європейської інтеграції.

Подолавши 23 роки вагань і невизначеності, пройшовши важкі випробування, протистояння жорсткій агресії, Український народ виборов право жити у вільній демократичній країні. Лише в союзі рівних, незалежних, заможних, демократичних і правових європейських держав можна набути такий статус.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом надає таку унікальну можливість. Її ратифікація дозволяє розпочати всебічне реформування країни на основі європейських стандартів та цінностей. Ми розуміємо, що це буде важкий шлях, але ми не бачимо альтернативи для нашої країни.

Наразі всі гілки влади демонструють єдність у баченні європейської перспективи України,— і не в останню чергу завдячуючи фактору зовнішнього тиску, відверто спрямованого на відступ нашої держави від її доленосного вибору. Той, хто його чинить, має усвідомити, що чим потужнішим буде цей тиск, тим потужнішим буде йому опір і тим згуртованішим ставатиме народ України у боротьбі за вибір свого майбутнього. Адже прагнення до більш високого ступеня цивілізаційного розвитку, основу якого становлять демократія і громадянське суспільство, є невід’ємною складовою стратегічного розвитку нашої країни.

Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади, що втілює волю своїх виборців, заявляє, що, ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна як європейська держава, яка поділяє спільні цінності демократії та верховенства права, підкреслює свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

У зв’язку з цим українські парламентарі наголошують, що ратифікована Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом розглядається Україною як інструмент всебічної підготовки для досягнення цієї мети.

Верховна Рада України розглядає ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не лише як стимулюючий фактор для здійснення подальших реформ в Україні, а й як черговий крок на шляху до досягнення кінцевої мети європейської інтеграції — набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Вибір України щодо європейського майбутнього рішучий і остаточний.

І ніхто не змусить нашу країну змінити вектор руху по цьому шляху.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Приймальна комісія) робочий орган навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України "Про вищу освіту" (далі...

Положення
Відбіркова комісія хтек кнтеу) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України...

Положення про приймальну комісію Ніжинського медичного коледжу
Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту»...

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу
Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту»...

Київ Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка
Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Закон України від 01. 07. 2014 №1556-vii «Про вищу освіту»
Указ Президента України від 30. 09. 2010 №926 Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

Для забезпечення випускників 2015-го року документами про вищу освіту...
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року №1260 «Про документи про освіту та вчені звання» затверджено перелік...

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», галузевих стандартів освіти та інших нормативно-правових...

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України «Про освіту»
Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (із змінами І доповнення­ми)

На допомогу керівнику Основні вимоги до складання посадових інструкцій
В посадових інструкціях вихователів днз не зазначено, що вихователь повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту, як того вимагає...

Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього...
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Про порядок створення
Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», державних...

Закон України «Про вищу освіту»
Чатися в професійну діяльність. Творчо-пошукова та науково-дослідна робота студентів є одним із важливих засобів підвищення якості...

Інформація про кандидатів у члени вищої ради юстиції
України, не молодший 35 років, який проживає в Україні не менш як 10 останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт