Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

To: Public Joint Stock Company “Kreditprombank”, 38, Boulevard Druzhby Narodiv, 01014, Kyiv, Ukraine

To: Public Joint Stock Company “Kreditprombank”, 38, Boulevard Druzhby Narodiv, 01014, Kyiv, Ukraine


/ ПАТ Кредитпромбанк

Заява про відкриття документарного акредитива код 0408008Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» 38, бульвар Дружби народів, 01014 м.Київ, Україна,

SWIFT код: KPRB UA UK, що надалі йменується також «Банк»
To: Public Joint Stock Company “Kreditprombank”, 38, Boulevard Druzhby Narodiv, 01014, Kyiv, Ukraine,

SWIFT code: KPRB UA UK, hereinafter called also as “Bank”.ЗАЯВА №_______ПРО ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТАРНОГО АКРЕДИТИВА Дата: “ _____”____________________ 20___ р.

Application No. for issue of a Documentary Credit Date (day, month, year)
Наказодавець/ Applicant:


(1)

Повне найменування

Full nameЮридична адреса/місцезнахожденняLegal Address№ поточного рахунку

у Банку

Account No. with Bank

UAH № у _______________________філії ПАТ «Кредитпромбанк»

with branch of Public JSC Kreditprombank

USD № у ________________________філії ПАТ «Кредитпромбанк»

with branch of Public JSC Kreditprombank

EUR № у _______________________філії ПАТ «Кредитпромбанк»

with branch of Public JSC Kreditprombank

RUB № у ________________________філії ПАТ «Кредитпромбанк»

with branch of Public JSC Kreditprombank

ПІБ уповноваженої особи

Authorized person name
Посада/Position
Контактний тел. №:

Tel.No.:

Факс №:

Fax No.:

Адреса e-mail:

E-mail address:

ПІБ контактної особи

Contact person name
Посада/Position
Контактний тел. №

Tel.No.:

Факс №:

Fax No.:

Адреса e-mail:

E-mail address

Поштова адреса для листування

Postal address for correspondence

Просимо Вас відкрити безвідкличний документарний акредитив згідно з умовами договору №_____________від__________, копію якого додаємо. Акредитив підпорядковується Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів в останній версії та іншим міжнародним документам, виданим Міжнародною торговельною палатою./

Please open an irrevocable documentary letter of credit in accordance to the contract No. dated, the copy of which we attach. The letter of credit is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credits in the latest version and other international rules, published by the International Chamber of Commerce.

(2)

 телексом/S.W.I.F.T. поштою з попереднім повідомленням переказний резервний

by telex/S.W.I.F.T. by mail with pre-advice transferable stand-by

Банк бенефіціара/авізуючий банк (3)

Beneficiary’s bank/advising bank


Бенефіціар (4)

Beneficiary


Повне найменування

Full name
Повне найменування

Full nameЮридична адреса

Legal Address

Юридична адреса

Legal AddressS.W.I.F.T. код
Додатково (IBAN, номер рахунку тощо)/ Additional (IBAN, acc.No. etc.)

Додатково/Additional:

CHIPS, BLZ, ABA,

БІК та кор.рах. тощо
Код валюти , сума, (цифрами та словами) (5)

Currency code, amount (in numbers and letters)


Дата закінчення: “______”__________20___ (6)

Date of Expiry

Місце закінчення: у виконуючому банку

Place of expiry at paying bank
 у Банку

at the Bank


 приблизно (+/ - %) _________ max.

percentage tolerance maximum

Інструкції з підтвердження (7)

Confirmation instructions
 непідтверджений

without

 підтверджений банком

confirmed by bank

 на вибір Банку

designated by the Bank(інше вказати – найменування, адреса, S.W.I.F.T.)

other, please specify bank name, address, SWIFT code

Акредитив виконується (8)

The Letter of Credit is available with

 Банком підтверджуючим банком

Bank confirming bank

 авізуючим банком ________________(інше вказати)

advising bank other, pls specify

платежем

 за пред’явленням (документів) шляхом негоціації*

at sight by negotiation

 відстроченим платежем через_______днів від дати_______________

by deferred payment in days after (date)

 шляхом акцепту тратти* змішаним платежем*

by acceptance of draft(s) mixed payment

Тратта строком платежу * (8d)

Bill of Exchange (Draft) tenor

 за пред’явленням ______ днів від дати_____________________

at sight days after

виписаний на 100% суми інвойсу __________________(вказати суму)

issued for 100% of the invoice value indicate the amount

Трасат визначається Банком

Drawn on bank designated by the Bank.
 не вимагається

not requiired

Деталі змішаного платежу * (8m)

Mixed payment details

(9)

Місце відвантаження: Порт/аеропорт завантаження/відправлення Період відвантаження

To take charge from Port/ of loading/ airport of departure Period of shipment
_________________________ ______________________ з____________до__________включно

fm until inclusive
Місце кінцевого постачання/призначення: Порт/аеропорт доставки Кінцева дата відвантаження

Place of Final Destination/For transportation to Port of discharge/Airport of Destination Latest Date of shipment

Place of Delivery
___________________________________ ____________________________________ “________”____________20_____
Часткові відвантаження дозволені заборонені Перевантаження дозволені заборонені

Partial shipments allowed prohibited Transshipments allowed prohibited


(10)

Умови поставки:

Terms of delivery:
____________________________
Incoterms ____________

Опис товарів/послуг:

Description of goods and/or services


(11)

Документи , що вимагаються:

Documents required
1. комерційний рахунок підписаний ____оригін._____копій

commercial invoice signed orig. copies
2.1. мультимодальний транспортний документ ○ повний комплект

Multimodal (combined) transport document full set

2.2. бортовий коносамент ○ повний комплект, ○ _____ ориг.__необорот.копії

bill of lading full set (no.of originals and non-negotiable copies)
виписаних на ім’я __________________________________ з повідомленням ____________________________________

issued to the order notifying

○ з бланковим індосаментом, з поміткою freight prepaid, freight collect, freight payable at destination

blank endorsed marked

2.3. необоротна морська накладна ○ повний комплект 2.4. коносамент чартер-партії ○ повний комплект

Non-negotiable Sea Waybill full set Charter Party Bill of Lading full set
2.5. авіанакладна оригінал для відправника та._____копій

airwaybill original for Consignor/Shipper and copies
2.6. міжнародна дорожня накладна (CMR) оригінал для відправника . залізнична накладна оригінал для відправника

Int’l Road waybill (CMR) original for Consignor/Shipper Rail Waybill original for Consignor/Shipper

. накладна для внутрішнього водного транспортування оригінал для відправника

Inland Waterways Bill original for Consignor/Shipper

та._____копій

and copies

2.7. кур’єрська/поштова квитанція/підтвердження про відправлення ____оригін._____копій

Courier/Post Receipt/Certificate of Posting orig. copies

3. страховий поліс/сертифікат, виписаний на ○ 100% суми ○рахунку ○відвантаження ○ 110% суми ○рахунку ○відвантаження

insurance policy/certificate covering 100 pct.of invoice shipment amount 110 pct.of invoice shipment amount

що покриває ○ всі ризики ○ ризик війни ○ ризик забастовки ○ (інші вказати)

all risks war risk strike risk other, pls specify

4. Інші: 

Other 

Документи повинні бути випущені __________________________________________________________________мовою.

Documents must be issued in language

(12)

Додаткові умови/інструкції:

Additional instructions/conditions(13)

Банківські комісії і витрати: всі комісії за наш рахунок всі комісії за рахунок бенефіціара

Banks’ charges/expenses all chrgs on our account all chrgs are born by the beneficiary

 комісії Банку за наш рахунок всі комісії, крім комісій авізуючого банку за наш рахунок

chrgs of the Bank on our account all chrgs except of advising bank’s on our account
 (інше вказати) other, pls specify

(14)

Документи повинні бути передані до виконуючого банку протягом ___________днів від дати виписки вантажних документів,

Documents should be forwarded to the paying bank within days from the date of issuance of shipping documents

але у межах строку дії акредитива. Документи відсилаються _____________________________(вказати вид пошти).

anyway within validity term of the credit. Documents should be sent by (insert means of delivery)
 1. Доручаємо Банку самостійно списувати з будь-якого поточного рахунку нашого підприємства (Наказодавця) у Банку всі комісії за акредитивом і інші витрати, що підлягають сплаті Наказодавцем у зв’язку з відкриттям Банком акредитива, в тому числі пов’язані зі сплатою Банком комісій і витрат інших банків, що діють за дорученням Банку за цим акредитивом./We instruct the Bank to debit any of our current accounts with Bank for all documentary credit charges and other expenses, which are due from us in connection with the Bank’s issuance of the letter of credit including those connected with payment of charges and expenses of other banks acting by order of the Bank under this documentary credit.


Умови про договірне списання грошових коштів/Debit authorization agreement:

1. Банк має право на договірне списання грошових коштів з будь-якого поточного рахунку Наказодавця у Банку в рахунок відшкодування платежів та сплати комісій і витрат Банку за акредитивом згідно з умовами акредитива, тарифами Банку та договором на відкриття і обслуговування документарного акредитива (у разі укладання такого), а також витрат, пов’язаних зі сплатою Банком комісій і витрат інших банків, що діють за дорученням Банку за цим акредитивом./The Bank is authorized to debit any of the Applicants current accounts held with Bank for reimbursement of any payments and its charges and expenses under the documentary credit in accordance with the letter of credit conditions, terms and conditions of the Bank and the agreement for issue and handling of the documentary credit (if available) as well as expenses incurred by payment of commissions and expenses of other banks acting by order of the Bank under the documentary credit.

2. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Наказодавця здійснюється Банком за дорученням Наказодавця

відповідно до вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України./ The agreed debiting of the current account(s) of the Applicant is made by the Bank in accordance with the Law of Ukraine including rules of the National Bank of Ukraine.

3. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Наказодавця Банк здійснює при настанні встановленого умовами акредитива, тарифами Банку та договором на відкриття і обслуговування документарного акредитива (у разі укладання такого) терміну сплати або в будь-який момент після настання такого терміну сплати, а у разі погіршення фінансового становища Наказодавця – у будь-який момент до настання такого терміну відшкодування платежів та сплати комісій і витрат./The Bank is authorized to debit the current account(s) of the Applicant in terms (on dates) according to the terms and conditions of the letter of credit, of the Bank and agreement for issue and handling of the documentary credit (if available) for reimbursement of payments and/or payment of the relative charges and expenses as well as at any time after such terms (dates) for payment, and at any time before such term for payment and reimbursement, when the Applicants solvency declines.

4. Договірне списання грошових коштів з поточного рахунку Наказодавця Банк не здійснює у разі сплати Наказодавцем

комісій і витрат самостійно у встановлений тарифами Банку та договором на відкриття і обслуговування документарного акредитива

(у разі укладання такого) строк./The Bank shall not debit the current account(s) of the Applicant provided the Applicant paid the charges and expenses in terms (on dates) according to the terms and conditions of the Bank and agreement for issue and handling of the documentary credit (if available).

5. У разі несплати Наказодавцем комісій і витрат Банку у встановлений строк та неможливості списання грошових коштів із поточного рахунку Наказодавця з причини недостатності коштів на поточному рахунку останнього, Наказодавець сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, вирахувана від суми несплачених комісій за кожний день прострочки./If Applicant fails to pay the Banks charges and expenses in time and the Bank is unable to debit the Applicants current account(s) due to insufficiency of available balance the Applicant is engaged to pay the fine at the double discount rate established by the National Bank of Ukraine for the period of indebtedness calculated on the actual amount of unpaid commissions and expenses for each day of delay. 1. У забезпечення наших зобов’язань з відшкодування платежу за акредитивом надаємо:

As collateral for our reimbursement obligations under the documentary credit we provide:
 повне грошове покриття. Доручаємо Банку списати суму грошового покриття за акредитивом у розмірі _______________________(сума)_________(код валюти), з нашого поточного рахунку у __________(вказати код валюти), вказаного у розділі 1) цієї заяви./full cash-cover. We herewith instruct the Bank to debit our current account in (currency code) indicated herein for the amount of (currency code, amount) as cash-cover collateral under the documentary credit.
 часткове грошове покриття. Доручаємо Банку списати суму грошового покриття за акредитивом у розмірі _______________________(сума)_________(код валюти), з нашого поточного рахунку у __________(вказати код валюти), вказаного у розділі 1) цієї заяви./partial cash-cover. We herewith instruct the Bank to debit our current account in (currency code) indicated herein for the amount of (currency code, amount) as cash-cover collateral under the documentary credit.


 вільний ліміт кредитної лінії під заставу ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ (вказати вид застави, чи № договору застави та/або кредитної лінії)./credit limit secured by (pls specify the security type or pledge agreement No. and/or Credit limit agreement No.)
Ми ознайомлені та погоджуємося з вимогами Банку, зокрема/The following requirements of the Bank are known to us and we agree that:

1) акредитив відкривається Банком лише після отримання грошового покриття та/або укладення договору про відкриття і обслуговування документарного акредитива

(у разі укладання такого),/the letter of credit will be issued by the Bank only upon receipt of the cash-cover and/or signed agreement for issue and handling of the documentary credit(if required),

2) у разі невикористання або часткового невикористання акредитива Банк звільняє Наказодавця від зобов’язань з відшкодування платежу та (у разі надання грошового покриття) повертає відповідний залишок грошового покриття Наказодавцю на поточний рахунок, зазначений у графі 1 цієї заяви,: 2.1) протягом п’яти банківських днів після Дати закінчення строку дії акредитива за умови, що акредитив виконується Банком та Банком не отримано документи від Бенефіціара, 2.2) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після Дати закінчення строку дії акредитива за умови, що акредитив виконується іншим банком та Банком не отримано відповідного повідомлення виконуючого банку про надання документів Бенефіціаром, 2.3) протягом тридцяти календарних днів після отримання Наказодавцем повідомлення Банку про надання Бенефіціаром документів з розбіжностями з умовами акредитива та у разі ненадання Наказодавцем згоди на прийняття Банком до сплати неналежного представлення./if the letter of credit is not utilized in full or in part Bank releases the Applicant from its reimbursement obligations and returns the respective non-utilized cash-cover balance(when applicable) to the Applicants account indicated in the box 1 of this Application: 2.1) within five banking days after Expiry date of the letter of credit provided the letter of credit is available with the Bank and presentation has not been made by the Beneficiary to the Bank, 2.2) within 14 (fourteen) calendar days after Expiry date of the letter of credit provided that the letter of credit is available with other bank and the Bank has not received any notification from the nominated bank that the documents had been presented by the Beneficiary, 2.3) within thirty calendar days after receipt by the Applicant of the Banks advice that the non-complying presentation had been made by the Beneficiary and the Applicant has not provided its waiver of discrepancies.

У зв’язку з відкриттям акредитива надаємо нашу згоду на надання Банком копії вищезазначеного договору іншому банку або державній установі на підставі запиту такого банку чи установи, пов’язаного з виконанням дій з обслуговування акредитива./In the view of issuance of the letter of credit we agree that the Bank is authorized to provide a copy of the abovementioned contract to another bank of state body at their request connected with performance of the letter of credit.

_______________________________________
_______________________________________

Підпис(и) уповноваженої(их) особи(осіб) Наказодавця

Authorized Signature(s) of the Applicant

Відмітки Банку

For Bank’s Use

Підпис(и) і печатка Наказодавця відповідають заявленим у картці із зразками підписів і відбитка печатки

Валютний контроль проведено./Signatures and seal of the Applicant are in compliance with those declared in the card with the samples of authorized signatures and seal. Verified by the export/import payment control.
___________________________________________________

ПІБ, посада уповноваженого працівника Банку, особистий штамп/печатка, найменування філії Банку.

Full name, position of the Bank’s officer, personal stamp/seal, relative Bank’s branch name


Вимоги до заповнення заяви на відкриття акредитива


Fill-in comments (unavailable in English)

складені згідно з

Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій

за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

Постанова Правління Національного банку України

від 3 грудня 2003 року N 514

1. Заява про відкриття акредитива заповнюється з використанням відповідних технічних засобів та копіювального або самокопіювального паперу або від руки.
Заява про відкриття акредитива подається наказодавцем акредитива до уповноваженого банку-емітента в паперовій формі не менше ніж у трьох примірниках. Перший примірник заяви про відкриття акредитива (незалежно від способу його заповнення) має містити відбиток печатки та підписи осіб наказодавця акредитива, які заявлені ним у картці із зразками підписів та відбитком печатки, або надаватися в електронному вигляді за допомогою системи "Клієнт-Банк", підписаний електронними цифровими підписами.

Фізичні особи повинні проставляти відбиток печатки, якщо зразок відбитка печатки є в їх картці зі зразками підписів та відбитка печатки.
Разом із заявою про відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку-емітента оригінал та копію договору (з підписами відповідальних осіб, засвідченими відбитком печатки) або інший документ, який згідно із законодавством України має юридичну силу договору, оформлений відповідно до вимог законодавства України. Копія договору залишається у справі за акредитивом, що формується уповноваженим банком-емітентом, а оригінал повертається наказодавцю акредитива.
2. Розділ (1) має містити:

назву наказодавця акредитива, що зазначається згідно з реквізитами зовнішньоекономічного договору (контракту) (далі - договір), що не суперечить назві, заявленій у картці зі зразками підписів та відбитком печатки, а також його місцезнаходження (та/або назву країни та/або міста);заповнюється українською та латинськими літерами або кирилицею (російською мовою) за умови, що акредитив відкрито на користь бенефіціара з країн СНД та Балтії; *заповнення додаткових реквізитів (ПІБ уповноваженої та контактної особи та їхні контакти) полегшить спілкування з Вами під час обслуговування акредитива.
3.Розділ (2) має містити:

спосіб передачі (поштою, електронними засобами зв’язку тощо)акредитива та вид акредитива, якщо він є переказним та/або резервним та чи потребує попереднього повідомлення.
4. Розділ (3) має містити:

назву банку бенефіціара (авізуючого банку) - його назву та адресу, у тому числі S.W.I.F.T. - код (BIC kod) або номер телексу, та інші допоміжні реквізити, які також мають відповідати реквізитам договору.
5. Розділ (4) має містити:

назву бенефіціара - його назву, місцезнаходження;

номер рахунку, номер ІВAN тощо зазначається за потреби у графі «Додатково».

Ці реквізити мають відповідати реквізитам договору.
6. Розділ (5) має містити:

суму та назву іноземної валюти (цифрами та словами) - сума заповнюється цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою). Назва іноземної валюти зазначається літерним або цифровим кодом іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами));

вказівку про можливі відхилення суми або, що вказана сума є максимальною.
7. Розділ (6) має містити:

дату та місце закінчення строку дії акредитива, а саме: останню дату приймання документів для оплати акредитива і місце його закінчення (та/або назву країни, та/або назву міста, та/або найменування банку).
8. Розділ (7) має містити:

інструкції з підтвердження акредитива:

якщо акредитив потребує підтвердження іншим банком – обрати одну з опцій, що визначають підтверджуючий банк;

якщо акредитив не потребує підтвердження – також зробити відповідну відмітку.
9. Розділ (8) має містити:

зазначення виконуючого банку та спосіб виконання акредитива.
10. Розділ (9) має містити (заповнюється у разі потреби, рекомендовано):

місце відвантаження і розвантаження – назва компанії та/або міста або іншого населеного пункту, залізничної станції, морського або річкового порту, аеропорту тощо (зазначається потрібне) та/або назва країни;

період відвантаження або кінцеву дату відвантаження, можливість часткових відвантажень та перевантажень з одного транспортного засобу на інший .
11. Розділ (10) має містити:

умови поставки - мають відповідати умовам, визначеним чинною редакцією Офіційних правил тлумачення торгових термінів, розроблених Міжнародною торговельною палатою (ІНКОТЕРМС), та договору;

опис товар/послуг згідно з договором. Маса, число одиниць товару (можливі відхилення), кількість, ціна за одиницю товару зазначаються в разі потреби; опис товару заповнюється українською та іноземною мовами (або латиницею).
12. Розділ (11) має містити:

перелік документів - назву документів, проти яких здійснюватиметься платіж за акредитивом, і кількість їх оригіналів та/або копій; мову, на якій документи можуть бути випущені (рекомендовано).
13. Розділ (12) має містити (заповнюється у разі потреби) :

додаткові умови - зазначається будь-яка потрібна додаткова інформація (наприклад назва, адреса авізуючого банку, якщо він відрізняється від банку бенефіціара, тощо).

У разі потреби додаткові реквізити заяви про відкриття акредитива може самостійно визначати банк.
14. Розділ (13) має містити:

комісійні винагороди та відшкодування витрат - зазначається, за чий рахунок буде оплачено комісійні винагороди та відшкодовано витрати банків. Незважаючи на умови сплати комісій і витрат, вказані наказодавцем у розділі 13) цієї заяви, у разі відмови бенефіціара сплачувати комісії за акредитивом, ці комісії будуть пред’явлені до сплати наказодавцю згідно зі статтею 37 УПДА, публікація МТП, Париж, 2007 р. № 600.
15. Розділ (14) має містити:

період подання документів - має зазначатися максимальний строк подання документів за акредитивом до виконуючого банку після дати відвантаження для їх перевірки і схвалення. Якщо в акредитиві не зазначено період подання документів, то документи мають прийматися виконуючим банком не пізніше 21 дня від дати відвантаження, але в межах строку дії акредитива;

вид пошти, якою повинні надсилатися документи за акредитивом.
16. Розділ (15) містить умови договірного списання комісій і витрат Банку за акредитивом з поточного рахунку Наказодавця.

Дякуємо за співробітництво
ПАТ “КРЕДИТПРОМБАНК”
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock...
Договір з членом наглядової ради публічного акціонерного товариства "страхова компанія "євроінс україна"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya»
«Ukrgasvydobuvannya», represented by commercial director Sergey Fedorenko, acting on the basis of the Power of Attorney №2-406d dated...

New Year and Christmas in Ukraine
Мірошниченко О. А. New Year and Christmas in Ukraine. Урок з англійської мови. 3 клас

Сполучених Штатах Америки Embassy of Ukraine to the usa 3350 m street nw, Washington dc 20007

Україна/Ukraine Загальний ветеринарний документ на ввезення/Common...

Україна/Ukraine Загальний документ на ввезення/Common entry document (ced)
Споживання людиною/ Human consumption Подальша обробка/ further processing Корм/Feedingstuff

Формування економічного потенціалу південного регіону України монографія...
Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, С. П. Шевчук, В. М. Дьоміна, Л. В. Назарова, А. В. Слюсаренко, А. В. Огієнко

«Клінічна фармація» Ukraine Додаток до диплома
...

Заявка – договір №1 / 2014
Дирекція ExpoLift Ukraine (надалі Організатор), в особі керівника виставки Фрик Г. Я., який діє на підставі Довіреності, з другого...

Непереможний
Обабіч смуги перешкод обер-лейтенант в німецькому однострої. На голові кубанка з овальною кокардою жовтого кольору на блакитному...

Of their forms are historically or traditionally established: Ананьїв...
Ананьїв Ananiiv/Ananyiv; Богуслав Bohuslav; Виноград Vynohrad; Моринці Moryntsi; Запоріжжя Zaporizhia/Zaporizhya; Кам'яний Брід Kamianyi/Kamyanyi...

Forest management standard for ukraine сжс квaліфор стандарт ведення...
Дана перевірочний список представляє собою стандарт сжс квaліфор для сертифікації лісів у відповідності з Принципами та Критеріями...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт