Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «форми міжнародних банківських розрахунків»

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «форми міжнародних банківських розрахунків»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

на тему:

«ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ»

Студентки III курсу, групи БС-12

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)

Голоти Л. М.

Керівник: доц. Циганюк Д. Л.

Національна шкала __________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______

Члени комісії:

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)

______________

(підпис)

____________________________________
(Науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали)


Суми– 2014 рік

ЗМІСТВСТУП……………………………………………………………………………..3

Розділ 1 теоретичні ЗАСАДИ організації банківських міжнародних розрахунків……………………………………5

  1. Сутність міжнародних розрахунків та їх особливості……..…….5

  2. Види та класифікації міжнародних розрахунків……………..….7

  3. Забезпечення міжнародних розрахунків……………………...…14

Висновки за розділом 1……………………………………………….16

Розділ 2 Механізм проведення банківських міжнародних розрахунків…………………………………………………….…18

2.1 Етапи здійснення міжнародних розрахунків…………………....18

2.2 Механізм проведення міжнародних розрахунків банками України…………………………………………………………….22

Висновки за розділом 2……………………………………………….27

Розділ 3 Аналіз стану діяльності банків України щодо банківських міжнародних розрахунків……………….29

3.1 Аналіз проведення міжнародних розрахунків банками України…………………………………………………………….29

3.2 Фактори, що впливають на розвиток міжнародних розрахунків в Україні……………………………………………………………..32

Висновки за розділом 3……………………………………………….38

Висновки ……………………………………………………………………..41

Список використаних джерел…………………………………...…..44

ВСТУП

Міжнародні розрахунки та основні форми є дуже актуальною темою на сьогоднішній день через те, що в сучасних умовах активна участь України в міжнародній торгівлі пов'язана із значними перевагами: воно дозволяє ефективніше використовувати наявні в країні ресурси, пристосовуватися до світових досягнень науки і техніки, а також певним чином задовольняти потреби населення.

Особливу увагу слід приділити вивченню форм міжнародних банківських розрахунків, а саме використання їх при експорті та імпорті товарів, визначити переваги та недоліки окремої форм як для експортера так і для імпортера.

Міжнародні розрахунки відіграють значну роль для економіки України, а також для інтеграції її на світовий ринок.

Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних аспектів проведення міжнародних банківських розрахунків в Україні.

Завдання курсової роботи можна визначити в наступному:

 1. дослідити сутність міжнародних розрахунків та їх особливості;

 2. виокремити основні види та класифікації форм міжнародних

розрахунків;

 1. дослідити сутність забезпечення міжнародних розрахунків;

 2. визначити основні етапи проведення банківських розрахунків;

 3. простежити механізм проведення міжнародних розрахунків банками

України;

 1. визначити основні фактори, які впливають на розвиток міжнародних

розрахунків в Україні.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи являються економічні відносини, які виникають в процесі здійснення міжнародних банківських розрахунків.

Предметом дослідження являється безпосередньо сам механізм проведення міжнародних банківських розрахунків

Щодо методів дослідження, які використовувались в даній курсовій роботі, то основними з них є : графічний, статистичний метод, метод аналізу.

РОЗДІЛ 1

теоретичні ЗАСАДИ організації банківських міжнародних розрахунків

  1. Сутність міжнародних розрахунків та їх особливостіМіжнародні розрахунки — це система регулювання платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями, які виникають між юридичними та фізичними особами різних країн у процесі їхньої діяльності у міжнародній сфері. Вони включають умови та порядок здійснення платежів, які закріплені в міжнародних нормативних документах, а також щоденну практику діяльності банків щодо їх проведення.

Переважна частина міжнародних розрахунків здійснюється у процесі міжнародних торговельних відносин.

Міжнародні розрахунки у зовнішньоторговельній сфері — це:

— комерційні платежі за грошовими вимогами та зобов’язаннями, що виникають між підприємствами, банками, установами й окремими особами різних країн, пов’язані зі світовою торгівлею товарами та послугами;

— некомерційні платежі, пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням,туризмом, переказом грошей за кордон тощо.

Міжнародні розрахунки бувають двосторонніми, коли вони здійснюються між двома країнами, або багатосторонніми, коли суми, виручені від реалізації товарів в одній країні, використовуються для платежів третім країнам [1].

Більшість міжнародних розрахунків здійснюється в порядку безготівкових розрахунків, через банки різних країн, які підтримують взаємні кореспондентські зв’язки, тобто відкривають один одному рахунки, зберігають на них грошові кошти у відповідній валюті і виконують платіжні та інші доручення на засадах взаємності. Робиться це так: банк у країні імпортера списує суму платежу з рахунка свого клієнта та зараховує її (або еквівалент в іноземній валюті) на рахунок іноземного банку — кореспондента, а банк у країні експортера списує цю суму з рахунку кореспондента та зараховує її на рахунок свого клієнта, що експортував свій товар.

На стан платіжних розрахунків комплексно впливають різноманітні фактори:

 • економічні та політичні відносини між країнами;

 • становище країни на товарних і грошових ринках;

 • ступінь використання та ефективність державних заходів щодо зовнішньоекономічного регулювання;

 • міжнародні торговельні правила і звичаї;

 • регулювання міждержавних товарних потоків, послуг і капіталів;

 • відмінності в темпах інфляції в різних країнах;

 • стан платіжного балансу;

 • банківська практика;

 • умови зовнішньоторговельних контрактів та кредитних угод;

 • конвертованість валют тощо [2].

Говорячи про особливості міжнародних розрахунків можна виокремити основні з них:

 • імпортери та експортери, їхні банки вступають до певних

відособлених від зовнішньоекономічного контракту відносин, пов’язаних з пересиланням, обробленням товаророзпорядчих і платіжних документів, із здійсненням платежу;

 • міжнародні розрахунки регулюються національними нормативними та

законодавчими актами, міжнародними банківськими правилами та звичаями;

 • міжнародні розрахунки є об’єктом уніфікації, тобто приведення до

єдиної форми та до одної системи;

 • міжнародні розрахунки здійснюються в різних валютах, а відтак, по

перше, на їхню ефективність впливає динаміка валютних курсів; по-друге, нормальне функціонування міжнародних товарно-грошових відносин можливе лише за умови вільного обміну національної валюти на валюту інших країн.

До основних суб’єктів міжнародних розрахунків відносяться експортери, імпортери та банки, що їх обслуговують. Вони вступають у відповідні відносини, які пов’язані з рухом товаророзпорядчих документів і операційним оформленням платежів.

Провідну роль у міжнародних розрахунках відіграють великі банки.

Ступінь їх впливу в міжнародних розрахунках залежить від:

 • масштабів зовнішньоекономічних зв’язків країни базування;

 • застосування національної валюти країни базування;

 • спеціалізації, фінансового стану, ділової репутації;

 • мережі банків-кореспондентів [3].  1. Види та класифікації міжнародних розрахунківФорми міжнародних розрахунків умовно поділяються на документарні (акредитиви, інкасо) та недокументарні (платіж на відкритий рахунок, авансові платежі, банківський переказ, векселі та чеки).

Міжнародні розрахунки, що мають документарний характер, означають, що здійснюються вони на підставі фінансових та комерційних документів. Це робить такі розрахунки надійними.

На вибір тієї чи іншої форми розрахунку впливають такі фактори:

 • вид товару (наприклад, форми розрахунків відрізняються залежно від

 • поставок: технічного обладнання, продовольчої групи товарів або медикаментів);

 • термін поставки;

 • наявність кредитної угоди;

 • платоспроможність і ділова репутація контрагента;

 • характер компромісу між контрагентами;

 • можливості банку, його надійність.

Форми міжнародних розрахунків відрізняються за розміром участі комерційних банків у їх проведенні:

 • мінімальна участь банків — при банківському переказі (виконання

платіжного доручення клієнта). Відповідно досягається і мінімальне забезпечення платежу для експортера;

 • середня участь — при інкасо (контроль за наданням, переказом

товаророзпорядчих документів і видача їх платнику відповідно до інструкції довірителя);

 • максимальна участь — при акредитиві (надання беніфіціару платіжного

зобов’язання, яке реалізується при виконанні останнім умов акредитиву). Досягається максимальне забезпечення платежу для експортера, оскільки акредитив за своєю сутністю є грошовою гарантією оплати відвантаженого товару банком, що відкрив акредитив.

Країни світу застосовують як документарні, так і недокументарні форми розрахунків, оскільки їх характеризує простота та дешевизна.

Промислово розвинуті країни в розрахунках між собою застосовують переважно недокументарні форми розрахунків. Документарні розрахунки застосовуються в розрахунках з країнами третього світу, з деякими країнами Східної Європи. Це дає можливість значно зменшити ризик неплатежу або непостачання товару.

Та чи інша форма розрахунків може бути сприятливою для експортера та несприятливою для імпортера та навпаки, тому що містить певну частку ризику для кожного партнера. Кожний контрагент намагається наполягати на тій формі розрахунків, за якої він мав би найменший ризик.

Для оцінювання ризику для контрагентів при різних формах розрахунків використовується метод ранжування ступеня ризику: найбільшому ступеню ризику надається перший ранг, найменшому — останній ранг.
Таблиця 1.1 – Оцінювання ризику неплатежу для контрагентів при різних формах розрахунків [4].

Ранг ступеня ризику для експортера

Форми розрахунків

Ранг ступеня ризику для імпортера

1

відкритий рахунок

6

2

Документарне інкасо з розстрочкою платежу

5

3

Документарне інкасо з негайною оплатою

4

4

Непідтверджений акредитив

3

5

Підтверджений акредитив

2

6

Авансовий платіж

1


Розрахунки за інкасовим дорученням (інкасо) — це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (експортера) отримує на основі розрахункових документів суму коштів, що йому належить, від платника (імпортера) за відвантажені йому товари чи надані послуги та зараховує ці кошти на рахунок клієнта-експортера у себе в банку.

Інкасо являє собою тільки інкасування паперів, і банк не гарантує оплату коштів експортеру за відвантажений товар чи надані послуги.

Експортер, щоб зменшити ризик несплати при цій формі повинен вимагати надання імпортером гарантії платежу, яку видає банк, тобто банківської гарантії.

Розрізняють два види інкасо:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «операції...
Вступ…

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «організація...
Вступ

Курсова робота з дисципліни Банківські операції на тему: «організаційно-методичні...
Дослідження факторів та середовищ впливу на фінансову стійкість банку

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «міжб...
Сутність міжбанківського кредитування, його особливості та функції

Курсова робота з дисципліни Банківські операції на тему: «оцінка...
Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальників банку

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «формування...
Поняття та економічний зміст портфелю цінних паперів банку

Курсова робота з дисципліни «гроші І кредит» на тему: «система безготівкових...
Розділ 2 аналіз та механізм функціонування системи безготівкових розрахунків

Курсова робота з дисципліни Банківські операції на тему: «О рганізація...
Здiл 1 теоретичні основи організації діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб…

Курсова робота з Організації обліку на тему: «Організація обліку...
«Організація обліку розрахунків з покупцями І замовниками в пп «Зарічне» Бердичівського району Житомирської області»

Курсова робота з дисципліни: «Стратегія підприємства» на тему: «Стратегічний контроль»
В.І. Ляско, Л. П. Владимировою, Т. П. Любановою, А. В. Мясоєдовою, Ю. Л. Оленніковою, А.І. Ільїним, Д. Хасби, В. Д. Марковою, С....

Курсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
Ххі століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними...

Курсова робота з дисципліни "Інформатика та кт" на тему "створення елекронної таблиці"
Електронна таблиця (ЕТ) це програма для обробки даних, поданих у вигляді таблиці

Курсова робота з дисципліни «Організація обліку в банку» на тему...
Завдання та принципи організації податкового обліку в акб «Форум»

Курсова робота з дисципліни «гроші та кредит» на тему: «аналіз стану...
Класифікація платіжних карток та специфічні особливості роботи з ними

Випускна творча робота (курсова робота)
Михайлова І. А. Самостійна та самоосвітня діяльність як один із видів контролю та оцінювання знань учнів: Випускна творча робота...

Курсова робота з дисципліни: «Податковий контроль» на тему: «Облік...
Оподаткування є одним із найскладніших економічних механізмів, що має подвійний характер. З одного боку, у ньому проявляються інтереси...

Курсова І дипломна робота
Методичні рекомендації для студентів інституту історії, етнології І права денної та заочної форми навчання

Курсова робота виконується кожним студентом з
Під час виконання курсових робіт студенти повинні вирішувати актуальні проблеми психології. Курсова робота може бути спрямована на...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт