Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право»

Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


3868 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
та завдання до практичних (семінарських)
занять з курсу «Кримінальне право» (Особлива частина)
для студентів напряму підготовки
6.030401 « Правознавство»
усіх форм навчання

http://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2flib.sumdu.edu.ua%2flibrary%2fdocs%2frio%2f2015%2fm3868.docx&2&0

Суми
Сумський державний університет
2015


Методичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять з курсу “Кримінальне право” (Особлива частина) / укладач А. М. Клочко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 123 с.

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпекиС.

Зміст


1.

2. Завдання до семінарських та практичних занять
71. ВСТУП

З метою грунтовного засвоєння курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) необхідно поєднувати отримані студентами знання на лекціях з наполегливою підготовкою до практичних та семінарських занять. Практичні заняття спрямовані на набуття студентами навичок застосування кримінального законодавства при вирішенні того чи іншого завдання.
Семінарські заняття спрямовані на виявлення студентами знань із теорії кримінального права, кримінального законодавства та судової практики.
Кожна із вищезазначених форм занять може застосовуватись окремо, однак з метою найкращого засвоєння студентами навчального матеріалу доцільніше одночасно поєднувати елементи як практичного, так і семінарського заняття. Курс «Кримінальне право» (Особлива частина) спрямований на виховання у студентів поваги до закону, формування у студентів ґрунтовних знань кримінального законодавства, вміння правильно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у практичній діяльності.
Необхідними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із кримінально-правовими інститутами Особливої частини кримінального права України; формування вмінь самостійно тлумачити і застосовувати відповідні правові приписи з урахуванням конкретних прикладів слідчої та судової практики.

У результаті вивчення курсу «Кримінальне право» (Особлива частина) студенти повинні знати: чинне кримінальне законодавство й інші нормативно-правові акти з метою оволодіння відповідними темами; систему Особливої частини Кримінального кодексу України (далі КК); зміст інститутів Особливої частини кримінального права України; роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування норм Особливої частини КК.
Студенти також повинні вміти: вирішувати питання про наявність чи відсутність у діянні ознак конкретного складу злочину; визначати зміст елементів конкретного виду злочинів та ознак, що їх характеризують; на основі отриманих знань правильно застосовувати положення КК при вирішенні конкретних завдань.
Розпочинаючи до виконання практичних завдань, необхідно уважно ознайомитися з конспектом лекцій з конкретної теми, відповідними розділами та положеннями рекомендованої літератури.
Розпочинаючи розв’язання задачі, необхідно уважно ознайомитися з її умовами. З метою правильного розв’язання задачі з Особливої частини кримінального права рекомендується дотримуватись певної послідовності, а саме:
1) необхідно визначити місце складу злочину в системі Особливої частини КК. Наприклад, розбій належить до злочинів, що передбачені Розділом VI Особливої частини КК «Злочини проти власності» (ст. 187 КК України);
2) потрібно з'ясувати визначення цього злочину відповідно до закону про кримінальну відповідальність. Так, наприклад,
розбій – це напад із метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (ч. 1 ст. 187 КК України);
3) провести аналіз ознак складу цього злочину (об'єкта, предмета (за наявності), об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкта);
4) з'ясувати (за наявності) кваліфікуючі обставини розглядуваного злочину (наприклад, при розбої – з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище);
5) в окремих випадках необхідно провести відмежування розглядуваного злочину від суміжних (наприклад, розбій (ч. 1
ст. 187 КК України) від грабежу (ч. 1 ст. 186 КК України).
Вирішення завдань за окремими темами повинно бути виконано у письмовій формі у зошиті і відповідати таким вимогам:
1) необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні осіб, характеристика яких надана в умовах задачі. У разі, якщо вчинене діяння не містить складу злочину, потрібно
зазначити, які саме ознаки складу злочину відсутні;
2) якщо ознаки складу злочину мають місце, необхідно точно зазначити частину, пункт і статтю Особливої частини КК, що підлягає застосуванню у конкретному випадку;
3) при кваліфікації незакінченого злочину (готування до злочину чи замаху на злочин) та за співучасті необхідно зазначити відповідні посилання на статті Загальної частини КК України;
4) якщо в певних задачах із питань кваліфікації злочинів необхідно звернутися до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, в такому випадку потрібно оформити розгорнуту відповідь із детальним посиланням на ці роз'яснення;
5) кваліфікація злочину повинна бути детально мотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, а саме – характеристики об'єкта, предмета (за наявності), об'єктивної і суб'єктивної сторін та суб'єкта злочину;
6) якщо при розв’язуванні задачі встановлені кваліфікуючі ознаки злочину, необхідно розкрити їх зміст;
7) при встановленні сукупності злочинів, а також вчиненні самостійних злочинів декількома особами та певного злочину за співучасті осіб, необхідно надавати кваліфікацію кожному із злочинів.
Під час практичного заняття студент доповідає зміст завдання та відповідає на поставлені в ньому запитання. В обговоренні запропонованого розв’язування задачі може взяти участь кожен студент, який має свою власну обгрунтовану думку щодо відповіді на поставлене питання.Студенти можуть доповнювати відповіді один одного, аргументовано заперечувати проти суджень свого опонента.
Наприкінці заняття після закінчення обговорення завдань студентами викладач робить висновок, звертаючи увагу на помилки і неточності запропонованих розв’язків та відповідей, а також відмічає правильні розв’язки та доповіді, після чого виставляє відповідні оцінки.
Підготовка та написання рефератів є важливим для засвоєння матеріалу лекцій, а також підготовка додаткової
інформації з теми, що вивчається.
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно підготовленого вступу. У вступі визначаються мета дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження.
В основній частині реферату насамперед викладається зміст досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути пропозиції щодо оптимізації кримінального законодавства. Робота повинна завершуватись аргументованими висновками.
З метою контролю оволодіння знаннями, одержаними студентами під час вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина), використовуються контрольні питання.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять...
Гордієнко М.І., к е н., доцент, завідувач кафедри економічного контролю та аудиту

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Медична хімія»
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Медична хімія» Розділ «Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних...

Житомирський державний технологічний університет
Плани та методичні вказівки до практичних та семінарських занять, виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання з...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки до практичних занять з фізики
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здму

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для...
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко....

Методичні рекомендації для практичних семінарських занять студентів з дисципліни
Методичні рекомкндації для практичних занять студентів з дисципліни „Охорона праці

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «стратегічне управління»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів усіх форм навчання напряму...

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу»
Методичні вказівки з до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 030505...

Програма з дисципліни «управлінський облік»
Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми І завдання для практичних занять. До...

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління"
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічне управління" / Укладачі: І. М. Кобушко, Г. В. Салтикова,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт