Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» Тернопіль-2016

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» Тернопіль-2016

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

для студентів спеціальності «Облік і аудит»


Тернопіль-2016

Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік і аудит» / Укладач О.Р. Кіляр – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 102с.

Укладач: Кіляр Олександра Романівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Рецензент: Марущак Леся Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 1 від 29 серпня 2016 р.


Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету економіки та менеджменту.

Протокол № 2 від 14.вересня 2016 р.
ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

4

1. Призначення та зміст концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.

4

2. Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів.

5

3. Мета, завдання та функції ради з міжнародних стандартів фінансової звітності та комітету з інтерпретацій фінансової звітності.

6

4. Перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні

7

ТЕМА 2. ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

10

1. Статус та склад МСФЗ.

10

2. Розвиток та впровадження МСФЗ в Україні

13

ТЕМА 3. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

14

1. Організація першого застосування МСФЗ (IFRS) 1

14

2. Добровільні та обов’язкові виключення при підготовці бухгалтерського балансу при першому застосуванні МСФЗ

17

3. Подання та розкриття інформації при першому застосуванні МСФЗ

19

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МСФЗ

21

1. Основні завдання організації обліку

21

2. Облікова політика підприємства

22

3. Робочий план рахунків

24

4. Організація документообігу

27

5. Кадрове забезпечення

29

ТЕМА 5. ВИЗНАННЯ, ОЦІНКА ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

29

1. Особливості формування балансової вартості запасів та відображення інформації про них у звіті про фінансовий стан.

30

2. Порядок обліку та відображення у фінансових звітах інформації про необоротні активи: визнання, оцінка та подання основних засобів, інвестиційної нерухомості, нематеріальних активів.

33

3. Формування облікової політики щодо необоротних активів, які утримуються для продажу, та вимоги до їх подання у фінансових звітах.

42

4. Умови зменшення корисності активів та її вплив на оцінку елементів фінансової звітності.

44

5. Класифікація орендних операцій, подання та розкриття інформації про них у фінансових звітах.

50

6. Особливості розкриття у фінансових звітах інформації про припинену діяльність.

55

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

56

1. Сутність та порядок відображення у фінансових звітах інформації про виплати працівникам.

57

2. Класифікація, оцінка та подання державних грантів.

63

3. Особливості визнання, оцінювання та розкриття у фінансових звітах інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.

67

4. Сутність поточного та відстрочених податків на прибуток, методика їх розрахунку та відображення у фінансових звітах.

70

ТЕМА 7. ВИМОГИ ЩОДО ВИЗНАННЯ, ОЦІНКИ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

78

1. Особливості визнання, оцінки та відображення доходів від продажу товарів в звіті про сукупні доходи.

78

2. Підходи до визнання, оцінки та відображення доходів від надання послуг в звіті про сукупні доходи.

80

3. Порядок визнання та відображення у звітності доходів у вигляді відсотків, дивідендів та роялті.

81

4. Особливості відображення в фінансовій звітності витрат на позики.

82

5. Підходи до визнання та оцінки доходів та витрат за будівельними контрактами.

85

ТЕМА 8. СКЛАД І СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЇХ ПОДАННЯ

88

1. Склад фінансової звітності та вимоги до подання інформації у фінансових звітах

88

2. Структура та класифікація складових звіту про фінансовий стан.

94

3. Структура та методика формування звіту про сукупні доходи.

96

4. Сутність, зміст та методи формування звіту про рух грошових коштів.

97

5. Призначення та основні елементи звіту про зміни у власному капіталі.

99

6. Суть, значення та загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансових звітів.

100

Список рекомендованої літератури …………………………..

102

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Призначення та зміст концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.

2. Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів.

3. Мета, завдання та функції ради з міжнародних стандартів фінансової звітності та комітету з інтерпретацій фінансової звітності.

4. Перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні
1. Призначення та зміст Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.

Концептуальна основа фінансової звітності була видана РМСБО у вересні 2010р. Вона містить виклад концепцій, на яких ґрунтується складання і подання фінансових звітів зовнішнім користувачам. Метою Концептуальної основи є:

а) допомагати Раді в розробці майбутніх МСФЗ та в перегляді існуючих МСФЗ;

б) допомагати Раді в подальшій гармонізації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов'язаних з поданням фінансових звітів шляхом надання основи для зменшення кількості альтернативних облікових підходів, дозволених МСФЗ;

в) допомагати національним органам з розробки стандартів у розробці національних стандартів;

г) допомагати особам, які складають фінансові звіти, застосовувати МСФЗ і розглядати питання, які ще мають стати предметом МСФЗ;

ґ) допомагати аудиторам при підготовці висновку щодо відповідності фінансових звітів МСФЗ;

д) допомагати користувачам фінансових звітів у питаннях тлумачення інформації, яка міститься у фінансових звітах, складених згідно з МСФЗ;

е) надавати інформацію тим, хто виявляє зацікавленість у діяльності РМСБО, про його підходи у формулюванні МСФЗ.

Якщо коротко, то МСФЗ базуються на трьох головних концепціях:

- справедливій вартості;

- пріоритеті економічного змісту над правовою формою;

- прозорості.

Концепція справедливої вартості. Її суть у тому, щоб активи і пасиви відображати за тією вартістю, яка найкращим чином може інформувати користувачів звітності про реальну вартість об'єктів обліку. Наведемо простий приклад. П(С)БО 9 "Запаси" (як, власне, і МСФЗ 2) містить вимогу обліковувати запаси за найменшою з вартостей: за ціною придбання або за чистою вартістю реалізації.

Концепції пріоритету економічної суті над правовою формою. На відміну від українських стандартів, МСФЗ не виходить з єдності економічного змісту та правової форми. Завважте, в Україні при відображенні господарських операцій в обліку віддається перевага саме правовій (юридичній) формі. Іншими словами, що написано в первинних документах, те й відображаємо в бухгалтерському обліку. Український облік відводить бухгалтерові роль виконавця законів, постанов, листів, інструкцій.

Концепція прозорості. У звітності, складеній за МСФЗ, розкривається досить великий обсяг інформації про діяльність підприємства. Звіт у середньому забирає 30 сторінок формату А4 і розшифровує практично кожну статтю Балансу та Звіту про фінансові результати. В українській звітності достатньо заповнити п'ять типових форм фінансової звітності.
2. Міжнародна гармонізація вимог до фінансових звітів.
З часу свого виникнення і донині бухгалтерський облік ніколи не був річчю в собі, він був і є послугою, корисність якої споживач визначає за якістю фінансової інформації, необхідної йому для ухвалення рішень.

Хто ж завжди був і залишається VIP-споживачем на ринку фінансової інформації? Відповідь проста: постачальник капіталу, інвестор, який бажає розмістити свій капітал так, щоб він якомога більше приростав, і, якомога менше, піддавався ризикам. Фраза: "Бухоблік - мова бізнесу", - стала вже крилатою.

Звичайно, без ринку капіталу, як це було в Радянському Союзі, роль бухгалтерського обліку була зведена до рівня рахівництва. Теорія вітчизняного бухгалтерського обліку розвивалася в ізоляції від міжнародної практики і тепер, коли Україна шукає своє місце у світовій економіці, професіонали обліку та фінансів зіткнулися з необхідністю розмовляти в бізнесі єдиною мовою – універсальною мовою МСФЗ.

Історія розвитку МСФЗ починається у 60-ті роки минулого століття, коли транснаціональним корпораціям стало тісно в формі національних стандартів фінансової звітності. Національні П(С)БО (Положення (стандарти) бухгалтерського обліку), вони ж GAAP (GAAP - generally acceptable accounting prionciples) створювали багато труднощів і викликали значні витрати при консолідації фінансових результатів. VIP-споживач, глобальний інвестор, зажадав ясності у звітах про стан своїх капіталів. З трибуни центру ООН з транснаціональних корпорацій Д. Кеннеді заявляє: "...універсальна мова спілкування бізнесменів... бухгалтерський облік і фінансова звітність.... ".

Згодом, у 1973 р. в Лондоні було створено комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності (Комітет МСФЗ) / IASC (International Accounting Standard Committee).

З 1983 року членами Комітету МСФЗ стали всі професійні організації - члени Міжнародної федерації бухгалтерів. (IFAC - International Federation of Accounting Committee). Мета Комітету МСФЗ - уніфікація принципів бухгалтерського обліку, використовуваних компаніями у всьому світі для складання фінансової звітності.

При підготовці зводу міжнародних стандартів фінансової звітності Комітет МСФЗ працює в тісному контакті з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO), яка є свого роду регулювальним механізмом ринків цінних паперів.

Починається тріумфальна хода МСФЗ:

– 2000 р. Національні GAAP поступаються під натиском міжнародного капіталу.

До 2000 р. Комітет МСФЗ (IASC) ухвалює 41 міжнародний стандарт обліку (IAS - International Accounting Standard).

– 2000 p. - Комітет з МСФЗ (IASC) перейменований на Раду МСФЗ (IASB - International Accounting Standard Board), який до теперішнього часу видав ще 13 МСФЗ (IFRS - International Financial Reporting Standards) й окремий стандарт для малого та середнього бізнесу (IFRS for SME).

– 2005 p. - Євросоюз ухвалює МСФЗ як обов'язкові для публічних компаній.
3. Мета, завдання та функції Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Комітет із Міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФЗ) був заснований у 1973 році в результаті угоди між професійними організаціями 10 країн: Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Великобританії, Ірландії, США. У період з 1983-го по 2000 рік членами КМСФЗ були всі члени Міжнародної Федерації бухгалтерів (IFAC).

У квітні 2001 року Комітет був перетворений на Раду з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

Робота РМСФЗ фінансується за рахунок внесків професійних об'єднань бухгалтерів, різних компаній, фінансових організацій, а також за рахунок прибутку від публікації стандартів.

У структуру РМСФЗ входять: Опікунська рада; Правління РМСФЗ; Консультаційна рада зі стандартів; Комітет з інтерпретацій МСФЗ.

Цілями опікунської ради є формулювання та публікація високоякісних, зрозумілих, здійсненних глобальних стандартів фінансової звітності, робота, спрямована на більш широке використання і точне застосування стандартів, зближення МСФЗ і національних стандартів фінансової звітності.

До функцій ради входить призначення членів Правління РМСФЗ, Консультаційної ради зі стандартів, Комітету з інтерпретацій, щорічний аналіз ефективності стратегії Правління РМСФЗ, схвалення бюджету Правління, затвердження оперативних процедур Правління, Консультаційної ради, Комітету з інтерпретацій, затвердження правок до Конституції Комітету (Ради) з МСФЗ. Важливо зазначити, що опікунська рада не займається розробкою стандартів, це прерогатива виключно Правління РМСФЗ.

Правління виконує такі функції: розробка МСФЗ, затвердження інтерпретацій, публікація всіх проектів МСФЗ та інших документів для публічного обговорення, вирішення всіх технічних питань, розробка процедур з аналізу коментарів за питаннями, винесеними на публічне обговорення, створення груп фахівців для технічних консультацій за великими проектами, спільна робота з Консультаційною радою із стандартів.

Основним завданням Консультаційної ради є проведення дискусій, у ході яких РМСФЗ консультується з фізичними особами і представниками організацій, зацікавлених у розробці високоякісних стандартів МСФЗ. Консультаційна рада зі стандартів проводить відкриті для громадськості засідання три рази на рік.

Комітет з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності розглядає питання бухгалтерського обліку, які не отримали відображення в існуючих стандартах або можуть мати неоднозначне тлумачення. Комітет випускає так звані IFRIC (до 2001 року SIC). Після затвердження їх Правлінням РМСФЗ інтерпретації стають частиною нормативної бази МСФЗ. У міру вдосконалення і зміни стандартів кількість чинних SIC зменшуватиметься.

Аналіз різноманітних джерел дозволяє виділити чотири етапи розробки МСФЗ.

Етап 1 – консультації з Консультаційною радою зі стандартів щодо включення теми до програми Правління МСФЗ.

Етап 2 – розробка і публікація проекту положення для загального обговорення., яке повинно відбутись на протязі 90 днів.

Етап 3 – розгляд коментарів, що надійшли протягом виділених 90-та днів, проведення відкритих слухань, проведення апробацій.

Етап 4 – затвердження стандарту. Стандарт вважається затвердженим, якщо набирає не менше дев’яти голосів «за» членів Правління МСФЗ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....

Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...

Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу...
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 050106 “Облік та аудит”) / Укл.: О.Є. Власова: хнамг, – Харків:...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...

Державного вищого навчального закладу
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів спеціальності 03050901 “Облік...

Методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Аудит: методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит» всіх форм навчання / укл.: С. В. Колесов....

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» для спеціальностей 03050401 «Економіка підприємств»; 03050901 «Бухгалтерській облік»; 03050201...

Київський національний економічний університет
Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх написання з науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання...

Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів...
Больботенко І. В., Ромашко О. М. Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Облік І аудит»....

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт